Lėktuvų keleivius užguls naujas mokestis

Tomas BAŠAROVAS t.basarovas@lzinios.lt 2014-04-04 06:00
Tomas BAŠAROVAS
t.basarovas@lzinios.lt
2014-04-04 06:00
Pasak kelionių organizatorių, bendrovės „Ryanair“, nesutikusios įtraukti tokio mokesčio į bilieto kainą, keleiviams Rygos oro uoste tenka patiems sumokėti 7 eurų (25 litų) saugumo mokestį. AFP/Scanpix nuotrauka
Iš Lie­tu­vos oro uos­tų skren­dan­tiems ke­lei­viams lėk­tu­vų bi­lie­tai jau ki­tą­met ga­li kai­nuo­ti bran­giau. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo įves­ti ci­vi­li­nės avia­ci­jos sau­gos ir sau­gu­mo prie­žiū­ros mo­kes­tį, bet bai­mi­na­ma­si, kad ši rink­lia­va ga­li pa­kenk­ti ša­lies oro uos­tų kon­ku­ren­cin­gu­mui.

Į spe­cia­lių Avia­ci­jos mo­kes­čio fon­dą su­rink­tos lė­šos tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mos Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos (CAA) veik­lai fi­nan­suo­ti. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai vi­lia­si, jog tai ma­žai pa­veiks oro ve­žė­jus ar ke­lei­vius, nes siū­lo­mas mo­kes­tis – 1 eu­ras (3,45 li­to) – esą mi­ni­ma­liai pa­ko­re­guos bi­lie­tų kai­nas.

Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai ma­no, kad sim­bo­li­nis vie­nas eu­ras gal­būt ne­kirs ke­liau­to­jams per ki­še­nes, jei skry­džių bend­ro­vės su­tiks jį įtrauk­ti į bi­lie­to kai­ną. Ta­čiau, kaip ti­ki­na bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Eli­gi­jus Ma­siu­lis, iš šio mo­kes­čio pla­nuo­ja­mos su­rink­ti lė­šos ne­at­pirks nuo­sto­lių, ku­rie ga­li at­si­ras­ti dėl su­ma­žė­ju­sių ke­lei­vių srau­tų.

Įskai­čiuos į bi­lie­to kainą

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro pa­ta­rė­jas Ri­čar­das Slap­šys LŽ pa­aiš­ki­no, kad sie­kia­ma pa­keis­ti ci­vi­li­nės avia­ci­jos sek­to­riaus vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mą, to­dėl ir no­ri­ma įves­ti nau­ją mo­kes­tį lėk­tu­vų ke­lei­viams. „Šiuo me­tu tai­ko­mas CAA fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis yra ne vi­sai tei­sin­gas. Jį rei­kė­tų keis­ti, nes ne­pro­por­cin­gai di­de­lė šios ins­ti­tu­ci­jos iš­lai­ky­mo naš­ta ten­ka oro uos­tams, o jų rink­lia­vo­se ne­vi­siš­kai at­spin­dė­tos su oro uos­tų prie­žiū­ra su­si­ju­sios iš­lai­dos“, - tvir­ti­no R.Slap­šys.

CAA iš­lai­ko­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to, taip pat iš at­skai­ty­mų nuo rink­lia­vų už oro na­vi­ga­ci­jos pa­slau­gas bei nau­do­ji­mą­si oro uos­tais. Iš vals­ty­bės iž­do CAA šiais me­tais nu­ma­ty­ta skir­ti 1,5 mln. li­tų. Už nau­do­ji­mą­si oro uos­tais ti­ki­ma­si gau­ti 3,1 mln. li­tų, už oro na­vi­ga­ci­jos pa­slau­gas – 1,5 mln. li­tų rink­lia­vų.

Pla­nuo­ja­ma, kad avia­ci­jos mo­kes­tis sieks vie­ną eu­rą, ta­čiau kon­kre­tų jo dy­dį tu­rės nu­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bė. „Ke­lei­viai mo­kė­tų šį mo­kes­tį at­sis­kai­ty­da­mi už ve­ži­mo oro trans­por­tu san­do­rį, pa­pras­čiau ta­riant, įsi­gy­da­mi bi­lie­tus“, - pa­brė­žė R.Slap­šys. Avia­ci­jos mo­kes­tis, pa­sak jo, tu­rė­tų bū­ti mo­ka­mas už ke­lei­vio ve­ži­mą tiek tarp­tau­ti­niu, tiek vie­ti­niu marš­ru­tu. Ši rink­lia­va ne­bū­tų tai­ko­ma vai­kams iki dve­jų me­tų, jei­gu jie or­lai­vy­je ne­uži­ma at­ski­ros vie­tos. Ke­lei­vių siū­lo­ma ne­ap­mo­kes­tin­ti ir ta­da, kai jų or­lai­viai tū­pia Lie­tu­vos oro uos­te dėl tech­ni­nių ge­di­mų ar­ba me­teo­ro­lo­gi­nių są­ly­gų, ne­lei­džian­čių ke­liau­ti to­liau, o iš­ny­kus šioms ap­lin­ky­bėms jie tę­sia skry­dį tuo pa­čiu ar­ba ki­tu lėk­tu­vu. Rink­lia­vos taip pat ne­rei­kė­tų mo­kė­ti tiems, ku­rie skren­da ne ko­mer­ci­niais tiks­lais, pa­vyz­džiui, teik­ti iš­skir­ti­nai me­di­ci­ni­nės ar­ba hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos.

Pa­na­šaus tei­si­nio sta­tu­so mo­kes­čiai, pa­sak R.Slap­šio, nu­sta­ty­ti Vo­kie­ti­jo­je, Aus­tri­jo­je, Suo­mi­jo­je, Ai­ri­jo­je, Šve­di­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je, Ita­li­jo­je ir ki­to­se ES vals­ty­bė­se.

Pri­ori­te­ti­nė iniciatyva

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mas įves­ti ci­vi­li­nės avia­ci­jos sau­gos ir sau­gu­mo prie­žiū­ros mo­kes­tį įtrauk­tas į Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą šių me­tų pri­ori­te­ti­nių tei­sė­kū­ros ini­cia­ty­vų są­ra­šą. Tei­sės ak­tų pro­jek­tus, ku­riais bus įves­tas nau­ja­sis mo­kes­tis, nu­sta­ty­tas jo dy­dis ir reg­la­men­tuo­ta aps­kai­čia­vi­mo, rin­ki­mo bei pa­nau­do­ji­mo tvar­ka, R.Slap­šio tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bei pla­nuo­ja­ma pa­teik­ti iki lie­pos 1-osios. „A­pie mo­kes­čio įve­di­mą ga­lė­tu­me mąs­ty­ti ne anks­čiau kaip 2015 me­tais“, - pri­dū­rė jis.

Mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais, šio mo­kes­čio kas­met bū­tų su­ren­ka­ma apy­tiks­liai 5,2 mln. li­tų. „Mū­sų nuo­mo­ne, jis tu­rė­tų bū­ti ren­ka­mas į spe­cia­lų Avia­ci­jos mo­kes­čio fon­dą, iš ku­rio ir bū­tų fi­nan­suo­ja­ma CAA veik­la. Gau­tos lė­šos ne­ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos jo­kiems ki­tiems tiks­lams“, - pa­žy­mė­jo su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro pa­ta­rė­jas.

At­bai­dys skry­džių bend­ro­ves?

Bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris E.Ma­siu­lis itin skep­tiš­kai ver­ti­na Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mą įves­ti 1 eu­ro dy­džio avia­ci­jos mo­kes­tį. „Iš pir­mo žvilgs­nio šis ne­kal­tas „mo­kes­tu­kas“ su­da­ro ne­ge­rą pre­ce­den­tą ir il­gai­niui ga­li at­si­liep­ti skry­džių marš­ru­tų geog­ra­fi­jai. Gal­būt net pra­dės ma­žė­ti skry­džių iš Lie­tu­vos oro uos­tų. Su­ma­žės ke­lei­vių srau­tai, kris ir oro uos­tų pa­ja­mos... To­dėl esu prieš to­kio mo­kes­čio įve­di­mą!” - LŽ tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

E.Ma­siu­lio ma­ny­mu, tu­rė­tu­me ne kur­ti nau­jas rink­lia­vas, o dė­ti vi­sas pa­stan­gas, kad Lie­tu­vos oro uos­tai mo­kes­čių po­žiū­riu bū­tų pa­trauk­liau­si re­gio­ne. „Ži­nant, ko­kia žiau­ri kon­ku­ren­ci­ja vyks­ta tarp oro uos­tų no­rint pri­trauk­ti skry­džių bend­ro­ves, tam­pa aki­vaiz­du, jog pa­pil­do­mi mo­kes­čiai mū­sų oro uos­tus da­rys ne itin pa­trauk­lius“, - kal­bė­jo jis.

E.Ma­siu­lis pri­pa­žįs­ta, kad CAA, ku­riai ke­ti­na­ma skir­ti iš nau­jo­jo vals­ty­bės mo­kes­čio su­ren­ka­mas lė­šas, vyk­do la­bai svar­bias funk­ci­jas. „Ta­čiau CAA fi­nan­sa­vi­mas iš da­lies yra biu­dže­ti­nis, be to, ji su­si­ren­ka lė­šų iš pa­čių oro uos­tų veik­los. Tad už­krau­ti pa­pil­do­mais mo­kes­čiais ke­lei­vius ir skry­džių bend­ro­ves - ri­zi­kin­ga“, - pa­brė­žė po­li­ti­kas.

Sim­bo­li­nis, bet mokestis

R.Širvinskas

Pi­gių ke­lio­nių į už­sie­nį pla­nuo­to­jas Rim­vy­das Šir­vins­kas tei­gia, jog pa­na­ši rink­lia­va tai­ko­ma dau­ge­ly­je ša­lių. „Jei­gu tas mo­kes­tis bus sim­bo­li­nis – tik vie­nas eu­ras, ke­lei­viai ne­tu­rė­tų pa­jus­ti ne­pa­to­gu­mų. Jie su­mo­kės šį mo­kes­tį pirk­da­mi bi­lie­tą“, - spė­jo vers­li­nin­kas.

Ta­čiau jei oro li­ni­jų bend­ro­vės ne­su­tiks įtrauk­ti to mo­kes­čio į bi­lie­to kai­ną, R.Šir­vins­ko ma­ny­mu, ke­lei­viams ga­li kil­ti pa­pil­do­mų rū­pes­čių. „To­kia si­tua­ci­ja da­bar su­sik­los­čiu­si Ry­gos oro uos­te. Kiek­vie­nas žmo­gus, ke­liau­jan­tis pi­gių skry­džių bend­ro­vės „Rya­nair“ or­lai­viu, prieš skry­dį Ry­gos oro uos­te pri­va­lo su­si­mo­kė­ti 7 eu­rų (25 li­tų) sau­gu­mo mo­kes­tį. Jo ne­su­mo­kė­jęs ke­lei­vis ne­įlei­džia­mas į lėk­tu­vą“, - ti­ki­no ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius. R.Šir­vins­kas pri­mi­nė, kad dau­ge­ly­je eg­zo­ti­nių kraš­tų taip pat ren­ka­mas at­vy­ki­mo ir iš­vy­ki­mo mo­kes­tis. „Tai ne tas pats, ta­čiau pa­na­šu. Iš ke­liau­to­jų pa­pil­do­mų iš­lai­dų par­ei­ka­lau­ja­ma dar jiems bū­nant oro uos­te“, - pa­žy­mė­jo pa­šne­ko­vas. Ki­ta bė­da - ne­aiš­ku, kaip tas mo­kes­tis bus ren­ka­mas, o tai ga­li ap­sun­kin­ti skren­dan­čių­jų ke­lio­nę.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami