Lietuvos oro uostų rekordai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-14 11:04
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-14 11:04
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
2015-ie­ji Lie­tu­vos oro uos­tams bu­vo re­kor­di­niai me­tai – per 12 mė­ne­sių ap­tar­nau­tų ke­lei­vių skai­čius smar­kiai vir­ši­jo ša­lies gy­ven­to­jų skai­čių ir pa­sie­kė 4,2 mi­li­jo­no. Vil­niaus, Kau­no ir Pa­lan­gos oro uos­tų pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­ju­sių žmo­nių srau­tas per me­tus iš­au­go 11,3 proc., o skry­džių su­lauk­ta 5,7 proc. dau­giau.

Au­gi­mo ten­den­ci­jos ste­bi­mos vi­suo­se tri­juo­se oro uos­tuo­se. Pa­vyz­džiui, Vil­niaus oro uos­tas pir­mą kar­tą sa­vo veik­los is­to­ri­jo­je vir­ši­jo 3 mln. ke­lei­vių per me­tus skai­čių. 2015 m. sos­ti­nė­je ap­tar­nau­ta 13,4 proc. dau­giau žmo­nių nei 2014-ai­siais – 3,3 mln. Pa­lan­go­je ke­lei­vių srau­tas per me­tus pa­di­dė­jo 9,4 proc., Kau­ne – 3,2 proc, – ra­šo­ma Lie­tu­vos oro uos­tų pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„O­ru ke­liau­jan­čių ir oro uos­to pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­čių žmo­nių skai­čius Lie­tu­vo­je sta­bi­liai au­ga nuo 2009-ųjų. Per še­še­rius me­tus vien Vil­niu­je ke­lei­vių skai­čius iš­au­go 2,5 kar­to. Ša­lies gy­ven­to­jų mo­bi­lu­mas vis di­dė­ja – ke­liau­ja­ma tiek tu­riz­mo, tiek vers­lo rei­ka­lais, Lie­tu­va taip pat vis daž­niau pa­ste­bi­ma tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je ir yra lan­ko­ma sve­čių iš už­sie­nio. Ki­tą­met su nau­jais ve­žė­jais ir nau­jo­mis kryp­ti­mis dar iš­plė­si­me ke­liau­to­jų ga­li­my­bes, tad ti­ki­mės, kad au­gi­mas ne­sus­tos“, – sa­ko Lie­tu­vos oro uos­tų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Al­man­tas.

Kaip pa­ste­bi G. Al­man­tas, oro uos­tai no­rė­da­mi ko­ky­biš­kai pri­im­ti ir pa­si­rū­pin­ti nuo­lat au­gan­čiu ke­lei­vių srau­tu, su­si­du­ria su iš­šū­kiu – in­ves­ti­ci­jų inf­ras­truk­tū­rai plės­ti trū­ku­mu.

Po­pu­lia­riau­sios skry­džių kryp­tys 2015 m. Vil­niu­je ir Pa­lan­go­je iš­li­ko to­kios pa­čios – sos­ti­nė­je dau­giau­siai ke­lei­vių su­lau­kia skry­džiai į Lon­do­ną, Frank­fur­tą ir Ry­gą, Pa­lan­go­je ir to­liau ly­de­riau­ja Ko­pen­ha­ga. Kau­ne 2014 m. itin pa­klau­sios bu­vo at­os­to­gų kryp­tys, bet 2015 m. iš po­pu­lia­riau­sių­jų są­ra­šo vir­šaus jas iš­stū­mė Lon­do­nas, Dub­li­nas ir Ko­pen­ha­ga.

2015-ai­siais Lie­tu­vos oro uos­tai pri­ėmė ir iš­lei­do 50 tūkst. skry­džių – 3 tūkst. dau­giau ne­gu me­tais anks­čiau. Tai nu­lė­mė nau­ji tie­sio­gi­niai skry­džiai į Ode­są, Sankt Pe­ter­bur­gą, Me­min­ge­ną, Bi­lun­dą, Glaz­gą, Bel­fas­tą, Mal­mę, Mad­ri­dą ir Ei­la­tą. Taip pat bu­vo pa­ge­rin­tas su­si­sie­ki­mas su Os­lu, Frank­fur­tu, Stok­hol­mu, Ki­je­vu, Ko­pen­ha­ga, Stam­bu­lu, Ber­ge­nu, Don­kas­te­riu, Dort­mun­du, Sta­van­ge­riu, Bar­se­lo­na, Bre­me­nu, Briu­se­liu, Mi­la­nu ir Ry­ga.

Šie­met skry­džių skai­čių ti­ki­ma­si pa­di­din­ti dar la­biau – Vil­niu­je apie veik­los pra­džią pa­skel­bė dvi nau­jos avia­kom­pa­ni­jos – „Vue­ling“ ir „Ger­ma­nia“, skrai­din­sian­čios į Bar­se­lo­ną ir Ciū­ri­chą. Kau­ne ir Pa­lan­go­je skry­džius į Lon­do­ną pra­dės vyk­dy­ti kom­pa­ni­ja „Wizz Air“, o pa­jū­ry­je taip pat ims kil­ti ir leis­tis kom­pa­ni­jos „LOT“ lėk­tu­vai iš Var­šu­vos.

Pa­ste­bi­ma, kad Lie­tu­vos oro uos­tai vis di­des­nį vaid­me­nį uži­ma Bal­ti­jos ša­lių rin­ko­je – 2015-ai­siais trys ci­vi­li­niai ša­lies oro uos­tai ap­tar­na­vo 36 proc. vi­sų čia skrai­dan­čių ke­lei­vių. Per dve­jus me­tus ši da­lis iš­au­go 2 proc., kai tuo tar­pu Ry­gos oro uos­to ap­tar­nau­ja­ma da­lis nuo 2013-ųjų su­ma­žė­jo nuo 47 iki 45 proc. Ta­li­no oro uos­tas pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus lai­ko­si sta­bi­liai ir ap­tar­nau­ja 19 proc. Bal­ti­jos ša­lių oro ke­lei­vių.

Apie Lie­tu­vos oro uostus

Lie­tu­vos oro uos­tų tink­lui pri­klau­so trys oro var­tai Vil­niu­je, Kau­ne ir Pa­lan­go­je. Per 2015 me­tus jie ap­tar­na­vo 4,2 mi­li­jo­no ke­lei­vių. Šiuo me­tu iš Lie­tu­vos oro uos­tų 17 avia­kom­pa­ni­jų re­gu­lia­riai skrai­do 55 kryp­ti­mis į 44 mies­tus Eu­ro­po­je ir už jos ri­bų, o ša­lies pa­sie­kia­mu­mą dar la­biau di­di­na dau­giau nei 6 už­sa­ko­mų­jų skry­džių bend­ro­vės. Tarp­tau­ti­nės oro uos­tų ta­ry­bos (ACI Eu­ro­pe) duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos oro uos­tai prie Lie­tu­vos BVP 2013-ai­siais pri­si­dė­jo 2,5 proc.

Žymės:oro uostai •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami