Lietuvių meilė ratuotoms senienoms – ir dėl stereotipų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-14 06:00
Iš Vakarų Europos atkeliaujantys senesni nei 10 metų automobiliai nemažai daliai lietuvių - vis dar patys geidžiamiausi. LŽ archyvo nuotrauka
„Re­gi­tros“ duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nis Lie­tu­vo­je eksp­loa­tuo­ja­mų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių par­ko am­žius sie­kia apie 15 me­tų. Lat­vi­jo­je au­to­mo­bi­liai jau­nes­ni bent dve­jais me­tais, o Es­ti­ja au­to­par­ko am­žiu­mi len­kia mus ket­ve­rius me­tus.

Se­nas au­to­mo­bi­lių par­kas užp­rog­ra­muo­ja sau­gu­mo prob­le­mas, juk ne pa­slap­tis, kad daž­nas se­nes­nis au­to­mo­bi­lis yra su­rink­tas iš ke­lių ar net dau­giau ava­ri­jo­se su­mai­to­tų au­to­mo­bi­lių-do­no­rų.

Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos li­zin­go ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko ir „U­niC­re­dit Lea­sing" ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Lai­mo­no Be­lic­ko tei­gi­mu, da­lis vai­ruo­to­jų, skai­čiuo­jan­čių kiek­vie­ną eu­rą, ne­re­tai ap­sis­kai­čiuo­ja. Pirk­ti se­nes­nį au­to­mo­bi­lį daž­nai bū­na ne pats eko­no­miš­kiau­sias spren­di­mas.

„Tam, kad pa­siek­tu­me lū­žį ir ma­ši­nų par­kas pra­dė­tų jau­nė­ti spar­tes­niais tem­pais, pir­miau­sia rei­kia įveik­ti psi­cho­lo­gi­nius bar­je­rus ir ste­reo­ti­pus. Au­to­mo­bi­lio pir­ki­mas nė­ra tas pats, kas in­ves­ti­ci­ja į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. Tech­no­lo­gi­jos spar­čiai vys­to­si, ge­rė­ja ne tik au­to­mo­bi­lio sau­gu­mo, eko­no­miš­ku­mo, bet ir tech­ni­niai, ga­liau­siai – kom­for­to par­ame­trai. To­dėl ren­kan­tis au­to­mo­bi­lį, tiks­lin­giau ieš­ko­ti jo ne de­šim­čiai–­pen­kio­li­kai me­tų, o gal­vo­ti, ar kon­kre­tus au­to­mo­bi­lis pa­ten­kins po­rei­kius per ar­ti­miau­sius 3–5 me­tus, nes pra­ėjus to­kiam lai­ko­tar­piui au­to­mo­bi­lį vėl keis­ti nau­jes­niu“, - va­ka­rie­tiš­ku po­žiū­riu į au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mą siū­lė va­do­vau­tis L. Be­lic­kas.

Mi­tai apie „ne­gen­dan­čius“ automobilius

Prog­no­zuo­ja­ma, jog iki šių me­tų pa­bai­gos mū­sų ša­ly­je iš vi­so bus nu­pirk­ta apie 239 tūkst. au­to­mo­bi­lių, iš ku­rių nau­ji su­da­rys vos 8 proc. Pa­ly­gi­ni­mui, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je bus įsi­gy­ta ati­tin­ka­mai 74 tūkst. ir 125 tūkst. au­to­mo­bi­lių, ta­čiau abe­jo­se ša­ly­se ko­ne kas penk­tas au­to­mo­bi­lis bus nau­jas.

Bend­ro­vės „Da­ta­cen­ter“ duo­me­ni­mis, per pir­mus sep­ty­nis šių me­tų mė­ne­sius, ly­gi­nant su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, Lie­tu­vo­je nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mai au­go apie 16 proc. Si­tua­ci­ja pa­ma­žu kei­čia­si tei­gia­ma link­me, ta­čiau to­kio au­gi­mo ne­pa­kan­ka, kad įvyk­tų es­mi­nis lū­žis ir par­kas pra­dė­tų iš es­mės jau­nė­ti.

„Ka­dan­gi da­bar au­to­mo­bi­lius kei­čia­me re­tai, tam­pa su­nku at­si­ri­bo­ti nuo vy­rau­jan­čių ste­reo­ti­pų apie kon­kre­čius „ne­gen­dan­čius“ ir „pa­ti­ki­mus“ jų mo­de­lius. Bū­tent to­dėl Lie­tu­vo­je vis dar ryš­ki ten­den­ci­ja pirk­ti se­nus, di­de­lius ir ga­lin­gus, ne­tgi spor­tiš­kus au­to­mo­bi­lius, nors da­bar­ti­nės tech­no­lo­gi­jos lei­džia su ma­žes­nio ga­lin­gu­mo au­to­mo­bi­liais grei­tai ir ma­nev­rin­gai star­tuo­ti iš vie­tos, tik tai da­ry­ti daug eko­no­miš­kiau“, - pa­ste­bė­jo pa­šne­ko­vas.

Ne­įver­ti­na li­ku­ti­nės vertės

Pa­sak L. Be­lic­ko, ki­ta es­mi­nė są­ly­ga spar­tes­niam ša­lies au­to­par­ko at­si­nau­ji­ni­mui - tiks­liau aps­kai­čiuo­ja­mos bū­si­mos iš­lai­dos au­to­mo­bi­lio prie­žiū­rai. Se­nes­nio au­to­mo­bi­lio kai­na yra ma­žes­nė, to­dėl jis ir at­ro­do pa­trauk­les­nis. Taip pat daž­nas vai­ruo­to­jas ne­įver­ti­na au­to­mo­bi­lio li­ku­ti­nės ver­tės po ke­le­rių me­tų.

„Ta­čiau rei­kė­tų pri­sės­ti ir su­skai­čiuo­ti vi­sas ei­lu­tes: ar se­nes­nis au­to­mo­bi­lis ne­pa­rei­ka­laus pa­pil­do­mų iš­lai­dų, kad juo bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti va­žiuo­ti; kiek kai­nuos se­nes­nio ir nau­jes­nio au­to­mo­bi­lio prie­žiū­ra; ko­kios bus iš­lai­dos ku­rui, pa­dan­goms, tech­ni­nėms ap­žiū­roms, re­mon­tui, ką pa­dengs ga­ran­ti­nis ap­tar­na­vi­mas ir pan. Tie­sa, daž­niau­siai pra­lei­džia­mas svar­biau­sias mo­men­tas – pa­mirš­ta­ma pa­skai­čiuo­ti, ko­kia bus au­to­mo­bi­lio li­ku­ti­nė ver­tė po ke­le­rių me­tų“.

Nė­ra taip, kad sau­gu­mą ga­li ga­ran­tuo­ti tik nau­jas au­to­mo­bi­lis, ta­čiau ma­žiau apie au­to­mo­bi­lius iš­ma­nan­čiam žmo­gui di­des­nė ga­ran­ti­ja bū­tų pirk­ti au­to­mo­bi­lį, ku­ris tu­rė­tų prie­žiū­ros ser­vi­suo­se is­to­ri­ją ir ge­riau­siai – Lie­tu­vo­je. Tuo­met bent jau ga­li­ma bū­ti ti­kram, už ko­kios ko­ky­bės au­to­mo­bi­lį mo­ka­mi pi­ni­gai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
AAA  78.62.43.200 2015-09-14 23:21:10
Žinote, tikrai: jeigu negali įpirkti duonos, tai valgyk pyragą:)
0 0  Netinkamas komentaras
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­to kon­kur­so į Var­to­to­jų tei­sių [...]
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami