Lenktynes puošia rekordai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-06 17:36
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-06 17:36
Ly­giai 100 die­nų be­li­ko iki tarp­tau­ti­nių 1000 km lenk­ty­nių, pa­grįs­tai ti­tu­luo­ja­mų kaip di­džiau­sia au­to­mo­bi­lių spor­to šven­tė Bal­ti­jos ša­ly­se. Šie­met jos bus ne­ei­li­nės, 15-osios jų is­to­ri­jo­je. Nors tai dar ne aka­de­mi­nis ju­bi­lie­jus, ta­čiau pir­mo­ji ženk­les­nė su­kak­tis bran­gi bei įsi­min­ti­na ne tik lenk­ty­nių or­ga­ni­za­to­riams, bet ir dau­gu­mai var­žy­bo­se da­ly­va­vu­sių spor­ti­nin­kų ir žiū­ro­vų.  

To­dėl į šie­me­ti­nes, lie­pos 16-19 die­no­mis Pa­lan­go­je vyk­sian­čias 15-ąsias 1000 km lenk­ty­nes kvie­čian­ti jų ren­gė­ja, bend­ro­vė „Pro­mo Events“, tiek spor­ti­nin­kams, tiek žiū­ro­vams pa­ža­dė­jo to­kią šven­tę, ko­kios dar nė­ra bu­vę.

„Nors iki šio grei­čio fes­ti­va­lio be­li­ko 100 die­nų, ta­čiau dar ne­atė­jo me­tas nu­deng­ti pa­slap­ties skrais­tę nuo ren­gi­nio de­ta­laus sce­na­ri­jaus. Ne pa­slap­tis, jog 15-osio­se lenk­ty­nė­se steng­si­mės de­ra­mai pa­gerb­ti pa­grin­di­nius vi­sų iki šiol vy­ku­sių var­žy­bų he­ro­jus – 1000 km lenk­ty­nių nu­ga­lė­to­jus ir pri­zi­nin­kus, įvai­rių re­kor­dų au­to­rius“, - sa­ko var­žy­bas ren­gian­čios „Pro­mo Events“ va­do­vas Da­rius Jo­nu­šis.

Pats bu­vęs lenk­ty­ni­nin­kas ir daug­kar­ti­nis čem­pio­nas ne iš nuo­gir­dų ži­no, koks bran­gus spor­ti­nin­kui jo pa­sie­ki­mų de­ra­mas įver­ti­ni­mas - sa­vo­tiš­kas nuo­pel­nų pri­pa­ži­ni­mas. Var­žy­bų ren­gė­jai pa­sis­tengs, kad 1000 km lenk­ty­nių he­ro­jų var­dai bū­tų ži­no­mi ne tik spor­ti­nei vi­suo­me­nei ar ras­tų ei­lu­tę kas­met gau­si­na­mo­je ir pa­pil­do­mo­je šio ren­gi­nio is­to­ri­jo­je.

Ypa­tin­gas dė­me­sys lau­kia vi­sų, o ypač pir­mų­jų to­kių lenk­ty­nių, Pa­lan­go­je vy­ku­sių 2000 me­tais, nu­ga­lė­to­jų, Lie­tu­vos „Pors­che“ klu­bo at­sto­vų Vy­tau­to Vens­kū­no, Vla­do Lau­ri­na­vi­čiaus ir Eu­ge­ni­jaus Tu­ma­le­vi­čiaus. Nors šis tre­je­tas pir­ma­sis kir­to pir­mų­jų ma­ra­to­ni­nių lenk­ty­nių fi­ni­šą, ta­čiau pir­muo­ju grei­čio re­kor­du džiau­gė­si ne jis, o tuo­me­ti­nės „Gar­dė­sio-Balt­park“ ko­man­dos lenk­ty­ni­nin­kas Ra­mū­nas Čap­kaus­kas, grei­čiau­sią­jį ra­tą ne kva­li­fi­ka­ci­nė­se, o pa­grin­di­nė­se lenk­ty­nė­se ap­su­kęs per 1 min. 23,835 sek.

Įdo­mu, kad pir­ma­sis grei­čio re­kor­das iš­si­lai­kė ly­giai dve­jus me­tus, kol 2003 m. SK D.A.L ko­man­dos at­sto­vas Alf­re­das Kud­la šią at­žy­mą kva­li­fi­ka­ci­jo­je pa­kė­lė iki 1min. 21,134 sek.

Jau ki­tais me­tais Pa­lan­gos tra­sos 1 ra­tą (2994 m) dar grei­čiau – per 1 min. 20,738 sek. su au­to­mo­bi­liu „Pors­che GT3 Cup“ - va­žia­vo tas pats „DAL-Snai­gės“ ko­man­dos na­rys A. Kud­la, du kar­tus iš­ko­vo­jęs šių lenk­ty­nių nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lus.

„2005 m. tra­sa bu­vo mo­di­fi­kuo­ta, to­dėl vie­nas ra­tas bu­vo įvei­kia­mas kiek lė­čiau, per 1 min 25,007 sek. (vi­du­ti­nis grei­tis – 126,794 km/val.), - pri­si­me­na D. Jo­nu­šis. – Šį re­zul­ta­tą kva­li­fi­ka­ci­jo­je pa­sie­kė tra­sos re­kor­dą su­sig­rą­ži­nęs „A­dam­po­lio Mo­bil Ra­cing Team” eki­pos spor­ti­nin­kas R. Čap­kaus­kas, vai­ra­vęs „AGM KIT Car”.

2006 me­tais grei­čio re­kor­dą iki 1 min 24,082 sek. pa­ge­ri­no „Snai­gės – Kau­tros“ ko­man­dos at­sto­vas Ne­mu­nas Da­gi­lis, vai­ra­vęs „Pors­che GT3“ au­to­mo­bi­lį.

Der­lin­giau­si bu­vo 2008 me­tai, kai tra­sos re­kor­dai tar­si la­pai ru­de­nį kri­to vie­nas po ki­to. Iš pra­džių pa­sie­ki­mą su „Spy­ker C8 Spy­der GT2R“ pa­ge­ri­no tarp­tau­ti­nė­je „Sno­ras Spy­ker Squad­ron” ko­man­do­je de­biu­ta­vęs Lie­tu­vos lenk­ty­ni­nin­kas Jo­nas Gel­ži­nis, ta­čiau jo tre­ni­ruo­čių me­tu pa­siek­tas nau­jas tra­sos re­kor­das iš­si­lai­kė ma­žiau nei pus­die­nį.

At­ran­kos lenk­ty­nė­se su tuo pa­čiu bo­li­du re­kor­dą dar kar­tą ge­ri­no bri­tas Pe­te­ris Dumb­rec­kas, ta­čiau ir šis pa­sie­ki­mas iš­si­lai­kė vos par­ą. Va­žiuo­da­mas pa­grin­di­nių lenk­ty­nių 156-ąjį ra­tą tas pats P. Dumb­rec­kas tra­sos vie­no ra­to grei­čio kar­te­lę pa­kė­lė iki 1 min. 19,041 sek.

2010 me­tais ne­to­li tra­sos re­kor­do bu­vo Bel­gi­jos lenk­ty­ni­nin­kas Ste­ve Van­be­lin­ge­nas su „BMW Sil­houet­te“, grei­čiau­sią­jį ra­tą aps­krie­jęs per 1 min. 19.616 sek.

2011 m. tra­sos grei­čio re­kor­do au­to­rius P. Dumb­rec­kas, tre­ni­ruo­čių me­tu vai­ruo­da­mas „Spy­ker C8 La­vio­let­te GT2“ au­to­mo­bi­lį, dar kar­tą pa­ge­ri­no sau pa­čiam pri­klau­siu­sį pa­sie­ki­mą iki 1 min. 18,674 sek.

At­ro­dė, kad bri­to šio pa­sie­ki­mo il­gai ne­pa­vyks iš­kli­bin­ti nie­kam, ta­čiau jau ki­tais, 2012 me­tais lie­tu­viš­kos „Bod-Bauer Team“ ko­man­dos na­rys Ra­mū­nas Čap­kaus­kas 1000 km lenk­ty­nių me­tu grei­čio re­kor­dą Pa­lan­gos tra­so­je pa­ge­ri­no iki 1 min. 17,270 sek., ku­rio iki šiol dar ne­pa­vy­ko iš­kli­bin­ti nie­kam.

...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami