Lietuviai taupo naujoms mašinoms

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-04-07 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-04-07 06:00
Renaldas Gineika: „Jeep Grand Cherokee“ Estijoje ir Latvijoje jau antrus metus iš eilės yra antras perkamiausiais didelis visureigis." LŽ archyvo nuotraukos
Nau­jau­si ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta Cen­ter“ pir­mo­jo ket­vir­čio re­gis­tra­vi­mo duo­me­nys ro­do, kad Lie­tu­vos įmo­nės ir gy­ven­to­jai to­liau lin­kę pirk­ti kom­pak­tiš­kus, tau­pius, kar­tais – sa­vi­tą au­rą tu­rin­čius au­to­mo­bi­lius. Ne­re­tai pir­me­ny­bė tei­kia­ma tiems, ku­rie yra di­des­nio pra­va­žu­mo.

Ge­riau­siai lie­tu­vių da­bar­ti­nius ir at­ei­ties pri­ori­te­tus at­sklei­džia nau­ji mo­de­liai - jiems pir­kė­jai sky­rė dau­giau­sia dė­me­sio. Iš „Da­ta Cen­ter“ pa­teik­tų duo­me­nų aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad nuo sau­sio iki va­sa­rio la­biau­siai di­dė­jo kom­pak­ti­nių mo­de­lių re­gis­tra­vi­mas. Ir vi­sai ne­svar­bu, ar jie pri­klau­so pres­ti­ži­nių au­to­mo­bi­lių kla­sei, ar vi­so la­bo pri­ski­ria­mi ma­žy­liams. Pa­vyz­džiui, pra­ban­gaus „Pors­che Ma­can“ šuo­lis, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų pir­muo­ju ket­vir­čiu, tie­siog fan­tas­ti­nis - net 1300 pro­cen­tų. Ta­čiau dėl pa­ly­gin­ti ne­di­de­lio ga­ba­ri­to jis tė­ra pres­ti­ži­nis "kom­pak­tas"*.

At­ro­do, ti­krą­ją mei­lę di­de­liems ir ga­lin­giems au­to­mo­bi­liams Lie­tu­vos gy­ven­to­jai par­odo tik ta­da, kai per­ka juos ne nau­jus. Tuo­met pir­me­ny­bė tei­kia­ma vi­du­ti­nėms ir di­de­lėms ma­ši­noms – to­kioms kaip „Volks­wa­gen Pa­ssat“, „Au­di A6“, 5 se­ri­jos BMW.

"Jeep Grand Cherokee" pirmiausia įveikia konkurentus savo dideliu pravažumu.

Vy­ra­vo ma­žy­liai ir „kompaktai“

Ta­čiau nau­ji au­to­mo­bi­liai – ne nau­do­ti. Čia ir pri­ori­te­tai ki­ti. „Da­ta Cen­ter“ duo­me­ni­mis, be „Pors­che Ma­can“, tarp de­šim­ties ge­riau­sių mo­de­lių pa­gal re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį dau­giau ne­bu­vo nė vie­no net vi­du­ti­nės kla­sės au­to­mo­bi­lio. Į de­šim­tu­ką pa­te­kę „Fiat 500L“, „Toyo­ta Ay­go“, „Mi­ni Hatch­back/C­lub­man“, „Mi­ni Coun­try­man“, „Su­zu­ki Jim­ny“ pri­klau­so mi­ni kla­sei, „Hon­da Ci­vic“ yra kom­pak­ti­nis vi­su­rei­gis. Prie kom­pak­ti­nių au­to­mo­bi­lių taip pat pri­ski­ria­mi „Ci­troen C4“, „Ci­troen C-Ely­see“ bei „Vol­vo S40/V40“.

Per tris pir­mus šių me­tų mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su 2014-ųjų sau­siu-ko­vu, vi­sų mi­nė­tų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­ci­ja Lie­tu­vo­je pa­ki­lo nuo 275 proc. iki 925 pro­cen­tų.

Šiek tiek ki­to­kia yra de­šim­ties po­pu­lia­riau­sių mo­de­lių si­tua­ci­ja. Mi­ni kla­sės au­to­mo­bi­liams pri­klau­so du - „Fiat 500“ ir „Fiat 500L“, ma­žiems vi­su­rei­giams - „Ško­da Ye­ti“, „Nis­san Qash­qai“ ir „Toyo­ta RAV4“. Kom­pak­ti­nių au­to­mo­bi­lių kla­sei dar pri­ski­ria­mi „Ško­da Oc­ta­via“ ir „Volks­wa­gen Golf“. O trys li­kę po­pu­lia­riau­si mo­de­liai - „Volks­wa­gen Pa­ssat“, „Toyo­ta Aven­sis“, „Volks­wa­gen Ti­guan“ - yra vi­du­ti­nių ir di­de­lių ar­ba vi­su­rei­gių kla­sės au­to­mo­bi­liai.

Iš 19 nau­jų ma­ši­nų (ma­žy­lis „Fiat 500L“ įtrauk­tas į abu są­ra­šus), ku­rios bu­vo po­pu­lia­riau­sios, dau­giau kaip treč­da­lis – va­ro­mos vi­sais ke­tu­riais ra­tais. Tai ir­gi pa­tvir­ti­na lie­tu­vių no­rą va­žiuo­ti ma­nev­rin­gais ir pi­ges­niais, ta­čiau tu­rin­čiais di­des­nio pra­va­žu­mo funk­ci­ją au­to­mo­bi­liais.

Di­de­lių au­to­mo­bi­lių kova

Ki­ta ver­tus, ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ir įmo­nės nu­sig­rę­žia nuo vi­du­ti­nių bei di­de­lių ma­ši­nų. Bet ti­krai ne dėl jų di­dė­ja vi­sos ša­lies nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka, ku­ri pir­mą­jį ket­vir­tį, kaip skel­bia „Da­ta Cen­ter“, šok­te­lė­jo 12,05 pro­cen­to. Ji au­ga to­dėl, kad vis dau­giau įre­gis­truo­ja­ma mi­ni, ma­žų ir kom­pak­ti­nių leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių. O vi­du­ti­nės ir di­de­lės kla­sės ma­ši­nos vei­kiau lyg ko­kios da­mos vi­lio­ja klien­tus vie­nos iš ki­tų.

Pui­kus to pa­vyz­dys - per tris pir­mus šių me­tų mė­ne­sius 71,4 proc. ūg­te­lė­jęs, pa­ly­gin­ti su 2014-ųjų sau­siu-ko­vu, di­de­lių vi­su­rei­gių „Jeep“ re­gis­tra­vi­mas. Tar­ki­me, gar­siau­sių ir di­džiau­sių šios mar­kės vi­su­rei­gių „Grand Che­ro­kee“ pir­mą­jį ket­vir­tį įre­gis­truo­ta 18, ar­ba 28,57 proc. dau­giau ne­gu tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai. O pa­grin­di­nio „Jepp Grand Che­ro­kee“ kon­ku­ren­to „Volks­wa­gen Toua­reg“ re­gis­tra­vi­mas su­men­ko net 54,55 proc. (2014 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį jų bu­vo įre­gis­truo­ta 10).

Ta­čiau Re­nal­das Gi­nei­ka, ofi­cia­lios „Jeep“ at­sto­vės Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „Au­tob­ra­va“ di­rek­to­rius, dip­lo­ma­tiš­kai ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją: „Di­de­lių vi­su­rei­gių seg­men­te (I3a) „Jeep Grand Che­ro­kee“ ap­len­kė „Volks­wa­gen Toua­reg“ ir sau­sį-ko­vą užė­mė an­trą­ją vie­tą, į pir­mą­ją pra­lei­do tik „Toyo­ta Land Crui­ser“. To­kia pat si­tua­ci­ja ma­ty­ti ir Lat­vi­jo­je bei Es­ti­jo­je. „Grand Che­ro­kee“ jau an­trus me­tus iš ei­lės yra an­tras per­ka­miau­siais di­de­lis vi­su­rei­gis.“

Pa­sak „Au­tob­ra­vos“ va­do­vo, „Jeep Grand Che­ro­kee“ sėk­mę le­mia ti­krai ne ma­žes­nė kai­na. „Vi­si trys kon­ku­ren­tai kai­nuo­ja maž­daug vie­no­dai. Ta­čiau „Toyo­ta Land Crui­ser“ ir „Jeep Grand Che­ro­kee“ pa­si­žy­mi itin di­de­liu pra­va­žu­mu be­ke­lė­se, to­dėl ver­ti­na­mi ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ger­bė­jų, me­džio­to­jų. Be to, „Jeep Grand Che­ro­kee“ pa­si­žy­mi ra­fi­nuo­ta mies­to pra­ban­ga, ga­li pui­kiai rep­re­zen­tuo­ti vers­lą“, - di­džiau­sius vi­su­rei­gio pra­na­šu­mus var­di­jo R. Gi­nei­ka.

* Pub­li­ka­ci­jo­je va­do­vau­ja­ma­si por­ta­le au­to­ty­ri­mai.lt pa­tei­kia­ma kla­si­fi­ka­ci­ja.

Po­pu­lia­riau­si nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai 2015 m. I ketv.

VietaModelisĮre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)
1."Fiat 500"463
2."Ško­da Oc­ta­via"325
3."Nis­san Qash­qai"179
4."Ško­da Ye­ti"139
5."Volks­wa­gen Pa­ssat"131
6."Toyo­ta RAV4"83
7."Fiat 500L"82
8."Toyo­ta Aven­sis"65
9."Volks­wa­gen Golf"66
10."Volks­wa­gen Ti­guan"63

Šal­ti­nis: "Da­ta Cen­ter".

Di­džiau­sią au­gi­mą 2015 m. I ketv. fik­sa­vę modeliai

VietaModelisĮre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1."Pors­che Ma­can"14+1300
2."Fiat 500L"82+925
3."Su­zu­ki Jim­ny"10+900
4."Hon­da Ci­vic"22+450
5-8."Toyo­ta Ay­go"10+400
5-8."Re­nault Me­ga­ne"25+400
5-8."Ci­troen C4"5+400
5-8."Kia Ca­rens"5+400
9."Ci­troen C-Ely­see"9+350
10."Vol­vo S40/V40"5+150

*Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų sau­siu-va­sa­riu.

Šal­ti­nis: "Da­ta Cen­ter"

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami