Lenktynių trasai Kačerginėje prašo Vyriausybės palaiminimo

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-26 11:59
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-26 11:59
Dėl saugumo reikalavimų neatitikimo Kačerginės trasoje negali vykti tarptautinės varžybos. LŽ archyvo nuotrauka
Ka­čer­gi­nės „Ne­mu­no žie­do“ tra­sa po pla­nuo­ja­mos re­kons­truk­ci­jos ga­lė­tų pa­si­tik­ti ne tik au­to­mo­bi­lių lenk­ty­ni­nin­kus, ku­rie da­ly­vau­da­mi Lie­tu­vos ar Bal­ti­jos ša­lių čem­pio­na­tuo­se sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų nė iš to­lo ne­bea­ti­tin­kan­čio­je tra­so­je kas­kart ri­zi­kuo­ja sa­vo svei­ka­ta ar net gy­vy­be. Te­ri­to­ri­ją ke­ti­na­ma pa­vers­ti mo­der­niu ak­ty­vaus spor­to komp­lek­su – ir tai ga­lė­tų tap­ti vi­so Kau­no re­gio­no pa­ži­ba.

Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to (KKSD) di­rek­to­riui bei Kau­no mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių at­sto­vams bu­vo pri­sta­ty­tas vie­šo­sios įstai­gos „Ne­mu­no žie­das“ in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta iš es­mės pert­var­ky­ti Ka­čer­gi­nės lenk­ty­nių tra­są ir jo­je įreng­ti ak­ty­vaus spor­to komp­lek­są. Kau­no mies­to ir ra­jo­no va­do­vai kar­tu su KKSD di­rek­to­riu­mi su­ta­rė pro­jek­tą pa­teik­ti Vy­riau­sy­bei.

„Rei­kia ak­cen­tuo­ti tai, kad šis ob­jek­tas yra re­gio­ni­nis ir svar­bus mū­sų vals­ty­bės eko­no­mi­kai. Pir­miau­sia tu­ri­me su­lauk­ti Vy­riau­sy­bės pri­ta­ri­mo, kad bū­tų ga­li­ma im­tis kon­kre­čių žings­nių pro­jek­tui įgy­ven­din­ti“, – sa­kė KKSD va­do­vas Edis Ur­ba­na­vi­čius.

VšĮ „Ne­mu­no žie­das“ di­rek­to­rius Arū­nas Sa­mo­chi­nas sa­kė, jog šiuo at­ve­ju ver­ta pa­ly­gin­ti pa­dė­tį su ar­ti­miau­sių kai­my­nų – lat­vių ir es­tų. Kai­my­ni­nių ša­lių tra­sos tu­rė­jo pa­na­šią is­to­ri­ją ir bu­vo pa­sta­ty­tos apie 1961 me­tus. Es­ti­ja 2012 m. iš pa­grin­dų at­si­nau­ji­no sa­vo lenk­ty­nių tra­są už 5 mln. eu­rų. Šiais me­tais Lat­vi­ja jau žen­gė pir­mą žings­nį ir už 1,25 mln. eu­rų at­si­nau­ji­no 800 m tra­sos.

„Lie­tu­va šiuo me­tu pra­ran­da kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą Bal­ti­jos ša­ly­se. Šis ob­jek­tas ne­ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nių žie­di­nių lenk­ty­nių tra­soms ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, to­dėl čia ne tik ne­ga­li vyk­ti tarp­tau­ti­nio ly­gio lenk­ty­nės, ta­čiau ir Lie­tu­vos ar Bal­ti­jos ša­lių čem­pio­na­tų or­ga­ni­za­vi­mas kas­met yra la­bai komp­li­kuo­tas dėl ne­sau­gios tra­sos – dėl to la­biau­siai nu­ken­čia spor­ti­nin­kai“, – pa­brė­žė A. Sa­mo­chi­nas.

Pa­ten­kin­tų re­gio­no poreikius

Nau­ja­ja­me komp­lek­se pla­nuo­ja­ma įkur­ti vai­ra­vi­mo mo­ky­mo cen­trą, ku­ris bū­tų vie­nin­te­lis Kau­no-Aly­taus-Ma­ri­jam­po­lės re­gio­ne, bei mo­to­kro­so tra­są, ku­rio­je bū­tų ga­li­ma reng­ti ir Eu­ro­pos, ir pa­sau­lio mo­to­kro­so čem­pio­na­tus.

„Ke­ti­na­me įreng­ti ir mo­der­nų kar­tod­ro­mą, ku­ris su­teik­tų ga­li­my­bę jau­nie­siems spor­ti­nin­kams pra­dė­ti au­to­mo­bi­lių spor­to kar­je­rą nuo kar­tin­go vai­ro. Komp­lek­so lan­ky­to­jai tu­rė­tų ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas ir pra­mo­gi­niais kar­tin­gais. At­ei­ty­je ga­lė­tų at­si­ras­ti ly­gu­mų bei kal­nų sli­di­nė­ji­mo tra­sos“, – kal­bė­jo A. Sa­mo­chi­nas.

„Ne­mu­no žie­do“ va­do­vas įsi­ti­ki­nęs, kad įgy­ven­di­nus pro­jek­tą nau­da re­gio­nui bū­tų aki­vaiz­di.

„Vi­sų pir­ma, at­si­ras­tų dau­giau kaip 50 nau­jų dar­bo vie­tų. Pa­di­dė­tų tu­ris­tų srau­tas: jie ap­lan­ky­tų ne tik komp­lek­są, bet ir Kau­ne bei ra­jo­ne esan­čius vieš­bu­čius, res­to­ra­nus, ka­vi­nes, vers­li­nin­kams at­si­ras­tų di­džiu­lis po­ten­cia­las plės­ti bei vys­ty­ti sa­vo vers­lą re­gio­ne. Re­gio­no vai­ruo­to­jai ga­lė­tų to­bu­lin­ti pra­kti­nius vai­ra­vi­mo įgū­džius“, – var­di­jo A. Sa­mo­chi­nas.

Uni­ka­li lenk­ty­nių trasa

Pa­grin­di­nis „Ne­mu­no žie­do“ lenk­ty­nių tra­sos kon­ku­ren­ci­nis pra­na­šu­mas – Ka­čer­gi­nės tra­sa iš­sis­ki­ria rel­je­fu bei su­dė­tin­gais po­sū­kiais, to­dėl tiek spor­ti­nin­kai tiek var­žy­bų žiū­ro­vai čia pa­ti­ria dau­giau emo­ci­jų. Kai­my­ni­nė­se ša­ly­se lenk­ty­nių tra­sos įreng­tos ly­gu­mo­se.

Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas pa­ste­bė­jo dar vie­ną Ka­čer­gi­nės lenk­ty­nių tra­sos pri­va­lu­mą – ji yra pa­to­gio­je geog­ra­fi­nė­je pa­dė­ty­je, ar­ti Kau­no, to­dėl lenk­ty­nių mė­gė­jams pa­to­gu at­vyk­ti iš bet ku­rios Lie­tu­vos vie­tos.

„Svar­bu šią te­ri­to­ri­ją su­tvar­ky­ti komp­lek­siš­kai, kad ji bū­tų pa­trauk­li spor­tui, lais­va­lai­kiui ir vers­lui. Šia­me komp­lek­se ga­lė­tų įsi­kur­ti ne tik ak­ty­vaus spor­to tra­sos, bet ga­lė­tų vyk­ti ir kon­cer­tai po at­vi­ru dan­gu­mi“, – kal­bė­jo V. Ma­kū­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami