Lietuvos rinkoje – „popieriniai“ automobiliai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-08-09 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-08-09 06:00
Nauji automobiliai jau seniai tapo pardavėjų, siekiančių geresnių rezultatų, nei leidžia realios galimybės, įkaitais.     Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­ni­mis, pir­mą­jį pus­me­tį pa­gal nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių ma­ši­nų (M1 kla­sės) re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą Lie­tu­va tarp 27 Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių (be Mal­tos) užė­mė 3 vie­tą. Ta­čiau kai ku­rie au­to­mo­bi­lių rin­kos spe­cia­lis­tai tvir­ti­na, kad to­kia aukš­ta po­zi­ci­ja mums ne­prik­lau­so.

Jei ti­kė­si­me ofi­cia­lia ACEA sta­tis­ti­ka, di­de­lę di­na­mi­ką re­gis­truo­da­ma nau­jas M1 kla­sės ma­ši­nas Lie­tu­va ro­dė ir 2014, ir 2015 me­tais. Ta­da bu­vo fik­suo­ja­mas ati­tin­ka­mai 19,3 proc. ir 17,8 proc. rin­kos au­gi­mas, o mū­sų ša­lis ES tais me­tus užė­mė 6 vie­tą. Blo­giau ES kon­teks­te at­ro­dė­me 2013-ai­siais, kai Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka smuk­te­lė­jo 0,1 pro­cen­to. Ta­čiau šie­met tre­čio­ji vie­ta po pir­mų še­šių mė­ne­sių lei­džia teig­ti, jog 2016-ai­siais pa­gal rin­kos au­gi­mą tarp ES vals­ty­bių gal­būt tap­si­me ne­tgi „pri­zi­nin­kais“. Gai­la, bet Lie­tu­vos lai­mė­ji­mai ga­li bū­ti ku­ria­mi dirb­ti­nai, to­dėl ofi­cia­li sta­tis­ti­ka ne­ati­tin­ka rea­ly­bės. Bent jau taip tvir­ti­na „Lie­tu­vos ži­nioms“ ne­ofi­cia­lius re­gis­tra­vi­mo duo­me­nis pa­tei­kę dien­raš­čio šal­ti­niai.

Rin­ka ma­ni­pu­lia­ci­jų raiste

Pa­sak vie­no jų, Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių im­por­tuo­to­jai sten­gia­si par­ody­ti ge­res­nį re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tą, nei yra iš ti­krų­jų, ir siek­da­mi šio tiks­lo dirb­ti­nai di­di­na re­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių skai­čių. Tai ne­va se­na prob­le­ma, o bend­ro­vės tie­siog ma­ni­pu­liuo­ja skai­čiais dėl pel­no.

„Ma­no ži­nio­mis, kai ku­rie im­por­tuo­to­jai „iš­si­mu­ša“ iš ga­min­to­jų ge­res­nes kai­nas, nei šie ima iš Va­ka­rų Eu­ro­pos gy­ven­to­jų. Esą Lie­tu­vo­je per­ka­mo­ji ga­lia ma­ža, rei­kia kaip nors pri­vi­lio­ti pir­kė­jų. Ki­ta da­lis im­por­tuo­to­jų už­sii­ma ma­ni­pu­lia­ci­jo­mis, nes yra įsi­pa­rei­go­ję ga­min­to­jams, kad par­duos tam ti­krą skai­čių au­to­mo­bi­lių. Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je to pa­siek­ti ne­įma­no­ma, da­ro­mos ro­ki­ruo­tės“, – kal­bė­jo „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Ki­ta ver­tus, anot jo, „tai, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je, yra nie­kas pa­ly­gin­ti su tuo, kas da­ro­ma Es­ti­jo­je, o ypač Lat­vi­jo­je“. „Jei Bal­ti­jos ša­lių im­por­tuo­to­jai ne­siim­tų ma­ni­pu­lia­ci­jų, jie pa­pras­čiau­siai ban­kru­tuo­tų. Lie­tu­vo­je jo­kios nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos nė­ra. Tai pir­kė­jų vil­tims ska­tin­ti su­gal­vo­tas ble­fas“, – tvir­ti­no dien­raš­čio šal­ti­nis. Jis pa­brė­žė, kad dėl ga­li­mų su­kty­bių ka­žin ko­dėl nuo­lat pirš­tu baks­no­ja­ma į nau­jas ma­ši­nas reeks­por­tuo­jan­čius im­por­tuo­to­jus, nors esą „ma­ni­pu­liuo­ja­ma ir ki­taip“.

Reeks­por­tas nuo­lat mi­ni­mas ir ty­ri­mų bend­ro­vės „Au­to­ty­ri­mai“ mė­ne­si­nė­se at­as­kai­to­se. Tar­ki­me, ba­lan­dį ji net iš­lei­do spe­cia­lų pra­ne­ši­mą, ku­ria­me iš­sa­miai ap­ra­šo­ma, ko­kia iš tie­sų bū­tų bu­vu­si 2015 me­tų Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka, jei ne­bū­tų bu­vę reeks­por­to. Iš­kart po Nau­jų­jų „Au­to­ty­ri­mai“ pa­skel­bė, kad pra­ėju­siais me­tais ša­lies fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo 19 441 nau­ją leng­vą­jį (M1 ir N1 kla­sės) au­to­mo­bi­lį. Ta­čiau jau ba­lan­dį pa­tiks­li­no: vi­daus po­rei­kiams nau­jų ma­ši­nų bu­vo re­gis­truo­ta ma­žiau – tik 16 322. Anot bend­ro­vės, vi­daus po­rei­kiams skir­ti au­to­mo­bi­liai yra tie, ku­rie pir­mą­kart re­gis­truo­ja­mi Lie­tu­vos vals­ty­bi­nia­me ke­lių trans­por­to re­gis­tre ir pa­skui per ke­tu­ris mė­ne­sius ne­iš­ke­liau­ja iš ša­lies.

„Au­to­ty­ri­mai“ prie reeks­por­tuo­ja­mų nau­jų ma­ši­nų pri­ski­ria tas, ku­rios įre­gis­truo­ja­mos vals­ty­bės įmo­nė­je „Re­gi­tra“, o vė­liau per 121 die­ną iš­re­gis­truo­ja­mos. Ko­dėl ne per il­ges­nį ter­mi­ną? Pa­si­ro­do, už­del­sus trans­por­to prie­mo­nė pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus tam­pa nau­do­ta.

Ba­lan­džio mė­ne­sį ty­rė­jai iš ofi­cia­laus re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­to, pa­teik­to me­tų pra­džio­je, at­ėmė vi­sas per ke­tu­ris mė­ne­sius nuo įre­gis­tra­vi­mo die­nos iš­re­gis­truo­tas leng­vą­sias ma­ši­nas, ku­rių da­lis, anot „Au­to­ty­ri­mų“ pra­ne­ši­mo, „bu­vo reeks­por­tuo­ta“. Pa­si­ro­do, 2015 me­tais to­kių per 121 die­ną nuo įtrau­ki­mo į re­gis­trą da­tos iš­re­gis­truo­tų nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių su­skai­čiuo­ti net 3469. Tad, kaip ti­ki­no ty­rė­jai, rea­liai ar­ba vi­daus po­rei­kiams 2015 me­tais re­gis­truo­tų nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų te­li­ko 16 322. „Mū­sų nuo­mo­ne, toks skai­čia­vi­mas ge­riau­siai at­spin­di ša­lies vi­daus rin­kos dy­dį ir struk­tū­rą“, – sa­vo at­as­kai­to­je pa­žy­mė­jo „Au­to­ty­ri­mai“.

Bend­ro­vės duo­me­ni­mis, pra­ėju­siais me­tais dau­giau­sia per Lie­tu­vą bu­vo reeks­por­tuo­ta au­to­mo­bi­lių „Fiat“ (2593), „Nis­san“ (146), „Volks­wa­gen“ (143) ir „Al­fa Ro­meo“ (102).

„Po­pie­ri­nės“ mašinos

Šiais me­tais, kaip ma­ty­ti iš nau­jau­sių „Au­to­ty­ri­mų“ at­as­kai­tų, ma­žai kas pa­si­kei­tė. Pa­si­ro­do, iš 14 082 ofi­cia­liai sau­sį-lie­pą Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų nau­jų ma­ši­nų pra­ėjus 121 die­nai bu­vo iš­re­gis­truo­ta 2170. Tai su­da­rė 15,4 proc. vi­sų įre­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių. Tie­sa, ne­aiš­ku, ar to­kiu pat skai­čiu­mi rei­kė­tų ap­kar­py­ti ir bend­rus sep­ty­nių mė­ne­sių Lie­tu­vos rin­kos re­zul­ta­tus, juk ji per tą lai­ką ofi­cia­liai bu­vo pa­au­gu­si 23 pro­cen­tais.

„Lie­tu­vos ži­nių“ šal­ti­niai taip pat at­sklei­dė, kad reeks­por­tas yra tik vie­na va­di­na­mo pri­ra­ši­nė­ji­mo, kai dirb­ti­nai ge­ri­na­mi re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai, me­da­lio pu­sė. Pa­sak jų, ša­ly­je po­pu­lia­ri ir ki­ta prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­ma prie­mo­nė – esą im­por­tuo­to­jai sa­vo var­du re­gis­truo­ja „po­pie­ri­nius“ au­to­mo­bi­lius. „Tos ma­ši­nos net nė­ra per­ka­mos. Jos tie­siog re­gis­truo­ja­mos bend­ro­vės (im­por­tuo­to­jo – aut.) var­du, kad bū­tų par­ody­ta, jog ta įmo­nė uži­ma ge­res­nę rin­kos da­lį. Vė­liau vie­šai gi­ria­ma­si smar­kiai pa­di­dė­ju­sia rin­kos da­li­mi, nors iš ti­krų­jų to nė­ra“, – pa­sa­ko­jo šal­ti­nis.

Re­gis, di­džiau­sią ga­li­my­bę ši­taip ma­ni­pu­liuo­ti skai­čiais tu­ri skir­tin­go­se vals­ty­bė­se vei­kian­tys, bet vie­nam tarp­tau­ti­niam sa­vi­nin­kui pri­klau­san­tys im­por­tuo­to­jai. Ma­no­ma, kad šių me­tų sau­sį-bir­že­lį to­kiais ar pa­na­šiais bū­dais įre­gis­truo­ta nuo 450 iki 500 nau­jų au­to­mo­bi­lių. Tai bend­rą Lie­tu­vos rin­kos au­gi­mą ga­lė­jo dirb­ti­nai pa­di­din­ti dar 3–4, o gal ir dau­giau pro­cen­tų. Tiks­lų skai­čių su­nku nu­sta­ty­ti, nes, kaip aiš­ki­na šal­ti­niai, kar­tais im­por­tuo­to­jai pa­pil­do­mas ma­ši­nas re­gis­truo­ja ne ofi­cia­lių im­por­tuo­to­jų, o, tar­ki­me, jų įta­kos zo­no­je esan­čių prie­dan­gos fir­mų, to­kių kaip nuo­mos kon­to­ros, var­du. Tie­sa, da­lis au­to­mo­bi­lių ga­li tu­rė­ti ir rea­lius pir­kė­jus, bet at­skir­ti jų nuo „po­pie­ri­nių“ iš es­mės ne­įma­no­ma.

Ne­ofi­cia­liais „Lie­tu­vos ži­nių“ duo­me­ni­mis, iš gar­sių bend­ro­vių per pir­mus še­šis šių me­tų mė­ne­sius dau­giau­sia nau­jų ma­ši­nų sa­vo var­du re­gis­tra­vo „Ford“, „Maz­da“, „Land Ro­ver“ im­por­tuo­to­ja „Inch­ca­pe Mo­tors“ (56), „Nis­san“ ir „Hyun­dai“ au­to­mo­bi­lius į Lie­tu­vą ga­be­nan­ti „Fak­to Au­to­cen­tras“ (48), „Peu­geot“ im­por­tuo­jan­ti bend­ro­vė „Au­to­vi­či“ (32).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami