Lietuvoje kyla vis daugiau burių

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-09-21 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-09-21 06:00
Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Rug­sė­jo 7-ąją Kau­no ma­rio­se vy­ko Bu­riuo­to­jų die­nos pro­gai pa­mi­nė­ti skir­tas bu­ri­nių jach­tų plau­ki­mas. Anot ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių, tai iš es­mės bu­ria­vi­mo se­zo­no pa­bai­ga. Vis dėl­to „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti gar­sūs bu­riuo­to­jai ne­su­tin­ka, kad 2016-ųjų se­zo­nas, ku­ris esą bu­vo in­ten­sy­vus kaip nie­kad iki šiol, jau bai­gė­si.

Bu­ria­vi­mo die­nos mi­nė­ji­mas Kau­ne bu­vo iš­ties įspū­din­gas. Ja­me da­ly­va­vo apie 70 bu­ri­nių jach­tų, vy­ko ne­for­ma­lus bu­ri­nių lai­vų par­adas. Per jį bu­vo pa­gerb­ti ana­pi­lin iš­ėję bu­riuo­to­jai – nu­leis­tas vai­ni­kas jų at­mi­ni­mui. Su­te­mus bu­vo ma­ty­ti de­šim­tys rau­do­nų, ža­lių, bal­tų na­vi­ga­ci­nių ži­bu­rių ir pro­žek­to­riais apš­vies­tų bu­rių. Bu­vo ke­lia­mas tos­tas pa­gal Lie­tu­vos bu­riuo­to­jų są­jun­gos (LBS) šū­kį „Vė­jo! Vė­jo! Vė­jo!“ Pa­si­džiaug­ta, kad to­kios iš­kil­mės Kau­no ma­rio­se bu­vo pir­mos nuo pat to lai­ko, kai šio­je vie­to­je bu­vo užt­venk­tas upių tė­vas Ne­mu­nas. Bu­riuo­to­jai su­tin­ka, kad šian­dien bu­ria­vi­mas Lie­tu­vo­je iš­gy­ve­na ne­re­gė­tą pa­ki­li­mą. Vis dėl­to dau­ge­liui jų Kau­ne pa­skelb­ta se­zo­no pa­bai­ga la­biau pri­mi­nė rin­ko­da­ros triu­ką ger­bė­jams pri­trauk­ti ne­gu lai­ko ri­bą, ku­rią per­žen­gus nu­lei­džia­mos bu­rės vi­suo­se ša­lies van­dens tel­ki­niuo­se.

Bu­ria­vo ir per Kalėdas

Li­no Tamk­vai­čio, LBS ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus, tei­gi­mu, pa­pras­tai Lie­tu­vo­je ofi­cia­liai bu­ria­vi­mo se­zo­nas už­da­ro­mas lap­kri­čio mė­ne­sį. „Juk kol van­dens ne­už­trau­kia le­das, tol ga­li­ma bu­riuo­ti“, – pa­žy­mė­jo „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Ži­no­ma, kaip sa­kė jis, bu­vo me­tų, kai šal­ti orai užg­riū­da­vo ir anks­čiau. Ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais ypač jus­ti žmo­ni­jos veik­los su­kel­tas pa­sau­li­nis at­ši­li­mas, dėl to ir bu­ria­vi­mo se­zo­nas, anot L.Tamk­vai­čio, vis il­gė­ja.

„Lie­tu­vos bu­riuo­to­jų ka­len­do­riu­je įra­šy­ta, kad šiais me­tais pa­sku­ti­nės bu­ria­vi­mo var­žy­bos vyks spa­lio 22–23 die­no­mis. Kol vyks­ta var­žy­bos, tol ir ofi­cia­lus se­zo­nas nė­ra už­da­ry­tas. Ta­čiau šiais vi­suo­ti­nio at­ši­li­mo lai­kais bu­riuo­to­jai van­dens tel­ki­niuo­se ga­li plau­kio­ti ir žie­mą. Per 2015-ųjų Ka­lė­das aš pats nau­do­tu spor­ti­niu lai­ve­liu dar bu­ria­vau Kur­šių ma­rio­se, nes bu­vo ga­na šil­ta“, – pa­sa­ko­jo LBS ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius.

Jis pri­si­mi­nė is­to­ri­ją, kai to­li šiau­rė­je esan­čios Is­lan­di­jos bu­riuo­to­jų pa­klau­sė, ka­da šie pra­de­da ir bai­gia bu­ria­vi­mo se­zo­ną. „Pir­miau­sia is­lan­dai ma­ne ap­do­va­no­jo to­kiu žvilgs­niu, kad pa­si­ju­tau taip, lyg nie­ko ne­nu­tuok­čiau apie bu­ria­vi­mą. O pa­ty­lė­ję iro­niš­kai at­sa­kė, kad Is­lan­di­jo­je bu­riuo­ja­ma vi­sa­da, kai tik van­dens pa­vir­šiu­je vi­siš­kai iš­tirps­ta le­das“, – kal­bė­jo L.Tamk­vai­tis.

Ta­čiau Ru­si­jo­je bu­ria­vi­mo meis­tras yra ma­tęs, kai vie­ti­niai bu­ria­vo ir ne­nu­tir­pus le­dui. „Vi­dur­žie­mį bu­riuo­to­jai Suo­mi­jos įlan­ko­je ne­to­li Sankt Pe­ter­bur­go plau­kio­jo lai­ve­liais su bu­rė­mis, o ša­lia jų ant le­do snieg­len­tė­mis skrai­dė žie­mos pra­mo­gų ger­bė­jai“, – kal­bė­jo vie­nas LBS va­do­vų.

Bu­ria­vi­mas ug­do lyderius

LBS pre­zi­den­tas Nag­lis Nas­vy­tis ir­gi su­ti­ko, kad iki bu­ria­vi­mo se­zo­no pa­bai­gos šie­met dar pa­ly­gin­ti to­li, nors, kaip tei­gė jis, svar­biau­si 2016 me­tų įvy­kiai, ku­riuo­se da­ly­va­vo bu­riuo­to­jai, jau pa­si­bai­gę. O jų, pa­sak maž­daug 500 na­rių vie­ni­jan­čios bu­riuo­to­jų są­jun­gos va­do­vo, šie­met bu­vo daug ir įspū­din­gų.

„Bu­ria­vi­mas iš­gy­ve­na at­gi­mi­mą nuo ta­da, kai 2009-ai­siais, mi­nint Lie­tu­vos tūks­tant­me­tį, bu­ri­ne jach­ta „Am­ber­sail“ lie­tu­viai bu­riuo­to­jai apip­lau­kė pa­sau­lį“, – LBS va­do­vui pri­ta­rė są­jun­gos gar­bės teis­mo na­rys And­rius Kon­čius. Pa­sak N. Nas­vy­čio, svar­biau­sias 2016 me­tų įvy­kis Lie­tu­vos bu­riuo­to­jams bu­vo Rio de Ža­nei­ro olim­pia­da. „Gai­la, kad jo­je Pe­ki­no olim­pia­dos vi­ce­čem­pio­nė Gin­ta­rė Vo­lun­ge­vi­čiū­tė-Sheidt mo­te­rų „La­ser Ra­dial“ kla­sė­je užė­mė tik sep­tin­tą­ją vie­tą, nors daug kas ti­kė­jo­si me­da­lio. Gal­būt Rio de Ža­nei­re iš jos ti­kė­jo­mės ge­res­nių re­zul­ta­tų, ta­čiau klai­din­gas star­tas vie­na­me pir­mų­jų plau­ki­mų su­jau­kė pla­nus už­lip­ti ant lai­mė­to­jų pa­ky­los. Pa­gal bu­ria­vi­mo tai­syk­les pats blo­giau­sias pa­si­ro­dy­mas iš 10 re­ga­tų ne­įs­kai­to­mas, ta­čiau vė­liau jau ne­ga­li da­ry­ti klai­dų. Kar­tais pa­na­šiai at­si­tin­ka krep­ši­nin­kams, kai per pir­mas pen­kias mi­nu­tes su­si­ren­ka 4 pra­žan­gas ir po jų tu­ri žais­ti la­bai at­sar­giai, an­traip ga­vęs 5-ąją bus pa­ša­lin­tas iš aikš­tės. G. Vo­lun­ge­vi­čiū­tę per li­tus aš­tuo­nis plau­ki­mus ir­gi slė­gė di­džiu­lė įtam­pa, tad nuo­sta­bu, kad ji ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je vis tiek su­ge­bė­jo užim­ti net 7 vie­tą“, – pa­žy­mė­jo LBS pre­zi­den­tas.

2017 me­tais vyks 50-oji LBS or­ga­ni­zuo­ja­ma „Kur­šių ma­rių re­ga­ta“. Bė­gant me­tams jo­je da­ly­vau­ja vis dau­giau bu­riuo­to­jų. „Šiais me­tais re­ga­to­je su­lau­kė­me dau­giau­sia da­ly­vių per vi­są 49-erių re­ga­tos is­to­ri­ją. Da­ly­va­vo net 66 jach­tos. Va­di­na­si, bu­ria­vi­mas po­pu­lia­rė­ja, žmo­nės į jį in­ves­tuo­ja, at­si­ran­da nau­jų lai­vų, įžvel­gia­ma pra­smė bu­riuo­ti“, – sa­kė LBS va­do­vas.

N. Nas­vy­čio tei­gi­mu, są­jun­gą džiu­gi­na ir tai, kad bu­riuo­ti į mo­kyk­las ir klu­bus at­ei­na vis dau­giau vai­kų. „Ko nors ypa­tin­go mū­sų at­ža­los dar ne­nu­vei­kė, bet ak­ty­viai da­ly­vau­ja­ma tarp­tau­ti­nė­se re­ga­to­se, va­žiuo­ja­ma ir į pa­sau­lio, ir į Eu­ro­pos čem­pio­na­tus“, – dės­tė „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Pa­sak N. Nas­vy­čio, tai, kad bu­riuo­ti at­ei­na vis dau­giau vai­kų, tik į ge­ra. „Vai­kas gau­na jach­tu­tę, skir­tą plauk­ti vie­nam. Ir jis iš­kart tam­pa spren­di­mų pri­ėmė­ju. Nes plau­kia vie­nu­mo­je, lyg ka­pi­to­nas, ku­ris lai­ve pri­ima spren­di­mus. Taip ran­da­si ly­de­riai, ku­rių la­bai rei­kia Lie­tu­vai“, – aiš­ki­no LBS pre­zi­den­tas.

Plau­kio­ja ko­ky­biš­kes­niais burlaiviais

Au­gan­tis bu­ri­nių lai­vų skai­čius mū­sų ša­ly­je ro­do, kad bu­ria­vi­mas spar­čiai po­pu­lia­rė­ja. Lie­tu­vos sau­gios lai­vy­bos ad­mi­nis­tra­ci­jos duo­me­ni­mis, iš vi­so ša­ly­je įre­gis­truo­ti 888 bur­lai­viai. Ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais jų įsi­gi­ji­mo pa­grei­tis di­dė­jo. Tar­kim, 2016 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį Lie­tu­vos fi­zi­niai bei ju­ri­di­niai as­me­nys jau įsi­gi­jo 19 bu­ri­nių jach­tų, ar­ba net 26,7 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį pra­ėju­siais me­tais (15).

Ki­tų vi­daus van­de­ny­se plau­kio­ti skir­tų įren­gi­nių pa­klau­sa smu­ko. Sau­sį-bir­že­lį, pa­ly­gin­ti su pir­mais še­šiais 2015 me­tų mė­ne­siais, Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­ta 2,3 proc. ma­žiau pra­mo­gi­nių ir be­veik ke­tu­ris­kart ma­žiau – vi­daus van­de­nų ir žve­jy­bos lai­vų.

Be to, kaip pa­žy­mė­jo LBS ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius, bu­riuo­to­jai šian­dien per­ka ir dau­giau bran­ges­nių apy­nau­jų bei nau­jų bur­lai­vių. „Nau­jes­nės, ko­ky­biš­kes­nės jach­tos per­ka­mos dėl to, kad tiems, kas lenk­ty­niau­ja re­ga­to­se, at­si­ra­do dau­giau am­bi­ci­jų lai­mė­ti, ir žmo­nės lin­kę į tai in­ves­tuo­ti, nes no­ri ak­ty­viau da­ly­vau­ti var­žy­bo­se“, – aiš­ki­no L. Tamk­vai­tis.

Ge­rė­jan­čia jach­tų ko­ky­be džiau­gė­si ir bu­riuo­to­jas A. Kon­čius. „Lie­tu­vos bu­ri­nis lai­vy­nas bu­vo ku­ria­mas pra­ėju­sio am­žiaus an­tro­je pu­sė­je, dar so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos lai­kais, o dau­gu­ma bu­ri­nių jach­tų bu­vo pa­ga­min­tos Len­ki­jo­je. Lie­tu­vą daž­niau­siai pa­siek­da­vo pa­gal Va­ka­rų li­cen­ci­jas pa­sta­ty­ti „Car­ter 30“ ir „Doug­las Pe­ter­son“ lai­vai. Da­lis lai­vų į mū­sų ša­lį at­ke­liau­da­vo iš tuo­me­ti­nio Ru­si­jos Le­ning­ra­do (da­bar – Sankt Pe­ter­bur­gas) lai­vų sta­tyk­los, taip pat iš Ta­li­no (Es­ti­ja). Vis dėl­to SSSR ga­my­bos jach­tų ne­bu­vo daug“, – pa­sa­ko­jo bu­riuo­to­jas.

1991 me­tais at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę, jach­tos bu­vo iš­pirk­tos, dau­ge­lis res­tau­ruo­tos, ne­ma­žai jų plau­kio­ja iki šiol. „Bet at­ėjo lai­kas, kai rei­kė­jo mo­ra­liai ir tech­niš­kai pa­se­nu­sį jach­tų par­ką at­nau­jin­ti. Ypač ge­rai tai ju­to bu­riuo­to­jai, da­ly­vau­jan­tys tarp­tau­ti­nė­se re­ga­to­se“, – tvir­ti­no A. Kon­čius.

Pa­ly­gi­no su „For­mu­lės-1“ bolidais

LBS gar­bės teis­mo na­rio tei­gi­mu, ta­da bu­vo pra­dė­tos pirk­ti krei­se­ri­nės nau­do­tos jach­tos iš Skan­di­na­vi­jos ša­lių. „Bu­vo di­de­lis no­ras da­ly­vau­ti var­žy­bo­se, be to, au­gant Lie­tu­vos eko­no­mi­kai at­si­ra­do ir lė­šų jach­toms įsi­gy­ti. Lie­tu­viai yra la­bai na­gin­ga ir darbš­ti tau­ta, dėl to su­ge­ba net ir ge­ro­kai nau­do­tas jach­tas taip at­nau­jin­ti, kad jos ga­li ir re­ga­to­se rung­ty­niau­ti. Bet tai dau­giau tu­riz­mo reik­mėms skir­ti lai­vai“, – šyp­so­da­ma­sis dės­tė „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Pa­sak A. Kon­čiaus, vi­siš­kai nau­jų lai­vų Lie­tu­vo­je nu­per­ka­ma ne­daug, nes jie bran­gūs – kai ku­rių mo­to­ri­nių lai­vų ver­tė sie­kia ir 2 mln. eu­rų. „Pi­ges­nės yra spor­to var­žy­boms skir­tos krei­se­ri­nės jach­tos, ku­rio­se nė­ra daug pa­pil­do­mos įran­gos. 35 pė­dų (apie 11 me­trų) jach­ta kai­nuo­ja apy­ti­kriai 120 tūkst. eu­rų, o tai pri­lygs­ta pra­ban­gios kla­sės li­mu­zi­no kai­nai, ta­čiau Lie­tu­vo­je jau yra žmo­nių, ga­lin­čių tai sau leis­ti“, – kal­bė­jo LBS gar­bės teis­mo na­rys.

Jis pa­žy­mė­jo, kad mū­sų ša­ly­je jau ku­ria­mi ir lai­vy­nai, ku­rių kiek­vie­nas nau­do­ja tik tam ti­kro mo­de­lio jach­tas. A. Kon­čius ypač at­krei­pė dė­me­sį į X35 ir RS 80 kla­sės bur­lai­vius. „Šias krei­se­ri­nes jach­tas Lie­tu­vo­je, spor­ti­niais ter­mi­nais kal­bant, ga­li­ma ly­gin­ti su „For­mu­lės-1“ spor­ti­niais bo­li­dais. Į šiuos gal­būt net la­biau pa­na­šios lie­tu­vių su­kur­tos RS 80. Tai be ga­lo grei­ti lai­vai, ga­lin­tys pa­siek­ti iki 25 maz­gų (maž­daug 45 km/h) grei­tį. Nuo jų di­na­mi­nė­mis sa­vy­bė­mis ne­daug at­si­lie­ka ir X35. Grei­čiau­sios pa­sau­ly­je yra „Vol­vo Ra­ce Ocean“ var­žy­bo­se da­ly­vau­jan­čios jach­tos, ga­lin­čios skros­ti ban­gas 40 maz­gų (apie 72 km/h) grei­čiu“, – kal­bė­jo bu­riuo­to­jas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami