Lietuviai gręžėsi nuo korėjietiškų automobilių

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-07-15 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-07-15 06:00
Pasak Renaldo Gineikos, šiandien Lietuvoje išskirtinių "Maserati" poreikis yra po 10 automobilių kasmet. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Kaip skel­bia ty­ri­mų bend­ro­vė "Au­to­ty­ri­mai", per pir­mą pus­me­tį Lie­tu­vo­je iš vi­so įre­gis­truo­tas 8391 nau­jas leng­va­sis au­to­mo­bi­lis, ar­ba 22 proc. dau­giau nei 2014-ųjų sau­sį-bir­že­lį. LŽ tu­ri­mi duo­me­nys ro­do, kad tarp au­to­mo­bi­lių mar­kių la­biau­siai, net 1200 proc., į vir­šų šo­vė ame­ri­kie­tiš­kos „Dod­ge“ re­gis­tra­vi­mas, tie­sa, per pus­me­tį bu­vo įre­gis­truo­ta vos 13 šios mar­kės mo­de­lių.

Iš dien­raš­čio tu­ri­mos 2014 me­tų pir­mo pus­me­čio nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo sta­tis­ti­kos ma­ty­ti, kad Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rė­jo dau­gu­mos Eu­ro­po­je pa­ga­min­tų mar­kių ma­ši­nos. Tuo pat me­tu anks­čiau po­pu­lia­rūs Pie­tų Ko­rė­jo­je ga­mi­na­mi au­to­mo­bi­liai šie­met su­lau­kė ma­žiau pir­kė­jų dė­me­sio nei 2013-ųjų sau­sį-bir­že­lį. „Kia“ mar­kės leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas per pir­mus še­šis šių me­tų mė­ne­sius smu­ko 5,2 proc., "Hyun­dai" bu­vo įre­gis­truo­ta net 30,5 proc. ma­žiau.

Ar tai reiš­kia, kad Ko­rė­jos kon­cer­no pa­si­rin­ki­mas siū­ly­ti tech­ni­niu po­žiū­riu iden­tiš­kus, ta­čiau skir­tin­gus pa­gal ap­dai­los ko­ky­bę ir pa­pil­do­mos įran­gos gau­są au­to­mo­bi­lius, dėl ko „Hyun­dai“ yra bran­ges­nis, mū­sų ša­ly­je jau ne­tu­ri pers­pek­ty­vos?

Ko­rė­jie­tiš­kas galvosūkis

Dien­raš­čio LŽ kal­bin­ti au­to­mo­bi­lių eks­per­tai sa­kė, kad ga­li bū­ti ir taip, jog ko­rė­jie­tiš­kas ma­ši­nas nu­kon­ku­ruo­ja Ja­po­ni­jos ga­min­to­jos „Nis­san“ ir „Su­zu­ki“, ku­rių siū­lo­mos ma­ši­nos kai­no­mis ga­li sėk­min­gai kon­ku­ruo­ti su Pie­tų Ko­rė­jo­je nuo kon­ve­je­rių rie­dan­čiais au­to­mo­bi­liais, mat Ja­po­ni­jo­je pa­ga­min­ti au­to­mo­bi­liai Lie­tu­vo­je yra la­biau ver­ti­na­mi dėl ko­ky­bės. Sau­sį-bir­že­lį, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų pir­mu pus­me­čiu, „Nis­san“ fik­sa­vo 22,8 proc., „Su­zu­ki“ - net 351,8 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo Lie­tu­vo­je au­gi­mą. Daug prie šios ja­po­niš­kos mar­kės pri­si­dė­jo fan­tas­tiš­ka kom­pak­ti­nio vi­su­rei­gio „Su­zu­ki Jim­ny“ sėk­mė – šio mo­de­lio au­to­mo­bi­lių šie­met bu­vo įre­gis­truo­ta pro­tu su­nkiai su­vo­kia­mais 3000 proc. dau­giau nei per­nai sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais.

Sausio-birželio mėnesiais japoniškų "Nissan" registravimas Lietuvoje išaugo daugiau nei ketvirtadaliu. / Gamintojo nuotrauka

Iš ja­po­niš­kų mar­kių la­biau­siai kri­to „Hon­da“ (-57,2 proc.), „I­su­zu“ (-40 proc.) re­gis­tra­vi­mas. Tra­di­ciš­kai sta­bi­lų au­gi­mą ro­dė „Toyo­ta“ (+29,4 proc.), „Mit­su­bis­hi“ (+25,3 proc.).

Skai­čių paradoksai

Vis dėl­to rim­tai kal­bė­ti apie tai, kad jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je to­kia mar­kė kaip „Su­zu­ki“ ga­li tap­ti Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos ly­de­re, bū­tų ne­są­ži­nin­ga. Ma­žiau po­pu­lia­rios mar­kės kar­tais fan­tas­ti­nius re­gis­tra­vi­mo po­ky­čius ro­do tik dėl to, kad daž­nai ly­gi­na­mo­ji ba­zė, ku­ria re­mian­tis skai­čiuo­ja­mi nau­jau­sio pe­rio­do re­zul­ta­tai, yra la­bai men­ka. Tar­kim, kaip ro­do LŽ tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, per­nai per pir­mus še­šis mė­ne­sius Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­tas vos vie­nas „Su­zu­ki Jim­ny“, o šie­met – 31. Štai tau ir fan­tas­ti­nis ki­li­mas, di­de­lę įta­ką tu­rė­jęs ir įspū­din­gam vi­sos mar­kės pus­me­čio re­zul­ta­tui.

Iš ko­to ver­čian­tį ame­ri­kie­tiš­kų „Dod­ge“ šie­met sau­sį-va­sa­rį 1200 proc. sie­ku­sį re­gis­tra­vi­mo šuo­lį ir aps­kri­tai lė­mė vie­no mo­de­lio sėk­mė. 2013 me­tų sau­sį-rug­sė­jį Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­tas 1 nau­jas pi­ka­pas „Dod­ge RAM“, šie­met – 13. Au­gi­mas su­da­rė 1200 pro­cen­tų. Ka­dan­gi dau­giau nau­jų „Dod­ge“ mo­de­lių Lie­tu­vo­je ne­bu­vo įre­gis­truo­ta, bend­ra mar­kės re­gis­tra­vi­mo sta­tis­ti­ka (koks par­adok­sas) ki­lo į vir­šų ly­giai tiek pat, kiek ir vie­no mo­de­lio.

To­dėl daug ob­jek­ty­viau nau­jau­sias ten­den­ci­jas nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je at­spin­di au­to­mo­bi­lių, ku­rių mar­kių Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ja­ma dau­giau­sia.

„Fiat 500“ fenomenas

Kaip ir dau­gu­mo­je anks­tes­nių pe­rio­dų, 2014 me­tų pir­mą pus­me­tį ly­de­rė pa­gal re­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių skai­čių bu­vo vo­kie­čių „Volks­wa­gen“ mar­kė - 1158 nau­jos ma­ši­nos. Vis dėl­to šie­met bu­vo fik­suo­tas 1,95 proc. re­gis­tra­vi­mo smu­ki­mas, nes per ly­giai to­kį pat lai­ko­tar­pį per­nai vo­kie­čiai bu­vo įre­gis­tra­vę 1181 nau­ją au­to­mo­bi­lį.

Lie­tu­vo­je sėk­mė ly­dė­jo ki­tas „Volks­wa­gen“ kon­cer­no įmo­nes. Šiam kon­cer­nui pri­klau­san­ti Če­ki­jos „Ško­da“ sau­sį-va­sa­rį mū­sų ša­ly­je įre­gis­tra­vo 65,19 proc. dau­giau au­to­mo­bi­lių nei per pir­mus še­šis 2014 me­tų mė­ne­sius, Is­pa­ni­jos „Seat“ - 48,3 proc. dau­giau.

Ži­no­ma, pir­mą pus­me­tį ste­bi­no Ita­li­jos „Fiat“, LŽ duo­me­ni­mis, net 77,7 proc. sie­kęs au­gi­mas. Dėl to ita­lų ga­min­to­jo at­sto­vai Lie­tu­vo­je la­biau­siai tu­rė­tų bū­ti dė­kin­gi fan­tas­tiš­kam ma­žy­lio „Fiat 500“ po­pu­lia­ru­mui, mat jų per pir­mus še­šis mė­ne­sius bu­vo įre­gis­truo­ta net 812.

Po­pu­lia­rė­jo iš­skir­ti­nės mašinos

LŽ tu­ri­mi nau­jų au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vo­je duo­me­nys ro­do, kad sta­bi­lų au­gi­mą ir vėl ro­dė iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių rin­ka. Per pir­mą pus­me­tį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu 2013-ai­siais, „Pors­che“ au­to­mo­bi­lių bu­vo įre­gis­truo­ta 181,2 proc., „Land Ro­ver“ - 100 proc., „Ma­se­ra­ti“ - 50 proc. dau­giau. 2013 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais Lie­tu­vo­je ne­bu­vo re­gis­truo­ta nė vie­no „Bent­ley“, „Rolls-Roy­ce“, „Bu­gat­ti Vey­ron“ ir „Tes­la“ au­to­mo­bi­lio, o šie­met ša­lies re­gis­tras pa­pil­dy­tas iš­kart dviem „Bent­ley Flying Spur“, po vie­ną „Tes­la Mo­del S“, „Rolls-Roy­ce Phan­tom“ ir „Bu­gat­ti Vey­ron Vi­tes­se“.

Pa­sak Re­nal­do Gi­nei­kos, ita­liš­ko „Ma­se­ra­ti“ ženk­lo at­sto­vo Bal­ti­jos ša­ly­se, iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių rin­ka Lie­tu­vo­je at­ei­ty­je tu­rė­tų dar la­biau ūg­te­lė­ti. „Nes­pė­lio­ki­me, kas ga­lė­tų bū­ti po ke­le­rių me­tų, bet pa­žiū­rė­ki­me, koks Lie­tu­vo­je iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių mo­de­lių po­rei­kis yra šian­dien. Šie­met į Lie­tu­vą at­ke­liaus 10 jau už­sa­ky­tų „Ma­se­ra­ti“. Ma­nau, kad de­šimt šio ženk­lo au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vai - per akis. Dar lie­tu­viai per me­tus ga­li nu­pirk­ti nuo 2 iki 4 „Fer­ra­ri“ (šie­met šio ženk­lo au­to­mo­bi­lių dar ne­bu­vo re­gis­truo­ta – aut.), apie 100 - „Pors­che“ (sau­sį-va­sa­rį Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ti 46 šios mar­kės vo­kiš­ki bo­li­dai – aut.). Ma­nau, ki­tų iš­skir­ti­nių mar­kių ma­ši­nų ša­ly­je da­bar nu­per­ka­ma ly­giai tiek, koks yra po­rei­kis“, - skai­čia­vo R. Gi­nei­ka.

Mar­kės, ku­rių au­to­mo­bi­lių per 2014 m. I pusm. Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ta daugiausiai

VietaMarkėĮre­gis­truo­ta (vnt.)
1.„Volkswagen“1158
2.„Fiat“1224
3.„Škoda“859
4.„Toyota“857
5.„Nissan“571
6.„Ford“374
7.„Renault“352
8.BMW326
9.„Kia“292
10.„Opel“217

Šal­ti­nis: LŽ

Di­na­miš­kiau­sios au­to­mo­bi­lių mar­kės Lie­tu­vo­je 2014 m. I pusm.

VietaMarkėĮre­gis­truo­ta 2013 m. I pusm. (vnt.)Įre­gis­truo­ta 2014 m. I pusm. (vnt.)Po­ky­tis (proc.)
1."Dod­ge"113+1200
2."Su­zu­ki"27122+351,8
3."Pors­che"1545+281,2
4."Land Ro­ver"57114+200
5."Jeep"1226+102,3
6."Fiat"6891224+77,6
7."Al­fa Ro­meo"5592+67,3
8."Ford"245374+52,7
9."Ško­da"520859+65,2
10."Seat"2943+48,3

Šal­ti­nis: LŽ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami