Lietuvos komercinių automobilių rinka - dugne

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-11-10 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-11-10 06:00
Rugsėjo mėnesį Klaipėdoje buvo įregistruota 12 naujų ispaniškų autobusų.  LŽ archyvo nuotrauka
Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­ni­mis, rug­sė­jį Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ta 471 nau­ja ko­mer­ci­nė trans­por­to prie­mo­nė, ar­ba 13,3 proc. ma­žiau nei tą pa­tį 2013 me­tų mė­ne­sį. Tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių blo­ges­nis re­zul­ta­tas fik­suo­tas tik kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je (-19,8 proc.).

Eks­per­tų tei­gi­mu, rug­sė­jo mė­ne­sio mū­sų ša­lies nau­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tuo­se jau skau­džiai at­sis­pin­di vis kai­triau beį­sip­lies­kian­tis eko­no­mi­nis ka­ras tarp Ry­tų ir Va­ka­rų, menks­tan­čios kro­vi­nių ve­ži­mo apim­tys į Ru­si­ją. Juos ga­be­nan­čių dau­giau nei 16 to­nų sve­rian­čių su­nkve­ži­mių per rug­sė­jį, kaip skel­bia ACEA, Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ta net 29,6 proc. (269) ma­žiau nei pra­ei­tų me­tų tą pa­tį mė­ne­sį (382). Iš ES ša­lių blo­giau bu­vo tik Lat­vi­jo­je, kur rug­sė­jį nau­jų vil­ki­kų re­gis­tra­ci­ja smu­ko 44,5 pro­cen­to.

Vi­so­je ES per rug­sė­jį bu­vo re­gis­truo­ta 20 751 nau­jas ko­mer­ci­nis au­to­mo­bi­lis, ar­ba 2,7 proc. dau­giau nei 2013 m. tą pa­tį mė­ne­sį (20 205). De­vy­nių mė­ne­sių, nuo sau­sio iki rug­sė­jo, rin­kos au­gi­mas su­da­rė 3 pro­cen­tus.

Gel­bė­jo autobusai

Lie­tu­vos nau­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai rug­sė­jo mė­ne­sį ga­lė­jo bū­ti dar blo­ges­ni, jei­gu ne­bū­tų ste­bė­ta la­bai di­de­lė au­to­bu­sų (+230,8 proc.) ir ma­ši­nų, leng­ves­nių kaip 3,5 t (+15,4 proc.), pa­klau­sa. Per rug­sė­jį šių trans­por­to prie­mo­nių bu­vo įre­gis­truo­ta 150 (2013 m. tą pa­tį mė­ne­sį per­nai – 130). Užp­raė­ju­sį mė­ne­sį ket­vir­tos ir pa­sku­ti­nio­sios ko­mer­ci­nio trans­por­to ka­te­go­ri­jos (dau­giau kaip 3,5 to­nos sve­rian­čių ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių) lie­tu­viai įre­gis­tra­vo 278, ar­ba 30,5 proc. ma­žiau nei 2013-ųjų rug­sė­jį (400). Blo­ges­nis re­zul­ta­tas iš ES ša­lių vėl­gi fik­suo­tas tik pas kai­my­nus lat­vius (-42,7 proc.)

Tie­sa, kai ku­rių ka­te­go­ri­jų trans­por­to au­gi­mas bu­vo fik­suo­tas nuo la­bai ma­žos pa­ly­gi­na­mo­sios ba­zės. Pa­vyz­džiui, 2013-ųjų rug­sė­jo mė­ne­sį Lie­tu­vą bu­vo at­ke­lia­vę vos 13 au­to­bu­sų. Šiais me­tais tas skai­čius ūg­te­lė­jo iki 43, bet tai nė­ra daug pa­ly­gin­ti su bend­ru per rug­sė­jį mū­sų ša­ly­je re­gis­truo­to ko­mer­ci­nio trans­por­to skai­čiu­mi (471).

Au­to­bu­sų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus smar­kiai pa­ge­ri­no Klai­pė­dos mies­to au­to­bu­sų par­kas. Spa­lio pra­džio­je į jos gat­ves iš­rie­dė­jo 11 nau­jų eko­lo­giš­kų, su­slėg­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis (SGD) va­ro­mų is­pa­niš­kų trans­por­to prie­mo­nių, be to, vie­nas au­to­bu­sas yra hib­ri­das – jo jė­gai­nę mai­ti­na ir SGD, ir elek­tra.

Per tris ket­vir­čius – blo­giau­si ES

Vis dėl­to pir­mų­jų de­vy­nių me­tų mė­ne­sių nau­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo Lie­tu­vo­je ne­iš­gel­bė­jo ir ge­ri au­to­bu­sų par­da­vi­mai. Nuo sau­sio iki rug­sė­jo, ro­do ACEA duo­me­nys, mū­sų ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ta 9 proc. ko­mer­ci­jai skir­tų ma­ši­nų ma­žiau nei tuo pat me­tu 2014-ai­siais, o tai – blo­giau­sias re­zul­ta­tas vi­so­je ES. Be Lie­tu­vos, nuo­smu­kį tarp Bend­ri­jos vals­ty­bių fik­sa­vo tik­tai Suo­mi­ja (-0,3 proc.). Per tą pa­tį lai­ką kai­my­nė­je Lat­vi­jo­je re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai pa­sis­tie­bė 8,9 proc., Es­ti­jo­je – 3,2 pro­cen­tus.

ES ša­lys, ku­rios bu­vo fik­suo­tas di­džiau­sias ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas 2014 m. III ketv.

VietaŠalisRe­gis­tra­ci­ja 2013 m. III ketv.Re­gis­tra­ci­ja 2014 III ketv. Po­ky­tis (proc.)
1.Portugalija12 40519 619+58,2
2.Airija11 18516 262+45,4
3.Vengrija10 73214 509+35,2
4.Ispanija70 28893 038+32,4
5.Graikija28843790+31,4
6.Kipras897729+17,7
7.Rumunija881510 428+18,3
8.Kroatija42314982+17,7
9.Italija82 12896 008+16,9
10.Di­džio­ji Britanija242 232272 153+12,4

Šal­ti­nis: ACEA

ES ša­lys, ku­rio­se nau­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to bu­vo re­gis­truo­ta daugiausia

VietaŠa­lis Re­gis­tra­ci­ja 2014 m. III ketv. Po­ky­tis (proc.)
1.Prancūzija302 691+0,4
2Di­džio­ji Britanija272 153+12,4
3.Vokietija232 856+7,5
4.Italija96 008+16,9
5.Ispanija93038+32,4

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami