Lietuvoje - išskirtinių automobilių bumas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-01-07 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-01-07 06:00
Renaldas Gineika teigia, kad Rusijos krizė gali atpiginti išskirtinius automobilius Lietuvoje. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių („Bent­ley“, „Bu­gat­ti“, „Ja­guar“, „Ma­se­ra­ti“, „Pors­che“, „Rolls-Roy­ce“) rin­ka per­nai, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais, šok­te­lė­jo net 47,7 pro­cen­to. Tei­gia­ma, kad pa­siek­ti įspū­din­gą šuo­lį pa­dė­jo rep­re­zen­ta­ci­nių ma­ši­nų at­sto­vy­bės, ku­rios pra­dė­jo mū­sų ša­ly­je veik­ti pa­sta­rai­siais me­tais.

LŽ tu­ri­mais duo­me­ni­mis, per­nai Lie­tu­vo­je bu­vo par­duo­ta 111 iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių, iš jų net 85 (76,6 proc.) bu­vo vo­kiš­ki „Pors­che“. Ta­čiau įspū­din­giau­sią, net 500 proc. sie­ku­sį au­gi­mą, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais, ro­dė „Bent­ley“, ku­rių lie­tu­viai per­nai nu­pir­ko 6 (už­per­nai – 1).

Sep­tyn­my­liais žings­niais au­go „Rolls-Roy­ce“ (+200 proc.), „Bu­gat­ti“ ir „Ma­se­ra­ti“ (po +100 proc.) par­da­vi­mas. Anot LŽ tu­ri­mos sta­tis­ti­kos, 2014-ai­siais mū­sų ša­ly­je bu­vo re­gis­truo­ti 2 „Bu­gat­ti“ ir 6 „Ma­se­ra­ti“ au­to­mo­bi­liai.

„Iš ti­krų­jų ita­liš­kų pres­ti­ži­nės kla­sės spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vė­me de­šimt, - dien­raš­čiui sa­kė „Ma­se­ra­ti“ pre­kės ženk­lo Bal­ti­jos ša­ly­se at­sto­vas, taip pat lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nių gru­pei "Mo­dus gru­pė" pri­klau­san­čios bend­ro­vės "Au­tob­ra­va" va­do­vas Re­nal­das Gi­nei­ka. - Ta­čiau ke­tu­rios ma­ši­nos at­si­dū­rė Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je, nes at­sto­vau­ja­me pre­kės ženk­lui vi­so­se tri­jo­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se.“

Į Vil­nių at­ei­na „Rolls-Royce“

Iš 7 iš­skir­ti­nių mar­kių, ku­rių mo­de­liai 2014-ai­siais bu­vo nu­pirk­ti Lie­tu­vo­je, 40 proc. sie­kian­tį smu­ki­mą pa­ty­rė tik In­di­jos vers­li­nin­kų val­do­mos ang­liš­kos kil­mės bend­ro­vės „Ja­guar“ au­to­mo­bi­liai. 2013 me­tais Lie­tu­vos gy­ven­to­jai įsi­gi­jo 15 šios mar­kės ma­ši­nų, per­nai – vos 9.

Gal­būt „Ja­guar“ klien­tus pa­ver­žė, pa­vyz­džiui, „Ma­se­ra­ti“ ga­min­to­jai? „Ti­krai ši­taip nė­ra. Mo­de­liai la­bai skir­tin­gai kai­nuo­ja (skai­čiuo­ja­ma, kad „Ja­guar“ vi­du­ti­niš­kai yra per­pus pi­ges­nis už „Ma­se­ra­ti“ - aut.), to­dėl skir­tin­gi ir jų pir­kė­jai“, - tvir­ti­no R. Gi­nei­ka.

Iš­au­gu­sį iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių po­pu­lia­ru­mą Lie­tu­vo­je vers­li­nin­kas aiš­ki­no ir ge­rė­jan­čia eko­no­mi­ka, ir tuo, kad mū­sų ša­ly­je vie­nin­te­lė­je iš Bal­ti­jos vals­ty­bių vei­kia net trys pres­ti­ži­nių au­to­mo­bi­lių pre­kės ženk­lų - „Pors­che“, „Ma­se­ra­ti“ ir „Rolls-Roy­ce“ - at­sto­vy­bės. „Taip, „Mo­dus gru­pė“ jau yra be­veik su­ta­ru­si, kad vie­na jos įmo­nių "Kras­ta Au­to Vil­nius" at­sto­vaus ir šiam iš­skir­ti­niam ženk­lui, grei­tai bus ati­da­ry­tas ir ofi­cia­lus „Rolls-Roy­ce“ ser­vi­sas. Dėl to tu­ri­me pa­grin­do ti­kė­tis, jog šio ženk­lo au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas dar la­biau iš­augs“, - at­ei­ties pla­nų ne­slė­pė R. Gi­nei­ka.

Kaip sa­kė "Au­tob­ra­va" va­do­vas, to­li gra­žu nė­ra iš­sem­tos ir „Ma­se­ra­ti“ au­gi­mo ga­li­my­bės. Pir­miau­sia – dėl psi­cho­lo­gi­nių mo­ty­vų. „Pas­te­bė­jo­me įdo­mų da­ly­ką. Į sa­lo­ną už­su­ka klien­tai, ku­rie lyg ir no­rė­tų pirk­ti ita­liš­ką ma­ši­ną. Ta­čiau kol gat­vė­se šio ženk­lo mo­de­lių nė­ra gau­su, jie abe­jo­ja ir klau­si­nė­ja, ko­dėl taip yra? Kar­to­ja­si pa­na­ši pa­dė­tis kaip ir ta­da, kai Lie­tu­vo­je bu­vo ati­da­ry­tas pir­ma­sis „Au­di“ cen­tras. Už­sa­ky­mai pa­si­py­lė, kai gat­vė­se pra­dė­jo va­ži­nė­ti dau­giau vo­kiš­kos mar­kės ma­ši­nų. Ma­nau, tas pat tu­rė­tų at­si­tik­ti ir su „Ma­se­ra­ti“, - dės­tė R. Gi­nei­ka.

Pernai lietuviško kapitalo įmonių grupei "Modus gupė" priklausančioje bendrovėje "Krasta Auto Lietuva" buvo nupirktas itin prabangus kupė "Rolls-Royce Wraith". /LŽ archyvo nuotrauka

Ti­ki­ma­si pi­gi­mo?

Vers­li­nin­kas tvir­ti­no kol kas ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, kaip pa­veiks nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ką vis la­biau įsi­siau­tė­jan­ti eko­no­mi­kos kri­zė ir ka­tas­tro­fiš­ku tem­pu nu­ver­tė­jan­tis rub­lis Ru­si­jo­je. „Jau yra 10 proc. de­val­vuo­tas Bal­ta­ru­si­jos, su ku­ria mes dir­ba­me, rub­lis. Kol kas jun­ta­mų po­ky­čių ne­pa­ty­rė­me, nors dėl at­ei­ties šiek tiek ne­ri­mau­ja­me“, - pri­si­pa­ži­no „Ma­se­ra­ti“ ženk­lo at­sto­vas Bal­ti­jos ša­ly­se.

Ki­ta ver­tus, pa­sak R. Gi­nei­kos, ver­tės ne­ten­kan­čios kai­my­nių ša­lių va­liu­tos ga­li at­neš­ti ir tei­gia­mą re­zul­ta­tą. Vers­li­nin­kas ne­at­me­ta ti­ki­my­bės, kad nau­ji au­to­mo­bi­liai, tarp jų gal­būt ir iš­skir­ti­niai, Lie­tu­vo­je jau grei­tu lai­ku ga­li ne­tgi at­pig­ti. „Pa­vyz­džiui, pa­ju­tę, kad Ru­si­jos rub­lis nu­ver­tė­ja, ru­sai puo­lė pirk­ti nau­jas ma­ši­nas. Ne­tgi Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai tuš­ti­no Ru­si­jos sa­lo­nus. Ta­čiau pre­kės se­no­mis kai­no­mis bai­gė­si, o pa­bran­gu­sių au­to­mo­bi­lių iš nau­jų par­ti­jų ru­sai ne­be­per­ka. Ga­li­ma sa­ky­ti ne­tgi taip: ne Ru­si­jos ga­min­to­jams ru­sų rin­ka už­si­vė­rė. Da­bar at­ėjo pro­ga at­sto­vy­bėms Lie­tu­vo­je de­rė­tis dėl ge­res­nių kai­nų, nes pra­ra­dę rin­ką Ru­si­jo­je ga­min­to­jai yra pri­vers­ti karšt­li­giš­kai ieš­ko­ti nau­jų, tad ga­li­ma ti­kė­tis ne­ma­žų nuo­lai­dų“, - ne­sto­ko­jo op­ti­miz­mo R. Gi­nei­ka.

FAKTAI

Iš­skir­ti­nius ir la­bai bran­giai kai­nuo­jan­čius du „Bu­gat­ti Vey­ron“ ir vie­ną „Fer­ra­ri 458“ per­nai įsi­gi­jo Lie­tu­vo­je vei­kian­ti tarp­tau­ti­nė au­to­mo­bi­lių nuo­mos bend­ro­vė „Mya­no nuo­ma“. LŽ ži­nio­mis, 2014-ųjų pra­džio­je kab­rio­le­tą „Gran Sport Vi­tes­se“ bend­ro­vė nu­pir­ko su­mo­kė­ju­si net 2,01 mln. eu­rų (7 mln. li­tų). Jo ra­tus su­ka 8 li­trų dar­bi­nio tū­rio W16 va­rik­lis, ku­ris lei­džia bo­li­dui pa­siek­ti net 1200 AG. Iki 100 km/val. toks mons­tras ga­li įsi­bė­gė­ti per 2,6 sek. ir va­žiuo­ti elek­tro­ni­kos ri­bo­ja­mu 375 km/val. grei­čiu. Šis mo­de­lis be ri­bo­tu­vo yra pa­sie­kęs kab­rio­le­to grei­čio re­kor­dą – net 408,84 km/val. Tie­sa jo, kaip ir dau­ge­lio ki­tų bend­ro­vės „Mya­no nuo­ma“ tu­ri­mų iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių, Lie­tu­vo­je nė­ra, nes jie nuo­mo­ja­mi tik la­bai tur­tin­giems už­sie­nie­čiams, ku­rie į mū­sų ša­lį vi­sai ne­už­su­ka ar­ba už­su­ka tik la­bai re­tai. Bend­ro­vės at­sto­vai sle­pia, kiek kai­nuo­ja iš­si­nuo­mo­ti, pa­vyz­džiui, „Bu­gat­ti Vey­ron Gran Sport Vi­tes­se“. LŽ duo­me­ni­mis, grei­čiau­sio pa­sau­ly­je se­ri­ji­nio bo­li­do nuo­mos kai­na ga­li siek­ti ma­žiau­siai 1000 JAV do­le­rių (733,62 eu­ro) per die­ną.

Lie­tu­vos iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių rin­ka 2014 metais

ModelisPar­duo­ta 2014 m.Par­duo­ta 2013 m.Po­ky­tis (proc.)
"Pors­che"8532+165,63
"Ja­guar"915-40
"Ma­se­ra­ti"63+100
"Bent­ley"61+500
"Rolls-Roy­ce"20+200
"Bu­gat­ti"21+100
"Fer­ra­ri"110

Šal­ti­nis: LŽ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami