Lietuvos naujų automobilių rinkoje – Estijos lėtėjimo scenarijus

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-08-03 15:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-08-03 15:00
Viena iš nedaugelio naujų automobilių markių, 2016 metų liepą nepatyrusių lyginant su šių metų birželiu nuosmukio Lietuvoje, buvo korėjiečių "Hyundai".  Gamintojo nuotrauka
Pre­li­mi­na­riais ty­ri­mų bend­ro­vės „Au­to­ty­ri­mų“ duo­me­ni­mis, gau­tais pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tuo­tą me­to­di­ką iš­ana­li­za­vus Vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Re­gi­tra“ pa­teik­tus pra­di­nius duo­me­nis, 2016 m. lie­pą Lie­tu­vos nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių (M1 ir N1) re­gis­tra­vi­mas iš­au­go 6 proc. – iki 1912.

Pra­ėju­sių me­tų lie­pos mė­ne­sį mū­sų ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ti 1802 au­to­mo­bi­liai. Jau prieš ke­lis mė­ne­sius ra­do­si ženk­lų, ku­rie ro­dė, kad pa­sta­ruo­ju lai­ku la­bai bu­vęs la­bai di­de­lis nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos pa­grei­tis ga­li su­ma­žė­ti. Apie tai ne kar­tą ra­šė ir dien­raš­tis „Lie­tu­vos ži­nios“. Pir­miau­sia tai bu­vo aki­vaiz­du ana­li­zuo­jant iš Es­ti­jos at­plau­kian­čią in­for­ma­ci­ją, kad es­tų rin­ka ta­po van­gi jau nuo 2015 me­tų pra­džios. Es­ti­ja yra ma­ža ir la­bai di­na­miš­ka rin­ka, ku­ri į iš­orės ir vi­daus pa­klau­sos po­ky­čius rea­guo­ja ne­įti­kė­ti­nai žai­biš­kai, ki­tos ša­lys į juos rea­guo­ja lė­čiau. Lie­tu­vo­je ir kai ku­rio­se Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES) pri­klau­san­čio­se Ry­tų, Vi­du­rio ir Pie­tų Eu­ro­pos ša­ly­se Es­ti­jos ūkio, tarp jų – ir nau­jų au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos, rai­dos vin­giai iden­tiš­kai at­kar­to­ja­mi po 6, 9, di­des­nė­se Bend­ri­jos vals­ty­bė­se – ir dau­giau mė­ne­sių.

Pa­vyz­džiui, Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­ni­mis, 2016 me­tų bir­že­lį, ly­gi­nant su tuo pa­čiu mė­ne­siu per­nai, Es­ti­jo­je nau­jų leng­vų­jų as­me­ni­nių (M1 kla­sės) au­to­mo­bi­lių rin­ka pa­au­go mi­kros­ko­pi­niais ver­ti­nant vi­so ES Ry­tų re­gio­no mas­tu 1,2 pro­cen­to. Lie­tu­vos rin­kos au­gi­mas pir­mą va­sa­ros mė­ne­sį su­da­rė 25 pro­cen­tus.

Pa­sak „Au­to­ty­ri­mų“ at­as­kai­tos, lie­pos mė­ne­sį reeks­por­tas mū­sų ša­ly­je ir to­liau iš­li­ko tarp svar­biau­sių rin­kos au­gi­mo veiks­nių: 375 lie­pą įre­gis­truo­ti nau­ji au­to­mo­bi­liai (iš jų – 340 „Fiat“ ir 27 „Al­fa Ro­meo“) bu­vo iš­re­gis­truo­ti dar iki mė­ne­sio pa­bai­gos, o dar bent 22 bus iš­re­gis­truo­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Lie­pą leng­vų­jų as­me­ni­nių (M1) ir ko­mer­ci­nių (N1) au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas iš­au­go vie­no­dai – po 6 proc., ati­tin­ka­mai iki 1655 ir 257 ma­ši­nų. „Au­to­ty­ri­mams“ ana­li­zuo­jant re­gis­tra­vi­mą at­ski­ro­mis dar­bo die­no­mis aiš­kė­jo, kad pa­ti sėk­min­giau­sia bu­vo lie­pos 21-oji, ka­da bu­vo įre­gis­truo­ti 179 nau­ji au­to­mo­bi­liai, o pa­ti pra­sčiau­sia – lie­pos 4-oji, kai vals­ty­bi­nia­me Ke­lių trans­por­to re­gis­tre at­si­ra­do vos 24 įra­šai apie re­gis­truo­tas nau­jas ma­ši­nas.

Pra­ei­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je to­liau už­ti­krin­tai pir­ma­vo „Fiat“ mar­kė (bu­vo re­gis­truo­ta 400 šios mar­kės nau­jų au­to­mo­bi­lių), an­tro­ji vie­ta ati­te­ko „Toyo­ta“ (204), o nuo jos ne­žy­miai at­si­li­ko „Volks­wa­gen“ (201). Tarp pres­ti­ži­nių mar­kių šį­kart pir­ma­vo „Au­di“ (46).

Lie­pą tarp as­me­ni­nės pa­skir­ties (M1) mo­de­lių pir­ma­vo „Fiat 500“ (260), „Fiat 500X“ (73) ir „Nis­san Qash­qai“ (70). Tarp leng­vų­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių (N1) dau­giau­siai pir­kė­jų dė­me­sio su­lau­kė „Re­nault Mas­ter“ (42).

2016 m. sau­sį-lie­pą Lie­tu­vo­je iš vi­so įre­gis­truo­ta 14 085 nau­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 23 proc. dau­giau nei tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu pra­ei­tais me­tais (11 489).

Nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių (M1 ir N1 kla­sės) re­gis­tra­vi­mo Lie­tu­vo­je di­na­mi­ka 2016 m. I-VII mėn.

MėnuoPo­ky­tis (proc.)*
Sausis+7
Vasaris+36
Kovas+26
Balandis+22
Gegužė+46
Birželis+26
Liepa+6

Pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2015 m. mėnesiu

Šal­ti­nis: „Autotyrimai“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24 – 25 die­no­mis, Ita­li­jo­je Ma­džo­rės (Mag­gio­re) mies­te vy­ku­sia­me Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nio čem­pio­na­to fi­na­le pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Ta­čiau Lie­tu­vos [...]
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me reg­bio „Top“ ly­gos tu­re už­ti­krin­tas per­ga­les iš­ko­vo­jo tur­ny­ro favoritės Šiau­lių eki­pos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami