Lietuva – ES naujų automobilių rinkos „uodegoje“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-01-26 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-01-26 06:00
Lietuviams naujas automobilis vis dar yra prabangos prekė.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Per­nai me­tais par­odžiu­si 19,3 proc. nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą, Lie­tu­va tarp ES vals­ty­bių užė­mė aukš­tą sep­tin­tą vie­tą. Vi­sai ki­taip rei­ka­lai at­ro­do žiū­rint, ko­kį kie­kį nau­jų au­to­mo­bi­lių 2014-ai­siais re­gis­tra­vo mū­sų ša­lies žmo­nės ir kiek jų te­ko 100 gy­ven­to­jų.

Rem­da­ma­sis Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) pa­teik­ta sta­tis­ti­ka por­ta­las lzi­nios.lt pa­skai­čia­vo, kad per me­tus pa­gal re­gis­truo­tų nau­jų ma­ši­nų kie­kį ir tai, kiek jų te­ko 100 gy­ven­to­jų, Lie­tu­va tarp 27 ES na­rių užė­mė 25 vie­tas (ACEA kaž­ko­dėl į sta­tis­ti­ką nė­ra įtrau­ku­si dvi­de­šimt aš­tun­tos bend­ri­jos na­rės Mal­tos). Eks­per­tų ver­ti­ni­mų, šie du ro­dik­liai daug rea­liau at­spin­di pa­dė­tį rin­ko­je, nei re­gis­tra­vi­mo po­ky­čių fik­sa­vi­mas. Tad esa­me ne sep­tin­ti nuo pra­džios, o vi­so la­bo tre­ti nuo ga­lo.

Per­nai me­tais mū­sų ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ta vos 0,4 nau­ji au­to­mo­bi­lio šim­tui gy­ven­to­jų. Pa­gal šį ro­dik­lį blo­ges­nį re­zul­ta­tą par­odė tik­tai pa­čios skur­džiau­sios ES ša­lys – Ru­mu­ni­ja ir Bul­ga­ri­ja. Ta­čiau bul­ga­rai dau­giau nei lie­tu­viai 2014-ai­siais re­gis­tra­vo nau­jų au­to­mo­bi­lių - 20 359. Tie­sa, Bul­ga­ri­jo­je gy­ve­na dau­giau nei per­pus dau­giau gy­ven­to­jų nei mū­sų ša­ly­je – 7,4 mi­li­jo­no.

Bel­gų fenomenas

Pa­gal per 2014-uo­sius re­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių kie­kį ap­len­kė­me Lat­vi­ją ir Kip­rą. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad re­zul­ta­tas ga­lė­jo bū­ti dar blo­ges­nis, jei Lat­vi­jo­je ir Kip­re gy­ven­tų dau­giau po­ten­cia­lių pir­kė­jų. Da­bar Lat­vi­jo­je gy­ve­na pu­san­tro kar­to (2,02 mln.), o Kip­re – apie ke­tu­ris kar­tus (784 tūkst.) ma­žiau žmo­nių nei mū­sų ša­ly­je (3 mln.). Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad lat­viai ir Kip­ro pi­lie­čiai, ku­rių vals­ty­bė­se per­ka­mo­ji ga­lia ne­daug ski­ria­si nuo mū­sų ša­lies, re­gis­truo­ja­ma ir ma­žiau nau­jų au­to­mo­bi­lių.

Nors dau­giau­sia nau­jų ma­ši­nų per­nai tarp ES vals­ty­bių dau­giau­sia re­gis­truo­ta Vo­kie­ti­jo­je (3 036 773), ši ša­lis pa­gal re­gis­tra­vi­mą šim­tui gy­ven­to­jų li­ko tre­čio­je vie­to­je (3,6). Smar­kiai ati­trū­kęs nuo ki­tų ES ša­lių pir­ma­vo Luk­sem­bur­gas (šio­je ku­ni­gaikš­tys­tė­je bu­vo re­gis­truo­ti net 9 nau­ji au­to­mo­bi­liai 100 gy­ven­to­jų), o an­trą vie­tą užė­mė Bel­gi­ja (4,6). Įdo­mu, kad per­nai šio­je vals­ty­bė­je ACEA fik­sa­vo 0,6 proc. sie­ku­sį re­gis­tra­vi­mo nuo­smu­kį.

Pra­ra­ja tarp Ry­tų ir Vakarų

Nors Ry­tų Eu­ro­pos ša­lys ES erd­vė­je pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mą ir va­di­na­mos di­na­miš­kiau­sio­mis, į pir­muo­sius de­šim­tu­kus pa­gal 2014 me­tais re­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių kie­kį ir pa­gal tai, kiek jų te­ko 100 gy­ven­to­jų, pa­te­ko tik dvi „ry­tie­tės“ - Len­ki­ja ir Slo­vė­ni­ja. Per­nai len­kai įre­gis­tra­vo 327 219 nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ir užė­mė tarp ES ša­lių aš­tun­tą vie­tą.

Ta­čiau skai­čiuo­jant 2013-ai­siais Len­ki­jo­je re­gis­truo­tas nau­jas ma­ši­nas 100 gy­ven­to­jų, kai­my­ni­nės vals­ty­bės re­zul­ta­tas bu­vo 0,7. Jis be­veik per­pus ge­res­nis nei tas, ku­rį par­odė Lie­tu­va, ta­čiau tarp ES vals­ty­bių 38,5 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­ti Len­ki­ja kar­tu su Veng­ri­ja da­li­no­si vos 20-21 vie­to­mis.

Slo­vė­ni­jo­je 2014-ai­siais bu­vo re­gis­truo­ti 53 296 nau­ji au­to­mo­bi­liai, ta­čiau šio­je ES na­rė­je gy­ve­na vos 2 mln. gy­ven­to­jų. Ir dėl to 100 jų per­nai te­ko 2,6 nau­jo re­gis­truo­to au­to­mo­bi­lio. Tai vie­nin­te­lė bu­vu­sio Ry­tų blo­ko vals­ty­bė, fik­sa­vu­si aš­tun­tą re­zul­ta­tą ir at­si­dū­ru­si ge­riau­sių ES ša­lių pa­gal au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mą šim­tui gy­ven­to­jų de­šim­tu­ke.

Ga­li ste­bin­ti, kad šim­tui Suo­mi­jos pi­lie­čių 2014-ai­siais te­ko vos 2 nau­jos re­gis­truo­tos ma­ši­nos, tur­tin­ga Skan­di­na­vi­jos ša­lis pa­gal šį ro­dik­lį tarp ES vals­ty­bių par­odė vos 13-tą re­zul­ta­tą. Ta­čiau ne­bliz­gė­jo ir ki­ti skan­di­na­vai. Tik laip­te­liu aukš­tes­nę už suo­mius vie­tą užė­mė olan­dai (Ny­der­lan­duo­se 100 gy­ven­to­jų per­nai vi­du­ti­niš­kai įsi­gi­jo 2,3 nau­jo au­to­mo­bi­lio, ir pa­gal šį re­zul­ta­tą olan­dai da­li­jo­si 10-12 vie­tas su ita­lais). Tur­tin­gie­ji da­nai (3,3 nau­jo au­to­mo­bi­lio 100 gy­ven­to­jų, 5-to­ji vie­ta) ir šve­dai (3,1 nau­jo au­to­mo­bi­lio 100 gy­ven­to­jų, 6-to­ji vie­ta) įsi­kū­rė pir­mo­jo de­šim­tu­ko apa­ti­nė­je da­ly­je. Rin­kos eks­per­tai jau se­niai yra pa­ste­bė­ję, kad skan­di­na­vų įpro­čiai per­kant au­to­mo­bi­lius la­bai pri­me­na lie­tu­vių. Tie­sa, kai Lie­tu­vo­je daž­niau­siai per­ka­mi 10 me­tų ir se­nes­nės ma­ši­nos, Da­ni­jo­je, Olan­di­jo­je, Šve­di­jo­je ir Suo­mi­jo­je tei­kia­ma pir­me­ny­bė apy­nau­jams 3-5 me­tų au­to­mo­bi­liams.

ES vals­ty­bių* uži­ma­mos vie­tos pa­gal įre­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių kie­kį 2014 m.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas 2014 m. (vnt.)Po­ky­tis (proc.)**
1.Vokietija3 036 773 (2 952 431)***+2,9
2.Di­džio­ji Britanija2 476 435 (2 264 737)+9,3
3.Prancūzija1 795 885 (1 790 4560+0,3
4.Italija1 359 616 (1 304 648)+4,2
5.Ispanija855 368 (722 689)+18,4
6.Belgija482 939 (486 065)-0,6
7.Nyderlandai387 835 (416 730)-6,9
8.Lenkija327 219 (289 913)-12,9
9.Švedija303 948 (269 599)+12,7
10.Austrija303 318 (164 736)-4,9
11.Čekija192 314 (164 736)+16,7
12.Danija189 051 (182 201)+3,8
13.Portugalija142 827 (105 921)+34,8
14.Suomija106 236 (103 455)+2,7
15.Airija96 344 (74 367)+29,6
16.Slovakija72 249 (66 000)+5,5
17.Graikija71 218 (58 694)+21,3
18.Rumunija70 172 (57 710)+21,6
19.Vengrija67 476 (56 140)+20,2
20.Slovėnija53 296 (50 878)+4,8
21.Liuksemburgas49 793 (46 624)+6,8
22.Kroatija20 359 (19 352)+5,2
23.Estija20 861 (19 500)+7
24.Bulgarija20 359 (19 352)+5,2
25.Lietuva14 508 (12 152)+19,3
26.Latvija12 452 (10 636)+17,1
27.Kipras8 347 (7 102)+17,5

Pa­gal ACEA

*Be Mal­tos.

**Pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais.

***Skliaus­te­liuo­se nu­ro­dy­ti re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai 2013 m.

ES vals­ty­bių* uži­ma­mos vie­tos pa­gal tai, kiek 2014 m. bu­vo įre­gis­truo­ta nau­jų au­to­mo­bi­lių 100 gy­ven­to­jų (vnt.)

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo rezultatas
1.Luksemburgas9
2 Belgija4,6
3-4.Vokietija3,6
3-4.Austrija3,6
5.Danija3,3
6.Švedija3,1
7.Prancūzija2,9
8.Di­džio­ji Britanija2,8
9.Slovėnija2,6
10-12.Airija2,3
10-12.Italija2,3
10-12.Nyderlandai2,3
13.Suomija2
14-15.Čekija1,8
14-15. Ispanija1,8
14-15. Estija1,6
17-18.Slovakija1,3
17-18.Portugalija1,3
19.Kipras1,1
20.Kroatija0,8
21-22.Lenkija0,7
21-22.Vengrija0,7
23-24.Graikija0,6
23-24.Latvija0,6
25.Lietuva0,4
26-27.Bulgarija0,3
26-27.Rumunija0,3

*Be Maltos

Pa­gal ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami