Lietuviai nebesibaimina hibridinių automobilių, nes tikisi sutaupyti

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-18 14:47
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-18 14:47
Vieni populiariausių Lietuvoje hibridinių automobilių – ir „Lexus“. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vių po­žiū­ris į al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mus au­to­mo­bi­lius pa­ste­bi­mai kei­čia­si – su­si­do­mė­ji­mas to­kio­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis au­ga. Vien per­nai ša­ly­je bu­vo par­duo­ti net 1103 hib­ri­di­niai ir elek­tra va­ro­mi nau­jai įvež­ti nau­do­ti au­to­mo­bi­liai. Tai net 238 dau­giau nei 2014 me­tais.

„Jei prieš ke­lis me­tus elek­tro­mo­bi­liai ir hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai at­ro­dė la­bai bran­gūs, da­bar, ge­rė­jant eko­no­mi­nei si­tua­ci­jai, vai­ruo­to­jai vis daž­niau per­sė­da į dau­giau kai­nuo­jan­čias trans­por­to prie­mo­nes. Be to, lie­tu­viai da­ro­si są­mo­nin­ges­ni ir ren­ka­si au­to­mo­bi­lius, ku­rie su­nau­do­ja ma­žiau de­ga­lų, ma­žiau ter­šia ap­lin­ką, yra eko­lo­giš­kes­ni. Taip pat to­kių au­to­mo­bi­lių eksp­loa­ta­ci­nės iš­lai­dos yra ge­ro­kai ma­žes­nės“, – sa­kė Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas Ma­tas Bu­ze­lis.

Šok­te­lė­jo ne tik nau­do­tų, ta­čiau ir nau­jų hib­ri­di­nių bei elek­tra va­ro­mų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mai. 2015 m. to­kių bu­vo par­duo­ta 451 vnt., o tai yra be­veik dvi­gu­bai dau­giau nei 2014 m. (230 vnt.). Nau­jų hib­ri­di­nių mo­de­lių kai­na su kiek­vie­na kar­ta ar­tė­ja prie tra­di­ci­niais de­ga­lais va­ro­mų au­to­mo­bi­lių kai­nos.

Trūks­ta grei­to­jo įkro­vi­mo stotelių

Spar­čiau au­go lie­tu­vių su­si­do­mė­ji­mas elek­tro­mo­bi­liais: jei­gu 2013 m. jų bu­vo nu­pirk­ta vos 3, 2014 m. – 40, tai per­nai 64 vnt. Ben­zi­nu ir elek­tra bei dy­ze­li­nu ir elek­tra va­ro­mų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių per­nai bu­vo įsi­gy­ta 1039 vnt., net 214 vnt. dau­giau nei 2014 m., ro­do trans­por­to skel­bi­mų por­ta­lo Au­top­lius.lt ir „Au­to­Ty­ri­mai“ duo­me­nys.

Tie­sa, elek­tro­mo­bi­lių par­da­vi­mus ša­ly­je stab­do ne tik di­des­nė jų kai­na, bet ir ne­iš­vys­ty­ta inf­ras­truk­tū­ra, t.y. trūks­ta grei­to­jo įkro­vi­mo sto­te­lių. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos 2015 m. ru­dens duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je bu­vo 17 elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo prie­igų – 11 vie­šų ir 6 pri­va­čios.

Pa­sak au­to­mo­bi­lių eks­per­to, pa­ly­gi­nus Lie­tu­vos ir, pa­vyz­džiui, kai­my­ni­nės Es­ti­jos si­tua­ci­ją, ma­ty­ti, kad pa­sta­ro­ji ša­lis yra pa­lan­kes­nė vai­ruo­ti elek­tro­mo­bi­lį.

„Iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių Es­ti­ja yra ge­riau­siai iš­vys­čiu­si grei­tų­jų įkro­vi­mo sto­te­lių tink­lą. To­dėl es­tų vai­ruo­to­jai pa­žan­ges­nius ir eko­lo­giš­kes­nius elek­tra va­ro­mus au­to­mo­bi­lius vai­ruo­ja kur kas daž­niau nei lie­tu­viai ar lat­viai. Nors Es­ti­ja ir nė­ra di­de­lė, įkro­vi­mo sto­te­lės vie­na nuo ki­tos yra 40–60 km spin­du­liu. Tai – pir­mo­ji vals­ty­bė pa­sau­ly­je, vi­są sa­vo plo­tą pa­den­gu­si ba­te­ri­jų įkro­vi­mo sto­te­lė­mis“, – tei­gia M. Bu­ze­lis.

Pla­nuo­ja­ma, kad iki 2017 me­tų Lie­tu­vo­je bus įreng­ta ne ma­žiau 19 vie­šų­jų di­de­lės ga­lios įkro­vi­mo sto­te­lių, o iki 2022 m. – 28.

Po­pu­lia­riau­si „Toyo­ta“ ir „Le­xus“ hibridai

Au­top­lius.lt duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je par­duo­da­mi 368 hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai, iš ku­rių po­pu­lia­riau­si – „Toyo­ta Pri­us“, „Le­xus RX450h“, „Le­xus RX400h“ ir „Toyo­ta Au­ris“. Au­top­lius.lt skai­čia­vi­mais, šiuo me­tu vi­du­ti­nė vie­no iš po­pu­lia­riau­sių hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių „Toyo­ta Au­ris“ kai­na sie­kia 10,7 tūkst. eu­rų, t.y. be­veik 1 tūkst. eu­rų dau­giau nei to pa­ties mo­de­lio ben­zi­ni­nis au­to­mo­bi­lis ir net 2,4 tūkst. eu­rų dau­giau nei to pa­ties mo­de­lio dy­ze­li­ni­nis au­to­mo­bi­lis.

Tie­sa, „Toyo­ta“ ir „Le­xus“ dau­ge­ly­je sa­vo mo­de­lių tai­ko ir vi­siš­kai hib­ri­di­nę tech­no­lo­gi­ją, to­dėl au­to­mo­bi­lių pa­pil­do­mai įkrau­ti ne­rei­kia.

Tarp elek­tro­mo­bi­lių po­pu­lia­riau­si – „Nis­san Leaf“, taip pat „Chev­ro­let Volt“ ir „Tes­la Mo­del S“. Pa­sak M. Bu­ze­lio, elek­tra va­ro­mas „Tes­la Mo­del S“ au­to­mo­bi­lis yra itin ga­lin­gas – pil­nai įkrau­tu to­kiu au­to­mo­bi­liu ga­li­ma ne­sus­to­jant nu­va­žiuo­ti nuo Vil­niaus iki Klai­pė­dos. Pri­klau­so­mai nuo elek­tro­mo­bi­lio ver­si­jos, „Mo­del S“ su pil­nai įkrau­to­mis ba­te­ri­jo­mis ga­li įveik­ti 330–430 km at­stu­mą. Iš vi­so por­ta­le šiuo me­tu par­duo­da­mi 65 elek­tro­mo­bi­liai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami