Legendiniam „Volkswagen Transporter“ - jau 65-eri

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-11 11:52
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-11 11:52
Pirmasis "Volkswagen Transporter" nuo konvejerio nuriedėjo Vokietijos Volsburgo mieste 1950-aisiais.  Gamintojo nuotrauka
"Trans­por­ter" – pir­ma­sis "Volks­wa­gen" ga­my­bos fur­go­nas ir an­tra­sis šio ga­min­to­jo ci­vi­li­nės pa­skir­ties au­to­mo­bi­lis po le­gen­di­nio „va­ba­lo”. Jo ga­my­ba pra­si­dė­jo ly­giai prieš 65 me­tus, 1950-ai­siais. Vė­liau šis kuk­lus „bu­si­kas“ ta­po kul­ti­nė­mis hi­pių „ve­žė­čio­mis“ ir da­vė pra­džią itin gau­siai, pla­čiai pa­gar­sė­ju­siai T se­ri­jos "Volks­wa­gen" ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių šei­my­nai, ku­rios nau­jau­sios lai­dos at­sto­vai iki šiol rie­da nuo su­rin­ki­mo kon­ve­je­rių.

Is­to­ri­ja pra­si­dė­jo 1947 me­tų ba­lan­džio 23 die­ną, kai "Volks­wa­gen" ga­myk­lą Volfs­bur­ge (Vo­kie­ti­ja) ap­lan­kė "Volks­wa­gen" au­to­mo­bi­lių im­por­tuo­to­jas Olan­di­jo­je Be­nas Po­nas. Aky­las sve­čias, be­siž­val­gy­da­mas po fab­ri­ką, pa­ste­bė­jo iš "Volks­wa­gen" „va­ba­lo” da­lių su­kons­truo­tą mo­to­ri­nį ve­ži­mė­lį-plat­for­mą, ku­riuo dar­bi­nin­kai ve­žio­jo ma­sy­vius ag­re­ga­tus. Jis aki­mirks­niu su­mo­jo, jog po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro at­si­gau­nan­čio­je Eu­ro­po­je la­bai stin­ga ma­žo ir ne­bran­gaus fur­go­no, ga­lin­čio ve­žio­ti smul­kius kro­vi­nius ar ne­di­de­les žmo­nių gru­pes. Sa­vo už­ra­šų kny­ge­lė­je "Volks­wa­gen" sve­čias nu­pie­šė to­kio fur­go­no es­ki­zą ir par­odė jį tuo­me­ti­niam ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Hein­ri­chui Nord­ho­fui, ku­ris su­ti­ko įgy­ven­din­ti Be­no su­ma­ny­mą.

Po dve­jų me­tų su­reng­to­je spe­cia­lio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je H. Nord­ho­fas pri­sta­tė 4 pro­to­ti­pus: 2 fur­go­nus, kro­vi­ni­nį-ke­lei­vi­nį trans­por­te­rį ir mi­kroau­to­bu­są.

„Kaip ir "Volks­wa­gen Käfer", ši ma­ši­na – be­komp­ro­mi­si­nis tech­ni­nis spren­di­mas. Mū­sų ir tik mū­sų ma­ši­no­je va­rik­lis mon­tuo­ja­mas kė­bu­lo vi­du­ry­je, vie­no­du at­stu­mu nuo prie­ki­nės ir ga­li­nės ašių. Prie­ky­je sė­din­čio vai­ruo­to­jo svo­rį at­sve­ria op­ti­ma­lio­je vie­to­je iš­dės­ty­ti va­rik­lis ir ben­zi­no ba­kas, tad mū­sų au­to­mo­bi­lis yra idea­liai su­ba­lan­suo­tas. Prie­ki­nis ir ga­li­nis til­tai vi­suo­met pa­ti­ria vie­no­dą ap­kro­vą ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar ma­ši­na va­žiuo­ja tuš­čia, ar pil­nai pa­krau­ta. Vie­nas iš pro­to­ti­pų tes­ta­vi­mui bu­vo ati­duo­tas le­gen­di­niam ode­ko­lo­no ga­min­to­jui - Ko­lo­nės mies­te įsi­kū­ru­siai fir­mai „4711”. Mū­sų ma­ši­na bus pa­tva­ri kaip „va­ba­las”, jos ti­krai ne­rei­kės ap­tar­nau­ti ap­si­mo­vus bal­tas pirš­ti­nai­tes,” – už­val­dy­tas en­tu­ziaz­mo tuo­met ža­dė­jo H. Nord­ho­fas.

"Va­ba­lo" pėdomis

Kur­da­mi nau­ją­jį fur­go­ną, Volks­wa­gen in­ži­nie­riai pa­nau­do­jo „va­ba­lo” va­rik­lį ir til­tus. 18 kW ga­lios 1331 kub. cm dar­bi­nio tū­rio jė­gos ag­re­ga­tas lei­do vež­ti maž­daug 750 kg kro­vi­nį ar­ba iki 8 ke­lei­vių. No­rint pa­di­din­ti au­to­mo­bi­lio krau­lu­mą bu­vo ga­li­ma leng­vai iš­im­ti dvi ga­li­nes sa­lo­no sė­dy­nių ei­les.

„Šio ti­po fur­go­ną ga­li­ma nau­do­ti vi­so­se vers­lo sri­ty­se kaip mi­kroau­to­bu­są ir kaip spe­cia­lios pa­skir­ties au­to­mo­bi­lį – grei­tą­ją pa­gal­bą, po­li­ci­jos, pa­što au­to­mo­bi­lį ar mo­bi­lią­sias dirb­tu­ves. Jis ne­pra­noks­ta­mas grei­tai iš­ve­žio­jant smul­kius kro­vi­nius“, - dar ne­pra­si­dė­jus ma­si­nei jo ga­my­bai nau­ja­jam fur­go­nui di­de­lę sėk­mę pra­na­ša­vo tuo­me­ti­nis "Volks­wa­gen" bend­ro­vės vy­riau­sia­sis In­ži­nie­rius Alf­re­das Hės­ne­ris.

Ga­my­ba pra­si­dė­jo 1950 me­tų ko­vo 8 die­ną Volfs­bur­go ga­myk­los ce­che Nr. 1. Iš pra­džių per die­ną bu­vo pa­ga­mi­na­ma po 10 fur­go­nų.

1950 me­tų pa­bai­go­je bu­vo pa­ga­min­ta jau 8001 „Vols­ka­wa­gen Trans­por­ter” pa­va­di­ni­mą ga­vu­sių fur­go­nų. Pa­klau­sa bu­vo mil­ži­niš­ka, nes šis, nuo 5850 tuo­me­ti­nių Vo­kie­ti­jos mar­kių kai­na­vęs fur­go­nas pa­si­ro­dė esąs įper­ka­mas di­džia­jai da­liai sa­vo tiks­li­nės au­di­to­ri­jos – ama­ti­nin­kams ir maž­me­ni­nės pre­ky­bos at­sto­vams.

Ne­tru­kus bu­vo pra­dė­tas au­to­mo­bi­lio eks­por­tas ir su­lauk­ta sėk­mės už­sie­nio rin­ko­se. "Volks­wa­gen Trans­por­ter" sva­riai pri­si­dė­jo prie „Vo­kie­ti­jos eko­no­mi­kos ste­buk­lu” vė­liau pa­va­din­to ša­lies po­ka­ri­nio at­sta­ty­mo.

Jau­ni­mo su­bkul­tū­ros simbolis

1951 me­tų Ber­ly­no au­to­sa­lo­ne bu­vo pa­de­mons­truo­ta le­gen­di­ne ta­pu­si mo­di­fi­ka­ci­ja su iš­lanks­to­ma pa­la­pi­ne ant sto­go. To­kį tu­ris­ti­nį au­to­bu­siu­ką pa­mė­go ke­liau­to­jai po Al­pių kal­nus ir dva­si­nio nu­švi­ti­mo In­di­jo­je ieš­ko­ję hi­piai. Maž­daug tuo me­tu jis ta­po ryš­kio­mis gė­lė­mis de­ko­ruo­tu šios jau­ni­mo su­bkul­tū­ros sim­bo­liu ir ne­at­sie­ja­ma jos da­li­mi.

Per pir­muo­sius 4 ga­my­bos me­tus Volfs­bur­ge bu­vo pa­ga­min­ta dau­giau nei 100 tūks­tan­čių įvai­rių mo­di­fi­ka­ci­jų "Trans­por­ter". Jau tuo­met šiai šei­my­nai pri­klau­sė 30 skir­tin­gų mo­de­lių. Per die­ną bu­vo pa­ga­mi­na­ma po 80 fur­go­nų. Pa­klau­sa bu­vo di­džiu­lė, rei­kė­jo nau­jų ga­my­bi­nių pa­jė­gu­mų, ku­rių Volfs­bur­ge tuo me­tu ne­bu­vo, nes šio­je ga­myk­lo­je kar­tu bu­vo ga­mi­na­mi ir „va­ba­lai“. To­dėl "Volks­wa­gen" va­do­vy­bė nu­spren­dė iš­skir­ti­nai „trans­por­te­rių“ ga­my­bai pa­sta­ty­ti nau­ją ga­myk­lą.

1955 m. ko­vo pra­džio­je Ha­no­ve­ry­je pra­dė­ta nau­jos ga­myk­los sta­ty­ba. Ji pa­sta­ty­ta per me­tus – re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką to­kiam ob­jek­tui ir ta­po dar vie­nu Vo­kie­ti­jos eko­no­mi­kos ste­buk­lu. "Trans­por­ter" ga­my­ba čia pra­si­dė­jo 1956 me­tų pa­va­sa­rį.

Šiuo me­tu pa­sau­lio ke­liais rie­da maž­daug 11 mi­li­jo­nų vi­sų pen­kių kar­tų "Trans­por­ter". Šie­met pra­de­da­ma jau šeš­to­sios kar­tos "Volks­wa­gen Trans­por­ter T6" ga­my­ba.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami