Lietuva karaliauja ES sunkiojo transporto rinkoje

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-07-29 12:34
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-07-29 12:34
Birželį Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys įregistravo net 142,7 proc. daugiau sunkvežimių nei tą patį mėnesį pernai.  Gamintojo nuotrauka
Bir­že­lio mė­ne­sį Lie­tu­va fik­sa­vo net 60,8 proc. nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo šuo­lį ir an­trą mė­ne­sį iš ei­lės pa­gal šį ro­dik­lį bu­vo ge­riau­sia Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES),

Kaip skel­bia nau­jau­sia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­ta, šį bir­že­lį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2014 me­tų mė­ne­siu, ES rin­ka pa­au­go 18,6 proc. Pra­ėju­sį mė­ne­sį Bend­ri­jos fi­zi­niai bei ju­ri­di­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo 197 203 su­nkią­sias trans­por­to prie­mo­nes. Šios ka­te­go­ri­jos au­to­mo­bi­lių ES rin­ka au­go sep­tin­tą mė­ne­sį iš ei­lės.

Įdo­mu, kad tris mė­ne­sius iš ei­lės – ba­lan­dį, ge­gu­žę ir bir­že­lį - ES nau­jų su­nkių­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių rin­ko­je do­mi­nuo­ja Bal­ti­jos ša­lys. Ba­lan­dį Lat­vi­jo­je nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to bu­vo įre­gis­truo­ta 59,4 proc. dau­giau nei 2014 me­tų tą pa­tį mė­ne­sį, Es­ti­jo­je – 34,9 proc. Tai ga­ran­ta­vo kai­my­nėms tarp 27 ES vals­ty­bių (be Mal­tos) ati­tin­ka­mai 1-ąją ir 5-ąją vie­tas.

Lie­tu­va pir­mą­kart su­ži­bė­jo ge­gu­žę, kai re­gis­tra­vo 49 proc. dau­giau su­nkių­jų ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių nei tą pa­tį mė­ne­sį per­nai. Šis re­zul­ta­tas bir­že­lio mė­ne­sį pa­gal rin­kos au­gi­mo tem­pą lei­do užim­ti aukš­čiau­sią vie­tą Bend­ri­jo­je, o ant an­tro pa­ky­los laip­te­lio sto­vė­jo Lat­vi­ja, ku­rio­je ge­gu­žę bu­vo fik­suo­tas 48,4 proc. rin­kos šuo­lis.

Bir­že­lį mū­sų ša­lis an­trą kar­tą pel­nė ES vals­ty­bės, ku­rio­je nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­ka au­go spar­čiau­siai, lau­rus. Prie su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to pri­ski­ria­mos: 1) leng­ves­nės nei 3,5 to­nos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės; 2) dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čios trans­por­to prie­mo­nės; 3) dau­giau nei 16 to­nų svo­rio tu­rin­tis trans­por­tas (daž­niau­siai – vil­ki­kai); 4) au­to­bu­sai ir ki­tas su­nku­sis spe­cia­lu­sis trans­por­tas.

Pra­ėju­sį mė­ne­sį ne­igia­mas re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas bu­vo fik­suo­tas dvie­jo­se ES vals­ty­bė­se – prie ban­kro­to at­si­dū­ru­sio­je Grai­ki­jo­je (13,1 proc.) ir Suo­mi­jo­je (2,5 proc.).

Per pu­sę me­tų ES ša­ly­se bu­vo įre­gis­truo­ta 1 030 140 nau­jų su­nkių­jų trans­por­to prie­mo­nių, ar­ba 12,9 proc. dau­giau nei 2014 me­tų sau­sį-bir­že­lį (912 334). Di­džiau­sias to­kių ma­ši­nų kie­kis (216 003) įre­gis­truo­tas Pra­ncū­zi­jo­je (211 711), an­tro­je vie­to­je li­ko Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja (211 711), tre­čio­je - Vo­kie­ti­ja (160 306). Pa­gal au­gi­mo tem­pą nuo sau­sio iki bir­že­lio, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų pir­muo­ju pus­me­čiu, pir­ma­vo Ai­ri­ja (49,8 proc.), Grai­ki­ja (37,8 proc.) ir Is­pa­ni­ja (36,8 proc.). Lie­tu­vo­je fik­suo­tas penk­tas (+24,1 proc.) ES re­zul­ta­tas. Ar­ti pir­mo­jo de­šim­tu­ko li­ko Es­ti­ja, ku­rio­je pra­ėju­sį pus­me­tį bu­vo įre­gis­truo­ta 20,8 proc. dau­giau su­nkio­jo ko­mer­ci­nio nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai.

ES ša­lys, ku­rio­se su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­truo­ta dau­giau­sia, 2015 m. birželis

VietaŠalisĮre­gis­truo­tą ma­ši­nų (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Lietuva497+60,8
2.Airija957+56,6
3.Kroatija738+41,7
4.Rumunija1762+44,4
5.Portugalija3185+41,1
6.Slovakija1070+32,6
7.Lenkija6379+30,8
8.Nyderlandai7170+30,2
9.Danija3688+29,8
10.Estija341+28,2
11-12.Latvija356+28,1
11-12.Belgija6888+28,1

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. bir­že­lio mėnesiu

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
IDOMU  78.60.168.138 2015-08-01 12:30:37
Gal kartais reeksportuoja sunkvezimius...
0 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami