Lietuviams jau ir rusai tampa konkurentais

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-04-28 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-04-28 06:00
Lietuvių iš Vakarų atvežamus naudotus automobilius kirgizai kartais pirkdavo ištisais tralais. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nuo pra­ėju­sių me­tų pra­džios be­veik per­pus nu­ver­tė­jęs Ru­si­jos rub­lis taip at­pi­gi­no šio­je ša­ly­je nau­do­tus au­to­mo­bi­lius, kad ka­za­chai ir bal­ta­ru­siai, bu­vę lie­tu­vių klien­tai, jau va­žiuo­ja jų pirk­ti į Ru­si­ją.

Šiuo me­tu di­džiau­sio Bal­ti­jos vals­ty­bė­se Kau­no au­to­mo­bi­lių tur­gaus val­dy­to­jos bend­ro­vės „Va­ra­nas“ di­rek­to­rius Va­len­ti­nas Nau­ja­nis dien­raš­čiui LŽ sa­kė, kad ge­riau­si lai­kai nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jams bu­vo tuo­met, kai į Lie­tu­vą ma­siš­kai plū­do pir­kė­jai iš Ka­zachs­ta­no ir Bal­ta­ru­si­jos. „2012-ai­siais šios ša­lys įsto­jo į Ru­si­jos va­do­vau­ja­mą Mui­tų są­jun­gą. Nuo ta­da mū­sų tur­guo­se ir pra­dė­jo ma­žė­ti ka­za­chų bei bal­ta­ru­sių. Mui­tų są­jun­gos vals­ty­bės iš tre­čių­jų ša­lių įve­ža­moms nau­do­toms ma­ši­noms tai­ko mil­ži­niš­kus mo­kes­čius, to­dėl iš Lie­tu­vos at­ke­liau­jan­tys au­to­mo­bi­liai dau­ge­liui bal­ta­ru­sių ir ka­za­chų ta­po ne­beį­per­ka­mi. Iš Bal­ta­ru­si­jos į Lie­tu­vą dar at­va­žiuo­ja vie­nas ki­tas pir­kė­jas, o ka­za­chų iš­vis jau se­niai ne­ma­tė­me. Ta­čiau bū­tent bal­ta­ru­siai ir ka­za­chai lem­da­vo, kad Lie­tu­vos nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai iš­ti­sus me­tus ne­jaus­da­vo par­da­vi­mo se­zo­niš­ku­mo, ku­ris aki­vaiz­džiai ma­ty­ti šian­dien“, - kal­bė­jo vers­li­nin­kas.

Pre­ky­ba pri­klau­so nuo sezono

Pa­sak V. Nau­ja­nio, pa­sta­rai­siais me­tais nau­do­tų au­to­mo­bi­lių pir­ki­mo se­zo­niš­ku­mas jau ta­po įpras­tu da­ly­ku. „Da­bar į Lie­tu­vos tur­gus pirk­ti ma­ši­nų va­žiuo­ja ry­ti­nių Len­ki­jos že­mių gy­ven­to­jai, taip pat žmo­nės iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos. Be­ne ak­ty­viau­si pir­kė­jai - lat­viai. Į mū­sų tur­gus at­vyks­tan­tys Len­ki­jos pi­lie­čiai daž­niau­siai bū­na iš ša­lies šiau­rės ry­tuo­se esan­čių Bals­to­gės, Au­gus­ta­vo vai­va­di­jų. Pirk­ti au­to­mo­bi­lius Lie­tu­vo­je jiems pa­to­giau, nes vie­nos ma­ši­nos Vo­kie­ti­jo­je pi­giai ne­įsi­gy­si, o di­de­lė­mis par­ti­jo­mis ar­ti Lie­tu­vos sie­nos gy­ve­nan­tiems len­kams jų nie­kas ne­at­ve­ža. Ta­čiau ap­lin­ki­nių vals­ty­bių pi­lie­čiai gy­ve­na pa­gal rit­mą, ku­ris įpras­tas eu­ro­pie­čiams. Pa­vyz­džiui, sau­sį, per Ka­lė­dų at­os­to­gas, ne­ma­žai mū­sų po­ten­cia­lių klien­tų vyks­ta sli­di­nė­ti į kal­nus. Dėl to pir­mą me­tų mė­ne­sį tur­guo­se pre­ky­ba au­to­mo­bi­liais be­veik vi­siš­kai su­sto­ja“, - pa­sa­ko­jo V. Nau­ja­nis.

Anot vers­li­nin­ko, at­os­to­gų me­tas yra ir va­sa­ra, šiuo lai­ku pir­kė­jų ir­gi su­lau­kia­ma ma­žai. „Pas­ta­rai­siais me­tais ta­po įpras­tas par­da­vi­mo nau­do­tais au­to­mo­bi­liais su­ma­žė­ji­mas žie­mą ir va­sa­rą, o pa­gy­vė­ji­mas - pa­va­sa­rį bei ru­de­nį. Ta­da at­vyks­ta pir­kė­jų ir iš Ry­tų. Su­lau­kia­me vie­no ki­to bal­ta­ru­sio, bet gau­siau­siai ap­si­lan­ko kir­gi­zų. Štai da­bar ir­gi ste­bi­mas di­des­nis par­da­vi­mas. Be len­kų, bal­ta­ru­sių, lat­vių, es­tų, kir­gi­zų, prie jo dar pri­si­de­da mol­da­vai drau­ge su mū­siš­kiais, lie­tu­viais“, - pa­brė­žė „Va­ra­no“ va­do­vas.

Valentinas Naujanis: "Lietuvos naudotų automobilių pardavėjai jau seniai pamiršo kazachus ir rusus.“ /LŽ archyvo nuotrauka

Gei­džia­miau­si - kirgizai

V. Nau­ja­nis tei­gė, jog Kir­gi­zi­jos pir­kė­jai ak­ty­ves­ni už sa­vo kai­my­nus ka­za­chus ar ru­sus, nes jų vals­ty­bė vis dar nė­ra Mui­tų są­jun­gos na­rė. „Pui­kiai ži­no­me, ko­kį di­de­lį spau­di­mą Kir­gi­zi­ja jau­čia iš Ru­si­jos, kad pri­si­dė­tų prie Mui­tų są­jun­gos. Lie­tu­vos nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai la­bai ti­ki­si, kad kir­gi­zai at­si­lai­kys ir ne­stos į šią są­jun­gą. Tie­sa, prieš ke­lis mė­ne­sius Kir­gi­zi­ja pa­ti pa­kė­lė mui­tų mo­kes­čius, ir tai ne­tru­ko at­si­liep­ti pir­kė­jų srau­tams. Kir­gi­zai ap­si­rū­pi­no nau­do­to­mis ma­ši­no­mis iš Lie­tu­vos dar iki sau­sio 1-osios, kai bu­vo pa­di­din­ti mui­tui, to­dėl da­bar jų srau­tas at­slū­gęs. Ta­čiau po pus­me­čio, jei Kir­gi­zi­ja iki to lai­ko ne­pa­si­ra­šys Mui­tų są­jun­gos su­tar­ties, šios ša­lies pi­lie­čių mū­sų tur­guo­se vėl tu­rė­tų pa­gau­sė­ti“, - spė­jo V. Nau­ja­nis.

Kai ku­rie ki­ti nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai dien­raš­čiui LŽ sa­kė, kad pir­kė­jų iš Kir­gi­zi­jos lau­kia­ma la­biau­siai, nes jie nu­per­ka dau­giau­sia ma­ši­nų. „Kir­gi­zai stai­ga „pra­din­go“ iš tur­gaus maž­daug prieš du mė­ne­sius. Tai iš­kart smar­kiai su­ma­ži­no ir mū­sų pa­ja­mas. Juk ne­re­tai bū­da­vo taip, kad kir­gi­zai ma­žai de­rė­da­mie­si nu­pirk­da­vo vi­są į Lie­tu­vą at­ga­ben­tų nau­do­tų ma­ši­nų tra­lą ar net tra­lus. Tuo me­tu klien­tai iš ki­tur au­to­mo­bi­lius daž­niau­siai įsi­gy­ja vie­ne­tais“, - LŽ ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją vie­nas ne­no­rė­jęs vie­šin­ti sa­vo pa­var­dės ne­nau­jų ma­ši­nų par­da­vė­jas iš Pa­ne­vė­žio.

Ka­za­chus ir ru­sus jau pamiršo

Ne­se­niai Ru­si­jos ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mų, kad pir­kė­jai iš Ka­zachs­ta­no ir Bal­ta­ru­si­jos stai­ga „a­tra­do“ Ru­si­ją. Ši ša­lis kaip nau­jų ir nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ka ka­za­chams ir bal­ta­ru­siams pa­si­da­rė pa­trauk­li tuo­met, kai be­veik per­pus smu­ko Ru­si­jos rub­lio kur­sas. Tei­gia­ma, jog ir anks­čiau dėl nuo­la­ti­nės vie­ti­nių va­liu­tų de­val­va­ci­jos Ka­zachs­ta­no ir Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai bu­vo įpra­tę tau­py­ti „tvir­ta“ va­liu­ta – dau­giau­sia JAV do­le­riais. To­dėl rub­liui stai­ga nu­ver­tė­jus ame­ri­kie­tiš­kos va­liu­tos at­žvil­giu, nau­jų ma­ši­nų mo­de­liai Ru­si­jos sa­lo­nuo­se iš­kart ta­po net 4-5 tūkst. JAV do­le­rių pi­ges­ni nei ly­giai to­kie pat au­to­mo­bi­liai Bal­ta­ru­si­jo­je ar Ka­zachs­ta­ne. Tai bu­vo la­bai re­tas at­ve­jis, kai Mui­tų są­jun­ga bal­ta­ru­siams ir ka­za­chams da­vė nau­dos – jie už su­tau­py­tus do­le­rius Ru­si­jo­je puo­lė ma­siš­kai pirk­ti ma­ši­nas.

Ne­se­niai Ru­si­jos sta­tis­ti­kos agen­tū­ra jau ofi­cia­liai pa­tvir­ti­no, kad pir­mą­jį 2015 me­tų ket­vir­tį ka­za­chai ir bal­ta­ru­siai iš Ru­si­jos iš­ve­žė apie 40 tūkst. nau­jų au­to­mo­bi­lių. Iš jų 30 tūks­tan­čių iš­ke­lia­vo į Ka­zachs­ta­ną, 10 tūks­tan­čių - į Bal­ta­ru­si­ją.

Dėl nu­ver­tė­ju­sio rub­lio Ru­si­jo­je at­pi­go ne tik nau­jos, bet nau­do­tos ma­ši­nos. Kol kas ru­sai tiks­lių skai­čių, kiek jų per pa­sta­ruo­sius mė­ne­sius bu­vo iš­vež­ta į Bal­ta­ru­si­ją ir Ka­zachs­ta­ną, ne­pa­tei­kė. Bet, pa­vyz­džiui, por­ta­las au­to­news.ru jau at­krei­pė dė­me­sį, jog „pak­lau­sa yra to­kia di­de­lė“, kad Ru­si­jos sos­ti­nė­je Mask­vo­je ir Mask­vos sri­ty­je bai­gė­si tran­zi­ti­niai nu­me­riai.

„Ru­sai, bal­ta­ru­siai ir ka­za­chai tu­ri bend­rą są­jun­gą, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad tarp sa­vęs pre­kiau­ja ak­ty­viau. O Lie­tu­vos nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai jau se­niai pa­mir­šo ka­za­chus ir ru­sus", - ne­dra­ma­ti­za­vo si­tua­ci­jos V. Nau­ja­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Tai Gerai  94.232.224.2 2015-04-28 13:36:25
Baigsis LIetuvios lupikautojų dienos.
5 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami