Lietuvos atkūrimo šimtmetį motociklininkas T. Gelžinis pažymės kelione aplink pasaulį

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-21 18:30
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-21 18:30
Į kelionę aplink pasaulį T.Gelžinis leisis „BMW F 800 GS Adventure“ motociklu. Organizatorių nuotrauka
120 tūkst. ki­lo­me­trų ir 50 skir­tin­gų pa­sau­lio vals­ty­bių – to­kiai ke­lio­nei mo­to­cik­lu pa­si­ry­žęs ke­liau­to­jas Ta­das Gel­ži­nis. Į Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui pa­žy­mė­ti skir­tą ke­lio­nę T.Gel­ži­nis lei­sis šį bir­že­lį, o vi­są marš­ru­tą ke­ti­na įveik­ti per dve­jus me­tus.

Ket­vir­ta­die­nį ke­liau­to­jui BMW sa­lo­ne Vil­niu­je bu­vo įteik­ti rak­te­liai nuo nau­jo „BMW F 800 GS Ad­ven­tu­re“ mo­to­cik­lo.

„Vi­są lai­ką ža­vė­jau­si drą­siais lie­tu­vių, su­ge­bė­ju­sių įveik­ti sa­vo bai­mės ri­bą ir įvyk­dy­ti tai, apie ką ki­ti ga­li tik pa­sva­jo­ti. 2018 m. va­sa­rio 16 d. Lie­tu­va mi­nės Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį, o pro­ga su to­kia ži­nia ap­ke­liau­ti dau­ge­lį pa­sau­lio ša­lių pa­si­tai­ko tik kar­tą gy­ve­ni­me. Esu Lie­tu­vos pa­trio­tas ir no­riu gar­sin­ti sa­vo ša­lies var­dą vi­sa­me pa­sau­ly­je, o apie ar­tė­jan­tį mū­sų vals­ty­bės šimt­me­čio ju­bi­lie­jų pri­min­ti įvai­rio­se ša­ly­se gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams“, – sa­kė iš­ban­dy­mams pa­si­ry­žęs mo­to­cik­li­nin­kas.

Sa­vo odi­sė­ją per pa­sau­lį T. Gel­ži­nis pla­nuo­ja pra­dė­ti bir­že­lio mė­ne­sį iš Vil­niaus iš­vyk­da­mas Ar­ti­mų­jų Ry­tų ir Azi­jos vals­ty­bių kryp­ti­mi. Per dve­jus me­tus jis ke­ti­na ap­lan­ky­ti 6 že­my­nus ir dau­giau kaip 50 pa­sau­lio ša­lių. Kiek­vie­no­je ša­ly­je T. Gel­ži­nis ke­ti­na su­si­tik­ti su lie­tu­vių bend­ruo­me­ne ir kar­tu pa­so­din­ti me­de­lį, ku­ris tap­tų Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čio ir šios ke­lio­nės sim­bo­liu.

Nuo­la­tos at­nau­ji­na­ma in­for­ma­ci­ja apie ke­lio­nę bus skel­bia­ma sve­tai­nė­je www.free2­ri­de.lt

Šimt­me­tį mi­ni ir BMW

Įga­lio­to BMW at­sto­vo Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „Kras­ta au­to“ T. Gel­ži­niui su­teik­tas tu­ris­ti­nis mo­to­cik­las „BMW F 800 GS Ad­ven­tu­re“ yra itin pa­tva­rus mo­de­lis, pri­tai­ky­tas įveik­ti il­gus at­stu­mus įvai­ria ke­lio dan­ga. Nors sa­vo ke­lio­nė­je di­des­nią­ją da­lį ke­lio T. Gel­ži­nis pla­nuo­ja įveik­ti as­fal­tuo­ta ke­lio dan­ga, apie 30 proc. at­stu­mo jam ga­li tek­ti va­žiuo­ti itin pra­stos ko­ky­bės ke­liais ir be­ke­le.

„Sim­bo­liš­ka, kad į Lie­tu­vai is­to­riš­kai svar­bios da­tos ke­lio­nę Ta­das Gel­ži­nis lei­džia­si šį­met, BMW kon­cer­nui mi­nint šim­tą­jį sa­vo įkū­ri­mo ju­bi­lie­jų. Mo­to­cik­lai BMW is­to­ri­jo­je vi­są lai­ką užė­mė svar­bią vie­tą, ku­rie nuo pat pra­džių iš­sis­ky­rė sa­vo no­va­to­riš­ko­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ir pa­ti­ki­mu­mu. Tuo BMW mo­to­cik­lai ga­li pa­si­gir­ti ir šian­dien, to­dėl ti­ki­me, kad vie­nas ge­riau­sių tu­ris­ti­nių mo­to­cik­lų mo­de­lių „BMW F 800 GS Ad­ven­tu­re“ taps iš­ti­ki­mu ir ne­ats­ki­ria­mu par­tne­riu šio­je ne­ei­li­nė­je ke­lio­nė­je“, – tei­gė BMW pre­kės ženk­lo va­do­vas Lie­tu­vo­je Au­ri­mas Ta­ma­šaus­kas.

Šio BMW mo­de­lio va­rik­lio ga­lia sie­kia 85 AG, iš­vys­to­mas su­ki­mo mo­men­tas – 83 Nm. Tai lei­džia pa­siū­ly­ti op­ti­ma­lų ba­lan­są tarp ga­lios ir eko­no­miš­ku­mo – mo­to­cik­lu ga­liam ga­ben­ti pa­ly­gin­ti ne­ma­žą kro­vi­nio svo­rį, tuo pa­čiu me­tu ženk­liai ne­pa­di­di­nant de­ga­lų są­nau­dų. Šiuo mo­to­cik­lu ga­li bū­ti ga­be­na­ma iki 225 kg pa­pil­do­mo svo­rio, jo de­ga­lų są­nau­dos su­da­ro apie 4,3 l/100 km.

Ba­zi­nė­je šio BMW mo­to­cik­lo mo­de­lio komp­lek­ta­ci­jo­je yra to­kie ke­lio­nė­se pra­var­tūs prie­dai kaip pa­di­din­tos tal­pos 24 li­trų de­ga­lų ba­kas su 4 li­trų re­zer­vu, pa­pil­do­mos va­rik­lio ap­sau­gos, lai­kik­liai ke­lio­ni­niams krep­šiams, ABS stab­džių sis­te­ma. Šis mo­to­cik­las yra par­eng­tas prie jo pri­tvir­tin­ti vi­sus il­go­se ke­lio­nė­se rei­ka­lin­gus ak­se­sua­rus – krep­šius ir daik­tų dė­žes, pa­pil­do­mas ku­ro tal­pas, ki­tą įran­gą.

Šiam BMW mo­to­cik­lui su­tei­kia­ma 2 me­tų tarp­tau­ti­nė ga­min­to­jo ga­ran­ti­ja, to­dėl rei­kia­mą tech­ni­nį ap­tar­na­vi­mą bus ga­li­ma at­lik­ti bet ku­rio­je BMW at­sto­vy­bė­je vi­sa­me pa­sau­ly­je. Be to, mo­to­cik­las iš­sis­ki­ria ra­cio­na­lia tech­ni­ne kons­truk­ci­ja, dau­ge­lį smul­kių re­mon­to dar­bų ga­li­ma at­lik­ti sa­vo jė­go­mis esant ke­ly­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami