Lietuva „Rail Baltica“ projektui prašys 165 mln. eurų

BNS 2015-02-18 12:44
BNS
2015-02-18 12:44
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Tran­seu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio vė­žės pro­jek­tui „Rail Bal­ti­ca“ Lie­tu­va iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos sa­va­ran­kiš­kai pra­šys maž­daug 165 mln. eu­rų par­amos. Dar 20-30 mln. eu­rų bus pra­šo­ma per bend­rą Bal­ti­jos ša­lių įmo­nę „RB Rail“, sa­ko su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras.

Tai BNS pa­tvir­ti­nęs Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius tei­gia, kad Lat­vi­jai bū­tų ge­riau, jei Lie­tu­va vi­sų pi­ni­gų pra­šy­tų per Ry­go­je vei­kian­čią bend­rą įmo­nę, nes tuo­met kai­my­ni­nė vals­ty­bė gau­tų dau­giau pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio. Ne­ofi­cia­lio­mis BNS ži­nio­mis, Lat­vi­ja dėl to­kio Lie­tu­vos no­ro ne­ri­mau­ja.

„Ne­ma­tau pa­grin­do ne­ri­mui. Lat­vi­jai bū­tų ge­rai, kad vi­si pi­ni­gai ei­tų per bend­rą įmo­nę, nes ji įkur­ta Ry­go­je, ir vi­si PVM grįž­tų į Lat­vi­ją, o mes ma­no­me, kad di­džio­ji da­lis dar­bų ei­tų per „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“ ir PVM ati­tek­tų mū­sų vals­ty­bei“, - BNS sa­kė R.Sin­ke­vi­čius, ku­ris ket­vir­ta­die­nį Vil­niu­je su­si­tiks su Lat­vi­jos ko­le­ga An­ri­ju Ma­ti­su.

Pa­sak jo, per bend­rą įmo­nę Lie­tu­va pra­šys lė­šų tik tra­sos pro­jek­ta­vi­mui: „Per bend­rą įmo­nę bus pro­jek­ta­vi­mo dar­bams, nes ma­no­me, kad šie dar­bai tu­ri bū­ti at­lik­ti bend­rai, kad vė­liau ne­bū­tų ne­pa­to­gu­mų, jei­gu vi­si at­ski­rai pro­jek­tuos“.

Lie­tu­va pir­ma­ja­me eta­pe pra­šys lė­šų ge­le­žin­ke­lio tie­si­mui nuo Ro­kų iki Pa­le­mo­no, že­mės pa­ėmi­mo vi­suo­me­nės reik­mėms bei da­lies ruo­žo elek­tri­fi­ka­vi­mui.

R.Sin­ke­vi­čius BNS tei­gė, kad ket­vir­ta­die­nį su Lat­vi­jos trans­por­to mi­nis­tru ap­tars ne tik „Rail Bal­ti­ca“ fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mus. Anot jo, bus kal­ba­ma ir dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos ket­vir­to­jo ge­le­žin­ke­lių pa­ke­to, dėl vie­nin­gos elek­tro­ni­nės pre­ky­bos erd­vės ir ki­tų klau­si­mų.

Par­aiš­ka Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai tu­ri bū­ti pa­teik­ta iki va­sa­rio 26 die­nos. Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja iš vi­so pra­šys maž­daug 620 mln. eu­rų par­amos pa­gal prog­ra­mą CEF (angl. Con­nec­ting Eu­ro­pe Fa­ci­li­ty).

Es­ti­jos ir Lat­vi­jos vy­riau­sy­bės jau pa­tvir­ti­no sa­vo par­aiš­kas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, ku­rios bus tei­kia­mos per bend­rą įmo­nę. Lie­tu­va, pa­sak R.Sin­ke­vi­čiaus, ne­pri­va­lo pro­jek­tų tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bė­je, ta­čiau su pla­nuo­ja­mais dar­bais mi­nis­trai bus su­pa­žin­din­ti. Pa­sak jo, do­ku­men­tai jau pa­teik­ti Vy­riau­sy­bei, tad jie ga­li bū­ti per­žiū­rė­ti tre­čia­die­nį.

Ti­ki­ma­si, kad EK fi­nan­suos 85 proc. bend­ros 3,7-5,2 mlrd. eu­rų ver­tės pro­jek­to kaš­tų. Pla­nuo­ja­ma, kad „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to už­baig­ti 2014-2020 me­tų fi­nan­si­nė­je pers­pek­ty­vo­je ne­pa­vyks ir dar­bai bus baig­ti tik ki­ta­me eta­pe. Pa­čios sta­ty­bos, pla­nuo­ja­ma, pra­si­dės 2019 me­tais.

Lie­tu­va jau pra­dė­ju­si ties­ti eu­ro­pi­nės vė­žės „Rail Bal­ti­ca“ ge­le­žin­ke­lį nuo Len­ki­jos sie­nos iki Kau­no. Bend­ra per­nai ru­de­nį įkur­ta tri­jų Bal­ti­jos ša­lių įmo­nė koor­di­nuos pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą nuo Kau­no per Vil­nių, Ry­gą iki Ta­li­no.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Skutas  78.60.231.248 2015-02-18 15:17:54
Matyt, neveltui Estijos ministras sakė, kad sprendžiant "Rail Baltica" dalykus Lietuvos valdžioje yra kvailių. Dabar ta kvailybė atrodo suprasta ir bandoma ją taisyti. Finansavimo paramos iš ES per bendrą įmonę prašant tik nedidelės dalies, o didžiąją jos dalį siekiant gauti pačiai Lietuvai savo vardu. Be to, BNS informacijoje jau pasakyta, kad europinė vėžė bus "įgyvendinama nuo Kauno per Vilnių, Rygą iki Talino." Tokiu atveju išeitų, kad ir "atšakos į Vilnių" yra atsisakyta, o Vilnius įtrauktas į "Rail Baltica" vėžės maršrutą. Taigi, kaip ir būtų pašalinta dar viena kvailybė. Toliau belieka su Varšuva jungtis ne per Kauną, o keliais šimtais trumpesniu keliu - per Druskininkus.
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami