Lenkų Augustavo pamokos lietuviams

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-07 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-07 06:00
Statydami tiltą per Rospudos upelį kelininkai buvo priversti pakoreguoti jo vagą. Vidmanto Užusienio nuotraukos
Is­pa­nų ka­pi­ta­lo Len­ki­jos įmo­nė „Bu­di­mex“ vos per 21 mė­ne­sį nu­tie­sė Au­gus­ta­vo ap­link­ke­lį – jau nuo lap­kri­čio, kai ap­link­ke­lis bus ati­da­ry­tas, į kai­my­nės vals­ty­bės sos­ti­nę Var­šu­vą ir dar to­liau - Va­ka­rų Eu­ro­pos link trau­kian­tiems lie­tu­viams ne­be­rei­kės kirs­ti to pa­ties pa­va­di­ni­mo mies­te­lio.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Len­ki­jos šiau­rės ry­tuo­se esan­tis Au­gus­ta­vas žur­na­lis­tus iš Lie­tu­vos pa­si­ti­ko di­džiu­lė­mis su­nkve­ži­mių vir­ti­nė­mis, ker­tan­čio­mis mies­tą. Su­nkve­ži­mių ke­lia­mos dul­kės ken­kia mies­tie­čių svei­ka­tai, vib­ra­ci­ja griau­na na­mus, o in­ten­sy­vus ju­dė­ji­mas nuo­lat ke­lia pa­vo­jų eis­mo sau­gu­mui. Ta­čiau jau lap­kri­tį Au­gus­ta­ve vi­so to ne­liks – eis­mas bus nu­kreip­tas ša­lia maž­daug 30 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­čio mies­to nu­ties­tu ap­link­ke­liu.

Vis dėl­to Lie­tu­vos ži­niask­lai­dos at­sto­vams di­džiau­sią įspū­dį pa­li­ko ne mo­der­nus ke­tu­rių juo­stų ap­link­ke­lis, o jo tie­si­mo tem­pas. Nu­ties­ti vi­siš­kai nau­ją ap­link­ke­lį per ma­žiau nei dve­jus me­tus – toks grei­tis lie­tu­vių ke­li­nin­kams šian­dien tė­ra ne­pa­sie­kia­ma sva­jo­nė. Len­ki­jo­je di­de­lį tem­pą le­mia vi­sų pir­ma so­li­dus, vals­ty­biš­kas vie­tos val­džios po­žiū­ris į sa­vo pi­lie­čių po­rei­kius, jų svei­ka­tą, kraš­to eko­no­mi­ką.

Augustavo (Lenkija) aplinkkelį vietos kelininkai sugebėjo nutiesti per 21 mėnesį.

Pa­de­da vals­ty­bi­nis mąstymas

Au­gus­ta­vo ap­link­ke­lis po mė­ne­sio taps Var­šu­vą ir Ta­li­ną jun­gian­čios au­to­ma­gis­tra­lės „Via Bal­ti­ca“ da­li­mi. Dėl nuo­lat au­gan­čio eis­mo in­ten­sy­vu­mo la­bai rei­kė­tų, kad vi­sa greit­ke­lio tra­sa bū­tų ke­tu­rių juo­stų. Iki 2012 me­tų dėl įvai­rių prie­žas­čių ke­tu­rių juo­stų tarp­tau­ti­nės trans­por­to ar­te­ri­jos dar­bai Len­ki­jo­je ju­dė­jo su­nkiai. Pa­vyz­džiui, Au­gus­ta­vo ap­link­ke­lio sta­ty­bas il­gą lai­ką stab­dė vie­tos ža­lie­ji. Tar­ki­me, bu­vo tvir­ti­na­ma, kad dėl au­to­ma­gis­tra­lės ga­li iš­nyk­ti vie­tos Ros­pu­dos pel­kė­je gy­ve­nan­čios uni­ka­lios rū­šies var­lės.

Ta­čiau prob­le­ma bu­vo iš­spręs­ta. Var­lėms ir ki­tiems gy­vū­nams (la­pėms, brie­džiams, stir­noms ir t. t.) bu­vo pa­sta­ty­ta net 20 bran­giai kai­nuo­jan­čių po­že­mi­nių pra­lai­dų, ta­da gy­vū­nų gy­nė­jai pre­ten­zi­jų jau ne­reiš­kė.

Iš­spren­dus Au­gus­ta­vo gal­vo­sū­kį, Len­ki­jos ge­ne­ra­li­nė au­tos­tra­dų ir kraš­to ke­lių di­rek­ci­ja jau drą­siai kal­ba, kad nuo Var­šu­vos šau­nan­ti ke­tu­rių eis­mo juo­stų „Via Bal­ti­ca“ iki 2020-ųjų per Au­gus­ta­vo ir Su­val­kų mies­tus pa­sieks ir Lie­tu­vos sie­ną. Bet lie­tu­vių ke­li­nin­kai vis dar abe­jo­ja, ar mū­sų ša­lis iki to lai­ko ir­gi su­spės pa­si­tik­ti len­kus ke­tu­rio­mis eis­mo juo­sto­mis iš Kal­va­ri­jos mies­te­lio pu­sės.

Pa­grin­di­nė kliū­tis Lie­tu­vo­je ties­ti ge­le­žin­ke­lius ir ki­tus sau­su­mos ke­lius – že­mių sa­vi­nin­kų go­du­mas ir ne­to­bu­li įsta­ty­mai. Nors nuo Kau­no iki Len­ki­jos sie­nos tie­sia­mos ne nau­jos, o tik­tai pa­pil­do­mos eis­mo juo­stos, jų tie­si­mas, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos tei­gi­mu, už­trun­ka nuo 36 iki 46 mė­ne­sių, o kar­tais ir il­giau. Pa­sak lie­tu­vių ke­li­nin­kų, la­bai pra­vers­tų len­kų pa­tir­tis, kaip pa­im­ti že­mę vals­ty­bi­nės reikš­mės pro­jek­tams. Len­ki­jo­je iš sa­vi­nin­kų že­mė pa­ima­ma pa­gal jos rin­kos kai­ną. Ne­del­siant jo­je pra­de­da­mi ties­ti ap­link­ke­liai, ma­gis­tra­lės, jun­gia­mie­ji ke­liai. Ne­pa­ten­kin­ti jiems pa­siū­ly­ta kai­na sa­vi­nin­kai ga­li kreip­tis į teis­mą ir by­li­nė­tis. Ta­čiau dar­bai jau spar­čiai vyks­ta.

Lie­tu­vo­je pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus dar­bų ne­va­lia pra­dė­ti tol, kol ne­bus gau­tas ga­lu­ti­nis ir ne­gin­či­ja­mas teis­mo spren­di­mas. Pro­ce­sas ga­li už­truk­ti mė­ne­sių mė­ne­sius.

Augustavo aplinkkelio statybose dirbo 850 darbininkų.

Lie­tu­vius ver­čia raudonuoti

Lie­tu­vos ke­li­nin­kų tei­gi­mu, gin­da­mi ke­lių ar ke­lio­li­kos že­mės sa­vi­nin­kų, ku­rie re­tai gy­ve­na to­se sa­vo že­mė­se, sie­kį pa­sa­kiš­kai už­dirb­ti, mū­sų val­di­nin­kai pa­mi­na ki­tų pi­lie­čių, gal­būt net vi­sos vals­ty­bės in­te­re­sus. Pa­vyz­džiui, ką iš­lo­šė Ma­ri­jam­po­lė dėl to, kad pro­tes­tuo­jant ša­lia mies­to įsi­kū­ru­siems įta­kin­giems že­mės sa­vi­nin­kams ge­le­žin­ke­lis „Rail Bal­ti­ca“ bus nu­ties­tas ne ap­lin­ki­niu ke­liu, o tie­siog per mies­tą? Ne­iš­loš­ta nie­ko, tik la­bai daug pra­loš­ta. La­bai nu­ken­tės da­lies jau­tres­nių mies­tie­čių, ku­rie bus pri­vers­ti kvė­puo­ti trau­ki­nių ke­lia­mo­mis dul­kė­mis, svei­ka­ta.

Len­kų ke­li­nin­kų tei­gi­mu, tie­siant Au­gus­ta­vo ap­link­ke­lį pir­miau­sia ir bu­vo gal­vo­ta apie mies­tie­čių ge­ro­vę. O dar – apie kraš­to eko­no­mi­ką. Au­gus­ta­vas pri­klau­so Pa­len­kės vai­va­di­jai, ku­ri yra vie­na la­biau­siai at­si­li­ku­sių kai­my­nės ša­lies te­ri­to­ri­jų. Ke­lių tie­si­mas yra vie­nas bū­dų ma­žin­ti re­gio­no so­cia­li­nę at­skir­tį ir ne­dar­bą. Be to, ti­kė­ti­na, kad pa­ge­rė­jus su­si­sie­ki­mui į kraš­tą at­plūs dau­giau tu­ris­tų, taip pat – ir iš Lie­tu­vos.

Nu­ties­ti Au­gus­ta­vo ap­link­ke­lį kai­na­vo dau­giau kaip 600 mln. zlo­tų (apie 500 mln. li­tų), dar­bo tu­rė­jo 850 dar­bi­nin­kų. Be pa­grin­di­nės 35 km il­gio ke­tu­rių juo­stų au­to­ma­gis­tra­lės, dar bu­vo su­tvar­ky­ta apie 60 km pri­va­žiuo­ja­mų­jų ke­lių. Di­džio­ji da­lis iš­lai­dų bus pa­deng­ta iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų. Ta­čiau tai – tik pra­džia. Sa­vo ša­lies te­ri­to­ri­ją ker­tan­čiam greit­ke­liui „Via Bal­ti­ca“ iki 2027-ųjų kai­my­nai yra nu­ma­tę skir­ti net 8 mlrd. zlo­tų (apie 6,6 mlrd. li­tų) in­ves­ti­ci­jų.

Iš vi­so per 2014-2020 me­tų fi­nan­si­nį lai­ko­tar­pį Len­ki­ja vals­ty­bi­nių ke­lių, ku­rių il­gis yra toks pat kaip ir Lie­tu­vo­je – 22 tūkst. ki­lo­me­trų, plė­trai pla­nuo­ja skir­ti net 59,6 mlrd. li­tų. Sten­gia­ma­si pri­trauk­ti ir lais­vų Len­ki­jos pi­lie­čių lė­šų – 2014 me­tais jos su­da­rė net 33 proc. vie­tos ke­lių fon­do.

O ką į tai mes, lie­tu­viai? Pa­si­ro­do, mū­sų ke­li­nin­kai abe­jo­ja, ar per ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus pa­vyks su­ras­ti 300 mln. li­tų „Via Bal­ti­cos“ pa­pil­do­moms juo­stoms (iki ke­tu­rių) įreng­ti nuo Kal­va­ri­jos mies­te­lio iki Len­ki­jos sie­nos. Lė­šų su­ras­ti esą pa­dė­tų ne­bent... gė­da prieš len­kus. „Jų pla­nai iki 2020 me­tų tu­rė­ti ke­tu­rių juo­stų ke­lią iki Lie­tu­vos sie­nos mums tru­pu­tį ke­lia ne­ri­mą. Mes ir­gi pra­dė­jo­me ki­taip sa­vo dar­bus pla­nuo­ti. Gal ir at­si­lik­si­me, bet ne itin. Ti­kiuo­si, kad iki 2016-2017 me­tų tu­rė­si­me ke­tu­rių juo­stų ke­lią nuo Kau­no iki Ma­ri­jam­po­lės. O da­bar pra­de­da­me pro­jek­tuo­ti ir ruo­žą tarp Ma­ri­jam­po­lės bei Len­ki­jos sie­nos. 2020-ai­siais ti­krai ne, bet iki 2024-2025 me­tų, ti­kiuo­si, mes ir­gi tu­rė­si­me to­kį pat pa­to­gų ke­lią“, – sa­kė Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vo pa­va­duo­to­jas Pe­tras Te­ko­rius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
> "prelegentams"  78.60.231.248 2014-10-08 09:32:58
Matyt, nesigaudai geografijoje, net nežinai kur yra Rusija. Marijampolė, Kalvarija nuo Rusijos (Kaliningrado) tėra tik už 40-50 km. Tai maždaug toks pats atstumas, kaip Lazdijų nuo Baltarusijos, kuri visgi karo pradžioje nebūtų 100% Rusija. Be to, kelių šimtų kilometrų atstumo skirtumas, esant dabartinei ginkluotei, neturi reikšmės. Magistralę galima subombarduoti raketomis paleistomis iš už kelių šimtų kilometrų. Taigi dėl magistralės saugumo, ar ji eitų rytinėje ar vakarinėje Lietuvos dalyje nėra skirtumo. Netgi magistralė per Vakarinę dalį būtų mažiau saugi, nes galėtų būti lengviau subombarduota iš jūros. Taigi ji turi būti tiesiama pagal tai, kad būtų trumpiausias kelias...
0 0  Netinkamas komentaras
prelegentams  78.56.209.93 2014-10-08 07:08:54
Nesamones skleidziate. Gal dar per batkos valdoma Gardina tiesti 4 juostu kelia pasiulytumet? Kuo arciau rytiniu sienu - kad Rusijai pradejus kara kuo greiciau tranporto arterijos butu perkirstos... Bet tokie dalykai - aiskiai ne prelegentu suvokimui. Tada bent jau prisiminime tai, kad tobulinamas Via Baltika, kuris jau dabar jungia Baltijos valstybes su Vakaru Europa.
0 0  Netinkamas komentaras
LINAS  82.131.57.36 2014-10-07 22:00:13
NEREIKIA TU AUTOSTRADU
2 4  Netinkamas komentaras
Propaganda  188.69.215.129 2014-10-07 20:37:39
Padarė aplinkelį- ir koks įvykis, visi Lietuvos laikraščiai parašė. Matyt per viešųjų ryšių agentūras mestelėjo lėšų leidybai.
5 3  Netinkamas komentaras
Lenkijai to ir tereikia...  78.60.231.248 2014-10-07 10:34:03
Kelius einančius į Varšuvą nuo Lietuvos Lenkija kreipia per Balstogę. Tokiu atveju tiesiausias kelias nuo Kauno link Balstogės būtų per Alytų- Lazdijus ar net Druskininkus. Tai kas per Lietuvos politika juos vesti per Marijampolę-Kalvariją kokiu 100 km ilgesniu keliu ir dar jam naudoti derlingas Suvalkijos žemes. Juk dabar ne tarpukaris, Lietuva nesibaigia Kaunu, ja yra ir sostinė Vilnius, Pietrytinė Lietuvos dalis. Žodžiu, Lietuvos teritorija geografiškai yra visai kita, o valdžia ir toliau galvoja tarsi gyventume tarpukariu. O Lenkijai to ir tereikia... Tegul Lietuva jaučiasi, tarsi su tarpukario jai padarytais sužalojimais...
1 3  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami