Lietuva ES naujų automobilių rinkoje – 25-ta

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-01-18 06:17
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-01-18 06:17
Nykštukinio Liuksemburgo gyventojai ir įmonės 2015 metais nupirko net 2,6 karto daugiau naujų automobilių nei vidutiniškai ES. LŽ archyvo nuotrauka
2015 me­tais pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mą mū­sų ša­lis užė­mė aukš­tą 6-tą vie­tą tarp 27 Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių (be Mal­tos), ta­čiau ki­ti Lie­tu­vos pa­dė­tį at­spin­din­tys skai­čiai ES rin­ko­je nė­ra ge­ri.

Anot nau­jau­sios Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­tos, pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ta 17 085 nau­ji leng­vie­ji ke­lei­vi­niai (M1 kla­sės) au­to­mo­bi­liai, ir pa­gal jų re­gis­tra­vi­mo kie­kį bend­ri­jo­je užė­mė­me tre­čią nuo ga­lo vie­tą. Lie­tu­va re­gis­truo­tų nau­jų ma­ši­nų skai­čiu­mi per­nai su­ge­bė­jo ap­lenk­ti tik­tai 2 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­čią Lat­vi­ją (2015-ai­siais kai­my­nai įre­gis­tra­vo 13 765 nau­jus M1 kla­sės au­to­mo­bi­lius) ir Kip­rą su vos 1,1 mln. gy­ven­to­jų (10 344). To­je pa­čio­je 25-to­je vie­to­je Lie­tu­va pra­ėju­siais me­tais bu­vo ir skai­čiuo­jant įre­gis­truo­tų nau­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių skai­čių 1000 gy­ven­to­jų (5,9). Ap­len­kė­me tik­tai Ru­mu­ni­ją (4,1) ir Bul­ga­ri­ją (3,2).

Skir­tu­mas – 27 kartai

Aps­kri­tai ES nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jams 2015 me­tai bu­vo ga­na sėk­min­gi. Per­nai bend­ri­jos įmo­nės ir gy­ven­to­jai įre­gis­tra­vo 13 713 526 nau­jus au­to­mo­bi­lius, ar­ba 9,3 proc. dau­giau nei 2014-ai­siais (12 551 204). ACEA duo­me­ni­mis, pa­gal rin­kos au­gi­mą per­nai ne­pra­len­kia­mos Eu­ro­pos Są­jun­go­je bu­vo Ai­ri­ja (au­gi­mas su­da­rė 25,8 proc.), Kip­ras ir Por­tu­ga­li­ja (po 25 pro­cen­tus).

Ne­igia­mą re­zul­ta­tą ly­gi­nant su 2014 me­tais par­odė dvi ES vals­ty­bės – Es­ti­ja (-3 proc.) ir Liuk­sem­bur­gas (-6,7 pro­cen­to). Ta­čiau ši ma­žy­tė, vos 0,5 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­ti ES na­rė bu­vo ir ne­pra­len­kia­ma pa­gal nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mą 1000 gy­ven­to­jų (82,6). Tai net 2,6 kar­to dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai ES (31,7 nau­jos ma­ši­nos 1000 gy­ven­to­jų), 14 kar­tų dau­giau nei Lie­tu­vo­je (5,7) ir net 26 kar­tais dau­giau nei pa­sku­ti­nė­je 27-to­je vie­to­je pa­gal šį ro­dik­lį li­ku­sio­je Bul­ga­ri­jo­je (3,2).

Bri­tai ver­žia­si į lyderius

Pa­gal re­gis­truo­tų nau­jų M1 kla­sės au­to­mo­bi­lių skai­čių aki­vaiz­di 2015 me­tų ES ly­de­rė bu­vo Vo­kie­ti­ja, ku­rio­je bu­vo įre­gis­truo­tos 3 206 042 nau­jos ma­ši­nos. Vo­kie­čiai užė­mė aukš­tą 4 vie­tą ir skai­čiuo­jant įre­gis­truo­tų leng­vų­jų trans­por­to prie­mo­nių skai­čių 1000 gy­ven­to­jų (37,1). Pa­gal tris svar­biau­sius ro­dik­lius, par­odan­čius rea­lią nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos būk­lę pra­ėju­siais me­tais, ge­riau­sia tarp pen­kių di­džių­jų vals­ty­bių ga­lė­tų bū­ti Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, ku­ri pa­gal įre­gis­truo­tų ma­ši­nų skai­čių vi­so­je ES bu­vo an­tra (2 633 503), pa­gal re­gis­tra­ci­ją 1000 gy­ven­to­jų – tre­čia (42,6 au­to­mo­bi­lio/1000 gy­ven­to­jų), o blo­giau pa­si­ro­dė ir li­ko 16 vie­to­je tik pa­gal tei­gia­mą rin­kos po­ky­tį (+9,3 proc.). Per­nai, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, Vo­kie­ti­jo­je rin­ka stie­bė­si 5,6 proc. ir dėl to di­džiau­sia ES rin­ka pa­gal šį ro­dik­lį bend­ri­jo­je li­ko tik 21-oje vie­to­je.

Vis dėl­to au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jams svar­biau­sia, kad di­džio­sio­se rin­ko­se ne­bū­tų re­ce­si­jos, o vi­sa ki­ta ma­žiau svar­bu. Per­nai Vo­kie­ti­jo­je, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je, Ita­li­jo­je ir Is­pa­ni­jo­je, ACEA duo­me­ni­mis, bu­vo įre­gis­truo­ti 10 365 875 nau­ji M1 kla­sės au­to­mo­bi­liai, ar­ba net 75,6 proc. vi­so ES skai­čiaus. Tai – 6,6 proc. dau­giau nei to­se pa­čio­se ES na­rė­se fik­suo­tas 2014 me­tų re­zul­ta­tas (9 682 047).

Į bend­ri­jos ge­riau­sių 2015 me­tais nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kų de­šim­tu­ką pa­puo­lė ir vie­na na­rė iš Ry­tų Eu­ro­pos – Len­ki­ja, ku­rio­je per­nai bu­vo įre­gis­truo­ta 354 975 nau­jos M1 kla­sės ma­ši­nos. De­šim­tu­ke tų ES vals­ty­bių, ku­rios pra­ėju­siais me­tais re­gis­tra­vo dau­giau­sia nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių 1000 gy­ven­to­jų, at­si­dū­rė ki­ta bu­vu­sio so­cia­lis­ti­nio la­ge­rio na­rė Slo­vė­ni­ja (šio­je ša­ly­je tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų per­nai te­ko 28,8 įre­gis­truo­tos ma­ši­nos). Už­tat tarp de­šim­ties di­na­miš­kiau­sių 2015 me­tų rin­kų pa­te­ko iš­kart trys vals­ty­bės iš Ry­tų Eu­ro­pos – di­de­lis au­gi­mas, be Lie­tu­vos, dar fik­suo­tas Ru­mu­ni­jo­je (+15,7 proc.) ir Bul­ga­ri­jo­je (+15,4 pro­cen­to.).

ES vals­ty­bės, ku­rio­se bu­vo įre­gis­truo­ta dau­giau­sia leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių 2015 metais

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt).Po­ky­tis (proc.)*
1.Vokietija3 206 042+5,6
2.Di­džio­ji Britanija2 633 503+6,3
3.Prancūzija1 917 226+6,8
4.Italija1 574 872+15,8
5.Ispanija1 034 232+20,9
6.Belgija501 066+3,8
7.Olandija449 393+16
8.Švedija345 108+13,5
9.Lenkija354 975+8,3
10.Austrija308 555+1,7
...24.Estija20 349–3
25.Lietuva17 085+17,8
26.Latvija13 765+10,5

*Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

Šal­ti­nis: pa­gal ACEA.

ES ša­lys, ku­rio­se bu­vo fik­suo­tas di­džiau­sias nau­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas 1000 gy­ven­to­jų 2015 metais

VietaŠalisAu­to­mo­bi­lių 1000 gyv. (vnt.)
1.Liuksemburgas82,6
2.Belgija44,6
3.Di­džio­ji Britanija42,6
4.Vokietija39,5
5.Danija36,7
6.Austrija36
7.Švedija35,4
8.Prancūzija29,8
9.Slovėnija28,8
10.Airija27,1
.... 17.Estija15,6
... 23.Latvija6,9
...25.Lietuva5,9

Šal­ti­nis: pa­gal ACEA.

ES ša­lys, fik­sa­vu­sios di­džiau­sią nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mą 2015 metais

VietaŠalisPo­ky­tis (proc.)*
1.Airija+29,8
2–3.Kipras+25
2–3.Portugalija+25
4.Ispanija+20,9
5.Čekija+20
6.Lietuva+17,8
7.Olandija+16
8.Italija+15,8
9.Rumunija+15,7
10.Bulgarija+15,4
... 14.Latvija+10,5
...26.Estija–3.

*Pa­ly­gin­ti su 2014 metais

Šal­ti­nis: pa­gal ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
\faktas  78.60.168.138 2016-01-18 20:22:56
Turejome buti maziausiai 20. Bet tokia jau Lietuvoje pirkimo kultura...
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami