Lietuva tarp mašinų pirkėjų – ketvirta

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-02-23 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-02-23 06:00
Sausio mėnesį geriausią augimo rezultatą Europos Sąjungoje parodę "Jeep" visureigiai. LŽ archyvo nuotrauka
Šių me­tų pra­džio­je Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka star­ta­vo pui­kiai – sau­sį, kaip ro­do Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) pa­teik­ti duo­me­nys, Bend­ri­jos ša­ly­se bu­vo įre­gis­truo­ta 999 157 nau­jos ma­ši­nos, ar­ba 6,7 proc. dau­giau nei tą pa­tį mė­ne­sį 2014-ai­siais.

Įspū­din­giau­sią, net 30,6 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą šį sau­sį fik­sa­vo Ai­ri­ja. Lie­tu­va (pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų sau­siu šie­met mū­sų ša­ly­je, skel­bia ACEA, pir­mą šių me­tų mė­ne­sį mū­sų rin­ka pa­sis­tie­bė 20,9 proc.) ir kai­my­nė Lat­vi­ja užė­mė ati­tin­ka­mai 4-tą ir 5-tą vie­tas. Nors Es­ti­jo­je sau­sį bu­vo įre­gis­truo­ta tra­di­ciš­kai dau­giau nau­jų au­to­mo­bi­lių (1624) nei Lat­vi­jo­je (1148) ar Lie­tu­vo­je (1422), es­tai pra­ėju­sį mė­ne­sį fik­sa­vo 1 proc. rin­kos nuo­smu­kį.

An­tra ver­tus, var­gu ar nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jus la­biau­siai džiu­gi­no sau­sio mė­ne­sio Ai­ri­jos, Lie­tu­vos ar Lat­vi­jos pa­sie­ki­mai. Ma­tyt, ga­min­to­jams daug džiaugs­min­ges­nė ži­nia yra ta, kad anks­tes­nį mė­ne­sį re­gis­tra­vi­mas au­go vi­so­se pen­kio­se di­džio­sios ES rin­ko­se.

Smo­gia­ma­sis penketukas

Anot ACEA, iš vi­so sau­sį Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Ita­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ir Pra­ncū­zi­jo­je bu­vo įre­gis­truo­tos 708 866 nau­jos ma­ši­nos, ar­ba net 70,9 proc. vi­sų ES ša­ly­se įre­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių (999 157).

Ir vi­so­se šio­se ša­ly­se pir­mą­jį 2015 me­tų mė­ne­sį bu­vo fik­suo­tas re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas. Di­džiau­sias iš di­džių­jų ES rin­kų jis bu­vo Is­pa­ni­jo­je (+27,5). Įspū­din­gą šuo­lį pa­da­rė ir Ita­li­jos (+10,9 proc.), Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos (+6,7 proc.), Pra­ncū­zi­jos (+6,2 proc.) rin­kos. Nuo­sai­kiau (+2,6 proc.) nau­jus au­to­mo­bi­lius, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų sau­siu, re­gis­tra­vo vo­kie­čiai, ta­čiau Vo­kie­ti­jo­je pra­ėju­sį mė­ne­sį bu­vo re­gis­truo­tas di­džiau­sias Eu­ro­po­je nau­jų ma­ši­nų kie­kis (211 337).

Šio­kio to­kio ne­ti­kė­tu­mo sau­sio mė­ne­sio nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kai pa­tei­kė Olan­di­jo­je ir Grai­ki­jo­je fik­suo­ti re­zul­ta­tai. Nors Olan­di­jos eko­no­mi­ka dar nė­ra iš­bri­du­si iš gi­liau­sios nuo po­ka­rio me­tų stag­na­ci­jos, sau­sio mė­ne­sį olan­dai įre­gis­tra­vo 8,1 proc. dau­giau au­to­mo­bi­lių nei tą pa­tį mė­ne­sį už­per­nai. Nau­jų au­to­mo­bi­lių pir­ki­mas pa­pras­tai par­odo tos ar ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čių eko­no­mi­nius lū­kes­čius. Va­di­na­si, Olan­di­jos gy­ven­to­jai pa­ti­kė­jo švie­sia sa­vo ūkio at­ei­ti­mi.

Vi­sai ki­to­kia si­tua­ci­ja prie ban­kro­to ri­bos at­si­dū­ru­sio­je Grai­ki­jo­je. Šio­je ša­ly­je po dau­ge­lio mė­ne­sių tva­raus au­gi­mo nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka sau­sį nu­si­ri­to iš­kart 8,4 proc. - grai­kai įre­gis­tra­vo vos 5848 nau­jas ma­ši­nas.

„Jeep“ sėkmė

Iš 18 nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų, ku­rių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus fik­suo­ja ACEA, Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se ne­igia­mą re­zul­ta­tą par­odė tik še­ši - „Su­zu­ki“ (-8,9 proc.), „Hon­da“ (-5,8 proc.), „Maz­da“ (-6 proc.), „Ja­guar Land Ro­ver Group“ (-3 proc.), „O­pel Group“ (-2,8 proc.) ir pra­ncū­zi­jos „PSA Group“ (-1,4 proc.).

Įdo­mu, kad „O­pel Group“ ne­sėk­mę lė­mė ka­tas­tro­fiš­ka vie­no šio ga­min­to­jo mo­de­lio - „Chev­ro­let“ - ne­sėk­mė. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų sau­siu, pir­mą­jį šių me­tų mė­ne­sį ES ša­ly­se šev­ro­le­tų bu­vo re­gis­truo­ta net 98,1 proc. ma­žiau.

Sau­sį ge­riau­sią par­da­vi­mo re­zul­ta­tą (+101,5 proc.) Bend­ri­jos vals­ty­bė­se par­odė ja­po­nų ga­min­to­jas „Mit­su­bis­hi“. An­tra pa­gal tei­gia­mą po­ky­tį bu­vo ki­ta ja­po­nų kom­pa­ni­ja „Nis­san“(+36,3 proc.). Vis dėl­to jos per sau­sį re­gis­truo­tų Eu­ro­pos Są­jun­go­je nau­jų au­to­mo­bi­lių kie­kis (42 812) su­da­rė vos 16,8 proc. to, ką re­gis­tra­vo di­džiau­sia Se­no­jo Že­my­no ga­min­to­ja Vo­kie­ti­jos „Volks­wa­gen Group“ (254 699). Be to, vo­kie­čiai pra­ėju­sį mė­ne­sį fik­sa­vo ES ša­ly­se 6,8 proc. sie­ku­sį pre­ky­bos nau­jais au­to­mo­bi­liais au­gi­mą, o di­džiau­sią šuo­lį pa­da­rė „Volks­wa­gen Group“ ga­mi­na­ma „Pors­che“ mar­kė (+44,7 proc.).

Iš mar­kių sau­sio mė­ne­sį ES ša­ly­se ge­riau­siai au­go vi­su­rei­gių „Jeep“ re­gis­tra­vi­mas (+183,3 proc.).

ES vals­ty­bių de­šim­tu­kas, ku­rio­je bu­vo fik­suo­tas di­džiau­sias nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mas 2015 m. sau­sio mėn.

VietaŠalisĮre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Airija29 898+30,6
2.Portugalija11 852+28
3.Ispanija68 118+27,5
4.Lietuva1422+20,9
5.Latvija1148+18,8
6.Kroatija2127+18,1
7.Kipras846+15,7
8.Čekija15 727+15,3
9.Vengrija4872+11,4
10.Italija131 385+10,9
*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. sau­siu.

Šal­ti­nis: ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami