Lietuvos naujų komercinių automobilių rinka puolė į recesiją

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-02-29 09:32
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-02-29 09:32
Lietuvos viešajam transportui skirtų autobusų pirkimas labai priklauso nuo į šalį atkeliaujančios europinės paramos. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
2015 me­tų sau­sio mė­ne­sį mū­sų ša­ly­je bu­vo įre­gis­tuo­ta 10,6 proc. ma­žiau nau­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių nei per­nai tą pa­tį mė­ne­sį. Pa­gal šį ro­dik­lį Lie­tu­va at­si­dū­rė tarp 6 iš 27 Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių (be Mal­tos), ku­rio­se bu­vo fik­suo­tas ko­mer­ci­nio trans­por­to nuo­smu­kis.

Anot nau­jau­sios Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­tos, pra­ėju­sį mė­ne­sį be Lie­tu­vos ne­igia­mą nau­jų ko­mer­ci­nių ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį bend­ri­jo­je dar fik­sa­vo abi mū­sų se­sės prie Bal­ti­jos Es­ti­ja (-3,4 proc.) ir Lat­vi­ja (-7,9 proc.), taip pat – Bul­ga­ri­ja (-25,3 proc.), Veng­ri­ja (-8,1 proc.) ir Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja (-1,4 proc.). Pri­min­si­me, kad per­nai, ly­gi­nant su 2014 me­tais, Lie­tu­va (+38,3 proc.) pa­gal nau­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­kos au­gi­mą bu­vo an­tra ES po Ai­ri­jos (+38,4 proc.), ta­čiau bent jau pir­mą­jį šių me­tų mė­ne­sį aukš­to re­gis­tra­vi­mo tem­po ne­iš­lai­kė. Prie ko­mer­ci­nio trans­por­to yra pri­ski­ria­mi: a)ma­žiau kaip 3,5 to­nos sve­rian­tys ko­mer­ci­niai au­to­mo­bi­liai, b)dau­giau kaip 3,5 to­nos svo­rio ko­mer­ci­nės maš­ti­nos; c) dau­giau nei 16 to­nų sve­rian­tis su­nkias­vo­ris trans­por­tas (dau­giau­sia – vil­ki­kai); d) au­to­bu­sai ir spe­cia­lio­ji tech­ni­ka.

Lie­tu­vos rin­ka: blo­giau nebūna

Iš ko­mer­ci­nio trans­por­to rū­šių 2015 me­tais, pa­ly­gin­ti su už­per­nai, mū­sų ša­lis Eu­ro­pos Są­jun­go­je bu­vo pir­ma pa­gal vil­ki­kų (+70,5 proc.) ir an­tra di­des­nio nei 3,5 to­nos svo­rio ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių (+65 proc.) re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą. Bet re­gis­truo­da­ma pra­ėju­sį sau­sį dau­giau kaip 16 to­nų sve­rian­čias (-5,4 proc.), di­des­nio kaip 3,5 to­nos (-4,7 proc.) bei ma­žes­nio kaip 3,5 to­nos svo­rio (-9,3 proc.) nau­jas ko­mer­ci­nes ma­ši­nas Lie­tu­va bu­vo tre­čia nuo ga­lo. O pa­gal nau­jų au­to­bu­sų ir spe­cia­lio­jo trans­por­to nuo­smu­kį (-73 proc.) ir aps­kri­tai at­si­dū­rė pa­sku­ti­nė­je vie­to­je.

Pa­pras­tai nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos po­ky­čiai at­spin­di gy­ven­to­jų, o ko­mer­ci­nių ma­ši­nų – įmo­nių at­ei­ties eko­no­mi­nius lū­kes­čius. Ana­li­zuo­jant nau­jau­sią ACEA at­as­kai­tą ne­tgi ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je lū­kes­čiai yra la­bai su­pras­tė­ję, o tam ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos ir Ru­si­jos kri­zė. Ta­čiau nau­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai pa­ta­ria ne­sku­bė­ti su iš­va­do­mis. Esą pir­mo­sios ti­kro­sios ten­den­ci­jos iš­ryš­kės ver­ti­nant ne­bent pir­mo­jo ket­vir­čio re­zul­ta­tus, o ge­riau­siai jos bus ma­ty­ti tik me­tų vi­du­ry­je. Tei­gia­ma, kad dėl aps­kai­tos ir nu­pirk­to trans­por­to pri­sta­ty­mo ypa­ty­bių sau­sis vi­suo­met bu­vo su­nkiai prog­no­zuo­ja­mas, pra­ėjęs mė­nuo – ne iš­im­tis.

Gau­siau­siai ap­si­pir­ko prancūzai

Bend­rai Eu­ro­pos Są­jun­gos nau­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jams pir­ma­sis šių me­tų mė­nuo bu­vo sėk­min­gas. Bend­ri­jos įmo­nės ir pi­lie­čiai sau­sį įre­gis­tra­vo 149 712 nau­jų ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių, ar­ba 12 proc. dau­giau nei 2014 me­tais (142 564).

Di­džiau­sias rin­kos au­gi­mas sau­sį bu­vo fik­suo­tas Kip­re (+70,6 proc.), Slo­vė­ni­jo­je (+46,4 proc.) ir Kroa­ti­jo­je (+37,3 proc.).

Nors pra­ėju­sį mė­ne­sį Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos rin­ka ir smuk­te­lė­jo, ši ša­lis bu­vo an­tra bend­ri­jo­je pa­gal re­gis­truo­to nau­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to skai­čių (bri­tų įmo­nės ir gy­ven­to­jai sau­sį įre­gis­tra­vo 24 621 nau­ją ko­mer­ci­nę ma­ši­ną). Pir­mo­je vie­to­je pa­gal šį ro­dik­lį bu­vo Pra­ncū­zi­ja (32 045), tre­čio­je – Vo­kie­ti­ja (21 635).

ES ša­lių pen­ke­tu­kas, ku­rio­se nau­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių bu­vo įre­gis­truo­ta dau­giau­sia, 2015 me­tų sausis

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Prancūzija32 045(28 697)**+11,7
2.Di­džio­ji Britanija24 621(24 961)–1,4
3.Vokietija24 131(21 635)+11,5
4.Italija13 457(10 862)+23,9
5.Ispanija13 106 (10 832)+21.

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. sau­si mėn.

**2015 m. sau­sio re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: ACEA.

ES ša­lių pen­ke­tu­kas, ku­rio­se bu­vo fik­suo­tas di­džiau­sias nau­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas, 2015 me­tų sau­sis.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo rezultatasPo­ky­tis (proc.)*
1.Kipras116(68)**+70,6
2.Slovėnija1111(759)+46,4
3.Kroatija685(499)+37,3
4.Rumunija1633(1220)+33,9
5.Danija3288(2852)+24.

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. sau­sio mėn.

**2015 m. sau­sio re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: ACEA.

ES ša­lių še­še­tu­kas, ku­rio­se bu­vo fik­suo­tas trans­por­to re­gis­tra­vi­mo nuo­smu­kis, 2015 me­tų sausis

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo rezultatasPo­ky­tis (proc.)*
1.Bulgarija277(371)–25,3
2.Vengrija1693(1843)–8,1
3.Lietuva371(415)–10,6
4.Latvija293(318)–7,9
5.Estija476(493)–3,4
6.Di­džio­ji Britanija24 621(24 961)–1,4.

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. sau­sio mėn.

**2015 m. sau­sio re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Isgelbes  78.60.168.138 2016-02-29 22:23:56
1000 Girtekos vilkiku Lietuva tikrai isgelbes. Tik our jie vazines?
0 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami