Liepą – didžiausia tikimybė netekti automobilio

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-30 10:36
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-30 10:36
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Drau­di­kai aps­kai­čia­vo, kad vi­siems au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kams pa­vo­jin­giau­sias mė­nuo šiais me­tais – lie­pa. Bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ tre­jų pa­sta­rų­jų me­tų duo­me­nys Lie­tu­vo­je ro­do, jog lie­pa dės­nin­gai tam­pa ak­ty­viau­siu au­to­mo­bi­lių va­gių mė­ne­siu.

Ti­ki­my­bė karš­čiau­sią me­tų mė­ne­sį pra­ras­ti au­to­mo­bi­lį yra 1 iš 303 – dau­giau nei pu­san­tro kar­to di­des­nė už me­ti­nę au­to­mo­bi­lių va­gys­čių ti­ki­my­bę (1 iš 464).

Lie­pos mė­nuo ša­ly­je ten­den­cin­gai iš­sis­ki­ria kaip pa­trauk­liau­sias mė­nuo au­to­mo­bi­lių va­gims. Pa­vyz­džiui, jei­gu per 2013 me­tus vien „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je už­fik­sa­vo dau­giau nei pus­šim­tį trans­por­to prie­mo­nių va­gys­čių, be­veik kas penk­tas iš šių nu­si­kal­ti­mų bu­vo įvyk­dy­tas lie­pos mė­ne­sį. An­tras pa­gal au­to­mo­bi­lių va­gys­tės ti­ki­my­bę pa­sta­rai­siais me­tais yra sau­sis – šį mė­ne­sį bu­vo pa­vog­ta penk­ta­da­liu ma­žiau au­to­mo­bi­lių nei lie­pą.

„Va­gių dė­me­sį pa­trau­kia ne­įp­ras­to­se, o ypa­tin­gai nuo­ša­les­nė­se vie­to­se pa­lik­ti au­to­mo­bi­liai. Va­sa­rą žmo­nės sku­ba, no­ri grei­čiau at­si­dur­ti prie van­dens tel­ki­nio ar poil­sia­vie­tė­je, o vi­sur – sau­sa­kim­ša, to­dėl poil­siau­to­jai ne­gal­vo­da­mi pa­lie­ka au­to­mo­bi­lį ten, kur pa­vyks­ta ras­ti vie­tos. Toks au­to­mo­bi­lio sta­ty­mo bū­das gal ir iš­spren­džia lai­ki­nas prob­le­mas, ta­čiau va­gims nu­si­žiū­rė­ju­siems au­to­mo­bi­lį, dar­bas la­bai pa­leng­vė­ja ir daž­niau­siai bū­na sėk­min­gas“, – tei­gia įmo­nės ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo di­rek­to­rius Bal­ti­jos ša­ly­se Aud­rius Pil­či­cas.

Pa­sak jo, bend­rai au­to­mo­bi­lių va­gys­čių sta­tis­ti­ka kas­met ma­žė­ja, ta­čiau va­gys vei­kia tiks­lin­giau ir la­bai or­ga­ni­zuo­tai. Au­to­mo­bi­lių va­gys­tės ge­rai ko­re­liuo­ja su bend­ra au­to­mo­bi­lių pa­klau­sa, o tai reiš­kia, kad nu­si­kal­tė­lių dė­me­sį grei­čiau at­kreips nau­jes­nis ir po­pu­lia­raus pre­kės ženk­lo au­to­mo­bi­lis.

Dau­giau­siai au­to­mo­bi­lių va­gys­čių per tre­jus pa­sta­ruo­sius me­tus bu­vo įvyk­dy­ta 2011 m. lie­pos mė­ne­sį – tuo­met į „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je dėl pa­vog­tų au­to­mo­bi­lių krei­pė­si 2 kar­tus dau­giau klien­tų nei pa­pras­tai. Ti­ki­my­bė 2011 m. lie­pą stai­ga ne­be­ras­ti sa­vo au­to­mo­bi­lio bu­vo dar di­des­nė – 1 iš 259.

Drau­di­kų nuo­mo­ne, lie­pos mė­nuo ša­ly­je pa­pras­tai lai­ko­mas karš­čiau­siu va­sa­ros mė­ne­siu, to­dėl na­tū­ra­lu, kad žmo­nės no­riai ren­ka­si at­os­to­gas ar il­guo­sius sa­vait­ga­lius pra­leis­ti Lie­tu­vos pa­jū­ry­je ar­ba ki­tuo­se gam­tos kam­pe­liuo­se, kur įpras­ta vyk­ti nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu. Poil­siau­to­jų antp­lū­dis po­pu­lia­riau­siuo­se ku­ror­tuo­se, at­os­to­goms bū­din­gas iš­sib­laš­ky­mas ir be prie­žiū­ros pa­lik­ti au­to­mo­bi­liai – tai vis­kas, ko rei­kia au­to­mo­bi­lių va­gims.

Iš vi­so per pra­ėju­sius me­tus vien „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je re­gis­tra­vo 55 au­to­mo­bi­lių va­gys­tes – kiek ma­žiau nei per­nai ar už­per­nai. Jų sa­vi­nin­kams bend­ro­vė iš­mo­kė­jo dau­giau kaip 1 mln. li­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami