LEZ skatinamos tapti krovinių centrais

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-24 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-24 06:00
Šalia Kauno oro uosto įsikūrusioje Kauno LEZ šiuo metu veikia 69 įmonės. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Per Lie­tu­vos oro uos­tus ga­lė­tų bū­ti skrai­di­na­ma dau­giau siun­tų, jei­gu jų at­si­ras­tų mū­sų ša­ly­je. Su kro­vi­nių trū­ku­mu su­si­ju­sios ir abe­jo­nės dėl eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ nau­dos. Bet rei­ka­lus ga­lė­tų pa­tai­sy­ti spar­ti lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų (LEZ) plė­tra Lie­tu­vo­je.

To­kios iš­va­dos pir­šo­si da­ly­vau­jant pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niu­je vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Lie­tu­va – lo­gis­ti­kos ša­lis. Stra­te­gi­nis Lie­tu­vos trans­por­to ir lo­gis­ti­kos inf­ras­truk­tū­ros vys­ty­ma­sis: ga­li­my­bė vers­lui“.

Vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) Lie­tu­vos oro uos­tai, vie­ni­jan­čios Vil­niaus, Kau­no ir Pa­lan­gos oro uos­tus, ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Al­man­tas skai­čia­vo, kad 2015 me­tais mi­nė­ti trys oro uos­tai iš vi­so skrai­di­no 14,9 tūkst. to­nų kro­vi­nių ir pa­što siun­tų. Bet tai vis tiek ma­žiau, ne­gu sie­kė vie­no kai­my­nės Lat­vi­jos Ry­gos oro uos­to kro­vi­nių apy­var­ta. „Kro­vi­nių į Lie­tu­vą yra, o iš jos – nė­ra, to­dėl lėk­tu­vai pri­vers­ti grįž­ti at­gal tuš­ti. Tai la­bai pa­di­di­na ga­be­ni­mo sa­vi­kai­ną, da­ro mus ne­kon­ku­ren­cin­gus“, – pri­pa­ži­no Lie­tu­vos oro uos­tų va­do­vas.

Per kon­fe­ren­ci­ją pa­brėž­ta, kad 2025 me­tais pra­dė­sian­tis veik­ti eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lis „Rail Bal­ti­ca“ jau da­bar yra po­zi­cio­nuo­ja­mas kaip li­ni­ja, ku­ria dau­giau­sia ke­liaus žmo­nės. Tei­gia­ma, jog ke­lei­vi­niai trau­ki­niai nau­ją­ja tra­sa kur­suos kas 2 va­lan­das. O kaip dėl kro­vi­nių? Jei „Rail Bal­ti­ca“ nuo Ber­ly­no per Var­šu­vą, Kau­ną ir Ry­gą iki Ta­li­no veik­tų da­bar, kro­vi­nių bū­tų ma­žai ar­ba iš­vis ne­bū­tų. Var­gu ar jų daug at­si­ras ir po de­šimt­me­čio.

Ga­my­bi­nės zo­nos – ša­lia uos­tų ir geležinkelių

Vis dėl­to G. Al­man­tas pa­žy­mė­jo, kad ša­lies lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų (LEZ) ir Lie­tu­vos oro uos­tų bend­ra­dar­bia­vi­mas da­ro­si efek­ty­ves­nis. „Vi­sa­me pa­sau­ly­je oro uos­tai tam­pa pa­na­šūs į di­de­lius pre­ky­bos cen­trus, ku­rie vei­kia tiek pa­čiuo­se uos­tuo­se, tiek ša­lia jų pri­sig­lau­du­sio­se LEZ. Čia žmo­nės at­va­žiuo­ja ap­si­pirk­ti. Jau yra ir to­kių oro uos­tų, ku­rie da­ly­vau­ja ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­tros pro­jek­tuo­se, jų te­ri­to­ri­jo­se sta­to­mi vers­lo cen­trai. Ši plė­tros stra­te­gi­ja la­biau­siai iš­po­pu­lia­rė­jo Pra­ncū­zi­jo­je ir Olan­di­jo­je. Nors oro uos­tai nu­to­lę nuo mies­tų cen­trų, nuo­ma juo­se pa­ti bran­giau­sia – kvad­ra­ti­nis me­tras plo­to ga­li kai­nuo­ti net 300 eu­rų. Nuo­ma yra tik vie­na iš veik­los sri­čių. Ša­lia ky­la vieš­bu­čiai, kon­fe­ren­ci­jų cen­trai, o ga­liau­siai at­ei­na ir ga­my­bi­nių zo­nų, plė­to­ja­mų LEZ, lai­kas. Lie­tu­vo­je kar­tu su LEZ ga­my­bi­nę zo­ną jau ple­čia Kau­no oro uos­tas, bet kol kas tai tik dai­gai. Iš es­mės mū­sų ša­ly­je tas oro uos­tų veik­los seg­men­tas yra ne­pa­lies­tas“, – kal­bė­jo VĮ Lie­tu­vos oro uos­tai ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

2015 me­tais Kau­no LEZ vei­kian­ti pra­mo­nės au­to­ma­ti­za­vi­mo spren­di­mų ir pa­slau­gų įmo­nė „E­lin­ta“ su­ren­gė at­vi­rų du­rų die­ną, per ku­rią pa­skel­bė ta­pu­si ofi­cia­lia gar­sios Ja­po­ni­jos fir­mos „Fa­nuc“ at­sto­ve Lie­tu­vo­je. Kol kas ja­po­nai sa­vo ro­bo­tų mū­sų kraš­te ne­ga­mi­na, bet tai dar ne­reiš­kia, kad to ne­da­rys at­ei­ty­je. Ka­da nors at­eis toks lai­kas, kai bus ro­bo­ti­zuo­ta ir ki­tų pa­klau­sių pre­kių, net – tų pa­čių ro­bo­tų, ga­my­ba. Pa­brėž­ta, jog di­de­lis pra­na­šu­mas yra tai, kad Kau­no LEZ ga­my­bi­nis pa­jė­gu­mas yra su­telk­tas iš es­mės oro uos­to prie­an­gy­je, o at­ei­ty­je ša­lia lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos dar šaus ir „Rail Bal­ti­ca“.

„Iš Ki­ni­jos į tur­tin­gą Va­ka­rų Eu­ro­pą at­ga­ben­ti ga­mi­nius rei­kės dau­giau lai­ko, ir tai kai­nuos. O Lie­tu­va – čia pat. Pir­miau­sia dėl ma­žes­nių trans­por­ta­vi­mo iš­lai­dų bus ma­žes­nė ir mū­sų siū­lo­mų ga­mi­nių kai­na, tai­gi dėl sa­vo geog­ra­fi­nės pa­dė­ties ir pui­kios trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros tu­ri­me di­džiu­lį kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą“, – tuo­met tvir­ti­no „E­lin­tos“ va­do­vas dr. Vy­tau­tas Jo­ku­žis.

Ta­čiau to­kių vie­tų Lie­tu­vo­je nė­ra daug, nes tam rei­kia di­des­nių vals­ty­bės ir vers­lo pa­stan­gų.

Kvie­tė spar­čiau plė­to­ti LEZ

Aso­cia­ci­jos „Bal­tic FEZ“ vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Si­mo­nas Pe­tru­lis pri­mi­nė, kad Lie­tu­vo­je da­bar yra įtei­sin­tos 7 LEZ. Dvi jų (Kau­no ir Klai­pė­dos) jau vei­kia de­šimt­me­tį, o Ma­ri­jam­po­lės, Šiau­lių, Kė­dai­nių ir Nau­jo­sios Ak­me­nės – vi­siš­kos nau­jo­kės. Klai­pė­dos ir Kau­no LEZ įsi­kū­rę ir dau­giau­sia įmo­nių – ati­tin­ka­mai 152 bei 69. Pa­ne­vė­žio LEZ ir Kė­dai­nių LEZ dir­ba po 1 bend­ro­vę, ki­to­se in­ves­tuo­to­jų kol kas nė­ra. Be­je, žvel­giant į Lie­tu­vos že­mė­la­pį ne­sun­ku pa­ste­bė­ti, kad net ša­lia 4 LEZ (Ma­ri­jam­po­lės, Kau­no, Kė­dai­nių ir Pa­ne­vė­žio) tie­sia­ma tra­sa „Rail Bal­ti­ca“.

Simonas Petrulis: „Kiekvienas LEZ operatorius privalo vienokia ar kitokia forma pristatyti investuotojui, paskui kurį ateina vienoks ar kitoks potencialas, tą rentabilumą, kurį mes nurodome turintys.“ /"Baltijos LEZ" nuotrauka

Vi­sos Lie­tu­vos LEZ uži­ma 1434 ha plo­tą, iš jų kol kas nau­do­ja­mi tik 229 hek­ta­rai. S. Pe­tru­lis skai­čia­vo, kad 49 LEZ įmo­nė­se šian­dien dir­ba 4330 dar­buo­to­jai. Vis dėl­to, kaip pa­žy­mė­jo aso­cia­ci­jos „Bal­tic FEZ“ va­do­vas, dar at­si­lie­ka­me nuo kai­my­nų. Pa­vyz­džiui, Lat­vi­jo­je LEZ skir­ta te­ri­to­ri­ja yra be­veik de­šimt kar­tų di­des­nė ne­gu Lie­tu­vo­je – sie­kia 13 693 hek­ta­rus. Len­ki­jo­je 15 045 ha te­ri­to­ri­jo­je vei­kia 14 LEZ ir jo­se dir­ba 241 600 dar­buo­to­jų.

Pa­sak S. Pe­tru­lio, kai­my­nai įžvel­gia švie­sią LEZ pers­pek­ty­vą, to­dėl Lie­tu­va ją ir­gi tu­ri ma­ty­ti. Ir ne vien dėl to, kad to­kio­se zo­no­se ku­ria­mos di­de­lę pri­dė­ti­nę ver­tę tu­rin­čios dar­bo vie­tos. Kaip ro­do aso­cia­ci­jos „Bal­tic FEZ“ skai­čia­vi­mai, lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos grei­tai at­si­per­ka. Tar­ki­me, į Kau­no ir Klai­pė­dos LEZ in­ves­tuo­tos vals­ty­bės ir Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šos per mo­kes­čius į vals­ty­bės biu­dže­tą jau su­grį­žo 7 kar­tus di­des­ne su­ma. Tai įvy­ko vos per 5 me­tus. „In­ves­ti­ci­jos grįž­ta, tad, ma­nau, bet ku­riam vers­li­nin­kui ne­sun­ku įver­tin­ti, kad at­si­pir­ki­mas per pen­ke­rius me­tus sep­ty­nis kar­tus – gra­žūs skai­čiai“, – pa­brė­žė S. Pe­tru­lis.

Mo­kes­čių leng­va­tos – ne svarbiausia

Anot jo, LEZ nė­ra vien že­mės lo­pi­nė­lis, tu­rin­tis inf­ras­truk­tū­rą, tai – pa­slau­ga. „Ir ji tei­kia­ma drau­ge su vals­ty­be. La­bai vai­sin­gai bend­ra­dar­biau­ja­me su VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“. Ši agen­tū­ra mums pa­de­da ieš­ko­ti in­ves­tuo­to­jų, nes jų ras­ti ne taip leng­va. Čia jau rei­kia po­li­ti­nės va­lios, va­dy­bos. Ir tuos da­ly­kus Lie­tu­vo­je dar bū­ti­na pa­to­bu­lin­ti. Kiek­vie­nas LEZ ope­ra­to­rius pri­va­lo vie­no­kia ar ki­to­kia for­ma pri­sta­ty­ti in­ves­tuo­to­jui, pa­skui ku­rį at­ei­na vie­noks ar ki­toks po­ten­cia­las, tą ren­ta­bi­lu­mą, ku­rį mes nu­ro­do­me tu­rin­tys“, – aiš­ki­no „Bal­tic FEZ“ va­do­vas.

Kai ku­riuos kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius šiek tiek nu­ste­bi­no ži­nia, kad šiais lai­kais in­ves­ti­ci­jos į LEZ inf­ras­truk­tū­rą ir­/ar ES in­ves­tuo­tos lė­šos, net mo­kes­ti­nės leng­va­tos jau nė­ra svar­biau­sias fak­to­rius, vi­lio­jan­tis in­ves­tuo­to­jas. Pa­sak S. Pe­tru­lio, in­ves­tuo­to­jams į ga­my­bą da­bar daug svar­biau yra aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bo jė­ga ir jos kai­na, dar­bo san­ty­kių lanks­tu­mas, sta­bi­li ir pa­ti­ki­ma vers­lo ap­lin­ka. In­ves­tuo­to­jai taip pat prie­ka­biai ver­ti­na jų pro­duk­ci­jos rin­kų ar­tu­mą. Dar at­siž­vel­gia­ma į inf­ras­truk­tū­rą ir lo­gis­ti­ką, vie­ti­nės rin­kos au­gi­mo pers­pek­ty­vas, vals­ty­bės pa­gal­bą. O fi­nan­si­nės ir ki­to­kios pa­ska­tos lie­ka tik 6 vie­to­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Geležinkelis  194.176.58.193 2016-07-21 15:23:20
Kam Rail Baltica daryti lanką pro Vilnių? Kad kelionė būtų ilgesnė ir brangesnė? Kam sukišti milijjardus, kad sugadinti Rail Baltica? Tai visiškai neefektyvu ir nelogiška. O jei vilniečiams kyla pavydas, tai važiuokite gyventi į Kauną. Gyvensite Lietuvos širdyje, o ne užkampyje prie Baltarusijos sienos ;)
0 0  Netinkamas komentaras
Faktai  194.176.58.193 2016-07-21 15:19:43
Kažkaip vilniečiai labai svaigsta7 Nuo kada Vilnius 2.5 karto didesnis už Kauną. Jie beveik lygūs. Jei įvertinus, kad pusė Kauno skaitosi ne Kaunas, o Kauno rajonas, tai Kaune gyvena 600 txks gyventojų, kai Vilniuj jų gyvena tik 500 tūkst. Be to jei įvertinus, kad Vilnius prisijungė prie savęs visiškai su juo nieko bendro neturinčius ir labai nutolusius kaimus, tai matosi, kad jis be tų kaimų išvis 400 tūkst nesiektų. Be to pietryčių Lietuva menkai apgyvendintas Lietuvos užkampis, kur nėra ką veikti. pietryčių lietuva išvis neprspektyvi, geografiškai nepatogi ir nepatraukli vieta. Todėl LEZ kurti ten absoliučiai netikslinga
0 0  Netinkamas komentaras
Faktų per akis...  78.60.231.248 2016-05-24 15:54:23
Krenta į akis tai, kad Laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) Pietryčių Lietuvoje, kur jų, suprantama, turėtų būti net daugiau negu kituose šalies regionuose, apskritai nėra. Tai ar čia Lietuvos valdžios, ar kokios svetimos šalies politikos rezultatas!... Taigi korupcijų šniukštinėjimams faktų per akis...
1 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2016-05-24 15:33:57
"Rail Baltica" maršrutas per Lietuvą parinktas ir jau nutiesta vėžės už apie 370 mln. eurų nuo Kauno iki Lenkijos sienos kroviniams gabenti, ir tik dabar suprasta, kad krovinių gabenamų šia geležinkelio linija nebuvo ir nebus, kad ji "yra pozicionuojama kaip linija, kuria daugiausia keliaus žmonės". O tie keleiviai, suprantama, daugiausiai bus žmonės vykstantys iš vienos sostinės į kitą. Tačiau sostinė Vilnius ir beveik 2,5 karto didesnis už antrąjį pagal dydį Lietuvos miestą Kauną, ne tik paliktas už "Rail Baltica" maršruto, bet kad ir tuo maršrutu per Lietuvą jis apskritai neturėtų galimybės naudotis - nevažiuosi gi iš Vilniaus į Balstogę per Kazlų Rūdą, t.y. apie 450 km 30-90 km/val greičiu, kai iki Baltstogės nuo Vilniaus per Druskininkus būtų 170-180 km. ir greitis 240 km/val. Neskaidrumas dėl "Rail Baltica" maršruto yra akivaizdus. Tad yra užsakytinas Valstybės kontrolės ir STT auditas, kad būtų pagrindas pareikalauti teisinės atsakomybės iš tų valdžios atstovų, kurie užsakė ekspertus ir patikėjo jų argumentais ir išvadomis dėl keleivinio "Rail Baltica" maršruto per Kauną. Žodžiu, yra įžvelgtinas ekspertizės neskaidrumas, ne valstybės interesų pasireiškimas sprendžiant "Rail Baltica" maršruto klausimą. Prie jau minėtų priežasčių prie naudos Lietuvai maršruto per Vilnių atveju prisidėtų dar ir tai, kad tokiu atveju jis būtų patogesnis (būtų arčiau ir žymiai greičiau) net ir važiuojant iš Kauno, be to, į "Rail Baltica" Vilniuje sėstų Minsko ir apskritai dalies Baltarusijos gyventojai. Visa tai naudinga ne tik Lietuvai bet ir visoms „Rail Baltica“ traukinio šalims.
1 2  Netinkamas komentaras
Ar tikrai?  78.60.168.138 2016-05-24 07:08:45
Ar tikrai mokestines lengvatos jau taip nesvarbu. kodel tada lietuviu verslininkai bega i Nyderlandus, Estijas ar Mergeliu salas, kur galima sutaupyti is mokesciu?
2 0  Netinkamas komentaras
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami