Lenktynininko patarimai: žiemos kelią reikia „jaukintis“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-24 08:06
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-24 08:06
Asmeninio albumo nuotraukos
Vos ne kiek­vie­ną die­ną gir­di­me ke­li­nin­kų įspė­ji­mus apie sli­džius ke­lius, ta­čiau šiuo me­tų lai­ku la­bai daž­nai ma­to­me au­to­mo­bi­lius nu­sly­du­sius į grio­vį, kar­tais net ir pa­čio­se ne­kal­čiau­sio­se si­tua­ci­jo­se. Vai­ruo­ja­me vis nau­jes­nius au­to­mo­bi­lius, ap­rū­pin­tus vi­so­kiais elek­tro­ni­niais vai­ruo­to­jo asis­ten­tais, bet kri­ti­nė­se si­tua­ci­jo­se ir jie nė­ra vi­sa­ga­liai. 

Spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad no­rint iš­veng­ti ne­ma­lo­nių pa­tir­čių rei­kia su­pras­ti, kad žie­miš­kas vai­ra­vi­mas tu­ri pra­si­dė­ti nuo mū­sų pa­čių su­vo­ki­mo, kad ke­lias šiuo me­tų lai­ku yra ki­toks.

Pa­ste­bė­ji­mais apie žie­miš­ką vai­ra­vi­mą šį kar­tą da­li­na­si daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos kar­tin­go čem­pio­nas ir CIK-FIA Eu­ro­pos čem­pio­na­to da­ly­vis lenktynininkas Pa­ulius Pa­ške­vi­čius.

Tei­sin­gas vai­ra­vi­mas – ra­mus vai­ra­vi­mas

Vi­sų pir­ma kar­tin­go meis­tras pa­ste­bi, kad va­žiuo­jant sli­džia ke­lio dan­ga ver­tė­tų pa­mirš­ti ag­re­sy­ves­nius ma­nev­rus, ener­gin­gą įsi­bė­gė­ji­mą ir stab­dy­mą. Tai vie­nas iš pa­grin­di­nių žie­miš­ko vai­ra­vi­mo ka­no­nų.

„Au­to­mo­bi­lis tu­ri va­žiuo­ti to­ly­giai. Įsi­bė­gė­ji­mas, per­si­ri­kia­vi­mai ir stab­dy­mas tu­rė­tų bū­ti be stai­gių pi­kų, at­lie­ka­mi kaip vie­nas ju­de­sys. Ne­sa­kau, kad tai reiš­kia itin lė­tą va­žia­vi­mą, to­ly­giai ga­li­ma va­žiuo­ti ir pa­kan­ka­mai grei­tai. Pa­grin­di­nė tai­syk­lė – jo­kių aš­trių ju­de­sių. Ilius­tra­ci­jai – la­bai se­na is­to­ri­ja. Vie­nas gar­siau­sių pa­sau­lio lenk­ty­ni­nin­kų Val­te­ris Rio­lis, prieš pra­dė­da­mas spor­ti­nin­ko kar­je­rą, ve­žio­jo Kel­no vys­ku­pą. Tuo­met jo mėgs­ta­miau­sias žai­di­mas bu­vo „a­ti­dir­bi­nė­ti“ po­sū­kių įvei­ki­mo tra­jek­to­ri­jas ir ste­bė­ti vi­du­ti­nius grei­čius ve­žant šven­ti­ką, ku­ris net ne­pa­jus­da­vo, kad tuo­met dar bū­si­ma au­to­mo­bi­lių ra­lio le­gen­da va­žiuo­ja pa­kan­ka­mai grei­tai. Nu­kry­pi­mas, bet tai yra pui­ki ilius­tra­ci­ja – to­ly­gus vai­ra­vi­mas yra ti­kras kom­pe­te­tin­go vai­ruo­to­jo aukš­ta­sis pi­lo­ta­žas. Ir sau­gu­mo ga­ran­tas va­žiuo­jant sli­džiu ke­liu. Žie­mos ke­lią rei­kia pri­si­jau­kin­ti.“, – apie vai­ra­vi­mo pa­grin­dus pa­sa­ko­jo Pa­ulius Pa­ške­vi­čius.

Pa­sak spor­ti­nin­ko, to­ly­gu­mas itin svar­bus po­sū­kiuo­se. Va­žiuo­jant sli­džiu ke­liu grei­tį su­ma­žin­ti de­rė­tų dar prieš po­sū­kį ir vin­gį įveik­ti sta­bi­liu grei­čiu. Vie­na di­džiau­sių klai­dų – po­sū­ky­je per­jung­ti pa­va­ras ar stab­dy­ti, nes taip la­bai pa­pras­ta iš­pro­vo­kuo­ti ne­val­do­mą sly­di­mą. Stab­dy­mas ir­gi tu­ri bū­ti to­ly­gus, pra­dė­ti stab­dy­ti de­rė­tų iš anks­to, nes esant sli­džiai ke­lio dan­gai stab­dy­mo ke­lias ga­li bū­ti ne­įti­kė­ti­nai il­gas.

Au­to­mo­bi­lis val­do­mas ir varikliu

Kar­tin­go lenk­ty­nin­kas P. Pa­ške­vi­čius pa­ste­bė­jo dar vie­ną ga­na ga­jų vai­ruo­to­jų įsi­ti­ki­ni­mą. Pa­sak spor­ti­nin­ko, ne­ma­žai vai­ruo­to­jų ma­no, kad pats rei­ka­lin­giau­sias pe­da­las žie­mą – stab­džių pe­da­las.

„Va­rik­lis ne tik „trau­kia“ au­to­mo­bi­lį, jis ga­li ir stab­dy­ti, ir net vai­ruo­ti, to­dėl ver­tė­tų pa­mirš­ti tau­pų va­žia­vi­mą aukš­čiau­sia pa­va­ra, ge­riau įsi­jung­ti že­mes­nę pa­va­rą ir už­si­ti­krin­ti trau­kos re­zer­vą. Tei­sin­gai stab­dant sli­džia­me ke­ly­je stab­do­ma ir va­rik­liu, stab­džiai tik tal­ki­na. Tie­sa, nau­do­jant va­rik­lio trau­ką ne­ver­tė­tų pa­mirš­ti jau ap­tar­to to­ly­gaus va­žia­vi­mo pri­nci­po – ir įsi­bė­gė­jant, ir stab­dant ne­ga­li­ma tie­siog „mes­ti“ san­ka­bos pe­da­lo.“, – vai­ra­vi­mo tie­sas aiš­ki­no spor­ti­nin­kas.

Sly­di­mo pa­pras­čiau iš­veng­ti, nei jį suvaldyti

Va­žiuo­jant sli­džiu ke­liu ne­pap­ras­tai iš­au­ga ne­val­do­mo sly­di­mo ri­zi­ka. Dau­gu­mai vai­ruo­to­jų po­jū­tis, kad au­to­mo­bi­lis pra­de­da slys­ti, bū­na pa­sku­ti­nis prieš at­si­du­riant grio­vy­je. Spe­cia­lis­tai ga­li va­žiuo­ti efek­tin­gai slys­da­mi, tai va­di­na­ma val­do­muo­ju sly­di­mu, ta­čiau toks aukš­ta­sis pi­lo­ta­žas rei­ka­lau­ja itin di­de­lės pa­tir­ties ir kas­die­nių tre­ni­ruo­čių.

„Daug pa­pras­čiau pa­ša­lin­ti prie­žas­tį nei pa­sek­mes. Ge­riau ap­sid­raus­ti ir ne­at­si­dur­ti si­tua­ci­jo­je, kai au­to­mo­bi­lis pra­de­da slys­ti. Tie­sa, ži­no­ti kas per „bau­bas“ yra sly­di­mas, ver­ta. Au­to­mo­bi­lio ga­lui slys­te­lė­jus, su­ktel­ki­te vai­rą į „už­ne­ši­mo“ pu­sę ir taip su­val­dy­si­te pra­si­de­dan­tį sly­di­mą. Bet čia tik pats pri­nci­pas, vie­na iš dau­gy­bės slys­tan­čio au­to­mo­bi­lio val­dy­mo su­de­da­mų­jų da­lių. Apie tai, ką mi­nė­jau, pa­pa­sa­ko­ti leng­va, bet pa­da­ry­ti – anaip­tol ne. Ži­no­ji­mas, kaip val­do­mas sly­di­mas, gal ir pa­dė­tų ma­žiau su­trik­ti, bet pats ge­riau­sias spren­di­mas – ap­sid­raus­ti ir ne­at­si­dur­ti si­tua­ci­jo­je, kai au­to­mo­bi­lis pra­de­da slys­ti. Tre­ni­ruo­tis aikš­te­lė­se ar ant už­ša­lu­sių eže­rų da­bar ne­va­lia. Tad siū­lau sa­vo ga­bu­mus žie­mą to­bu­lin­ti no­rin­tiems vai­ruo­to­jams už­suk­ti į kar­tod­ro­mus. Juk Lie­tu­vo­je yra net pen­kios aukš­čiau­sio ly­gio kar­tin­go tra­sos, ku­riuo­se or­ga­ni­zuo­ja­mi ša­lies čem­pio­na­tai. O kar­tin­gas – pui­ki vai­ra­vi­mo mo­kyk­la, no­rin­tiems ge­riau su­pras­ti au­to­mo­bi­lio val­dy­mo fi­zi­ką. „, – pa­sa­ko­jo lenk­ty­ni­nin­kas Pa­ulius Pa­ške­vi­čius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami