Lietuvos netenkina estų ir latvių sąlygos dėl Vilniaus prijungimo prie „Rail Baltica“

BNS 2014-04-02 16:09
BNS
2014-04-02 16:09
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Ar­tė­jant dar vie­nam tri­jų Bal­ti­jos ša­lių de­ry­bų eta­pui dėl eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio vė­žės „Rail Bal­ti­ca“ bend­ros įmo­nės stei­gi­mo, Lie­tu­vos at­sto­vai ti­ki­na, jog jų ne­ten­ki­na kai ku­rios par­tne­rių ke­lia­mos są­ly­gos dėl ak­ci­nin­kų su­tar­ties.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Plė­tros ir tarp­tau­ti­nių ry­šių de­par­ta­men­to va­do­vas Are­ni­jus Jac­kus BNS sa­kė, jog Lie­tu­va ne­su­tin­ka su Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pa­siū­ly­mu dėl Vil­niaus pri­jun­gi­mo ap­sisp­ręs­ti vė­liau, nors jung­ties klau­si­mo jos ne­be­gin­či­ja.

„Praė­ju­sio su­si­ti­ki­mo me­tu Es­ti­ja ir Lat­vi­ja kal­bė­jo apie, jų su­pra­ti­mu, komp­ro­mi­si­nį pa­siū­ly­mą, ku­ris iš es­mės yra skir­tin­gas nei bu­vo su­tar­ta pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo 16 die­ną pen­kių mi­nis­trų. Jie su­tin­ka, kad Vil­nius bū­tų in­teg­ruo­ta „Rail Bal­ti­ca“ da­lis, ta­čiau jie siū­lo ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­im­ti vė­liau, at­li­kus tam ti­kras stu­di­jas ir ana­li­zes. Ne­ga­na to, Lat­vi­ja kar­tu su Es­ti­ja spręs­tų, ku­rio­je vie­to­je Lie­tu­vo­je ir kaip bū­tų tie­sia­ma inf­ras­truk­tū­ra. Mes su tuo ne­ga­li­me su­tik­ti“, - BNS sa­kė A.Jac­kus.

Jo tei­gi­mu, Vil­niaus pri­jun­gi­mo klau­si­mas ne­tu­rė­tų truk­dy­ti baig­ti de­ry­bas dėl ak­ci­nin­kų su­tar­ties ir ap­sisp­ręs­ti dėl bend­ros „Rail Bal­ti­ca 2“ įmo­nės stei­gi­mo.

„Mes ne­tu­ri­me nuo­sta­tų ak­ci­nin­kų su­tar­ty­je, ku­rios sa­ky­tų, kad mes kar­tu pri­im­si­me spren­di­mus dėl Ry­gos ar dėl Ta­li­no pa­jun­gi­mo. (...) Mes ga­li­me ei­ti į šį pro­jek­tą, jei­gu aiš­kiai par­ašo­ma, be jo­kių iš­ly­gų ir są­ly­gų, kad Vil­nius yra in­teg­ruo­ta da­lis“, - sa­kė A.Jac­kus.

Už pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą Lie­tu­vo­je at­sa­kin­gos „Rail Bal­ti­ca sta­ty­bos“ va­do­vas Dai­nius Bud­rys taip pat sa­ko, jog Lie­tu­vai ke­lia abe­jo­nių par­tne­rių siū­ly­mai.

„Mums ke­lia abe­jo­nių to­kie jų (lat­vių ir es­tų - BNS) pa­mąs­ty­mai dėl Vil­niaus. Mes ke­lia­me klau­si­mą ne ar, o kaip bū­tų in­teg­ruo­tas Vil­nius, dėl to mes tu­rė­tu­me vi­du­je nu­spręs­ti“, - BNS sa­kė D.Bud­rys.

Be to, pa­sak A.Jac­kaus, Lie­tu­vos ne­ten­ki­na par­tne­rių są­ly­ga dėl ne­kon­ku­ra­vi­mo - ne­aiš­ku, kaip par­tne­riai in­terp­re­tuo­ja šią nuo­sta­tą. Bai­mi­na­ma­si, jog tai vė­liau ga­li už­kirs­ti ke­lią Lie­tu­vo­je plės­ti ge­le­žin­ke­lį „Rail Bal­ti­ca“.

„Mes tu­rė­da­mi to­kį punk­tą, ap­ri­bo­ja­me sa­vo ga­li­my­bę plė­to­ti eu­ro­pi­nės vė­žės tink­lą, pa­vyz­džiu, sta­tant li­ni­ją iki Klai­pė­dos. Tai ga­li pa­tek­ti bū­tent į to punk­to - ne­kon­ku­ra­vi­mo - są­vo­ką“, - BNS sa­kė A.Jac­kus.

Be to, anot Lie­tu­vos at­sto­vų, kol kas ne­ran­da­ma su­ta­ri­mo, ko­kia tei­sė bus tai­ko­ma bend­ros įmo­nės ak­ci­nin­kų tar­pu­sa­vio san­ty­kiams.

„Vie­nas iš dis­ku­si­nių klau­si­mų - ko­kią tei­sę mes nau­do­si­me ak­ci­nin­kų tar­pu­sa­vio san­ty­kiams. Es­ti­ja su Lat­vi­ja siū­lo, kad tai bū­tų Lat­vi­jos tei­sė. Mes tuo tar­pu at­li­ko­me ana­li­zę ir ra­do­me, kad Lat­vi­jos tei­sė iš es­mės ski­ria­si, pa­ly­gin­ti su Lie­tu­vos ar tos pa­čios Es­ti­jos“, - BNS kal­bė­jo A.Jac­kus.

„Mes siū­lė­me ki­tos ša­lies tei­sę. Mes ban­do­me pa­sa­ky­ti, kad iš­ana­li­za­vę tei­sės as­pek­tus, ma­to­me tam ti­krus pa­vo­jus, nors kal­bant ir dis­ku­tuo­jant, lat­viai ir­gi iš pri­nci­po pri­ta­ria nuo­mo­nei, kad inf­ras­truk­tū­ra tu­ri pri­klau­sy­ti kiek­vie­nai ša­liai, bet žings­nių, kaip tai pa­da­ry­ti, jie nė­ra pa­siū­lę. Mes siū­lo­me ne­tai­ky­ti Lat­vi­jos tei­sės, o tai­ky­ti ki­tos ša­lies tei­sę, ku­ri nu­ma­ty­tų kiek­vie­nos ša­lies inf­ras­truk­tū­ros at­sky­ri­mą“, - kal­bė­jo D.Bud­rys.

Dis­ku­si­jų, anot Lie­tu­vos at­sto­vų, taip ke­lia val­dy­bos klau­si­mas - Lie­tu­va ir Lat­vi­ja siū­lo, kad val­dy­bo­se tu­rė­tų bū­ti at­sto­vau­ja­ma ak­ci­nin­kams, ta­čiau tam ne­pri­ta­ria Es­ti­ja, ku­ri siū­lo, kad val­dy­bo­je tu­rė­tų dirb­ti at­sa­kin­gų įmo­nių di­rek­to­riai.

Lie­tu­va su Lat­vi­ja ir Es­ti­ja de­ra­si dėl bend­ros „Rail Bal­ti­ca“ įmo­nės stei­gi­mo - pa­grin­di­nis vals­ty­bių gin­čas ky­la dėl Vil­niaus pri­jun­gi­mo prie tra­sos. De­ry­bos tarp par­tne­rių to­liau vyks ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį Ry­go­je.

Per­nai rug­sė­jo 16 die­ną pen­kių vals­ty­bių – Len­ki­jos, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Suo­mi­jos – trans­por­to mi­nis­trai Vil­niu­je pa­si­ra­šė dek­la­ra­ci­ją dėl bend­ros „Rail Bal­ti­ca“ įmo­nės stei­gi­mo. Su­si­ta­ri­mas pa­siek­tas po to, kai Es­ti­ja nu­si­lei­do dėl Lie­tu­vos sie­kio, kad pro­jek­tas Lie­tu­vo­je ap­jung­tų ir sos­ti­nę Vil­nių.

Lie­tu­va 100 ki­lo­me­trų at­ša­ką nuo Kau­no iki Vil­niaus no­ri mo­der­ni­zuo­ti, kad vi­sų Bal­ti­jos vals­ty­bių sos­ti­nės bū­tų su­jung­tos tran­seu­ro­pi­ne vė­že.

Ge­le­žin­ke­lis tu­rė­tų su­jung­ti Hel­sin­kį, Ta­li­ną, Ry­gą, Vil­nių ir Var­šu­vą, pra­tę­siant jį iki Ber­ly­no. Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis tu­rė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­ma 85 proc. pro­jek­to ver­tės. Lie­tu­vos su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras pra­ėju­sią sa­vai­tę par­eiš­kė, kad pro­jek­tas ga­li kai­nuo­ti apie 18 mlrd. li­tų.

Bend­ras „Rail Bal­ti­ca“ tra­sos il­gis Lie­tu­vo­je tu­rė­tų siek­ti apie 360 ki­lo­me­trų, Lat­vi­jo­je – kiek dau­giau nei 300 ki­lo­me­trų, Es­ti­jo­je – apie 300 ki­lo­me­trų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (8)
Brikas  78.62.105.128 2014-04-03 11:08:17
Argi Lietuvai jau nebereikia gerų kaimynų. Išlieka tiktai "gera" kaimynystė su rusais. Lenkai, latviai ir estai — visi "blogi".
2 2  Netinkamas komentaras
Ar iš tikrųjų nėra kvailų...  78.60.231.248 2014-04-02 23:04:17
Pirmiausia būtina žmonėms pasakyti, kas apspręndė tiesti trasą per Kauną, jeigu ji skirta sujungti sostines - Taliną, Rygą, Vilnių, Varšuvą, Berlyną. Be to, kokia prasmė buvo ją vesti per Kauną, kai link Varšuvos trasa eina tik nuo Balstogės. Vadinasi važiuojant į Varšuvą tektų iš Vilniaus į Balstogę vykti per Kauną (su persėdimu jame), o tai akivaizdi nesąmonė (tai apie 200 km. ilgesnis kelias). Tas pats yra ir su Ryga, Talinu - išeina, kad rygiečiams į Vilnių, o vilniečiams į Rygą, Taliną teks vykti per Kauną su persėdimu Kaune. Tai taip pat apie 120 km. ilgesnis kelias. Taigi, europinės vėžės tiesimas nuo Šeštokų iki Kauno nutrauktinas, tuos pinigus reikia panaudoti vėžės tiesimui Vilnius - Panevėžys - Šiauliai. Juo labiau, kad vėžė iki Kauno bus skirta tik 120 km/val. greičiui, kai sostines jungiant linija būtų 240 km/val greičio. 120 km/val greičio vėžę visiškai pakaktų atsivesti iki Marijampolės, įrengiant krovinių terminalą Suvalkijai, Kaunui, Karaliaučiui. Kas per išsireiškimas "integruoti Vilnių". Žmonėms tai nesuprantama, kodėl tokiais tarptautiniais žodžiais slepiama dalyko esmė. Juk akivaizdu, kad taip Lietuvos valdžia slepia aferą, kuria Vilnius paliktas už 100 km. nuo vėžės maršruto, kai "Rail Baltica" idėja - jungti sostines... Kalba turi eiti ne apie Vilniaus prijungimą 100 km. atšaka, o apie vėžės maršrutą per Vilnių, kad iš jo į Balstogę būtų vykstama ne per Kauną, o tiesiai (pvz. Druskininkus).
5 2  Netinkamas komentaras
kieno?  78.56.29.199 2014-04-02 20:24:02
Kieno čia ausys kyšo? Ar tik Lietuvos geležinkelyje netupi tokie patys sabotažininkai, kaip Skardžius? Išsigalvoja vis naujus reikalavimus Lietuvos vardu, kad tik vilkinti.
4 0  Netinkamas komentaras
Vero  82.140.180.24 2014-04-02 19:32:04
Dėl valdžios bestuburės, jau ne tik šudlenkiai mums nurodinėja, bet ie estai su latviais. Ypač estai, šunsnukiai, koks jų reikalas, tegu žiūri kiek jiems kainuos geležinkelio sujungimas su Suomija. Turbūt daug kartų daugiau, negu tas mažas km skirtumas, prijungiant Vilnių.
5 0  Netinkamas komentaras
ne Lietuvos netenkina  87.247.83.49 2014-04-02 18:25:23
o tam tikrų grupių.
5 1  Netinkamas komentaras
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami