Legendiniai džipai išbandė bekelę Vilniaus centre

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-02-25 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-02-25 06:00
"Jeep Wrangler" stichija - visiška bekelė. LŽ archyvo nuotraukos
„Jeep“ au­to­mo­bi­lius į Lie­tu­vą im­por­tuo­jan­ti lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo bend­ro­vė „Au­tob­ra­va“ pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­kvie­tė į ke­tu­rių nau­jų mo­de­lių ban­dy­mus, ku­rie ir su­da­ro nau­jau­sią gar­sių­jų dži­pų lai­dą. Įdo­mu, kad be­ke­lės „vil­kų“ ban­dy­mai bu­vo su­reng­ti sos­ti­nės cen­tre ir ne­to­li jo.

Žur­na­lis­tams bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė iš­ban­dy­ti nau­jos lai­dos „Jeep Che­ro­kee“, „Jeep Grand Che­ro­kee“, „Jeep Re­ne­ga­de“ ir „Jeep Wrang­ler“ mo­de­lius. Ka­dan­gi ban­dy­mai vy­ko Vil­niaus šir­dy­je, daug be­ke­lės čia ne­bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis. Dėl to apie 90 proc. marš­ru­to drie­kė­si as­fal­tuo­ta ke­lio dan­ga ir tik 10 – ant Ozo kal­ne­lių įreng­to­je be­ke­lės tra­so­je. Ži­no­ma, la­bai knie­tė­jo su­ži­no­ti, ką nau­jo ame­ri­kie­tiš­kos kil­mės dži­pams su­tei­kė ita­lai, ku­rių kon­cer­nas „Fiat Group“ nu­si­pir­ko „Jeep“ pre­kės ženk­lą iš anks­tes­nės jo sa­vi­nin­kės „Ge­ne­ral Mo­tors“ (GM) per pa­tį pa­sau­li­nės eko­no­mi­kos kri­zės šėls­mą 2010-ai­siais. GM at­si­kra­tė „Jeep“, nes šiuos mo­de­lius ga­mi­nan­tis kon­cer­no pa­da­li­nys bu­vo nuo­sto­lin­gas. Vi­siems aiš­ku, jog „Fiat“ rei­kės smar­kiai pa­sis­teng­ti, kad dži­pų ga­my­ba tap­tų pel­nin­ga.

Penktos laidos "Jeep Grand Cherokee" buvo aiškus lyderis važiuojant plentu, tačiau visai neblogai atliko ir kitas užduotis.

Ge­riau­sias ant as­fal­to - "Grand Che­ro­kee"

Va­ži­nė­jant Vil­niaus gat­vė­mis sma­giau­sia, aiš­ku, bu­vo vai­ruo­ti „Jeep Grand Che­ro­kee“. 3 li­trų dar­bi­nio tū­rio „Mul­ti­Jet“ 250 AG ir 570 Nm su­ki­mo mo­men­to, ku­rį tu­ri dy­ze­li­nis va­rik­lis, už­ten­ka, kad pa­si­jus­tum va­žiuo­jąs ta­ry­tum rep­re­zen­ta­ci­nės kla­sės li­mu­zi­nu. Va­žiuo­jant be­ke­le vai­ruo­to­jui ge­ra pa­gal­bi­nin­kė yra „Quad­ra-Dri­ve® II 4WD“ be­ke­lės sis­te­ma su re­gu­liuo­ja­mo aukš­čio pneu­ma­ti­ne pa­ka­ba. Įva­žia­vęs į gi­lų snie­gą ar pur­vy­ną vie­nu ran­ke­nė­lės pa­su­ki­mu ga­li pa­kel­ti au­to­mo­bi­lio kė­bu­lą, ir tai su­tei­kia šan­są ne­įs­trig­ti klam­py­nė­je bei tęs­ti ke­lio­nę.

Nors ir va­sa­rio pa­bai­ga, ant sos­ti­nės Ozo gat­vės kal­ne­lių gi­lios klam­py­nės ne­bu­vo. Ta­čiau vie­no­je be­ke­lės vie­to­je, ku­rios pa­svi­ri­mo kam­pas ho­ri­zon­to at­žvil­giu su­da­rė dau­giau nei 50 laips­nių, ga­lė­jo pra­vers­ti au­to­ma­ti­nė nu­si­lei­di­mo nuo­kal­ne sis­te­ma. Ji, aiš­ku, jau se­niai nė­ra nau­jie­na vi­su­rei­giuo­se. Įjun­gus sis­te­mą ne­rei­kia net ko­jos lai­ky­ti ant stab­džio - tik vai­ruo­ti. Nu­si­lei­di­mai bu­vo sklan­dūs.

Tie­sa, dži­pai pui­kiai lei­džia­si la­bai sta­čia nuo­kal­ne ir be au­to­ma­ti­nės sis­te­mos. Tuo įsi­ti­ki­no ir šių ei­lu­čių au­to­rius, vi­sus ban­dy­tus „Jeep“ be­ke­lė­je val­dęs tik­tai ran­ko­mis.

Kal­bant apie vi­su­rei­gį „Jeep Grand Che­ro­kee“, vi­du­ti­nį pir­kė­ją Lie­tu­vo­je ga­li gąs­din­ti šio dži­po kai­na, ku­ri pra­si­de­da nuo 44 165 eu­rų, ar­ba 152,3 tūkst. li­tų. Ban­dy­tas mo­de­lis „Jeep Grand Che­ro­kee 3.0 V6 CRD Su­mmit“ kai­nuo­ja dar dau­giau – 56 467 eu­rus (194,97 tūkst. li­tų).

To­dėl, ma­tyt, vi­du­ti­niam lie­tu­viui daug ge­res­nis pa­si­rin­ki­mas bus kur kas pi­ges­ni „Jeep Che­ro­kee“ ir vi­siš­kai nau­jas „Jeep Re­ne­ga­de“, ku­rie nors ir nė­ra to­kie ga­lin­gi kaip „Grand Che­ro­kee“, ta­čiau ke­ly­je yra ame­ri­kie­tiš­kai pa­to­gūs, ita­liš­kai im­po­zan­tiš­ki, o be­ke­lė­je va­žia­vi­mo sa­vy­bė­mis nė kiek ne­nu­si­lei­džia sa­vo „vy­res­nia­jam in­dė­nų še­ro­kių gen­ties bro­liui“.

„Wrang­ler“ stichija

„Jeep“ ger­bė­jai bent jau tol, kol pre­kės ženk­las bu­vo ame­ri­kie­čių nuo­sa­vy­bė, la­biau­siai ver­ti­no dži­pus ne už tai, kaip jie va­žiuo­ja plen­tu, o dėl di­de­lių pra­va­žu­mo ga­li­my­bių be­ke­lės są­ly­go­mis. Nors ir pa­ge­ri­nę dži­pų iš­orės ir vi­daus di­zai­ną ita­lai aiš­kiai pa­sis­ten­gė ne­su­ga­din­ti vi­so to, už ką yra ger­bia­mi „Jeep“. At­lie­kant at­ski­ras už­duo­tis pra­va­žu­mui pa­ti­krin­ti ge­rus re­zul­ta­tus ro­dė ir „Re­ne­ga­te“, ir „Che­ro­kee“, ir „Grand Che­ro­kee“. Vis dėl­to čia ly­gių ne­bu­vo be­ke­lės „liū­tui“ „Jeep Wrang­ler“.

Ži­niask­lai­dos at­sto­vams, ban­dan­tiems „Jeep“, bu­vo pa­teik­tos ke­lios už­duo­tys. Pir­mo­ji jų – pa­si­žiū­rė­ti, kas vyks­ta su vi­su­rei­giais, kai jie už­va­žiuo­ja ant spe­cia­lios ram­pos, ku­ri au­to­mo­bi­lį pa­krei­pia maž­daug 40 laips­nių kam­pu. Tai ne­bu­vo pa­ti su­dė­tin­giau­sia už­duo­tis, ir ją ne­sun­kiai su­ge­bė­jo įveik­ti vi­si „Jeep“. Įdo­mu, kad be di­de­lio var­go per kliū­tį per­si­ropš­tė ir kom­pak­tiš­ka­sis „Re­ne­ga­te“. Ta­čiau va­žiuo­jant „Jeep Wrang­ler“ įspū­dis bu­vo toks, ta­ry­tum kliū­tis iš­vis ne­eg­zis­tuo­ja.

Tas pat bu­vo jus­ti ir va­žiuo­jant per be­ke­lę im­ituo­jan­čią ram­pą, ku­ri pa­de­da pa­ma­ty­ti, kaip au­to­mo­bi­lis įvei­kia kliū­tį, kai su­ki­bi­mą su dan­ga tu­ri tik du ra­tai, o li­ku­sie­ji ky­bo ore.

Vi­si ban­dy­ti „Jeep“ be di­de­lio var­go per­va­žia­vo ir va­di­na­mą­sias svars­tyk­les, ku­rio­mis bu­vo im­ituo­ja­ma sta­čia įkal­nė, į ku­rią pri­va­lo įva­žiuo­ti kiek­vie­nas ti­kras vi­su­rei­gis.

Ant Ozo kal­ne­lių bu­vo par­eng­ta be­ke­lės, ku­ri bu­vo ket­vir­to­ji ir pa­sku­ti­nė už­duo­tis, tra­sa. Tai ne­bu­vo pats su­nkiau­sias pa­sau­ly­je ke­lio ruo­žas, ku­rį tu­rė­tų įveik­ti „Jeep“. Ta­čiau ja­me ga­li­ma bu­vo iš­ban­dy­ti au­to­mo­bi­liuo­se su­mon­tuo­tas ke­tu­rių va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­mas ir kaip iš­va­žiuo­ja au­to­mo­bi­lis, kai su­ki­bi­mą su „ke­liu“ tu­ri du ra­tai, o po jais ti­krų ti­kriau­sias pur­vy­nas. Vi­si dži­pai ne­blo­gai at­li­ko ir šią už­duo­tį, ta­čiau grei­čiau­siai ir sau­giau­siai - „Wrang­ler“.

Vis dėl­to ir šio mo­de­lio di­de­lio po­pu­lia­ru­mo var­gu ar ga­li­ma ti­kė­tis Lie­tu­vo­je. Pir­miau­sia – dėl pa­ly­gin­ti ne­ma­žos kai­nos, ku­ri pra­si­de­da nuo 28 677 eu­rų (99,02 tūkst. li­tų). Be to, anot par­da­vė­jų, „Jeep Wrang­ler“ per­ka la­bai ri­bo­tas pir­kė­jų skai­čius. „Tai mo­de­lis, ku­rį tin­ka­mai ver­ti­na tik ti­kri be­ke­lės meis­trai, o to­kių Lie­tu­vo­je nė­ra daug“, - sa­kė par­da­vė­jai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Nau­ja­ja­me Džer­sy­je ket­vir­ta­die­nį ry­ti­nio pi­ko me­tu trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį, žu­vo ma­žiau­sia trys žmo­nės, par­ei­gū­nams pa­tvir­ti­nus, kad su­žeis­tų­jų yra dau­giau negu 100, dau­ge­lio [...]
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami