Lietuvius patraukė švediški „Volvo“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-11-24 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-11-24 06:00
2015 metų sausio 1 dieną šalies įmonės ir fiziniai asmenys buvo įregistravę 13,9 proc. daugiau švediškų „Volvo“ ir 13,4 proc. amerikietiškų „Ford“ nei pirmąją 2014-ųjų dieną. Gamintojo nuotrauka
Vals­ty­bės įmo­nė (VĮ) „Re­gi­tra“ sa­vo in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je pa­skel­bė įdo­mius leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo Lie­tu­vo­je duo­me­nis, iš ku­rių aiš­kė­ja, kad per­nai spar­čiau­siai po­pu­lia­rė­jo ne „Fiat“ ir ne „Volks­wa­gen“, o šve­diš­ki „Vol­vo“.

Lie­tu­vo­je do­mi­nuo­ja vo­kiš­ki au­to­mo­bi­liai. Iš „Re­gi­tros“ pa­teik­tų duo­me­nų aiš­kė­ja, kad sau­sio 1 die­ną Lie­tu­vos ke­liais va­ži­nė­jo 635 236 nau­ji ir nau­do­ti „Volks­wa­gen“, „Au­di“, „O­pel“, BMW ir „Mer­ce­des-Benz“, ar­ba net 52,4 proc. bend­ro me­tų pra­džio­je eksp­loa­tuo­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių kie­kio (1 212 886). To­dėl įpras­ta ma­ny­ti, kad Lie­tu­vo­je ky­la tik­tai vo­kiš­kos kil­mės ma­ši­nų pa­klau­sa ar­ba – „Volks­wa­gen“ pa­grin­du ga­mi­na­mų če­kiš­kų „Ško­da“ ir ita­liš­kų „Fiat“, ku­rio vie­nas mo­de­lis jau ku­ris lai­kas yra po­pu­lia­riau­sias iš vi­sų nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių. Vis dėl­to iš VĮ „Re­gi­tra“ pa­teik­tų nau­jau­sių duo­me­nų aiš­kė­ja, kad bent jau pra­ėju­siais me­tais la­biau­siai au­go vi­sai ne vo­kiš­kų, o šve­diš­kų ir ame­ri­kie­tiš­kų mar­kių po­rei­kis.

Po­pu­lia­riau­si ne­bu­vo dinamiškiausi

VĮ „Re­gi­tra“ skel­bia­ma sta­tis­ti­ka ro­do, kiek nau­do­tų ir nau­jų au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ta 2014 me­tų sau­sio 1 d. ir 2015-ųjų sau­sio 1 die­ną. Iš es­mės pa­tei­kia­mi duo­me­nys at­spin­di Lie­tu­vos leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių par­ko būk­lę 2013 ir 2014 me­tais. Ly­gi­nant leng­vų­jų ma­ši­nų skai­čiaus po­ky­čius per me­tus ran­da­si įdo­mių įžval­gų.

Duo­me­nys pa­tei­kia­mi tik apie 16 po­pu­lia­riau­sių leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių. Į bend­rą skai­čių įskai­čiuo­tos ir nau­jos, ir nau­do­tos ma­ši­nos. Aki­vaiz­du, kad tos mar­kės, ku­rios bu­vo po­pu­lia­riau­sios 2013 me­tais, to­kios li­ko ir po me­tų. Nė vie­nos mar­kės au­to­mo­bi­lių ne­bu­vo įre­gis­truo­ta tiek, kad 2014-ai­siais ji pa­kil­tų bent vie­na vie­ta aukš­čiau, nei bu­vo prieš me­tus.

Pir­mas pen­kias vie­tas po­pu­lia­riau­sių­jų rei­tin­ge užė­mė trys vo­kiš­kos mar­kės: „Volks­wa­gen“ (2014 m. sau­sio 1 d. bu­vo įre­gis­truo­ti 235 054 šios mar­kės leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, 2015 m. sau­sio 1 d. – 237 020), „Au­di“ (ati­tin­ka­mai 167 685 ir 164 357), „O­pel“ (ati­tin­ka­mai 111 082 ir 119 748). Ket­vir­to­je po­zi­ci­jo­je at­si­dū­rė pra­ncū­zų „Re­nault“ (ati­tin­ka­mai 83 597 ir 78 825) bei ame­ri­kie­čių „Ford“ (ati­tin­ka­mai 68 296 ir 77 449).

Vi­sai ki­tas vaiz­das at­si­ve­ria tuo­met, kai kal­ba pra­de­da su­ktis apie di­na­miš­kiau­sias mar­kes. Pa­si­ro­do, iš tri­jų po­pu­lia­riau­sių vo­kiš­kos kil­mės ma­ši­nų „Volks­wa­gen“ 2015 me­tų sau­sio 1 die­ną bu­vo įre­gis­truo­ta tik 0,8 proc. dau­giau ne­gu tą pa­čią die­ną prieš me­tus. Dau­giau bu­vo įre­gis­truo­ta ir „O­pel“ (7,8 proc.), o „Au­di“ 2014 me­tais bu­vo 2 proc. dau­giau iš­re­gis­truo­ta, nei įre­gis­truo­ta.

Ta­čiau di­na­miš­kiau­sios mar­kės bu­vo ne vo­kiš­kos kil­mės. 2015 me­tų sau­sio 1 die­ną ša­lies įmo­nės ir fi­zi­niai as­me­nys bu­vo įre­gis­tra­vę 13,9 proc. dau­giau šve­diš­kų „Vol­vo“ ir 13,4 proc. ame­ri­kie­tiš­kų „Ford“ nei pir­mą­ją 2014-ųjų die­ną. Tie­sa, pa­gal re­gis­truo­tų ma­ši­nų skai­čių šve­diš­ka mar­kė kol kas tė­ra tik 10 vie­to­je.

"Volvo" automobilis lietuvius pirmiausia žavi tuo, kad yra pritaikytas panašioms klimato sąlygoms kaip ir Lietuvoje. /LŽ archyvo nuotrauka

Kri­to ke­tu­rios markės

„Re­gi­tros“ pa­teik­tas są­ra­šas ro­do, kad iš 15 po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vo­je au­to­mo­bi­lių mar­kių 5 („Voks­wa­gen“, „Au­di“, „O­pel“, „Mer­ce­des-Benz“ ir BMW) yra vo­kiš­kos, 5 („Toyo­ta“, „Nis­san“, „Maz­da“, „Mit­su­bis­hi“ ir „Hon­da“) ja­po­niš­kos, 3 („Re­nault“, „Peu­geot“ ir „Ci­troen“) pra­ncū­ziš­kos, po vie­ną če­kiš­ką („Ško­da“), ame­ri­kie­tiš­ką („Ford“) ir šve­diš­ką („Vol­vo“).

Iš jų per­nai, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais, ke­tu­rių mar­kių au­to­mo­bi­lių bu­vo dau­giau iš­re­gis­truo­ta, nei įre­gis­truo­ta: „Maz­da“ (-1,04 proc.), „Au­di“ (-2 proc.), „Re­nault“ (-6 proc.), „Mit­su­bis­hi“ (-6,2 proc.).

„Re­gi­tros“ duo­me­ni­mis, 2015 me­tų sau­sio 1 die­ną iš di­džių­jų ša­lies mies­tų dau­giau­sia leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių (240 472) bu­vo re­gis­tra­vę Vil­niaus mies­to gy­ven­to­jai. An­tro­je vie­to­je bu­vo Kau­no (124 684), tre­čio­je – Klai­pė­dos (57 237), ket­vir­to­je – Šiau­lių (40 148), penk­to­je – Pa­ne­vė­žio (39 224) mies­tai.

Tie­sa, pa­gal re­gis­truo­tų leng­vų­jų ma­ši­nų kie­kį 1000 gy­ven­to­jų Pa­ne­vė­žys (402) len­kia ir Šiau­lius (378), ir Klai­pė­dą (360). Pir­mo­je vie­to­je čia yra Vil­nius (455 au­to­mo­bi­liai/1000 gy­ven­to­jų), an­tro­je – Kau­nas (405/1000).

Di­džiau­sią tei­gia­mą leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių po­ky­tį fik­sa­vu­sios au­to­mo­bi­lių mar­kės, 2013–2014 metai

VietaMarkė2014 01 01 re­gis­tra­vi­mo rezultatas2015 01 01 re­gis­tra­vi­mo rezultatasPo­ky­tis (proc.)
1.„Volvo“39 68945 237+13,9
2.„Ford“68 29677 449+13,4
3.„Opel“111 082119 748–2
4.BMW51 74954 610+5,5
5.„Nissan“34 35136 046+4,9

Šal­ti­nis: VĮ „Regitra“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami