Lietuva pradeda tiesti antrąjį „Rail Balticos“ ruožą

"Lietuvos žinių" inf. 2016-09-20 06:00
"Lietuvos žinių" inf.
2016-09-20 06:00
Nuo Rokų per Kauno HE į Palemoną ir Kauną nutiesta "Ral Balticos" jungtimi bus vežami kroviniai.  Vidmanto Užusienio nuotrauka
Sėk­min­gai siau­ros vė­žės ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ ruo­žą nuo Len­ki­jos sie­nos iki Kau­no nu­tie­su­si Lie­tu­va pa­skel­bė jau įgy­ven­di­nan­ti an­trą­jį pro­jek­to eta­pą, ku­rį plė­to­jant bus nu­ties­ta „Rail Bal­ti­cos“ li­ni­ja nuo Kau­no iki Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos vals­ty­bių sie­nos.

Kaip sa­ko­ma Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ val­dy­bai pri­ta­rus, pra­de­da­mi ran­gos dar­bai „Rail Bal­ti­cos“ ruo­že Jie­sia-Ro­kai. „Lap­kri­čio mė­ne­sį taip pat nu­ma­to­me skelb­ti ran­gos dar­bų kon­kur­są eu­ro­pi­nei ge­le­žin­ke­lio vė­žei at­kar­po­je Ro­kai-Pa­le­mo­nas-Kau­nas įreng­ti. Vie­šų­jų pir­ki­mų do­ku­men­tai par­eng­ti ir bai­gia­mi de­rin­ti su at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis“, – tvir­ti­no Sau­lius Gir­daus­kas, su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras.

Pro­jek­to ran­gos dar­bams ir ran­gos dar­bų tech­ni­nei prie­žiū­rai at­lik­ti iš vi­so nu­ma­ty­ta skir­ti 88,27 mln. eu­rų. „Rail Bal­ti­cos“ veik­lą nu­ma­to­ma iš da­lies fi­nan­suo­ti Eu­ro­pos inf­ras­truk­tū­ros tink­lų prie­mo­nės (EITP) trans­por­to sek­to­riu­je lė­šo­mis (85 proc.), o ki­tą pro­jek­to an­tra­jam eta­pui rei­ka­lin­gą fi­nan­sa­vi­mo da­lį (15 proc.) pla­nuo­ja skir­ti bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“.

Lie­pos mė­ne­sį Eu­ro­pos Są­jun­ga „Rail Bal­ti­cos“ dar­bams Lie­tu­vo­je pa­tvir­ti­no be­veik 191 mln. eu­rų par­amą, pra­ėju­siais me­tais tam bu­vo skir­ta 106 mln. eu­rų.

Iš pra­džių bus at­lie­ka­mi esa­mo ge­le­žin­ke­lio ruo­žo Ro­kai-Pa­le­mo­nas-Kau­nas re­kons­truk­ci­jos dar­bai ge­le­žin­ke­lio at­kar­po­je Kau­nas-Pa­le­mo­nas, vė­liau pla­nuo­ja­ma re­kons­truo­ti ge­le­žin­ke­lio ruo­žą Pa­le­mo­nas-Ro­kai. Čia ran­gos dar­bai vyks ke­liais eta­pais: ruo­žuo­se Pa­le­mo­no sto­tis – Kau­no hid­roe­lek­tri­nė (HE), ties Kau­no HE ir ge­le­žin­ke­lio ruo­že Kau­no HE – Ro­kai.

2015 me­tais Lie­tu­vo­je bu­vo baig­ta ties­ti ge­le­žin­ke­lio vė­žė nuo Len­ki­jos ir Lie­tu­vos vals­ty­bių sie­nos iki Kau­no cen­tri­nės sto­ties bei pra­dė­ti par­en­gia­mie­ji „Rail Bal­ti­cos“ an­tro­jo eta­po dar­bai. Bu­vo pra­dė­tas reng­ti eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio vė­žės nuo Kau­no iki Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos vals­ty­bių sie­nos spe­cia­lu­sis pla­nas, stra­te­gi­nis po­vei­kio ap­lin­kai ir po­vei­kio ap­lin­kai šia­me ruo­že ver­ti­ni­mas. Veik­lą nu­ma­to­ma baig­ti iki šių me­tų pa­bai­gos.

Rug­sė­jo pra­džio­je Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja po Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­žer­tų pa­sta­bų bei tar­pu­sa­vio kal­ti­ni­mų su­si­ta­rė, ko­kia tvar­ka vyk­dys vie­šuo­sius pir­ki­mus, skir­tus eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ sta­ty­boms. Ta­da pra­neš­ta, kad su­tar­tį ti­ki­ma­si pa­si­ra­šy­ti iki rug­sė­jo 30 die­nos.

Par­en­gė Vid­man­tas UŽUSIENIS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Pagrauda  78.60.231.248 2016-09-20 20:31:47
O kodėl tuos krovinius perkrovinėti Palemone, o ne Šeštokuose, jeigu jų ta kryptimi rastųsi. Kroviniai Vilniaus -Klaipėda ir atgal eina be jokių perkrovimų. Taigi perkrovimų terminalo statyba Palemone nebuvo reikalinga, tai dar viena "partinukų" nesąmonė pasidaryta už valstybės pinigus. Tad kas per ūkininkai valdžioje. Valstybės kontrolei su EK derėtų inicijuoti ekonominį auditą, juk tas terminalas tikriausiai pastatytas, kaip geležinkelio infrastruktūros objektas naudojant ir ES lėšas.
2 0  Netinkamas komentaras
Asai  88.119.87.26 2016-09-20 18:07:44
Pagrauda pamiršai, kad Palemone stovi terminalas ir tikslas ten krovinius perkrovinėti. O kol iki Rygos ateis ta vėžė tai gal 2025 m o gal vėliau.
1 1  Netinkamas komentaras
Pagrauda  78.60.231.248 2016-09-20 17:37:38
Kas "Rail Baltica" klausimais domisi nuosekliai, tiems yra aišku, kad norint Klaipėdai išlaikyti konkurencingumą krovinių tranzitui iš Rytų į Vakarus ir atgal varžantis su Rygos ir Gdansko uostais atsiradus "Rail Baltica", yra būtina imtis euopinės vėžės atšakos nuo Klaipėdos iki "Rail Baltica" maršruto (Šiaulių ar kt.) tiesimo. Tačiau kažkodėl Lietuvai pirmiausiai reikalinga tapo europinė vėžė nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Jai su ES parama jau išleista apie 365 mln. eurų, iš kurių gal apie 200 mln. pačios Lietuvos valstybės lėšos. Nors pats laikas būtų padėtį dėl atšakos nuo Klaipėdos tiesimo taisyti, t.y. imtis šių darbų, tačiau ir toliau LG ir Susisiekimo ministerijos vadovams terūpi atšaka Rokai-Palemonas-Kaunas, t.y. terūpi tai, kas sudarys galimybes „Rail Baltica‘ geležinkelio operatoriams krovinius geriau vežti per Gdanską ar Rygą, o ne europinės vėžės neturinčią Klaipėdą. Akivaizdu ir tai, kad tiek pats „Rail Baltica“ maršrutas per Kauną, tiek europinis geležinkelis nuo Kauno iki Lenkijos sienos krovinių nukreipimą į Gdanską daro patogesnį nei į Klaipėdą paliktą be europinės vėžės. Kartas nuo karto yra paminima RB atšaka nuo Kauno į Vilnių, tačiau keleivių atžvilgiu ji nieko nereikštų, o dėl krovinių tranzito tik dar pablogintų Klaipėdos konkurencinę padėtį. Ar ne žiniasklaidos pareiga būtų kelti tokius neskaidrius partinių valdžių darbus, valstybės lėšų naudojimą ne šalies interesais į viešumą.
3 1  Netinkamas komentaras
koks  78.56.29.199 2016-09-20 07:15:37
Koks gi ten sėkmingas ruožas, kad jis vėžlio lėtumo traukiniams ir jau planuojama jį perdarinėti iš naujo?
1 0  Netinkamas komentaras
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami