Lietuvoje debiutavo visiškai naujas „Jeep Renegade“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-20 09:46
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-20 09:46
Renaldas Gineika: "Visame pasaulyje „Jeep“ pardavė daugiau nei 1 mln. automobilių, o Europoje pardavimai paaugo rekordiškai daug – 69,6 procento". LŽ archyvo nuotraukos
„Jeep“ sa­lo­ne Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį bu­vo pri­sta­ty­tas vi­siš­kai nau­jas kom­pak­tiš­kas vi­su­rei­gis „Jeep Re­ne­ga­de“. Iš­skir­ti­nės iš­vaiz­dos vi­su­rei­gis, tu­rin­tis ge­riau­sią vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­mą sa­vo seg­men­te, pa­pil­dys at­si­nau­ji­nu­sią "ti­krų dži­pų" šei­my­ną, ku­riai pri­klau­so „Che­ro­kee“, „Grand Che­ro­kee“ bei „Wrang­ler“.

„Pas­ta­rie­ji me­tai bu­vo itin reikš­min­gi „Jeep“ kon­cer­nui – per trum­pą lai­ką iš­plės­ta mo­de­lių ga­ma, pa­da­ry­ta dau­gy­bė tech­no­lo­gi­nių, di­zai­no ir ko­ky­bės at­nau­ji­ni­mų. Tai ga­ran­ta­vo kon­cer­nui di­de­lę sėk­mę – vi­sa­me pa­sau­ly­je „Jeep“ par­da­vė dau­giau nei 1 mln. au­to­mo­bi­lių, o Eu­ro­po­je par­da­vi­mai pa­au­go re­kor­diš­kai daug – 69,6 pro­cen­to. Au­gi­mas fik­suo­tas vi­so­se rin­ko­se, įskai­tant ir Lie­tu­vą, – sa­kė įga­lio­to­jo „Jeep“ at­sto­vo Lie­tu­vo­je, įmo­nės „Au­tob­ra­va“ di­rek­to­rius Re­nal­das Gi­nei­ka. – Šie­met ti­ki­mės to­li­mes­nio „Jeep“ rin­kos da­lies au­gi­mo, nes kon­cer­nas su akį trau­kian­čiais ir ga­li­my­bė­mis ste­bi­nan­čiais dži­pų mo­de­liais „Che­ro­kee“ bei „Re­ne­ga­de“ įsi­ver­žė į au­gan­čias mies­to bei kom­pak­ti­nių vi­su­rei­gių ni­šas".

Dar vie­nas "ti­kras dži­pas"

Pa­sak jo, per­nai Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riau­sias bu­vo „Jeep Grand Che­ro­kee“ mo­de­lis, ku­ris yra dau­giau­sia ap­do­va­no­ji­mų per vi­są is­to­ri­ją pel­nęs kon­cer­no dži­pas. 9 iš 10 „Jeep“ klien­tų rin­ko­si šį au­to­mo­bi­lį. „Šie­met tu­rė­tu­me ma­ty­ti di­des­nę mo­de­lių įvai­ro­vę, nes pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pra­dė­jo­me pre­kiau­ti „Che­ro­kee“, ku­ris vi­sa­me pa­sau­ly­je tu­ri di­de­lę pa­klau­są, o da­bar de­biu­tuo­ja ir „Re­ne­ga­de“. Nau­ja­sis „Re­ne­ga­de“ yra pir­ma­sis „Jeep“ ga­mi­na­mas Eu­ro­po­je. Su šiuo Ita­li­jo­je ga­mi­na­mu nau­ju mo­de­liu ti­krie­ji dži­pai ta­po prie­ina­mes­ni pir­kė­jams sa­vo kai­na, o pri­sta­ty­mo ter­mi­nas nuo už­sa­ky­mo mo­men­to su­trum­pė­jo iki 4 mė­ne­sių“, – aiš­ki­no R. Gi­nei­ka.

„Au­tob­ra­va“ va­do­vo tei­gi­mu, pir­miau­sia „Jeep“ Vil­niaus sa­lo­ne pa­si­ro­dan­tis „Re­ne­ga­de“ iš­kart kren­ta į akis dėl sa­vo iš­skir­ti­nio di­zai­no – ne­įp­ras­tos, bet nuo­ty­kius sim­bo­li­zuo­jan­čios kė­bu­lo for­mos, itin ori­gi­na­lių ga­li­nių ži­bin­tų bei rat­lan­kių. Prie­ki­nės sep­ty­nių an­gų va­rik­lio gro­te­lės, pa­vel­dė­tos iš le­gen­di­nio 1914-ųjų „Jeep Wil­lys“, iš­duo­da, kad „Re­ne­ga­de“ pri­klau­so ti­krų dži­pų šei­mai.

Naujasis "Jeep Renegade" bekelėje lengvaii įveikia 45 laipsnių ir netgi statesnes nuokalnes.

Tin­ka ir au­to­ma­gis­tra­lei, ir bekelei

Šią pri­klau­so­my­bę liu­di­ja ne tik iš­vaiz­da, bet ir mo­de­lio va­žia­vi­mo ga­li­my­bės – ne­tgi ten, kur ke­lio nė­ra. Ne vel­tui „Jeep Re­ne­ga­de“ va­di­na­mas uni­ver­sa­liau­siu vi­sų lai­kų vi­su­rei­giu: dėl sa­vo ma­nev­rin­gu­mo juo ma­lo­nu va­žiuo­ti mies­tų gat­vė­mis, ta­čiau iš tie­sų sim­pa­tiš­kas dži­pu­kas sa­vy­je sle­pia be­ke­lės pen­kia­ko­vi­nin­ką – au­to­mo­bi­ly­je įdieg­tos pa­žan­giau­sios vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­mos „Jeep Ac­ti­ve Dri­ve“ ir „Jeep Act­vi­ve Dri­ve Low“. Drau­ge jos ga­li per­duo­ti iki 100 proc. va­rik­lio ga­lios į bet ku­rį vi­su­rei­gio ra­tą ir už­ti­krin­ti, kad au­to­mo­bi­lis įveiks net ir su­dė­tin­giau­sius ke­lius. Su­si­dū­rus su di­džiau­sias iš­šū­kiais ke­ly­je pa­gel­bės „pa­lė­tin­to­jo“ „Ac­ti­ve Dri­ve Low“ sis­te­ma, ku­ri įjun­gia pa­sto­vų vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų "4X4" re­ži­mą, pa­va­ras su­trum­pi­na 20:1 san­ty­kiu ir lei­džia lė­tai bet už­ti­krin­tai įveik­ti kliū­tis.

„Re­ne­ga­de“ vai­ruo­to­jai ga­li rink­tis iš 5 va­žia­vi­mo re­ži­mų pri­klau­so­mai nuo ke­lio dan­gos: pur­vo, snie­go, smė­lio, ak­me­nų (iš­skir­ti­nai „Trail­hawk“ ver­si­jo­je) ir au­to­ma­ti­nės. Šie re­ži­mai su­ba­lan­suo­ja pa­ka­bos dar­bą ir už­ti­kri­na ge­riau­sią su­ki­bi­mą bet ko­kio­mis vai­ra­vi­mo są­ly­go­mis.

Kaip ir „Che­ro­kee“ mo­de­ly­je, „Jeep Re­ne­ga­de“ tu­ri ga­li­my­bę iš­jung­ti ga­li­nį va­ro­mą­jį til­tą ir taip pa­ge­rin­ti eko­no­miš­ku­mą va­žiuo­jant mies­te. Ta­čiau at­si­ra­dus po­rei­kiui vi­siems va­ro­mie­siems ra­tams, sis­te­ma ga­li­nį til­tą įdar­bi­na au­to­ma­tiš­kai.

Mak­si­ma­li ga­lia - 170 AG

Pa­si­rink­ti­nai ke­tu­ris ar­ba du „Re­ne­ga­de“ ra­tus su­ka vie­nas iš tri­jų ben­zi­ni­nių va­rik­lių („E-torQ“ 1,6 li­tro 110 AG ir „Mul­tiAir“ 1,4 li­tro 140 AG ar­ba 170 AG) ar­ba vie­nas iš tri­jų „Mul­ti­Jet“ tur­bo­dy­ze­li­nių va­rik­lių (1,6 li­tro 120 AG ir 2,0 li­trų 140 AG ar­ba 170 AG) „Re­ne­ga­de“ taip pat ga­lės bū­ti komp­lek­tuo­ja­mas su pir­mą­ja seg­men­te 9 laips­nių au­to­ma­ti­ne trans­mi­si­ja, 6 laips­nių dvie­jų san­ka­bų au­to­ma­ti­ne trans­mi­si­ja, ar me­cha­ni­ne pa­va­rų dė­že.

„Re­ne­ga­de“ au­to­mo­bi­liu pa­to­giai ke­liaus pen­ki as­me­nys. Mėgs­tan­tiems iš­vy­kas su kom­pa­ni­ja, pa­ta­ria­ma pa­si­rink­ti dži­po ver­si­ją su leng­vos kons­truk­ci­jos nu­ima­mu sto­gu „My Sky“ – esant ge­ram orui jį ga­li­ma leng­vai nu­im­ti ir pa­tal­pin­ti į ba­ga­ži­nę. Ke­liau­jan­tys įver­tins ir erd­vų ba­ga­žo sky­rių, ku­ria­me yra ap­gal­vo­tai iš­dės­ty­tos daik­tų lai­ky­mo vie­tos.

Nau­jo­jo mo­de­lio sa­lo­ne „Jeep“ įdie­gė pa­žan­giau­sią ga­min­to­jo „U­con­nect“ sis­te­mą su 7 co­lių spal­vo­tu prie­tai­sų sky­de­liu ir 6,5 co­lių spal­vo­tu, lie­ti­mu val­do­mu ekra­nu cen­tri­nė­je pa­ne­lė­je. Au­to­mo­bi­lių tes­tuo­to­jai gi­ria šią sis­te­mą dėl jos in­tui­ty­vios są­sa­jos – val­dy­mas leng­vai su­pran­ta­mas net pir­mą kar­tą ją ma­tan­čiam vai­ruo­to­jui. Ekra­ne vai­ruo­to­jas ga­li pa­si­rink­ti, ku­rią in­for­ma­ci­ją no­ri ma­ty­ti ir val­dy­ti na­vi­ga­ci­jos bei pra­mo­gi­nes sis­te­mas.

„Au­tob­ra­va“ skel­bia, kad „Jeep Re­ne­ga­de“ ba­zi­nės komp­lek­ta­ci­jos kai­na Lie­tu­vo­je pra­si­de­da nuo 18 990 eu­rų (65 569 tūkst. li­tų).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami