Lietuvos moterų krepšinio rinktinė rungėsi automobilių slalomo aikštelėje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-14 14:27
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-14 14:27
Slalomo trasoje krepšininkės varžėsi "Renault Captur" automobiliu. LŽ archyvo nuotraukos
2015 m. Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tui Drus­ki­nin­kuo­se be­si­ren­gian­ti Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nė vie­nin­te­lę lais­vą nuo tre­ni­ruo­čių pra­ėju­sio sek­ma­die­nio pus­die­nį pra­lei­do prie "Re­nault Cap­tur" vai­ro - iš pra­džių mo­kė­si au­to­mo­bi­lių sla­lo­mo pa­slap­čių, o po to ir pa­čios iš­ban­dė jė­gas sla­lo­mo tra­so­je.

Krep­ši­nin­kes eks­tre­ma­laus vai­ra­vi­mo pa­slap­čių mo­kė „Sos­te­na – Re­nault Sport“ lenk­ty­nių ko­man­dos ins­truk­to­rės Ag­nė Vič­kač­kai­tė–­Lau­ciu­vie­nė, Er­nes­ta Glo­by­tė ir Ind­rė Sen­ku­tė.

E.Glo­by­tė krep­ši­nin­kėms pir­miau­sia mo­kė, kad vai­ruo­jant au­to­mo­bi­lį svar­biau­sia yra tai­syk­lin­ga sė­dė­se­na ir tai­syk­lin­gas vai­ro lai­ky­mas. "Ži­no­ma, ne ma­žiau ke­ly­je ne­sib­laš­ky­ti ir ne­už­siim­ti pa­ša­li­niais da­ly­kais. Net se­kun­dės da­liai ati­trauk­tas dė­me­sys nuo ke­lio ga­li lem­ti di­de­lius ne­ma­lo­nu­mus“, – sa­kė lenk­ty­ni­nin­kė.

Varžytis slalomo trasoje krepšininkės ėjo puikiai nusiteikusios.

Pa­si­bai­gus teo­ri­nei da­liai pra­si­dė­jo pra­kti­nė. Krep­ši­nin­kės bu­vo su­skirs­ty­tos į tris ko­man­das, spe­cia­lių pra­ti­mų pa­gal­ba to­bul­no vai­ra­vi­mo įgū­džius prie "Re­nault Cap­tur" vai­ro. Bu­vo mo­ko­ma tai­syk­lin­gai lai­ky­ti vai­rą ir jį su­kti. Nuo mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nės na­rių nė aki­mir­kai akių ne­nu­lei­do ša­lia sė­dė­ju­sios "Sos­te­na - Re­nault Sport" ins­truk­to­rės.

Ta­čiau dau­giau­siai emo­ci­jų su­lau­kė die­nos pa­bai­go­je su­reng­tos sla­lo­mo lenk­ty­nės. Krep­ši­nin­kėms lenk­ty­ni­nin­kės jau pa­ta­ri­nė­jo ne tik kaip tei­sin­gai lai­ky­ti vai­rą, bet at­sklei­dė ir ke­le­tą pa­slap­čių, ku­rios pa­dė­tų grei­čiau įveik­ti sla­lo­mo tra­są.

Ge­riau­siai lenk­ty­nia­vi­mo mo­ky­tis se­kė­si vie­nai jau­niau­sių krep­ši­nio rink­ti­nės da­ly­vių, Ag­nės Vič­kač­kai­tės–­Lau­ciu­vie­nės mo­ki­nei – San­tai Okoc­ky­tei. Ji sla­lo­mo tra­są įvei­kė per 43,7 se­kun­dės ir už­ti­krin­tai nu­ga­lė­jo. San­ta už per­ga­lę kaip pri­zas bu­vo įteik­tas mil­ži­niš­kas ša­ko­tis, ku­rį su­tei­kė įga­lio­to­ji „Re­nault“ par­tne­rė Lie­tu­vo­je ir il­ga­me­tė Lie­tu­vos krep­ši­nio rė­mė­ja bend­ro­vė „Sos­te­na“.

An­tro­je vie­to­je, at­si­li­ku­si vos po­ra se­kun­džių, at­si­dū­rė Er­nes­tos Glo­by­tės mo­ki­nė Ka­mi­lė Na­cic­kai­tė. Tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo dar vie­na Er­nes­tos glo­bo­ti­nė – Sand­ra Lin­ke­vi­čie­nė. Ji nuo Ka­mi­lės at­si­li­ko vos tris de­šim­tą­sias se­kun­dės da­lis.

„Krep­ši­nin­kės ma­lo­niai nu­ste­bi­no. Kai ku­rios jų po ke­le­to pa­pil­do­mų tre­ni­ruo­čių ti­krai ga­lė­tų da­ly­vau­ti sla­lo­mo lenk­ty­nė­se ir ga­lė­tų pa­siek­ti gan ne­blo­gų re­zul­ta­tų“, – po lenk­ty­nių sa­kė I. Sen­ku­tė.

Po lais­vos ir pra­mo­gų ku­pi­no sek­ma­die­nio ie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nės vėl lau­kė su­nkus dar­bas – jos in­ten­sy­viai ruo­šia­si bir­že­lio 8-25 die­no­mis vyk­sian­čioms at­ran­kos į 2015 m. Eu­ro­pos mo­te­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to var­žy­boms.

Didžiausias šakotis buvo įteiktas slalomo varžybų nugalėtojai Santai Okockytei (antra iš kairės).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami