Lemtingi gedimai: 5 dažniausios avarijų priežastys

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-10 09:10
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-10 09:10
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Nors di­džią­ją da­lį eis­mo įvy­kių Lie­tu­vos ke­liuo­se le­mia ke­lio są­ly­gos ir žmo­giš­ka­sis fak­to­rius, drau­di­kai pa­ste­bi, kad ne­ma­žė­ja ir eis­mo įvy­kių, kai vai­ruo­to­jus pa­ve­da jų trans­por­to prie­mo­nė. 

Eu­ro­pos drau­di­mo bend­ro­vė „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je pra­ne­ši­mus apie ava­ri­jas dėl au­to­mo­bi­lių ge­di­mų fik­suo­ja pra­ktiš­kai kiek­vie­ną mė­ne­sį, ta­čiau skau­džiau­sia, kad be­veik vi­sų jų me­tu ne­iš­ven­gia­ma žmo­nių au­kų ar su­ža­lo­ji­mų, tei­gia­ma bend­ro­vės pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„ER­GO In­su­ran­ce“ ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo di­rek­to­rius Bal­ti­jos ša­ly­se Aud­rius Pil­či­cas sa­ko, kad ava­ri­jas su­ke­lia net ir trans­por­to prie­mo­nės, ku­rioms ne­se­niai at­lik­ta tech­ni­nė ap­žiū­ra, to­dėl no­rint su­ma­žin­ti ne­ti­kė­tų ge­di­mų ti­ki­my­bę, ver­tė­tų pro­fi­lak­tiš­kai ti­krin­ti au­to­mo­bi­lio būk­lę kur kas daž­niau – bent kar­tą per tris mė­ne­sius. Dar pa­sta­bes­ni tu­rė­tų bū­ti se­nes­nių kaip 10 me­tų au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai.

Rem­da­ma­sis tre­jų pa­sta­rų­jų me­tų „ER­GO In­su­ran­ce“ eis­mo įvy­kių Lie­tu­vo­je sta­tis­ti­ka, A.Pil­či­cas pa­tei­kia pen­kias tech­ni­nes prie­žas­tis, dėl ku­rių daž­niau­siai ky­la ava­ri­jos ir nu­ken­čia žmo­nės.

1. Ne­tvar­kin­ga važiuoklė

Daž­niau­sia ava­ri­jų, su­si­ju­sių su au­to­mo­bi­lių ge­di­mais, prie­žas­tis yra ne­tvar­kin­ga va­žiuok­lė. Va­žiuok­lė yra vie­na iš pa­grin­di­nių au­to­mo­bi­lių da­lių, to­dėl jos ge­di­mai ga­li bū­ti su­si­ję su amor­ti­za­to­riais, spy­ruok­lė­mis, ap­sau­gi­nė­mis gu­mo­mis bei ki­to­mis svar­bio­mis au­to­mo­bi­lio da­li­mis.

Kai ku­rie va­žiuok­lės ge­di­mai nė­ra leng­vai pa­ste­bi­mi, to­dėl vai­ruo­to­jai daž­niau­siai ne­at­krei­pia į juos dė­me­sio ir jų ne­tvar­ko. Vis tik, kar­tais iš­duo­ti va­žiuok­lės ge­di­mus ga­li ke­li simp­to­mai – stai­ga at­si­ra­dęs bil­de­sys, ūže­sys, pa­blo­gė­jęs au­to­mo­bi­lio ma­nev­rin­gu­mas, vai­ro dre­bė­ji­mas. At­kreip­ti dė­me­sį į juos yra pri­va­lo­ma, nes lai­ku ne­pa­ša­lin­tas, kad ir smul­kus va­žiuok­lės ge­di­mas, vė­liau ga­li baig­tis ne tik di­de­lė­mis pi­ni­gi­nė­mis iš­lai­do­mis, bet ir skau­džia ava­ri­ja.

2. Ra­tų guoliai

Nors ra­tų guo­lio kai­na yra pa­ly­gi­nus ne­di­de­lė – svy­ruo­ja nuo ke­lių de­šim­čių iki ke­lių šim­tų li­tų – ne­pa­keis­tas guo­lis ga­li su­kel­ti rim­tą eis­mo įvy­kį, ku­rio ža­la bus mil­ži­niš­ka. Dėl ne­pa­keis­to trans­por­to prie­mo­nės ra­to guo­lio, ža­la ga­li siek­ti ir šim­tus tūks­tan­čių li­tų.

„Pas­te­bė­jo­me, jog su au­to­mo­bi­lių guo­liais su­si­ję įvy­kiai bū­din­ges­ni su­nkia­jam trans­por­tui. Ava­ri­jos at­ve­ju, tai iš­ties di­de­lė ža­la, nes vil­ki­kai ne tik ga­be­na bran­gius kro­vi­nius, ku­rie ava­ri­jų me­tu bū­na su­ga­di­na­mi, bet ir va­žiuo­ja di­de­liu grei­čiu. Ne­val­do­mas vil­ki­kas ga­li su­kel­ti vi­sos au­to­mo­bi­lių vir­ti­nės ava­ri­ją, o daž­nu at­ve­ju šiuos įvy­kius ly­di su­nkios trau­mos“, – tei­gia A.Pil­či­cas.

3. Stab­džių sistema

Nors stab­džių sis­te­mos ge­di­mai daž­niau­siai pa­ste­bi­mi dar ne­iš­va­žia­vus iš aikš­te­lės ar na­mo kie­mo, ta­čiau kar­tais to­kių ge­di­mų pa­si­tai­ko ir ke­ly­je. Šios ava­ri­jos nė­ra daž­nos, ta­čiau jau spė­ta įsi­ti­kin­ti, kad jos yra skau­džiau­sios. Di­de­liu grei­čiu va­žiuo­jan­tys vai­ruo­to­jai, pa­ste­bė­ję stab­džių sis­te­mos ge­di­mą, ne­tu­ri ki­tos iš­ei­ties tik ban­dy­ti su­stab­dy­ti au­to­mo­bi­lį ki­to­mis prie­mo­nė­mis, pa­vyz­džiui, pa­va­ro­mis ar­ba, esant eks­tre­ma­liam at­ve­jui, iš­suk­ti iš va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies.

Dar bai­ses­nės trau­mos ti­kė­ti­nos tuo­met, kai stab­džių ge­di­mas pa­ste­bi­mas ne va­žiuo­jant ly­giu ke­liu, o tik pa­sie­kus kliū­tį ir ban­dant stai­ga su­sto­ti. To­kiais at­ve­jais au­kų iš­veng­ti pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma.

4. Se­nos ar­ba ne­tin­ka­mos padangos

Šio ti­po ava­ri­jos nu­tin­ka žie­mos se­zo­no me­tu ir daž­niau­siai jų prie­žas­tys „nu­ra­šo­mos“ pra­stai ke­lio dan­gos būk­lei, ta­čiau to­kių ava­ri­jų kal­ti­nin­kas ne­re­tai bū­na ne­rū­pes­tin­gas au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas, pa­vė­la­vęs ar pik­ty­biš­kai ne­pa­si­kei­tęs va­sa­ri­nių pa­dan­gų ar­ba va­ži­nė­jan­tis su­dė­vė­to­mis žie­mi­nė­mis pa­dan­go­mis.

„Va­ži­nė­ji­mas su­dė­vė­to­mis pa­dan­go­mis nė­ra pa­tei­si­na­mas nei anks­ty­vu snie­gu, nei ban­dy­mu su­tau­py­ti, nei ar­gu­men­tu, jog esi ap­sid­rau­dęs. Ke­liuo­se ir taip daž­nai pa­si­tai­ko ava­ri­jų, ku­rios nu­tin­ka dėl ne­tin­ka­mai su­sik­los­čiu­sių ap­lin­ky­bių ar­ba oro są­ly­gų, to­dėl vai­ruo­to­jai tu­rė­tų steng­tis vi­sais įma­no­mais bū­dais su­ma­žin­ti bent kon­tro­liuo­ja­mas ava­ri­jų prie­žas­tis“, – sa­kė A.Pil­či­cas.

5. „Ge­di­mas, į ku­rį ne­krei­pė dėmesio“

Drau­di­kui pri­ta­ria ir au­to­ser­vi­so pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės „AD Bal­tic“ pa­da­li­nio va­do­vas Vai­das Me­ce­nis.

„Lie­tu­viai pa­si­žy­mi tuo, jog ven­gia au­to­ser­vi­sų ma­ny­da­mi, kad taip su­tau­pys lai­ko ar pi­ni­gų ir at­va­ro au­to­mo­bi­lį tik ta­da, kai ge­di­mas ti­krai rim­tas ar­ba au­to­mo­bi­lis vi­sai ne­be­va­žiuo­ja. Dau­gu­ma ig­no­ruo­ja stai­ga už­si­de­gu­sią lem­pu­tę ar nuo­la­tos, bet ne­įky­riai barš­kan­tį ra­tą“, – dės­to V.Me­ce­nis.

Pa­sak jo, va­ži­nė­jant ne vi­siš­kai tvar­kin­ga trans­por­to prie­mo­ne, ji tik dar la­biau tech­niš­kai ga­di­na­ma. Au­to­mo­bi­lį pri­žiū­rė­ti rei­kia nuo­la­tos: pe­rio­diš­kai pa­ti­krin­ti skys­čius, lai­ku pa­si­keis­ti pa­dan­gas, tuo­met ti­ki­my­bė iš­veng­ti ava­ri­jų bus daug di­des­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami