Lietuviai neabejoja vėžės „Rail Baltica“ nauda

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-18 10:41
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-18 10:41
„Rail Baltica“ vėžė geležinkeliu sujungs Lietuvą su Europa. „Lietuvos geležinkelių“ nuotrauka
Pa­ge­rė­jęs su­si­sie­ki­mas su Eu­ro­pa ir daug nau­jų dar­bo vie­tų – to­kias eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio vė­žės „Rail Bal­ti­ca“ pri­va­lu­mus re­gi Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. Kad vė­žė Lie­tu­vai bus nau­din­ga ne­abe­jo­ja net trys ket­vir­ta­da­liai apk­laus­tų­jų.

Tei­gia­mi lū­kes­čiai išaugo

AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ už­sa­ky­mu rep­re­zen­ta­ty­vią gy­ven­to­jų apk­lau­są at­li­ko vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tras „Vil­mo­rus“.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ar Lie­tu­vai rei­ka­lin­gas „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tas, ša­lies pi­lie­čiai pa­si­sa­ko ga­na vie­nin­gai – 73 proc. apk­laus­tų­jų pa­tei­kė tei­gia­mą at­sa­ky­mą šiuo klau­si­mu. Tuo tar­pu ne­igia­mų at­sa­ky­mų su­lauk­ta vos iš 4 proc. res­pon­den­tų.

Kal­bė­da­mi apie „Rail Bal­ti­ca“ nau­dą Lie­tu­vai pi­lie­čiai di­džiau­sius lū­kes­čius sie­ja su tuo, kad pa­ge­rės su­si­sie­ki­mas su Eu­ro­pa (57 proc.) ir kad bus su­kur­ta daug nau­jų dar­bo vie­tų (39 proc.). Gy­ven­to­jų ver­ti­ni­mu, nu­tie­sus „Rail Bal­ti­ca“ už­sie­nio vers­las dau­giau tran­zi­ti­nių kro­vi­nių kreips ge­le­žin­ke­lio li­ni­jo­mis at­si­sa­kant au­to­trans­por­to prie­mo­nių. Ti­ki­ma­si, kad to­kiu at­ve­ju ma­žės trans­por­to ap­kro­vi­mas ke­liuo­se ir ge­ro­kai bus su­ma­žin­ta ap­lin­kos tar­ša.

Net 85 proc. pi­lie­čių įsi­ti­ki­nę, kad „Rail Bal­ti­ca“ pa­gy­vins eko­no­mi­kos plė­trą re­gio­nuo­se, per ku­riuos bus nu­ties­ta eu­ro­pi­nė vė­žė, o 77 proc. apk­laus­tų­jų ne­abe­jo­ja, kad pa­to­gus su­si­sie­ki­mas „Rail Bal­ti­ca“ ge­le­žin­ke­liu pa­ska­tins di­des­nį tu­ris­tų su­si­do­mė­ji­mą Lie­tu­va.

Pa­sak „Vil­mo­rus“ di­rek­to­riaus dr. Vla­do Gai­džio, lie­tu­vių lū­kes­čiai su­sie­ti su „Rail Bal­ti­ca“ įgy­ven­di­ni­mu, pa­ly­gin­ti su 2012 m. spa­lio mė­ne­siu at­lik­tu ty­ri­mu, ge­ro­kai šok­te­lė­jo. „A­na­lo­giš­kas ty­ri­mas 2012 m. at­sklei­dė, kad gy­ven­to­jų, ma­nan­čių, jog nu­tie­sus eu­ro­pi­nę vė­žę pa­ge­rės Lie­tu­vos su­si­sie­ki­mas su Eu­ro­pa bu­vo 46 proc., o da­bar to­kių jau – 57 proc. Apk­lau­sos ro­dik­liai taip pat liu­di­ja, kad gy­ven­to­jų in­for­muo­tu­mas apie pro­jek­tą taip pat ūg­te­lė­jo“, – sa­kė dr. V. Gai­dys.

Tu­ri ei­ti per Vilnių

Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ži­no­mu­mas Lie­tu­vo­je ga­na aukš­tas – 66 proc. res­pon­den­tų tei­gia apie Lie­tu­vo­je tie­sia­mą eu­ro­pi­nį ge­le­žin­ke­lį yra gir­dė­ję. Daž­niau­siai tai yra aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą įgi­ję, di­des­nes pa­ja­mas gau­nan­tys di­džių­jų mies­tų gy­ven­to­jai, vy­rai.

Iš šių res­pon­den­tų, gir­dė­ju­sių apie „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tą, la­bai ge­rai ar­ba ge­rai in­for­muo­tais jau­čia­si 13 proc. gy­ven­to­jų, o vi­du­ti­niš­kai in­for­muo­tais sa­ve lai­ko 59 proc. apk­laus­tų­jų. Ket­vir­ta­da­lis tei­gia, ne­san­tys pa­kan­ka­mai in­for­muo­ti apie pro­jek­tą.

La­biau­siai lie­tu­vius do­mi­na in­for­ma­ci­ja, kuo „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tas bus nau­din­gas Lie­tu­vai (50 proc.), ko­kios nau­dos ga­li ti­kė­tis ke­lei­viai (38 proc.), koks bus „Rail Bal­ti­ca“ marš­ru­tas (32 proc.) ir kiek kai­nuos pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas (28 proc.).

Kiek ma­žiau gy­ven­to­jus do­mi­na pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai (24 proc.), įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nai (18 proc.) bei koks bus trau­ki­nių grei­tis (16 proc.).

Kas an­tras ša­lies gy­ven­to­jas (53 proc.) pri­ta­ria tei­gi­niui, kad eu­ro­pi­nė „Rail Bal­ti­ca“ vė­žė tu­ri ei­ti ne tik per Kau­ną, bet ir Vil­nių, kaip ir per Ry­gą, Ta­li­ną bei ki­tas Eu­ro­pos sos­ti­nes. Mi­nė­tam tei­gi­niui ne­pri­ta­ria 12 proc. gy­ven­to­jų.

Res­pon­den­tų ver­ti­ni­mu, iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių Lie­tu­va dau­giau­siai yra nu­vei­ku­si, įgy­ven­din­da­ma pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca“ (56 proc.), po to – Es­ti­ja (17 proc.) ir Lat­vi­ja (7 proc.).

„Vil­mo­rus“ apk­lau­so­je da­ly­va­vo 18 me­tų ir vy­res­ni Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, res­pon­den­tų skai­čius – 1002. Apk­lau­sa vy­ko 2014 m. ge­gu­žės mėn. 9-18 die­no­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Gyventojai apie „Rail Baltica“ maršrutą   78.60.231.248 2014-07-19 18:52:07
Kokia logika vadovautasi apklausėjams klausiant, ar pritariate tam, kas realiai nėra tikslinga. Tokiu laikytinas klausimas, ar pritariate, kad "Rail Baltica" vėžė turėtų eiti ne tik per Kauną, bet ir per Vilnių, kaip ir per Rygą, Taliną bei kitas Europos sostines". Kokia prasmė taip klausti, kai Lietuvos valdžia vėžės projekte yra numačiusi maršrutą tik per Kauną. Lietuva vienintelė savo sostinę yra palikusi už 100 km. nuo europinės vėžės, savo maršrutu turinčios sujungti Europos sostines. To kitaip, kaip valdžios afera nepavadinsi. Beje, maršruto, einančio "ne tik per Kauną, bet ir per Vilnių", paprasčiausiai negali būti, kadangi iš Vilniaus nebūtų tikslinga link Balstogės (faktiškai tik nuo jos pasisukama Varšuvos link, iki tol vyksta „pasivažinėjimas“ po Lenkiją) vykti per Kauną, o ne per Druskininkus, t.y. apie 300 km. trumpesniu ir du kartus greitesniu (240, o ne 100 km/val) keliu. Taigi akivaizdu, kad geografinė padėtis yra tokia, jog europinei vėžei einant per Kauną, Vilniui ir Pietryčių Lietuvai naudojantis ja labiau apsimokėtų sėsti į "Rail Baltica" Baltstogėje, o ne Kaune. Tas, akivaizdu, būtų naudinga Lenkijai, o ne Lietuvai, nes pajamos už bilietus nuo Balstogės įplauktų į Lenkijos, o ne Lietuvos biudžetą. Taigi, akivaizdu, kad Lietuvos valdžios prieš 10 metų numatant maršrutą per Kauną, o ne per Vilnių galvota Lenkijos, o ne Lietuvos ir kitų Baltijos šalių naudai, nes tokiu atveju tas pats papildomas 300 km. "pasivažinėjimas" po Lietuvą ir Lenkiją (suprantama už tai sumokant) lauktų ir kitų nuo Vilniaus ne per Druskininkus, o per Kauną į Vakarus vykstančių Baltijos šalių keleivių. Taigi dabar vykdomi vėžės tiesimo nuo Lenkijos sienos iki Kauno darbai yra akivaizdus ES lėšų švaistymas. Tad akivaizdu, kad visokiais - ekonominiais ir politiniais atžvilgiais Lietuvai ir Baltijos šalims naudingesnis būtų maršrutas nuo Panevėžio per Vilnių, Druskininkus link Balstogės, o ne per Kauną, Kazlų Rūdą, Elką (jau Lenkijoje) ir t.t. iki tos pačios Balstogės. Beje, maršruto per Vilnių atveju Lietuva surinktų ir nemažą Minsko, Baltarusijos keleivių ir krovinių į abi puses dalį. Tad iš tikrųjų minėtu klausimu sužinota, kad gyventojai apie "Rail Baltica" maršrutą Lietuvoje ir ypač Lenkijoje yra beveik neinformuoti.
2 1  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami