Lietuviai noriai pirktų kabrioletus, bet vasaros netinkamos

Tomas FEDARAVIČIUSt.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-31 09:27
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt
2015-08-31 09:27
LŽ archyvo nuotrauka
Va­sa­rai bai­gian­tis, trum­pam pa­sva­jo­ki­me. Ar tu­rė­da­mi ga­li­my­bę, įsi­gy­tu­mė­te kab­rio­le­tą?

Kaip ro­do skel­bi­mų por­ta­lo Au­top­lius.lt at­lik­ta apk­lau­sa, be­veik 40 proc. lie­tu­vių no­rė­tų įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lį pa­ke­lia­mu sto­gu. Tie­sa, jei tu­rė­tų pa­kan­ka­mą su­mą pi­ni­gų, dar di­des­nė res­pon­den­tų da­lis vie­toj kab­rio­le­to rink­tų­si grei­tą lenk­ty­ni­nį au­to­mo­bi­lį.

Įsi­gy­tų kaip an­trą automobilį

Kaip pa­sa­ko­jo Vik­to­ras Dauk­šas, Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas, apie kab­rio­le­tus vai­ruo­to­jai pra­de­da sva­jo­ti vos tik at­šy­la oras. Vie­niems jie yra idea­li trans­por­to prie­mo­nė karš­tą va­sa­ros die­ną, ki­tiems – pui­ki pro­ga pa­si­pui­kuo­ti prieš ap­lin­ki­nius.

„Pirk­da­mas kab­rio­le­tą, per­ki ne trans­por­to prie­mo­nę, bet emo­ci­ją. Su­so­din­ti į to­kį au­to­mo­bi­lį vi­są šei­mą nie­kaip ne­pa­vyks, su­si­krau­ti daug daik­tų – taip pat, daž­nai ba­ga­ži­nės nė­ra ar­ba ji la­bai ma­ža. Kab­rio­le­tai skir­ti ma­lo­niai va­ži­nė­tis mies­te va­sa­rą, mė­gau­tis at­vi­ru sto­gu ir gau­dy­ti re­tus sau­lės spin­du­lius. Dėl pra­ktiš­ku­mo dau­gu­ma lie­tu­vių ša­lia kab­rio­le­to ga­ra­že lin­kę tu­rė­ti ir stan­dar­ti­nį au­to­mo­bi­lį“, – tei­gė V. Dauk­šas.

Kaip ro­do apk­lau­sa, net 38 proc. lie­tu­vių kab­rio­le­tą įsi­gy­tų tik tuo­met, jei tu­rė­tų ir įpras­tą au­to­mo­bi­lį, ku­riuo ga­lė­tų iš­rie­dė­ti į gat­ves esant blo­ges­niam orui. Kad au­to­mo­bi­lis pa­ke­lia­mu sto­gu – ne jiems, at­sa­kė 13 proc. apk­laus­tų­jų. Ir tik 9 proc. lie­tu­vių už­tek­tų kab­rio­le­tą iš­si­nuo­mo­ti ir pra­va­žiuo­ti juo kar­tą per me­tus.

Ma­no, jog nesaugu

Pa­klaus­ti, koks yra di­džiau­sias kab­rio­le­tų trū­ku­mas, net pu­sė lie­tu­vių nu­ro­dė, kad jie ne­pri­tai­ky­ti Lie­tu­vos oro są­ly­goms. Ta­čiau au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­to tei­gi­mu, įsi­ti­ki­ni­mas, jog kab­rio­le­tai tin­ka tik karš­toms va­sa­ros die­noms, nė­ra tei­sin­gas.

„Šian­dien Eu­ro­po­je ga­mi­na­mi kab­rio­le­tai, ku­rie tu­ri pa­šil­tin­tą pa­ke­lia­mą sto­gą bei šil­dy­mo sis­te­mą. Va­di­na­si, jais įma­no­ma va­ži­nė­tis iš­ti­sus me­tus. Tie­sa, ly­gi­nant su stan­dar­ti­niais au­to­mo­bi­liais, kab­rio­le­tuo­se yra pra­stes­nė gar­so izo­lia­ci­ja“, – tei­gia V. Dauk­šas.

Net 22 proc. apk­lau­sos da­ly­vių di­džiau­siu au­to­mo­bi­lių su pa­ke­lia­mu sto­gu trū­ku­mu nu­ro­dė ne­sau­gu­mą, t.y. to­kią trans­por­to prie­mo­nę bū­tų ri­zi­kin­ga trum­pam pa­lik­ti gat­vė­je ar aikš­te­lė­je.

Kiek dau­giau nei 14 proc. lie­tu­vių at­sa­kė, kad kab­rio­le­tai yra per bran­gūs, o 12 proc. ma­no, kad jie ne­prak­tiš­ki ir rei­ka­lau­ja daug prie­žiū­ros. 1,2 proc. res­pon­den­tų kab­rio­le­tai at­ro­do per­ne­lyg „mer­gai­tiš­ki“.

Jei tu­rė­tų pa­kan­ka­mai pi­ni­gų re­tam au­to­mo­bi­liui, dau­gu­ma lie­tu­vių – 36 proc. – rink­tų­si lenk­ty­ni­nį au­to­mo­bi­lį, o kab­rio­le­tui pir­me­ny­bę teik­tų kiek ma­žiau – 34 proc. – res­pon­den­tų.

Tik ket­vir­ta­da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų įsi­gy­tų pra­ban­gų dži­pą, nes di­de­lis au­to­mo­bi­lis reiš­kia pres­ti­žą. Be­veik 5 proc. apk­laus­tų­jų no­rė­tų tu­rė­ti sti­lin­gą, kom­pak­tiš­ką ir pui­kiai gat­vė­se la­vi­ruo­jan­tį „va­ba­lą“.

Au­top­lius.lt duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je par­duo­da­ma apie 470 kab­rio­le­tų. Da­bar par­duo­da­mų to­kio ti­po au­to­mo­bi­lių kai­nos pra­si­de­da nuo 1000 eu­rų, o bran­giau­si mo­de­liai ga­li kai­nuo­ti net 270 tūkst. eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami