Lietuvos geležinkeliai ir Kinijos milžinė CMG dirbs išvien

Lzinios.lt 2015-10-08 16:00
Lzinios.lt
2015-10-08 16:00
Sutartį dėl bendros įmonės steigimo pasirašė Kinijos  "China Merchants Group" padalinio, atsakingo už logistiką vykdantysis direktorius Xu Yongjunas ir Lietuvos geležinkelių generalinio direktoriaus pavaduotojas Albertas Šimėnas.  LŽ archyvo nuotrauka
Bend­ro­vė Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai (LG) ir Ki­ni­jos vers­lo mil­ži­nė „Chi­na Mer­chants Group“ (CMG) pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl bend­ros eks­pe­di­ja­vi­mo įmo­nės stei­gi­mo. To­kia įmo­nė rū­pin­tų­si kro­vi­nių eks­pe­di­ja­vi­mu tarp Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ki­ni­jos, teik­tų vi­sas lo­gis­ti­kos pa­slau­gas. Ją steig­ti ke­ti­na­ma jau ne­tru­kus, tei­gia­ma LG pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Su­si­ta­ri­mą dėl bend­ros įmo­nės stei­gi­mo pa­si­ra­šė LG ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­ber­tas Ši­mė­nas ir CMG pa­da­li­nio, at­sa­kin­go už lo­gis­ti­ką, vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Xu Yong­ju­nas.

„Nuo­lat ieš­ko­me ga­li­my­bių dirb­ti su Ki­ni­jos kro­vi­niais, bū­dų įsit­vir­tin­ti šios ša­lies lo­gis­ti­kos že­mė­la­piuo­se. Šian­dien pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas yra ti­krai di­de­lis ir rea­lus žings­nis šio tiks­lo link“, – tvir­ti­no A. Ši­mė­nas.

Chi­na Mer­chants Group bu­vo įkur­ta 1872 me­tais. Pa­grin­di­nė jos būs­ti­nė įsi­kū­ru­si Hon­kon­ge. 2014 me­tais CMG pel­nas pa­sie­kė re­kor­di­nes aukš­tu­mas – kor­po­ra­ci­ja ga­vo be­veik 28 mlrd. jua­nių (3,9 mlrd. eu­rų) gry­no­jo pel­no. Jos bend­ro val­do­mo tur­to ver­tė sie­kia 5,35 tri­li­jo­nus jua­nių (maž­daug 745 mlrd eu­rų). Šiuo me­tu kor­po­ra­ci­ja vyk­do maž­daug 500 mln. do­le­rių ver­tės in­ves­ti­ci­jas Bal­ta­ru­si­jo­je – gre­ta Mins­ko oro uos­to ku­ria­mas mil­ži­niš­kas pra­mo­nės par­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
To skutui  78.60.168.138 2015-10-09 19:54:01
Viskas teisingai. Bet reikia atsizvelgti it I tuometine really be, kai false komunistai...
1 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2015-10-09 13:05:58
LG pasirašius šį susitarimą matosi, kad Kaunas, kaip vieta jūrinio tranzito logistikos centrui nėra reikalingas. Tranzitiniai kroviniai ateis į Lietuvą per Vilnių ir iš jo į Europą išplauks per Klaipėdą. Aišku, kad Kaunas taip pat nėra tinkama vieta ir kontinentinio tranzito logisikos centrui ar intermodaliniam krovinių terminalui. Tinkamesnis tam yra Alytus ir Šeštokai, nes ant esančio pylimo atstačius apie 50 km.geležinkelio atkarpą Varėna- Alytus, šiuo atveju kontinentinio tranzito kelias iki Šeštokų būtų 100 km. trumpesnis negu per Kauną, Kazlų Rūdą. Logiška, kad ir "Rail Baltica" vėžė iš Šeštokų į Vilnių per Alytų būtų buvusi apie 100 km trumpesnė negu dabar nutiestoji per K. Rūdą ir Kauną. Be to, akivaizdu, kad europinės vėžės maršrutui einant per Vilnių, ir keleivių srautas būtų žymiai didesnis. Juk Vilnius yra daugiau negu 2 kartus didesnis už Kauną, be to, tokiu atveju traukiniu be abejonės naudotųsi ir Baltarusija. Dabar gi nei Vilnius, nei Baltarusija į Balstogę ("Rail Baltica" į Vakarus eina per ją) per Kazlų Rūdą, t.y. 200-300 ilgesniu keliu nevažiuos. Taigi nebuvo jokių pagrįstesnių ekonominių ar politinių argumentų "Rail Baltica" tiesti nuo Šeštokų iki Kauno, o ne nuo jų iki Vilniaus per Alytų, kaip akivaizdu, nepamatuotai sukišant tam 377 mln. eurų bei paliekant sostinė už 100 km. nuo "Rail Baltica" maršruto, kas praktiškai reiškia paliekant vilniečius be galimybių naudotis šiuo greituoju traukiniu. Taigi Alytus savo padėtimi turi visas galimybes konkuruoti su Kaunu, kad krovinių tranzitai, o ir "Rail Batica" vėžė eitų per jį, o ne Kauną. Belieka Alytaus merui atitinkamai veikti. Beje, būtų įdomu sulaukti ir LG generalinio direktoriaus pavaduotojo Alberto Šimėno atsiliepimo į išdėstytus argumentus.
3 1  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami