LG atstovybė Kinijoje kloja kelius “Saulei”

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-01-21 14:19
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-01-21 14:19
Lietuvos transportininkų delegacijos vieno iš susitikimų su Kinijos kolegomis akimirka: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus (antras iš kairės) ir "Lietuvos geležinkelių" atstovybės vadovas Kinijoje Rolandas Bražinskas (antras iš dešinės). LŽ archyvo nuotrauka
2011 me­tų spa­lio 28 die­ną iš Ki­ni­jos Čong­čin­go mies­to pa­ju­dė­jo trau­ki­nio sąs­ta­tas su 41 kon­tei­ne­riu. Per­va­žia­vęs Ka­zachs­ta­ną, Ru­si­ją ir Bal­ta­ru­si­ją tų pa­čių me­tų lap­kri­čio 10-ąją trau­ki­nys pa­sie­kė Lie­tu­vą, vė­liau - Bel­gi­ją, Ant­ver­pe­no jū­rų uos­tą.

41 va­go­no sąs­ta­to kon­tei­ne­riuo­se į Eu­ro­pą bu­vo at­ga­ben­ta kom­piu­te­ri­nė tech­ni­ka. Tai bu­vo ban­do­ma­sis kon­tei­ne­ri­nio trau­ki­nio „Sau­lė“, ku­rį vė­liau ti­kė­ta­si pa­leis­ti du kar­tus į sa­vai­tę, rei­sas. Dau­giau šau­dyk­li­nis trau­ki­nys tie­sio­giai iš Ki­ni­jos į Lie­tu­vą ir at­gal ne­va­ži­nė­jo.

Ke­lias sau­su­ma - saugesnis

Už­tat „Sau­lė“ iki šiol kur­suo­ja du kar­tus per mė­ne­sį. Pir­mą ir tre­čią mė­ne­sių tre­čia­die­niais – iš Klai­pė­dos kro­vi­nius ga­be­na į Ka­zachs­ta­no Dos­ty­ko ge­le­žin­ke­lio sto­tį.

Ban­do­ma­sis va­žia­vi­mas ve­žant kro­vi­nius šia tra­sa bu­vo at­lik­tas iš­kart po to, kai kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys sėk­min­gai at­ga­be­no kom­piu­te­rius iš Čong­čin­go į Ant­ver­pe­ną. 2012 me­tų spa­lio 21 die­ną „Sau­lė“ pa­ju­dė­jo iš Klai­pė­dos „Drau­gys­tės“ sto­ties. Lie­tu­vių kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys šį­kart per aš­tuo­nias par­as pa­sie­kė bu­vu­sią Ka­zachs­ta­no sos­ti­nė Al­ma­tą. Iki šiol ge­le­žin­ke­liu ga­be­na­mi kro­vi­niai šį at­stu­mą įveik­da­vo per 17-24 die­nas.

Da­bar „Sau­lės“ marš­ru­tas drie­kia­si tarp Klai­pė­dos ir Dos­ty­ko mies­to (Ka­zachs­ta­nas). Vis dar ti­ki­ma­si, kad ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je pa­vyks pa­il­gin­ti re­gu­lia­rius rei­sus ir iki Ki­ni­jos. Mat dar „Sau­lės“ ke­lio­nės iš Čong­čin­go į Ant­ver­pe­ną me­tu bu­vo įsi­ti­kin­ta, kad nau­ja trau­ki­nio li­ni­ja ga­li ge­ro­kai su­trum­pin­ti pre­kių ga­be­ni­mo ter­mi­nus. Kro­vi­nio ga­be­ni­mas iš Ki­ni­jos į Eu­ro­pą jū­rų ke­liu už­trun­ka 40 die­nų, o pa­lei­dus šau­dyk­li­nį kon­tei­ne­rių trau­ki­nį „Sau­lė“ kro­vi­niai Lie­tu­vą pa­siek­tų per 10 die­nų – bū­tent tiek tru­ko ir ban­do­mo­jo trau­ki­nio, 2011-ai­siais į Eu­ro­pą at­ga­be­nu­sio Ki­ni­jo­je pa­ga­min­tą kom­piu­te­ri­nę tech­ni­ką, ke­lio­nė. Ta­da bu­vo sa­ko­ma, kad sau­su­mos ke­lias į Eu­ro­pą yra ne tik trum­pes­nis, bet ir sau­ges­nis bei grei­tes­nis bū­das už jū­ri­nį pre­kių ga­be­ni­mą.

Truk­do iš­kreip­ta konkurencija

Ta­čiau tie­sio­gi­nis šau­dyk­li­nio trau­ki­nio marš­ru­tas tarp Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos ne­vei­kia iki šiol. Pa­grin­di­nė prie­žas­tis – ki­tų ope­ra­to­rių pri­žiū­ri­mos trau­ki­nių li­ni­jos yra per tų vals­ty­bių, ku­rias jos ker­ta, su­bsi­di­juo­ja­mos, to­dėl tarp­tau­ti­nė­je kro­vi­nių ga­be­ni­mo tarp Ry­tų ir Va­ka­rų eg­zis­tuo­ja iš­kreip­ta kon­ku­ren­ci­ja. Tarp ki­tų prie­žas­čių – su­dė­tin­ga geo­po­li­ti­nė pa­dė­tis pra­si­dė­jus Ru­si­jos ir Ukrai­nos ka­rui, blo­ga ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ra ir trau­ki­nių ap­sau­ga Vi­du­ri­nė­je Azi­jo­je.

Pro­ce­sui pa­grei­tin­ti 2012-ai­siais, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG) Ki­ni­jo­je, Pe­ki­ne, ati­da­rė bend­ro­vės LG at­sto­vy­bę. Šiuo me­tu jai va­do­vau­ja bu­vęs mū­sų ša­lies trans­por­to at­ašė Ki­ni­jo­je Ro­lan­das Bra­žins­kas.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Sta­sys Dai­lyd­ka sa­kė, kad at­sto­vy­bė bu­vo įsteig­ta ti­kin­tis plė­to­ti ir stip­rin­ti bend­ro­vės ry­šius su Ki­ni­jos įmo­nė­mis bei ki­tais su­in­te­re­suo­tais su­bjek­tais, ope­ra­ty­viau spręs­ti klau­si­mus, su­si­ju­sius su kro­vi­nių ve­ži­mu ir ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ra.

„Ar­ti­miau bend­ra­dar­biau­da­mi su Ki­ni­ja, ga­lė­si­me efek­ty­viau siek­ti mū­sų ša­lies ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ros tech­ni­nės pa­žan­gos bei di­din­ti kro­vi­nių ve­ži­mo apim­tis tarp Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos“, – prieš po­ra me­tų kal­bė­jo S. Dai­lyd­ka.

Nors kol kas ir nė­ra ati­da­ry­tas tie­sio­gi­nis re­gu­lia­rus „Sau­lės“ marš­ru­tas tarp Ki­ni­jos ir Lie­tu­vos ne­vei­kia iki šiol, R. Bra­žins­kas por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė, jog LG at­sto­vy­bės rū­pes­tis nė­ra vien tik rū­pi­ni­ma­sis šau­dyk­li­niu trau­ki­niu.

Ker­ta lan­gą į Rytus

- Ko­kius dar­bus LG at­sto­vy­bė Ki­ni­jo­je jau spė­jo nu­veik­ti? - por­ta­las lzi­nios.lt klau­sė R.Bra­žins­ko.

- At­sto­vy­bės rū­pes­čiu su­kur­tas ir to­liau ple­čia­mas LG par­tne­rių-agen­tų Ki­ni­jo­je tink­las. Pa­si­ra­šy­tos pa­slau­gų su­tar­tys su vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­sio­mis trans­por­to kor­po­ra­ci­jo­mis: „Si­no­trans Li­mi­ted“, CAMC, „Ge­ner­tec“, „Bon­dex group“ ir ki­to­mis.

Taip pat pa­si­ra­šy­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­to­ko­lai su Ki­ni­jos ge­le­žin­ke­lių kom­pa­ni­ja (CRIMT) , Ki­ni­jos tarp­tau­ti­nių eks­pe­di­to­rių aso­cia­ci­ja (CI­FA) , Lia­nyun­ga­nio uos­to ope­ra­to­riu­mi „Lia­nyun­gang port group com­pa­ny“. Per­nai bir­že­lio 16 die­ną at­sto­vy­bės ini­cia­ty­va Pe­ki­ne bu­vo or­ga­ni­zuo­tas Lie­tu­vos-Ki­ni­jos trans­por­to fo­ru­mas. Ja­me da­ly­va­vo su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Ari­jan­das Šliu­pas, LG, Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos (KVJUD) va­do­vų de­le­ga­ci­ja. Ki­ni­jai at­sto­va­vo 98 trans­por­to kom­pa­ni­jų at­sto­vai.

Fo­ru­mas bu­vo nu­švies­tas Ki­ni­jos cen­tri­nė­je te­le­vi­zi­jo­je ir ki­to­je ži­niask­lai­do­je.

2014 m. ge­gu­žę Lie­tu­vo­je lan­kė­si 23 as­me­nų Ki­ni­jos trans­por­to kom­pa­ni­jų at­sto­vų de­le­ga­ci­ja, vi­zi­tą ir­gi or­ga­ni­za­vo at­sto­vy­bė. Spa­lio 21-23 d. at­sto­vy­bė or­ga­ni­za­vo jung­ti­nį sten­dą Lia­nyun­ga­nio trans­por­to ir lo­gis­ti­kos par­odo­je, ku­ria­me bu­vo pri­sta­to­ma Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, KVJUD, „Lie­tu­vos pa­štas“, Lie­tu­vos oro uos­tai, LG. Šios par­odos me­tu Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja bu­vo pri­im­ta aukš­čiau­siu vie­ti­nės val­džios par­ei­gū­nų ir pa­si­ra­šy­tas MOU tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo me­mo­ran­du­mas tarp „Lia­nyun­gang port group“, LG ir KVJUD.

Dėl at­sto­vy­bės su­ras­tų klien­tų ir trans­por­to apim­čių in­for­ma­ci­ja yra ko­mer­ci­nės pa­slap­ties po­bū­džio, to­dėl pla­čiau ko­men­tuo­ti šio klau­si­mo ne­no­rė­čiau.

- Ko­kios kon­tei­ne­ri­nio trau­ki­nio “Sau­lė” pers­pek­ty­vos?

- Šiuo me­tu iš Ki­ni­jos į Eu­ro­pą kur­suo­ja ke­tu­rios re­gu­lia­rios kon­tei­ne­ri­nių trau­ki­nių li­ni­jos. Pir­ma jun­gia Šiau­rės Ki­ni­ja su Mask­va, to­liau Eu­ro­pą ir ei­na per „Trans­Si­bi­ro“ ma­gis­tra­lę. Ki­tos - Čiong­čin­gas-Diuis­bur­gas, Čeng­du-Lo­dzė, dar ki­ta Ženg­žou-Ham­bur­gas. Pa­sta­ro­sios ei­na tran­zi­tu per Ka­zachs­ta­ną, Ru­si­ją, Bal­ta­ru­si­ją ir Len­ki­ją. Vi­sos šios li­ni­jos yra pa­lai­ko­mos vie­tos val­džių, su­tei­kiant ope­ra­to­riams pi­ni­gi­nes do­ta­ci­jas, dėl to šių li­ni­jų ta­ri­fai yra ma­žes­ni nei ki­tų vals­ty­bių rin­ko­je esan­čių li­ni­jų, or­ga­ni­zuo­ja­mu ne­prik­lau­so­mų ope­ra­to­rių. To­kiu bū­dų dirb­ti­nai iš­krei­pia­ma kon­ku­ren­ci­nė ap­lin­ka. „Sau­lės“ pers­pek­ty­vos tie­sio­giai pri­klau­so nuo ku­rios nors iš nau­jos li­ni­jos su ES už­si­gei­du­sios Ki­ni­jos pro­vin­ci­jos val­džios va­lios. Ti­ki­mės, kad bend­rų su Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos ir aukš­čiau­sios val­džios at­sto­vais pa­stan­gų ir kan­traus lo­bis­ti­nio dar­bo dė­ka, pa­vyks pri­ar­tė­ti prie no­ri­mo tiks­lo. Po­ten­cia­las yra la­bai di­de­lis, nes vis dau­giau Ki­ni­jos pro­vin­ci­jų ati­da­ro nau­jas jung­tis su ES ir mes tu­ri­me ga­li­my­bes bū­tį pa­skir­ti to­kios li­ni­jos ope­ra­to­riu­mi.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami