Lietuvoje svečiuojasi BMW galiūnai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-04 14:59
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-04 14:59
"BMW 4 Coupe" gamintojo yra siūlomas su penkiais skirtingais varikliais. Gamintojo nuotraukos
BMW au­to­mo­bi­lių at­sto­vė „Kras­ta Au­to“ pir­mą kar­tą į Lie­tu­vą at­ve­žė vi­sus ke­tu­ris nau­jo­sios BMW se­ri­jos – 4-to­sios – au­to­mo­bi­lius. Tarp jų – kol kas tik tarp­tau­ti­nė­se par­odo­se de­mons­truo­ti BMW M4 ir „BMW 4 Gran Coupé“ mo­de­liai. Ry­toj ir po­ryt juos bus ga­li­ma iš­vys­ti BMW sa­lo­ne Vil­niu­je, vė­liau – ir Kau­ne bei Klai­pė­do­je.

„Šių dvie­jų mo­de­lių pa­sau­li­nė prem­je­ra įvyks po mė­ne­sio – tik nuo lie­pos jie pa­sieks par­da­vi­mo sa­lo­nus Eu­ro­po­je bei už jos ri­bų. Mes no­ri­me su­teik­ti lie­tu­viams ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su jais anks­čiau ir pir­mie­siems pa­ma­ty­ti tai, ką vi­sas pa­sau­lis iš­vys tik va­sa­ros vi­du­ry­je. Kar­tu tai bus pui­ki pro­ga iš ar­ti pa­žin­ti vi­są nau­ją­ją BMW 4 se­ri­ją, pa­pil­džiu­sią BMW šei­mą ga­lia, spor­tiš­ku di­zai­nu ir ino­va­ci­jo­mis pa­si­žy­min­čiais au­to­mo­bi­liais. Da­lis jų jau va­ži­nė­ja ir Lie­tu­vos ke­liuo­se“, – sa­kė BMW at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to Vil­nius“ di­rek­to­rė Ra­sa Kli­ma­vi­čiū­tė.

Kabrioletas "BMW 4 Convertible" pasižymi gracingomis linijomis.

Spor­tiš­ka­sis BMW M4 pa­si­žy­mi iš­skir­ti­ne ga­lia. Šia­me mo­de­ly­je mon­tuo­ja­mas ben­zi­ni­nis še­šių ci­lind­rų „M Twin­Po­wer Tur­bo“ va­rik­lis, ga­lin­tis pa­siek­ti 550 Nm su­ki­mo mo­men­tą. 431 AG va­rik­lis su pa­pil­do­mai pa­si­ren­ka­ma au­to­ma­ti­ne trans­mi­si­ja iki 100 km/val. ga­li įsi­bė­gė­ti per 4,1 sek. ir pa­siek­ti mak­si­ma­lų 250 km/val. grei­tį. BMW M4, pri­klau­so­mai nuo pa­si­rink­tos pa­pil­do­mos įran­gos, kai­nuo­ja nuo 259 tūkst. li­tų.

Ko­vo mė­ne­sį Že­ne­vos par­odo­je pri­sta­ty­tas „BMW 4 Gran Coupé“ yra pir­ma­sis ke­tu­rių du­rų ku­pė pra­ban­gių vi­du­ti­nio dy­džio au­to­mo­bi­lių seg­men­te. Šio au­to­mo­bi­lio prie­kio di­zai­nas iden­tiš­kas „BMW 4 Coupé“ mo­de­liui, su­tam­pa ir au­to­mo­bi­lių mat­me­nys, iš­sky­rus tai, kad „BMW 4 Gran Coupé“ yra kiek aukš­tes­nis ir erd­ves­nis, kaip ir pri­klau­so 4 du­rų au­to­mo­bi­liui. „Gran Coupé“ ver­si­ja taip pat tu­ri di­džiau­sios tal­pos ba­ga­ži­nę sa­vo seg­men­te – net 1300 li­trų, ku­rią ga­li­ma ati­da­ry­ti be­kon­tak­čiu bū­du, kai tik „Com­fort Ac­cess“ sis­te­ma už­fik­suo­ja ko­jos ju­de­sį že­miau ga­li­nio bu­fe­rio.

Naujasis BMW M4 iki šimto kilometrų sugeba įsibėgėti per 4,1 sekundės.

„BMW 4 Gran Coupé“, kaip ir da­bar par­duo­da­mi „BMW 4 Coupé“ mo­de­liai, siū­lo­mi su pen­kiais skir­tin­gais va­rik­liais, iš ku­rių du – dy­ze­li­niai. Pats ga­lin­giau­sias va­rian­tas – ben­zi­ni­nis še­šių ci­lind­rų 3 li­trų dar­bi­nio tū­rio va­rik­lis „BMW 435i“. Jis ga­li pa­siek­ti 306 AG, o iki 100 km/val. įsi­bė­gė­ja per 5,5 se­kun­dės. 100 km nu­va­žiuo­ti šis va­rik­lis su­nau­do­ja 8,1 l de­ga­lų.

Eko­no­miš­kiau­sia „BMW 4 Gran Coupé“ ver­si­ja – su dy­ze­li­niu „BMW 418d“ va­rik­liu, ku­rio ga­lia sie­kia 143 AG, o de­ga­lų są­nau­dos – 4,5-4,7 l/100 km. „BMW 4 Gran Coupé“ kai­na pra­si­de­da nuo 132,6 tūkst. li­tų. Už pa­pil­do­mą mo­kes­tį pir­kė­jai ga­li pa­si­rink­ti įdieg­ti iš­ma­nią­ją vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­mą „BMW xDri­ve“.

Be nau­jų­jų BMW M4 ir „Gran Coupé“ mo­de­lių, „Kras­ta Au­to“ sa­lo­ne de­mons­truo­ja­mi dar du 4-to­sios se­ri­jos au­to­mo­bi­liai – žvilgs­nį pri­kaus­tan­tis BMW 4 kab­rio­le­tas bei dvie­jų du­rų ku­pė „BMW 4 Coupé".

Iš­vys­ti nau­jus BMW šei­mos na­rius vai­ruo­to­jai ga­li BMW sa­lo­nuo­se Vil­niu­je bir­že­lio 5-6 d., Kau­ne – bir­že­lio 11-12 d., Klai­pė­do­je – bir­že­lio 18-19 die­no­mis.

Naujasis "BMW 4 Gran Coupe" yra pirmas kupė vidutinio dydžio automobilių segmente.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami