Lietuva – ES lyderė registruojant sunkųjį komercinį transportą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-12-21 10:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-12-21 10:00
Iš sunkiojo komercinio transporto vangiausiai šiemet Lietuvoje buvo registruojami autobusai.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­ta ro­do, kad pa­gal 11 mė­ne­sių nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą Lie­tu­va vis dar bu­vo pir­mo­je vie­to­je tarp 27 Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių (be Mal­tos).

ACEA duo­me­ni­mis, sau­sį-lap­kri­tį mū­sų ša­lies ju­ri­di­niai ir fi­zi­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo 5839 nau­jas ko­mer­ci­nes trans­por­to prie­mo­nes, ar­ba 38,8 proc. dau­giau pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai (4208). Pa­gal tei­gia­mą po­ky­tį per vie­nuo­li­ka mė­ne­sių Lie­tu­vai ant kul­nų li­pa Ai­ri­ja, ku­rio­je fik­suo­tas 38,6 proc. re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas.

Sau­sį-lap­kri­tį vi­so­je ES bu­vo įre­gis­truo­ta 1 887 274 nau­jos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės, ar­ba 12,2 proc. dau­giau nei per vie­nuo­li­ka mė­ne­sių per­nai (1 681 990). Gruo­dį šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių rin­ką pa­au­go ūg­te­lė­jo 17,8 proc. Prie su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to pri­ski­ria­mos: 1) leng­ves­nės nei 3,5 to­nos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės; 2) dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čios trans­por­to prie­mo­nės; 3) dau­giau nei 16 to­nų svo­rio tu­rin­tis trans­por­tas (daž­niau­siai – vil­ki­kai); 4) au­to­bu­sai ir ki­tas su­nku­sis spe­cia­lu­sis trans­por­tas.

Lie­tu­vą skan­di­no autobusai

Tie­sa, gruo­džio mė­ne­sio Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo pa­sie­ki­mas nė­ra toks pui­kus kaip vie­nuo­li­kos mė­ne­sių. – mū­sų ša­lis pa­gal nau­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą tarp bend­ri­jos vals­ty­bių bu­vo penk­to­je vie­to­je (+47,5 proc.). Mū­sų ša­lį len­kė Kip­ras (+76,7 proc.), Slo­va­ki­ja (+62,7 proc.), Kroa­ti­ja (+58,9 proc.) ir Is­pa­ni­ja (+52,2 proc.). Ma­ty­ti, kad di­na­miš­kiau­sių pra­ėju­sio mė­ne­sio ša­lių pen­ke­tu­ke yra tik vie­na Va­ka­rų Eu­ro­pos, ir net ke­tu­rios – Ey­tų Eu­ro­pos ša­lys, pri­klau­san­čios ES.

Iš ACEA at­as­kai­tos ma­ty­ti, kad bend­rą Lie­tu­vos nau­jo su­nkio­jo trans­por­to re­gis­tra­vi­mo sta­tis­ti­ką gruo­dį la­bai pa­ga­di­no net 62,1 proc. smuk­te­lė­ję au­to­bu­sų ir ki­to spe­cia­lio­jo trans­por­to par­da­vi­mai. ACEA duo­me­ni­mis, pra­ėju­sį mė­ne­sį mū­sų ša­lies fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo vos 11 nau­jų au­to­bu­sų. 2014 me­tų gruo­džio nau­jų au­to­bu­sų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas bu­vo 29 šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nės. Lie­tu­vo­je 25,4 proc. kri­to ir per 11 mė­ne­sių įre­gis­truo­tų nau­jų au­to­bu­sų kie­kis. Blo­ges­nį re­zul­ta­tą par­odė tik­tai dvi ES vals­ty­bės – Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja (-26,8 proc.) ir Grai­ki­ja (-25,4 proc.).

Pre­ky­ba au­to­bu­sais ir ki­tu spe­cia­liuo­ju ko­mer­ci­niu trans­por­tu la­bai pri­klau­so nuo ES struk­tū­ri­nių fon­dų par­amos. Ma­ny­ti­na, kad vėl at­si­vė­rus į mū­sų ša­lį plau­kian­čiam par­amos srau­tui jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je bus re­gis­truo­ja­ma ir dau­giau šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių.

Trys penk­to­sios vietos

Gruo­dį Lie­tu­va re­gis­truo­da­ma leng­ves­nes nei 3,5 t su­nkią­sias ko­mer­ci­nes trans­por­to prie­mo­nes, dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čios trans­por­to prie­mo­nes ir dau­giau nei 16 to­nų svo­rio tu­rin­tį trans­por­tą (daž­niau­siai – vil­ki­ku) pa­gal rin­kos au­gi­mą tarp ES ša­lių bu­vo sta­bi­lio­je 5 vie­to­je..

Par­adok­sas, bet nė vie­nos pir­mos (iš­sky­rus jau mi­nė­tą bend­rą su­nkių ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių sta­tis­ti­ką) mū­sų ša­lis ne­tu­ri ir ta­me ACEA są­ra­še, kur už­fik­suo­ti 11 mė­ne­sių re­gis­tra­vi­mo duo­me­nys. Pa­gal ma­žiau nei 3,5 to­nos ir dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čių su­nkių­jų trans­por­to prie­mo­nių rin­kos au­gi­mą Lie­tu­va užė­mė dvi penk­tą­sias vie­tas, pa­gal dau­giau nei 16 to­nų (dau­giau­sia – vil­ki­kų) – ket­vir­tą vie­tą.

Er­nes­tas Ja­ku­bo­nis, „I­ve­co“ at­sto­vy­bės Bal­ti­jos ša­ly­se va­do­vas, dien­raš­čiui LŽ sa­kė, kad „ti­krai ne ma­žiau ge­rų re­zul­ta­tų Lie­tu­vos par­da­vė­jai ti­ki­si ir ki­tais me­tais“. „Kuo grin­džia­me to­kį op­ti­miz­mą. Pir­miau­sia kro­vi­nių ve­žė­jų prog­no­zė­mis. O jie prog­no­zuo­ja, kad nė­ra jo­kių prie­lai­dų, kad 2016 me­tais nė­ra ir ma­žiau­sių prie­lai­dų smuk­ti Lie­tu­vos eko­no­mi­kai, to­dėl ir kro­vi­nių srau­to ma­žė­ji­mo ne­nu­ma­to. Ne­tgi at­virkš­čiai – ti­ki­si jo au­gi­mo“, – sa­kė vers­li­nin­kas.

ES ša­lys, ku­rio­se su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mas au­go spar­čiau­siai, 2015 m. 1–11 mėn.

VietaŠalisĮre­gis­truo­ta ma­ši­nų (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Lietuva5839 (4208)**+38,8
2.Airija29 727 (18 557)+38,6
3.Ispanija163 334 (118 439)+37,9
4.Rumunija17 440 (13 714)+27,2
5.Slovakija10 719 (13 714)+26,6
6–7.Kipras1359 (1083)+25,5
6–7.Čekija26 071 (20 777)+25,5
8.Kroatija7253 (5933)+22,2
9.Portugalija30 992 (25 381)+22,1
10.Estija4294 (3595)+19,4

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. 1–11 mėn.

**Per­nai me­tų sau­sio-lap­kri­čio duo­me­nys.

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami