Lietuvoje – „Fiat 500X“ miesto visureigio premjera

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-20 12:01
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-20 12:01
Naujasis "Fiat 500X" nuvažiuoti šimtą kilometrų naudoja nuo 3,8 litro degalų. LŽ archyvo nuotrauka
Vil­niu­je su­reng­ta pir­mo­jo „Fiat“ mies­to vi­su­rei­gio „500X“ prem­je­ra. Nau­ja­sis mo­de­lis, ku­ris sa­lo­nuo­se Lie­tu­vo­je de­biu­tuos ge­gu­žės mė­ne­sį, ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis bus de­mons­truo­ja­mas spe­cia­lia­me sten­de pre­ky­bos ir lais­va­lai­kio cen­tre „Pa­no­ra­ma“. Vi­si no­rin­tys „Fiat 500X“ mo­de­lį ga­lės ne tik ap­žiū­rė­ti, bet ir iš­ban­dy­ti ke­ly­je – Vil­niaus gat­vė­se.

„Fiat“ at­sto­vė Bal­ti­jos ša­ly­se bend­ro­vė „Au­tob­ra­va“ tvir­ti­na, kad „500X“ au­to­mo­bi­lis pa­gal sa­vo cha­rak­te­ris­ti­kas var­žy­sis su „pre­mium“ seg­men­to au­to­mo­bi­liais.

„Kri­ti­kai liaup­si­ną šį mies­to vi­su­rei­gį dėl ja­me nau­do­ja­mų aukš­tos ko­ky­bės me­džia­gų, ino­va­ci­jų ir įran­gos gau­sos bei iš­skir­ti­nai dai­laus di­zai­no, ku­ris pui­kiai su­de­rin­tas su in­ži­ne­ri­niais spren­di­mais. Pa­gal dau­ge­lį par­ame­trų „Fiat 500X“ pra­noks­ta ki­tus kom­pak­ti­nius vi­su­rei­gius ir kon­ku­ruo­ja su „pre­mium“ seg­men­to au­to­mo­bi­liais. To­dėl esa­me įsi­ti­ki­nę, kad jis su­ras sa­vo ni­šą Lie­tu­vo­je“, – sa­kė įga­lio­to­jo „Fiat“ at­sto­vo Lie­tu­vo­je, įmo­nės „Au­tob­ra­va“ di­rek­to­rius Re­nal­das Gi­nei­ka.

„Pir­mie­ji „Fiat 500“ į gat­ves iš­rie­dė­jo 1957-ai­siais ir tai bu­vo vie­ni pir­mų­jų mies­to au­to­mo­bi­lių. 2007-ai­siais, žy­mint „Fiat 500“ pen­kias­de­šimt­me­tį, kon­cer­nas iš­lei­do at­nau­jin­tą, šiuo­lai­ki­nį mies­to au­to­mo­bi­lį. O šian­dien šią is­to­ri­ją tę­sia de­biu­tuo­jan­tis „500X“ kom­pak­ti­nis vi­su­rei­gis, pa­vel­dė­jęs „Fiat 500“ šei­mai bū­din­gą cha­rak­te­rį bei gro­žį“, – tei­gė „Fiat Chrys­ler Au­to­mo­bi­les“ tarp­tau­ti­nių par­da­vi­mų re­gio­no va­do­vas Fran­ces­co Gal­li.

Žvel­giant iš iš­orės, „Fiat 500X“ pa­vel­dė­jo ti­piš­ką šiai mo­de­lių ga­mai for­mą ir iko­ni­nius prie­ki­nius ap­va­lius ži­bin­tus. Nors vi­zua­liai ir iš­li­ko pa­na­šus, „500X“ nuo sa­vo ma­žo­jo „bro­lio“ pa­žen­gė la­bai to­li. Vi­sų pir­ma – dy­džiu. 4,25 m il­gio, 1,8 m. plo­čio ir 1,6 m aukš­čio jis yra erd­viau­sias sa­vo seg­men­te, ja­me pa­to­giai ga­li ke­liau­ti 5 as­me­nys su rim­tu ba­ga­žu (350 li­trų). Ta­pęs di­des­niu, „Fiat 500X“ iš­lie­ka itin ma­nev­rin­gas, o tai la­bai svar­bu va­žiuo­jant mies­te.

Ta­čiau la­biau­siai nau­ja­sis ita­liš­kas kū­ri­nys iš­sis­ki­ria ino­va­ci­jų gau­sa. Vie­nas jo iš­skir­ti­nu­mų – 9 laips­nių au­to­ma­ti­nės pa­va­rų dė­žės op­ci­ja. Jos ne­tu­ri nė vie­nas tie­sio­gi­nis „Fiat 500X“ kon­ku­ren­tas. Tarp sau­gu­mo tech­no­lo­gi­jų – stan­dar­ti­nė­je „Fiat 500X“ komp­lek­ta­ci­jo­je esan­čios še­šios oro pa­gal­vės, prie­ki­niai die­nos ži­bin­tai ir prieš­rū­ki­niai ži­bin­tai šo­nuo­se, taip pat elek­tro­ni­nė sta­bi­lu­mo kon­tro­lės (ESC) ir di­na­mi­nė vai­ra­vi­mo mo­men­to (DST) sis­te­mos.

Pa­pil­do­mai ga­li­ma už­si­sa­ky­ti eis­mo li­ni­jų asis­ten­tą, ku­ris at­krei­pia dė­me­sį, kai iš­va­žiuo­ja­te iš sa­vo eis­mo juo­stos, ir pa­de­da per­si­ri­kiuo­ti į ki­tą juo­stą iš­ven­giant „ak­lų­jų zo­nų“. Už pa­pil­do­mą mo­kes­tį ga­li­ma pa­si­rink­ti ir ga­li­nio vaiz­do ka­me­rą bei stab­džių sis­te­mą „Bra­ke Con­trol“. Ji vei­kia au­to­mo­bi­liui va­žiuo­jant 7-200 km/val. grei­čiu ir įspė­ja vai­ruo­to­ją gar­si­niu bei vaiz­di­niu sig­na­lu, jei­gu au­to­mo­bi­lis ar­tė­ja prie kliū­ties. Jei­gu vai­ruo­to­jas į įspė­ji­mą ne­rea­guo­ja, sis­te­ma pra­de­da pre­ven­ciš­kai švel­niai stab­dy­ti au­to­mo­bi­lį. Va­žiuo­jant iki 30 km/val. grei­čiu, „Bra­ke Con­trol“ sis­te­ma ge­ba pil­nai su­stab­dy­ti au­to­mo­bi­lį ir pa­dė­ti iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo.

Po va­rik­lio dang­čiu „Fiat 500X“ siū­lo net pen­kių skir­tin­gų mo­to­rų pa­si­rin­ki­mą. Tarp jų – trys ben­zi­ni­niai 1,4-1,6 li­trų ag­re­ga­tai, ku­rių ga­lia svy­ruo­ja nuo 110 iki 170 AG (81-127 kW). Taip pat du tur­bo­dy­ze­li­niai va­rik­liai: itin eko­no­miš­kas 1,6 li­tro 120 AG (88 kW) mo­to­ras, su ku­riuo „500X“ de­ga­lų są­nau­dos už­mies­ty­je te­sie­kia 3,8 l/100 km, o mies­te – 4,7 l/100 km, bei 2,0 li­trų 140 AG (103 kW) va­rik­lis. „500X“ ver­si­jo­je su pa­sta­ruo­ju va­rik­liu taip pat ga­li bū­ti mon­tuo­ja­ma nau­jo­viš­ka au­to­ma­ti­nė 9 laips­nių pa­va­rų dė­žė.

Lie­tu­vo­je „Fiat 500X“ kai­na pra­si­dės nuo 16,9 tūkst. eu­rų (58,7 tūkst. li­tų).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami