Lietuviai važinėja netvarkingais automobiliais

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-10 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-10 06:00
Net 25 proc. Lietuvos vairuotojų nemato nieko blogo, jei jų kolegos važinėja automobiliais, neturinčiais techninės apžiūros.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
15 Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų iš 100 pri­si­pa­žįs­ta per pa­sta­ruo­sius me­tus bent kar­tą vai­ra­vę au­to­mo­bi­lį, ku­rio tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mas bu­vo pa­si­bai­gęs.

Iš jų 60 proc. res­pon­den­tų pri­si­pa­ži­no, kad su ga­li­mai ne­tvar­kin­gu au­to­mo­bi­liu va­žia­vo, nes bu­vo pa­mir­šę, jog to­kio­mis ma­ši­no­mis drau­džia va­ži­nė­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lės (KET). 27 proc. apk­laus­tų­jų ti­ki­no, kad KET pa­žei­dė, nes ne­tu­rė­jo lai­ko ar­ba pi­ni­gų ma­ši­nos re­mon­tui, o 13 proc. at­sa­kė, jog tie­siog ne­pri­si­ruo­šė šiai pro­ce­dū­rai. Tai par­odė „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je at­lik­tas ty­ri­mas, tei­gia­ma drau­di­mo bend­ro­vės pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„Apk­lau­sos duo­me­nys lei­džia teig­ti, kad mū­sų ša­lies gy­ven­to­jai di­des­niu KET pa­žei­di­mu lai­ko au­to­mo­bi­lio vai­ra­vi­mą, ku­ris ga­li­mai yra tech­niš­kai ne­tvar­kin­gas nei vai­ra­vi­mą be pa­žy­mė­ji­mo. Per pa­sta­ruo­sius me­tus be vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo vie­ną ar ke­lis kar­tus au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo 25 proc. res­pon­den­tų. Tai 10 pro­cen­ti­nių punk­tų dau­giau nei vai­ruo­to­jų, ku­rie pri­si­pa­ži­no va­žia­vę su au­to­mo­bi­liu, ku­rio tech­ni­nės ap­žiū­ros re­zul­ta­tų kor­te­lės ga­lio­ji­mas bu­vo pa­si­bai­gęs“, – pa­ste­bė­jo drau­di­mo bend­ro­vės Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas.

Ket­vir­ta­da­lis (25 proc.) ty­ri­mo da­ly­vių lin­kę ne­teis­ti žmo­nių va­ži­nė­jan­čių au­to­mo­bi­liais, ku­rių tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mas yra pa­si­bai­gęs: 14 proc. to­kį nu­si­žen­gi­mą pa­tei­si­na tuo at­ve­ju, jei au­to­mo­bi­lis yra tech­niš­kai tvar­kin­gas, 9 proc. – tuo­met, jei au­to­mo­bi­lio ge­di­mai ne­ke­lia pa­vo­jaus ki­tų eis­mo da­ly­vių sau­gu­mui, 2 proc. aps­kri­tai ta­me ne­ma­to nie­ko blo­go.

71 proc. apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių gy­ven­to­jų at­sa­kė, jog pa­tys ne­vai­ruo­tų ir jo­kiais at­ve­jais ne­pa­tei­si­na ki­tų, vai­ruo­jan­čių au­to­mo­bi­lius, ku­rių tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mas yra pa­si­bai­gęs.

„Tai – ne­ma­žas pro­cen­tas, ku­ris ro­do, kad di­džio­ji da­lis žmo­nių su­pran­ta at­sa­ko­my­bę, ku­rią pri­sii­ma vai­ruo­to­jas ne tik už sa­vo, bet ir ki­tų gy­vy­bę bei svei­ka­tą. Ta­čiau no­riu pa­brėž­ti, kad au­to­mo­bi­lio prie­žiū­ra rei­kia rū­pin­tis vi­sus me­tus, o ne tik prieš va­žiuo­jant į tech­ni­nės ap­žiū­ros sa­lo­ną. Au­to­mo­bi­lį re­ko­men­duo­ja­me pro­fi­lak­tiš­kai ti­krin­ti pa­si­kei­tus oro są­ly­goms, se­zo­nui bei iš kar­to pa­ste­bė­jus ga­li­mų ge­di­mų sig­na­lus“, – kal­bė­jo R. Bie­liaus­kas.

Drau­di­mo eks­per­tas pa­brė­žė, kad gy­ven­to­jų švie­ti­mas tu­ri ne­sus­to­ti, o vai­ruo­to­jų at­sa­ko­my­bę ge­riau­siai ska­ti­na ne bau­dos, o ki­tų vai­ruo­to­jų ir ke­lei­vių ne­to­le­ran­ci­ja įvai­riems KET pa­žei­di­mams. To­dėl, vi­sų pir­miau­sia, žmo­nės pa­tys tu­ri skleis­ti tvar­kin­go eis­mo ke­ly­je kul­tū­rą vie­ni ki­tiems.

Rep­re­zen­ta­ty­vų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ty­ri­mą at­li­ko rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Spin­ter ty­ri­mai“. Lie­tu­vos mies­tuo­se, ra­jo­nuo­se ir kai­mo vie­to­vė­se bu­vo apk­laus­ta 1006 res­pon­den­tai, ku­rių am­žius nuo 18 iki 75 me­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami