Lietuvoje vyks tarptautinė BESTFACT konferencija „Transport Means 2015“

LAIMA GREIČIŪNĖ red@lzinios.lt 2015-06-17 06:00
LAIMA GREIČIŪNĖ
red@lzinios.lt 2015-06-17 06:00
2014 metais ES mokslinių tyrimų programos BESTFACT skirtą apdovanojimą kaip Geriausias Žaliosios logistikos ir įvairiarūšių vežimų projektas gavo traukinys "Vikingas". LŽ archyvo nuotrauka
Siek­da­ma pa­ska­tin­ti trans­por­to sek­to­riaus plė­trą, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos 7 bend­rą­ją ty­ri­mų prog­ra­mą ini­ci­ja­vo BEST­FACT pro­jek­tą, vie­ni­jan­tį 11 par­tne­rių – uni­ver­si­te­tų ir kon­sul­ta­ci­nių įmo­nių – iš 8 ša­lių: Če­ki­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Is­pa­ni­jos, Ny­der­lan­dų, Nor­ve­gi­jos, Suo­mi­jos, Vo­kie­ti­jos ir Lie­tu­vos.

Kon­sor­ciu­mo ly­de­rė – bend­ro­vė PTV (Pla­nung Trans­port Verkehr) AG iš Vo­kie­ti­jos. Tarp kon­sor­ciu­mo par­tne­rių yra ir Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) In­ter­mo­da­li­nio trans­por­to ir lo­gis­ti­kos kom­pe­ten­ci­jos cen­tras (ITLKC), su­kau­pęs sva­rią moks­li­nių ty­ri­mų pa­tir­tį bend­ra­dar­biau­jant tarp­tau­ti­niuo­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ty­rė­jų tink­luo­se.

Iš Lie­tu­vos - 7 projektai

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) 7 bend­ro­sios prog­ra­mos BEST­FACT pro­jek­to už­duo­tis - kur­ti, skleis­ti ir da­ly­tis su kro­vi­nių ve­ži­mu su­si­ju­sia ge­rą­ja pra­kti­ka, pa­tir­ti­mi bei nau­jo­vė­mis, ku­rios pa­de­da siek­ti Eu­ro­pos trans­por­to po­li­ti­kos tiks­lų.

Be bend­ra­dar­bia­vi­mo plat­for­mos for­ma­vi­mo, vie­nas svar­biau­sių BEST­FACT pro­jek­to tiks­lų yra iden­ti­fi­kuo­ti ge­rą­ją pa­tir­tį plė­to­jant ža­lią­jį ir in­ter­mo­da­li­nį trans­por­tą, reng­ti re­ko­men­da­ci­jas, kaip tą pa­tir­tį pa­nau­do­ti, ir skleis­ti tiek ES, tiek plė­to­jant nau­ją­ją ES Ry­tų kai­my­nys­tės po­li­ti­ką trans­por­to sri­ty­je.

Taip sie­kia­ma įgy­ven­din­ti bend­rus ES trans­por­to po­li­ti­kos tiks­lus, vie­nas ku­rių – eko­no­mi­kos kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mas. Lie­tu­va pa­siū­lė BEST­FACT to­kius ge­ro­sios pra­kti­kos pro­jek­tus: „Gre­COR“, vie­no lan­ge­lio pri­nci­po Ode­so­je (Ukrai­na), Kro­vi­nių ir pre­kių in­for­ma­ci­nės sis­te­mos (KI­PIS), Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­nos kir­ti­mo re­zer­va­ci­jos sis­te­mos in­ter­ne­te (EVIS), Cen­tri­nio Klai­pė­dos ter­mi­na­lo, jū­rų greit­ke­lio Klai­pė­da-Karls­ham­nas. Tarp mū­sų ša­lies pro­jek­tų – ir Ry­tų-Va­ka­rų trans­por­to ko­ri­do­riaus aso­cia­ci­ja (East-West Trans­port Cor­ri­dor Associacion - EWT­CA), ku­ri yra ino­va­ci­nis ins­tru­men­tas plė­to­jant Azi­jos ir Eu­ro­pos trans­por­to ry­šius bei trau­ki­nio „Vi­kin­gas“ pro­jek­tą.

Pel­nė ES apdovanojimą

Lie­tu­vos pa­siū­ly­ti ge­ro­sios pra­kti­kos pa­vyz­džiai bu­vo pui­kiai įver­tin­ti ES. Ypač ge­ro įver­ti­ni­mo su­lau­kė kro­vi­ni­nis trau­ki­nys „Vi­kin­gas“, jun­gian­tis Bal­ti­jos ir Juo­dą­ją jū­ras. 2014 me­tais šis pro­jek­tas ga­vo Eu­ro­pos Są­jun­gos moks­li­nių ty­ri­mų prog­ra­mos BEST­FACT skir­tą ap­do­va­no­ji­mą kaip ge­riau­sias ža­lio­sios lo­gis­ti­kos ir įvai­ria­rū­šių ve­ži­mų pro­jek­tas. Kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys „Vi­kin­gas", kur­suo­jan­tis tarp Klai­pė­dos ir Il­ji­čiovs­ko (Ukrai­na) jū­sų uos­tų, yra bend­ras Lie­tu­vos Bal­ta­ru­si­jos, Ukrai­nos, Bul­ga­ri­jos ir Mol­do­vos ge­le­žin­ke­lių pro­jek­tas. Šiuo me­tu jis žen­gia ir į Tur­ki­jos trans­por­to sis­te­mą. „Vi­kin­gu" ve­ža­mi uni­ver­sa­lūs ir spe­cia­li­zuo­ti kon­tei­ne­riai, o marš­ru­tas tarp Lie­tu­vos ir Ukrai­nos (1734 km) įvei­kia­mas per 52 va­lan­das.

EWT­CA bu­vo įsteig­ta 2010-ųjų bir­že­lio 29 die­ną. Aso­cia­ci­jai iš­kel­tas pra­di­nis tiks­las - stip­rin­ti pie­ti­nio Bal­ti­jos jū­ros su­bre­gio­no trans­por­to maz­gų ir tink­lų po­ten­cia­lias ga­li­my­bes, efek­ty­viau ten­kin­ti re­gio­no po­rei­kius ir plės­ti tran­zi­tą per jį – ne­si­kei­čia iki šiol. EWT­CA yra nau­jo ti­po or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri, skir­tin­gai nei dau­ge­lis ki­tų pa­na­šių, už­sii­ma ne at­ski­rų vers­lo rū­šių ar sri­čių lo­biz­mu, o pir­miau­sia vi­sų trans­por­to rū­šių, lo­gis­ti­kos kom­pa­ni­jų, in­ter­mo­da­li­nių ope­ra­to­rių, kro­vi­nių siun­tė­jų ir ga­vė­jų, na­cio­na­li­nių, re­gio­ni­nių ir vie­tos val­džios bei moks­lo ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mu. Toks veiks­mų koor­di­na­vi­mas duo­da daug nau­dos spren­džiant trans­por­to ir lo­gis­ti­kos pa­slau­gų plė­tros prob­le­mas iš­il­gai sau­su­mos trans­por­to ko­ri­do­riaus Ry­tai-Va­ka­rų Azi­ja-Eu­ro­pa.

Ge­rą­ja pa­tir­ti­mi kei­sis Lietuvoje

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to kar­tu su ITLKC ir EWT­CA or­ga­ni­zuo­ja­mo­je BES­FACT jung­ti­nė­je „Trans­port Means 2015“ bai­gia­mo­jo­je kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­ri vyks spa­lio 22–23 die­no­mis Kau­ne ir Klai­pė­do­je, ti­ki­ma­si su­lauk­ti maž­daug 120 da­ly­vių iš vi­sų ES, taip pat iš ES Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mo­je da­ly­vau­jan­čių ša­lių.

BEST­FACT pro­jek­to bai­gia­mo­ji kon­fe­ren­ci­ja pra­tęs il­gai gy­vuo­jan­čią tra­di­ci­ją ir at­spin­dės trans­por­to in­ži­ne­ri­jos pra­kti­nes bei moks­li­nes prob­le­mas. Kon­fe­ren­ci­jo­je taip pat bus sie­kia­ma su­for­muo­ti dis­ku­si­jų, są­vei­kos ir in­for­ma­ci­jos kei­ti­mo­si tarp ty­rė­jų, moks­li­nin­kų bei in­ži­nie­rių plat­for­mą.

Lie­tu­vo­je vyk­sian­čios BEST­FACT kon­fe­ren­ci­jos pa­grin­di­niai už­da­vi­niai ir te­mos:

- pri­sta­ty­ti /////pers­pek­ty­viau­sias mies­to kro­vi­ni­nio trans­por­to, ža­lio­sios lo­gis­ti­kos, įvai­ria­rū­šio trans­por­to ir e. kro­vi­nių tech­no­lo­gi­jas bei prie­mo­nes, ku­rios pa­leng­vin­tų to­bu­li­ni­mo pro­duk­ty­vu­mą ir kon­ku­ren­cin­gu­mą Eu­ro­pos tie­ki­mo gran­di­nė­se, kad bū­tų to­les­nio rin­kos au­gi­mo ir tva­raus trans­por­to vys­ty­mo­si ES pa­grin­das;

- dis­ku­si­ja apie ge­riau­sios pra­kti­kos tai­ky­mą ir BEST­FACT pro­jek­to re­zul­ta­tus skir­tin­go­se ša­ly­se bei te­ri­to­ri­jo­se;

- kon­fe­ren­ci­jo­je taip pat bus sie­kia­ma su­for­muo­ti BEST­FACT pro­jek­to re­zul­ta­tų plat­for­mą, skir­tą ty­rė­jų, moks­li­nin­kų ir in­ži­nie­rių dis­ku­si­joms, są­vei­kai ir kei­ti­mui­si in­for­ma­ci­ja.

Dar vie­nas kon­fe­ren­ci­jos tiks­las - pa­si­kei­ti­mas ge­rą­ja pa­tir­ti­mi nau­do­jant in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas, ska­ti­nant bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp lo­gis­ti­kos ir trans­por­to kom­pa­ni­jų bei koor­di­nuo­jant par­tne­rių veik­lą, plė­to­jant trans­por­to ko­ri­do­rius ir tie­ki­mo gran­di­nes.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su ITLKC

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami