LG vadovas įvardijo, kas trukdo „Rail Balticos“ geležinkelio plėtrai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-04 16:50
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-04 16:50
Stasio Dailydkos nuomone, Lietuvos tarptautiniai projekto "Rail Baltica" partneriai trukdo kuo greičiau tiesti europinės vėžės geležinkelį nenorėdami suteikti pranašumo mūsų šaliai.   Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Bend­ra Bal­ti­jos vals­ty­bių įmo­nė „RB Rail“, tu­rin­ti įgy­ven­din­ti eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio vė­žės pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca“, ta­po truk­džiu di­džiau­siam bend­ram tri­jų ša­lių pro­jek­tui, va­kar per su­si­ti­ki­mą su žur­na­lis­tais at­sklei­dė eu­ro­pi­nės vė­žės koor­di­na­to­rės bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Sta­sys Dai­lyd­ka.

Pa­si­gen­da griež­tos po­li­ti­kų pozicijos

Taip pat LG va­do­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad pro­jek­tas strin­ga ir dėl su­nkiai lo­gi­ka pa­aiš­ki­na­mos Lie­tu­vos vers­li­nin­kų veik­los Bet la­biau­siai S.Dai­lyd­ka ne­pa­gai­lė­jo kri­ti­kos mū­sų kai­my­nėms Lat­vi­jai ir Es­ti­jai.

„Šiuo me­tu tarp­tau­ti­niu ly­giu vyks­ta žiau­ri ko­va, ne­nau­din­ga Lie­tu­vai. Mes (Lie­tu­va – aut.) esa­me „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to ly­de­riai, ir da­rom tą vė­žę iš ti­krų­jų to­kią, ko­kios rei­kia. Bet la­viai ir es­tai siek­da­mi, kad mū­sų ša­lis už juos ge­riau ne­su­sit­var­ky­tų, ir ne­pra­dė­tu­me for­muo­ti kro­vi­nius ši­ta­me ko­ri­do­riu­je („North Sea-Bal­tic“ – aut.), nes jei­gu mes su­spė­si­me ir vis­ką lai­ku at­lik­si­me, tai 10 me­tų lenk­si­me kai­my­nus, o Pa­le­mo­nas (Kau­no mi­kro­ra­jo­nas, ku­ria­me yra vie­ša­sis lo­gis­ti­kos ter­mi­na­las – aut.) taps la­bai stip­rus lo­gis­ti­kos cen­tras, gal­būt – dar ir Ma­ri­jam­po­lė su Šeš­to­kais (to­kiu at­ve­ju tie kro­vi­nių srau­tai nu­sės ir mes ga­li­me su­stip­rė­ti), da­ro vis­ką, kad to ne­bū­tų. Pa­vyz­džiui, ini­ci­juo­ja­ma nau­ja stu­di­ja dėl Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je jau nu­ties­to­je „Rail Bal­ti­ca“ at­kar­po­je sig­na­li­za­ci­jos die­gi­mo rei­ka­lin­gu­mo, nors mes jau se­niau­siai už sa­vo („Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ – aut.) pi­ni­gus esa­me to­kią stu­di­ją at­li­kę ir jos iš­va­do­se tei­gia­ma, kad elek­tri­fi­ka­ci­ja bū­ti­na“, – pik­ti­no­si LG ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Vė­liau, duo­da­mas in­ter­viu nau­jie­nų agen­tū­rai BNS, S.Dai­lyd­ka ti­ki­no ne­sup­ran­tąs, koks ti­kra­sis yra da­bar­ti­nės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ koor­di­na­to­rės Cat­he­ri­nos Traut­mann ir pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­čios bend­ros Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos įmo­nės „RB Rail“ vaid­muo eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio vė­žės sta­ty­bo­se.

„C.Traut­mann tu­rė­tų pa­dė­ti su­si­tar­ti, o ne kri­ti­kuo­ti tri­jų ša­lių veiks­mus. Man su­nku pa­sa­ky­ti, ko­dėl taip bu­vo iš­si­reikš­ta, gal tai bu­vo iš kon­teks­to kaž­kas iš­ėję, nes tam prie­lai­dų nė­ra, o jei­gu ją kaž­kas su­klai­di­no, tai man su­nku pa­aiš­kin­ti, nes iš pri­nci­po ji mums tu­rė­tų pa­dė­ti – tiek len­kams, lat­viams, es­tams ir Lie­tu­vai pa­dė­ti grei­čiau pro­jek­tą įgy­ven­din­ti, ir ne­stab­dy­ti tos ini­cia­ty­vos, ir spręs­ti daug prob­le­mų įvai­riau­sių, o čia kri­ti­kuo­ti vi­si mo­ka­me“, – BNS sa­kė S.Dai­lyd­ka.

Anot jo, „RB Rail“ va­do­vė Bai­ba Ru­be­sa ir­gi ne­dir­ba tri­jų vals­ty­bių nau­dai.

„Des­truk­ci­ja vyks­ta ir pa­čio­je bend­ro­je įmo­nė­je („RB Rail“ – aut.), pa­čios va­do­vės as­me­ny­je, ji pa­ti sau, ma­tyt, dir­ba, ne trims vals­ty­bėms. Su­nku pa­sa­ky­ti, kam ji at­sto­vau­ja. Tea­tre ga­li­ma dirb­ti, iš­si­reikš­ti, o čia yra rea­ly­bė, kur rea­liais dar­bais rei­kia reikš­tis. Šio­je vie­to­je ga­vo­si, kad ta bend­ra įmo­nė kaip ir stab­dis, vie­toj to, kad pa­grei­tin­tų koor­di­na­vi­mo veiks­mus“, – BNS sa­kė S.Dai­lyd­ka.

Pa­sak jo, su­sik­los­čius to­kiai pa­dė­čiai, prob­le­mą tu­rė­tų spręs­ti po­li­ti­kai. „Tu­rė­tų įsi­kiš­ti aukš­tes­nio ly­gio as­me­nys, ku­rie tu­rė­tų pa­dė­ti su­dė­ti taš­kus, nes čia ne­ga­li­ma peš­tis, rei­kia da­ry­ti dar­bus“, – rep­li­ka­vo LG ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Akib­rokš­tas Neveronyse

S.Dai­lyd­ka at­krei­pė dė­me­sį ir į Lie­tu­vos vi­du­je da­ro­mas pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ plė­trai kliū­tis, ku­rios, LG va­do­vo nuo­mo­ne, ga­li bū­ti ir dirb­ti­nės.

„Mū­sų „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ – aut.) tiks­las yra pa­siek­ti, kad „Rail Bal­ti­ca“ eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lis bū­tų veiks­min­gas, kuo grei­čiau veik­tų vi­su pa­jė­gu­mu. Tam rei­kia grei­čiau pa­leis­ti trau­ki­nius į nuo jau nu­ties­tos at­kar­pos kro­vi­nius į Pa­le­mo­ną, per Jie­sios upę. Yra nu­ma­ty­ta nu­ties­ti ge­le­žin­ke­lio at­ša­ką ir Ne­ve­ro­ny­se įreng­ti ke­ly­ną. Bet čia su­ti­ko­me jau sa­vų, Ne­ve­ro­nių gy­ven­to­jų pa­sip­rie­ši­ni­mą. Ta­me mies­te­ly­je, ma­no duo­me­ni­mis, vei­kia vie­na fir­ma, ku­ri tur­būt no­ri da­ry­ti plė­trą to­je te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri šiuo me­tu pri­klau­so „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ ir kur ren­gė­mės nu­ties­ti „Rail Bal­ti­ca“ ke­ly­ną. Jei­gu jo ne­bus to­je vie­to­je, ku­rio­je esa­me nu­ma­tę, ne­ga­lė­si­me for­muo­ti kro­vi­nių, dėl to vi­sas pro­jek­tas ga­li sto­ti. To­kiu at­ve­ju jau ne lat­viai mums pa­kenk­tų, bet mū­sų tau­tie­čiai. Ta­čiau ne­ve­ro­nie­čiai pa­tys ar kie­no pa­ska­tin­ti vyk­do ak­ci­jas, pro­tes­tuo­ja dėl esą ne­pa­ke­lia­mo triukš­mo, ku­rį kels pra­va­žiuo­jan­tys trau­ki­niai, nors šie ten nuo ne­at­me­na­mų lai­kų va­ži­nė­ja, o vi­sus su triukš­mu su­si­ju­sius klau­si­mus ga­li­me iš­spręs­ti pa­si­tel­kę šiuo­lai­ki­nes in­ži­ne­ri­nes prie­mo­nes“, – pa­žy­mė­jo S,Dai­lyd­ka.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
chė.  82.135.139.97 2016-05-05 14:19:40
dabar svarbu kuo sparčiau atitempti Eu vėžę iki Palemono, o po to kas ką it kaip nori testato toliau.
5 0  Netinkamas komentaras
BENDRAS PROJEKTAS  217.71.47.133 2016-05-05 11:07:22
Lietuviai TURI nusileisti TRAUTMAN ... O politinis sprendimas - atiduoti visa statyba bendrai imonei.
1 1  Netinkamas komentaras
nessamone  84.46.242.65 2016-05-05 11:00:19
pirmas dalykas- nutraukt bendra imone su estais.Tegul atsiranda 3 atskiros imones ir kiekviena tvarkosi savo namie
2 2  Netinkamas komentaras
VIDMANTAI buki objektyvus!  217.71.47.133 2016-05-05 10:53:48
Trukdis YRA lietuviu provincinis mastymas ir negebejimas kooperuotis, tai yra pastayti bendra tiksla auksciau savo smulmeniskumo...
4 1  Netinkamas komentaras
Pagrauda  78.60.231.248 2016-05-04 23:23:52
Matyt, kad yla "Rail Baltica" maršruto per Kauną pradeda lįsti iš maišo. S.Dailydkos aiškinimai neįtikina. Europinė vėžė nuo Lenkijos pusės iki Šeštokų jau pora dešimtmečių, kaip buvo. Tad steik juose, o ne Pakaunėje esančiame Palemone tą "stiprų logistikos centrą" ir formuok "North Sea-Baltic" koridoriumi krovinių srautą be jokio "ačiū" Latvijai ir Estijai. Ir tai jau 20 metų, kaip buvo galima daryti. Bet bėda ta, kad tos krypties koridoriumi, kaip buvo skelbta, tų krovinių labai mažai pavykdavo suorganizuoti. Akivaizdu, jeigu jų per tiek metų neatsirado Šeštokuose, tai iš kur jų savaime gali atsirasti Palemone. Taigi, manytina, kad to Palemono galėjo prireikti dėl kitų priežasčių negu aiškina S.Dailydka. O jomis galėtų būti ne kas kita, o interesas, kad Pakaunėse atitinkamų privačių asmenų įsigyta žemė būtų valstybės išpirkta. Bet tam reikalingas valstybinis poreikis ir valstybiniai pinigai. Tai, ar ne dėlto buvo taip užskubinta su tuo „Rail Baltica“ tiesimu ne nuo Latvijos, o nuo Lenkijos sienos, nors iki Šeštokų, kaip sakyta, ją jau turėjome. Tai gal pradžioje pasitenkinkime su tais logistikos centrais Marijampolėje ir Šeštokuose, o Palemone atsidurkime, jeigu to reikės, po 10 metų. Pelnytis latvių ir estų sąskaita nebūtų gražu...
4 7  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami