Lietuva ketina rodyti „geltoną kortelę“ Briuseliui dėl vežėjų algų

BNS 2016-04-22 11:00
BNS
2016-04-22 11:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­va ban­dys stab­dy­ti Briu­se­lio ini­cia­ty­vą su­vie­no­din­ti at­ly­gi­ni­mus ko­man­di­ruo­ja­miems dar­buo­to­jams, nuo­gąs­tau­da­ma, kad tai su­duo­tų smū­gį ša­lies ve­žė­jams. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja tei­gia taip sie­kian­ti dau­giau skaid­ru­mo ir są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos.

Lie­tu­vos Sei­mas kar­tu su ki­tų Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių par­la­men­ta­rais ke­ti­na pa­si­nau­do­ti va­di­na­mą­ja „gel­to­no­sios kor­te­lės“ pro­ce­dū­ra, ku­ri įpa­rei­go­tų Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją pers­vars­ty­ti siū­lo­mą tei­sės ak­tą.

Ry­tų eu­ro­pie­čiai tei­gia, kad di­rek­ty­vos pro­jek­te įtvir­tin­tas „vie­no­do at­ly­gio už vie­no­dą dar­bą to­je pa­čio­je vie­to­je“ pri­nci­pas tap­tų kliū­ti­mi pa­slau­gų tei­kė­jams iš ma­žiau tur­tin­gų ša­lių nau­do­tis kon­ku­ren­ci­niu pra­na­šu­mu.

„Mū­sų ša­ly­se at­ly­gi­ni­mai yra ma­žes­ni ir mū­sų ve­žė­jai tap­tų ne­kon­ku­ren­cin­gi. Ne­ga­li­me su tuo su­tik­ti, gal­vo­ja­me, kad tai pa­žei­džia su­bsi­dia­ru­mo pri­nci­pą“, – BNS sa­kė Sei­mo na­rys Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

Jo va­do­vau­ja­mas Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas šią sa­vai­tę pri­ta­rė kai­my­ni­nės Len­ki­jos siū­ly­mui ini­ci­juo­ti „gel­to­no­sios kor­te­lės“ pro­ce­dū­rą.

Briu­se­lio pa­siū­ly­mas nu­ma­to, kad ko­man­di­ruo­ja­miems dar­buo­to­jams tu­ri bū­ti tai­ko­mos to­kios pat dar­bo už­mo­kes­čio ir dar­bo są­ly­gų nuo­sta­tos, kaip ir vie­tos dar­buo­to­jams.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­tas Er­lan­das Mi­kė­nas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ini­cia­ty­vą pa­va­di­no se­nų­jų ES ša­lių ban­dy­mu, sau­go­jant sa­vo rin­kas, eli­mi­nuo­ti Ry­tų eu­ro­pie­čius.

„Tai bus pa­pil­do­mos są­nau­dos, ku­rių mes ne­pa­kel­sim. Prie mū­sų jun­gia­si Lat­vi­ja, Es­ti­ja, Len­ki­ja, Če­ki­ja, Slo­va­ki­ja, Ru­mu­ni­ja“, – BNS sa­kė E.Mi­kė­nas.

Pa­sak jo, dar­bo už­mo­kes­čio su­ly­gi­ni­mas reiš­kia, kad bus pra­ktiš­kai pa­nai­ki­na­ma kon­ku­ren­ci­ja pa­slau­gų sek­to­riu­je. E.Mi­kė­no tei­gi­mu, rei­ka­la­vi­mas tai­ky­ti skir­tin­go­se ES vals­ty­bė­se na­rė­se ga­lio­jan­čias dar­bo už­mo­kes­čio, dien­pi­ni­gių ir ke­lio­nės iš­lai­dų skai­čia­vi­mo ir ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mas su­kel­tų di­de­lę ad­mi­nis­tra­ci­nę naš­tą.

Anot „Li­na­vos“, ke­lių trans­por­to sek­to­riu­je Lie­tu­vo­je dir­ba 60 tūkst. dar­buo­to­jų.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čias tai­syk­les, į ki­tą vals­ty­bę na­rę ko­man­di­ruo­ti dar­buo­to­jai yra siun­čian­čio­sios įmo­nės dar­buo­to­jai ir jiems tai­ko­ma siun­čian­čio­sios ša­lies tei­sė. Pa­pras­tai darb­da­vys ne­pri­va­lo to­kiam dar­buo­to­jui mo­kė­ti di­des­nį nei mi­ni­ma­lų pri­iman­čio­sios ša­lies dar­bo už­mo­kes­tį.

„Tai reiš­kia, kad ko­man­di­ruo­tiems dar­buo­to­jams daž­nai mo­ka­mas ma­žes­nis dar­bo už­mo­kes­tis nei tą pa­tį dar­bą dir­ban­tiems vie­tos dar­buo­to­jams, kas ga­li nu­lem­ti ne­są­ži­nin­gą įmo­nių kon­ku­ren­ci­ją ir truk­do sklan­džiam bend­ro­sios rin­kos vei­ki­mui“, – tei­gia­ma Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

2014 me­tais į Lie­tu­vą iš ki­tų ES vals­ty­bių na­rių bu­vo ko­man­di­ruo­ta 1 930, o į ki­tas vals­ty­bes iš Lie­tu­vos – 19 208 dar­buo­to­jai.

„Gel­to­no­sios kor­te­lės“ pro­ce­dū­rai rei­kia 10 ša­lių na­rių pa­lai­ky­mo. Ją ak­ty­va­vus, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ga­li pa­si­rink­ti tris va­rian­tus – at­si­sa­ky­ti pa­siū­ly­mo, jį pa­tai­sy­ti ar­ba pa­teik­ti iš nau­jo. Ko­mi­si­ja sa­vo spren­di­mą tu­ri pa­grįs­ti.

Pa­sak dip­lo­ma­tų, Ry­tų Eu­ro­pai nau­din­ga pri­stab­dy­ti pro­jek­to svars­ty­mą, nes šią ini­cia­ty­vą tvir­tai re­mia Olan­di­ja, ku­ri šiuo me­tu pir­mi­nin­kau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gai, ta­čiau jai ne­pri­ta­ria Slo­va­ki­ja, ku­ri pir­mi­nin­ka­vi­mą pe­rims an­trą­jį pus­me­tį.

Nuo 2015 me­tų Vo­kie­ti­jo­je įsi­ga­lio­jo nau­ja tvar­ka, pa­gal ku­rią už­sie­nio ve­žė­jų vai­ruo­to­jams šio­je ša­ly­je bū­tų mo­ka­ma ne ma­žiau kaip mi­ni­ma­li al­ga – 8,5 eu­ro už va­lan­dą. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl šios pro­ce­dū­ros.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
gediminas  87.205.233.79 2016-04-22 13:22:50
kad taip Lietuva rodytų Briuseliui geltoną kortelę dėl homoseksualų ar kitų su morale susijusių klausimų. Bet kur tau. Lietuva išdrįsta tik pasipriešinti Briuseliui, kai šis nori ir ką nors gero padaryti lietuviams. Gėda dėl tokios valdžios, kuri atstovauja tik godiems verslininkams
7 0  Netinkamas komentaras
Kamoja  78.56.34.235 2016-04-22 12:52:06
Europos sąjungoje Lietuvos žemdirbiams mažiausiai mokama už pieną, mėsą,grūdus daržoves,... mažiausias atlyginimas už darbą, mažiausios pensijos ir t.t.Verslo mokestinė našta irgi tarp mažesnių EU. Didesnė dalis prekių ir paslaugų žymiai didesnė negu daugumoje EU šalių. Krizės metu MAXIMA gavo viršpelnius,kai kitos EU šalių prekybinės sistemos gavo tik minimalius pelnus. 2015 m. lapkričio mėnesį buvau viename iš Tenerifės kurortiniame miestelyje Puerto de la Kruz. Ten kavinėje pusručiams kava, apelsinų sultys ir bandelė kainavo 1,5 euro, o Lietuvoje tik kava su bandele kainuoja3,7 euro,nors atlyginimai, mokesčiai ir patalpų nuoma Ispanijoje yra didesni negu Lietuvoje.Taigi veslo gobšumas bet kurioje srityje yra akivaizdus: Kuo didesnis pelnas ,peržiangiant bet kokias padorumo ribas! Dabar apie vairutojų atlyginimą. Rytų Europos šalių vairutojai dirba daug sunkesnėm salygom, negu vakarų šalių vairuotojai:prastesnės mašinos maži atlyginimai prastesn kroviniai,... Todėl sveikinu šią Briuselio iniciatyvą ir linkiu jiems stiprybės nepasiduoti gobšių verslininkų klanui!
8 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami