Lietuva – tarp Europos lyderių pagal naujų automobilių rinkos augimą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-19 14:04
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-19 14:04
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Eu­ro įve­di­mas ar įtemp­ti san­ty­kiai su Ru­si­ja ne­igia­mos įta­kos nau­jų as­me­ni­nės pa­skir­ties au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mui ne­tu­rė­jo: per 2015 m. to­kių au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vo­je par­duo­ta be­veik penk­ta­da­liu (18,2 proc.) dau­giau ne­gu 2014 m., skel­bia Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­ja (LAA).

Spar­čiau ne­gu Lie­tu­vo­je nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka au­go tik ke­lio­se Eu­ro­pos ša­ly­se. Vis dėl­to, ne­pai­sant au­gi­mo, Lie­tu­va pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių skai­čių, ten­kan­tį tūks­tan­čiui ša­lies gy­ven­to­jų, at­si­lie­ka nuo be­veik vi­sų ES vals­ty­bių. Ma­žiau nau­jų au­to­mo­bi­lių tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų tarp ES na­rių ten­ka tik ru­mu­nams ir bul­ga­rams.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mai au­go vi­sus metus

Naujų automobilių (M1 klasės) registravimas Lietuvoje, 2005-2015 m.

2015 m. Lie­tu­vo­je iš vi­so par­duo­ta 17 085 nau­ji au­to­mo­bi­liai. Par­da­vi­mų au­gi­mas bu­vo ste­bi­mas be­veik vi­sus me­tus. Ypač daug nau­jų au­to­mo­bi­lių pir­kė­jai įsi­gi­jo 2015 m. gruo­dį – par­da­vi­mai šį mė­ne­sį dau­giau ne­gu 20 proc. vir­ši­jo 2014 m. gruo­džio par­da­vi­mus.

„Au­gan­čius par­da­vi­mus ga­li­ma va­din­ti sa­vo­tiš­ku eko­no­mi­niu fe­no­me­nu, ku­ris yra prieš­in­gas van­gioms 2015 m. ša­lies eko­no­mi­kos ten­den­ci­joms. Eu­ro įve­di­mas ne­pa­da­rė jo­kios ne­igia­mos įta­kos, di­des­nio po­vei­kio nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mams ne­tu­rė­jo ir įtemp­ti vers­lo san­ty­kiai su Ru­si­ja“, – sa­ko LAA ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ro­kas Kny­va.

Ne­ver­ti­nant reeks­por­to ro­dik­lių, ša­lies vi­daus rin­ko­je po­pu­lia­riau­si bu­vo „Volks­wa­gen“ mar­kės au­to­mo­bi­liai – jų par­duo­ta 2903 vie­ne­tai, uži­ma­ma rin­kos da­lis – 17,2 proc. Pa­sak R. Kny­vos, tai ro­do, kad ne­se­niai pa­sau­ly­je pra­ūžu­sio emi­si­jų skan­da­lo pa­da­ri­nių Lie­tu­vos rin­ko­je kol kas ne­si­jau­čia ir pir­kė­jai nie­kaip ne­bau­džia į jį įsi­pai­nio­ju­sio vie­no di­džiau­sių pa­sau­lio ga­min­to­jų.

An­trą­ją vie­tą rin­ko­je pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mus Lie­tu­vo­je 2015 m. užė­mė „Toyo­ta“ (2038 vie­ne­tai), tre­čią­ją – „Ško­da“ (1949 vie­ne­tai), ket­vir­tą­ją – „Nis­san“. Vi­sa ši ket­ve­riu­kė kar­tu uži­ma be­veik 50 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos Lie­tu­vo­je.

Tuo tar­pu nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ka ša­ly­je to­liau trau­kia­si. Ly­gi­nant su 2014 m., 2015 m. nau­do­tų au­to­mo­bi­lių ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ta 11,7 proc. ma­žiau.

„No­rė­tų­si, kad tarp ap­lin­ky­bių, da­ran­čių įta­ką nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo vers­lui, bū­tų ir griež­tė­jan­tis vals­ty­bės po­žiū­ris į še­šė­li­nės eko­no­mi­kos už­ku­li­sius. Per­nai at­si­ra­do ke­lios nau­jo­vės, kei­čian­čios ar la­biau reg­la­men­tuo­jan­čios vers­lo san­ty­kius nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je – pri­va­lo­mas eis­mo įvy­kių dek­la­ra­vi­mas su­tar­ty­se bei pa­čių su­tar­čių pri­va­lo­mu­mas, bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už su­kčia­vi­mą su ri­da ir pa­na­šiai. Gal­būt šios prie­mo­nės kaž­ku­ria da­li­mi ap­ri­bos ne­są­ži­nin­gą veik­lą nau­do­tų au­to­mo­bi­lių vers­le“, – sa­ko R. Kny­va.

Prog­no­zuo­ja to­li­mes­nį augimą

At­siž­velg­da­ma į tarp­tau­ti­nes ten­den­ci­jas ir įvai­rius eko­no­mi­kos vys­ty­mo­si fak­to­rius, LAA nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kai prog­no­zuo­ja to­li­mes­nį au­gi­mą. Pa­gal aso­cia­ci­jos prog­no­zes, nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mai 2016 m. tu­rė­tų aug­ti 10,6 proc., o leng­vų­jų kro­vi­ni­nių – 5,6 proc. Bend­ras au­gi­mas šiuo at­ve­ju su­da­rys 10 proc.

„2016 me­tais nu­ma­to­mas Lie­tu­vos eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mas, o ener­gi­jos ža­lia­vos dar ku­rį lai­ką tu­rė­tų iš­lik­ti re­kor­diš­kai že­ma­me kai­nų ly­gy­je. Be to, Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai į rin­kas žvel­gia ga­na op­ti­mis­tiš­kai, ti­kė­da­mie­si to­li­mes­nio jų au­gi­mo da­bar­ti­nia­me eko­no­mi­kos cik­le. Vi­sa tai su­tei­kia vil­ties, kad pa­na­šios au­gi­mo ten­den­ci­jos iš­si­lai­kys ir to­li­mes­nė­je at­ei­ty­je“, – op­ti­mis­tiš­kas prog­no­zes pa­grin­džia R. Kny­va.

Lat­vi­jo­je par­duo­da­ma dau­giau, Es­ti­jo­je – mažiau

Latvijos ir Estijos rinkų naujų automobilių registravimo rezultatai 2006-2015 m.

Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je 2015 m. nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo pra­sme bu­vo ne­vie­no­di. Lat­vi­jo­je nau­jų as­me­ni­nės pa­skir­ties au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­ci­ja au­go de­šim­ta­da­liu (10,5 proc.), o Es­ti­ja pir­mą­kart nuo 2009 m. jų par­da­vė ma­žiau, nei prieš me­tus. Tie­sa, kri­ti­mas ne­bu­vo žy­mus – vos 2,4 proc.

R. Kny­va pa­žy­mi, kad Es­ti­jo­je 2012–2015 m. lai­ko­tar­piu nau­jų au­to­mo­bi­lių per me­tus tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų re­gis­truo­ja­ma dvi­gu­bai dau­giau ne­gu Lat­vi­jo­je ar Lie­tu­vo­je. Es­ti­jo­je 2015 m. tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų re­gis­truo­ta 19 nau­jų au­to­mo­bi­lių, Lat­vi­jo­je – 8,1, Lie­tu­vo­je – 6,7.

„Ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad Es­ti­jos rin­ka ar­tė­ja prie bran­du­mo sta­di­jos, kuo­met au­gi­mui di­des­nę įta­ką da­ro ma­kroe­ko­no­mi­niai ša­lies ro­dik­liai. Ne­di­de­lis ša­lies BVP prie­au­gis 2015 m. at­spin­di bend­rą ša­lies ūkio bū­se­ną, o tuo pa­čiu ir rin­kos lū­kes­čius įsi­gy­jant nau­jas trans­por­to prie­mo­nes“, – sa­ko R. Kny­va.

LAA ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius pa­žy­mi, kad Lie­tu­va, ver­ti­nant bend­ra­me ES kon­teks­te, pa­gal tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų ten­kan­tį nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių skai­čių at­si­lie­ka ne tik nuo Lat­vi­jos ir Es­ti­jos, bet ir nuo dau­ge­lio Eu­ro­pos vals­ty­bių: len­kia tik Ru­mu­ni­ją ir Bul­ga­ri­ją.

„Sie­kiant pri­ar­tė­ti prie ES vi­dur­kio, Lie­tu­vai rei­kia daug pa­stan­gų, orien­tuo­tų į Lie­tu­vos eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mą. Ki­ta ver­tus, po­li­ti­kai kuo grei­čiau tu­ri su­vok­ti ne­val­do­mo au­to­mo­bi­lių par­ko pa­sek­mes ir at­sa­kin­gai pri­im­ti jį re­gu­liuo­jan­čius spren­di­mus. An­traip net pa­sto­viai ge­rė­jan­tys eko­no­mi­kos ro­dik­liai ne ką te­pa­dės“, – pa­brė­žia R.Kny­va.

ES rin­ko­se at­si­ga­vi­mas tęsiasi

Vi­sos ES nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je at­si­ga­vi­mas po il­ga­lai­kio smu­ki­mo tę­sia­si: 2015 m. par­duo­ta 13 713 526 nau­ji as­me­ni­nės pa­skir­ties au­to­mo­bi­liai, ar­ba 9,3 proc. dau­giau, ly­gi­nant su 2014 m. re­zul­ta­tais.

„Vis­gi ver­ta pri­si­min­ti, kad net su to­kiu op­ti­mis­ti­niu prie­au­giu bend­ri ES par­da­vi­mai tik da­bar pri­si­vi­jo po­kri­zi­nį 2010 me­tų re­zul­ta­tą, tai­gi ši rin­ka tu­ri ne­abe­jo­ti­ną po­ten­cia­lą aug­ti“, – at­krei­pia dė­me­sį R. Kny­va.

2015 m. ženk­lų au­gi­mą de­mons­tra­vo pa­grin­di­nės Eu­ro­pos rin­kos, ypač že­my­no Pie­tuo­se, kur Por­tu­ga­li­ja (+25 proc.), Is­pa­ni­ja (+20,9 proc.) ir Ita­li­ja (+15,8 proc.) ge­ne­ra­vo dvi­ženk­lius rin­kos prie­au­gius. Ab­so­liu­čia apim­čių re­kor­di­nin­ke ES 2015 me­tais ta­po Ai­ri­ja (+29 proc.).

Nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo vers­las tvir­tai jau­tė­si ir ki­to­se svar­biau­sio­se Eu­ro­pos rin­ko­se – Vo­kie­ti­jo­je (3 206 042 vnt., +5,6 proc.), Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je (2 633 503 vnt., +6,3 proc.) bei Pra­ncū­zi­jo­je (1 917 226 vnt., +6,8 proc.). Ženk­lų au­gi­mą taip pat de­mons­tra­vo Kip­ras (+25 proc.), Če­ki­ja (+20 proc.), dau­giau ne­gu 15 proc. au­go ir Ru­mu­ni­jos bei Bul­ga­ri­jos rin­kos.

Žymės:automobilis •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami