Lietuvos ūkiuose – naujų traktorių antplūdis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-09-12 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-09-12 06:00
Liepą šalies ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės nupirko 32 naujus „Belarus“ (MTZ) traktorius, arba 273 procentais daugiau nei tą patį mėnesį 2015-aisiais. Gamintojo nuotrauka
Trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų re­gis­tro duo­me­ni­mis, 2016 me­tų lie­pos mė­ne­sį že­mės ūkio su­bjek­tai Lie­tu­vo­je iš vi­so įre­gis­tra­vo tik 465 trak­to­rius, ar­ba net 49,3 proc. ma­žiau nei tą pa­tį pra­ėju­sių me­tų mė­ne­sį (918). Ta­čiau šių me­tų lie­pą ūki­nin­kai ir įmo­nės įsi­gi­jo dau­giau nei dvi­gu­bą kie­kį nau­jų trak­to­rių.

Pa­sak nau­jau­sios Trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų re­gis­tro at­as­kai­tos, pra­ėju­sių me­tų lie­pą Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ti 86 nau­ji trak­to­riai, o šie­met lie­pą – 173, ar­ba net 201,2 proc. dau­giau.

Kaip tei­gia­ma Trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų re­gis­tro at­as­kai­to­je, šią lie­pą nau­ji trak­to­riai su­da­rė net 37,2 proc. nuo vi­sų per ana­li­zuo­ja­mą lai­ko­tar­pį įre­gis­truo­tų trak­to­rių.

Tarp įre­gis­truo­tų nau­jų trak­to­rių vikš­ri­nis bu­vo tik vie­nas. Di­džio­sios da­lies (73,8 proc.) įre­gis­truo­tų nau­jų ra­ti­nių trak­to­rių ga­lia bu­vo ma­žes­nė kaip 100 AG. Nuo 100 iki 200 AG ga­lios ra­ti­niai trak­to­riai su­da­rė 20,9 proc. Lie­pą di­des­nės kaip 200 AG ga­lios trak­to­rių įre­gis­truo­ta 5,4 proc. vi­sų Lie­tu­vos že­mės ūkio su­bjek­tų įre­gis­truo­tų trak­to­rių. Per­nai lie­pos mė­ne­sį iš 918 tuo­met įre­gis­truo­tų trak­to­rių nau­ji bu­vo tik 86, ar­ba vos 9,4 pro­cen­to.

At­krei­pia­mas dė­me­sys, kad net 18,5 proc. šią lie­pą Lie­tu­vos žem­dir­bių įre­gis­truo­tų nau­jų ra­ti­nių trak­to­rių bu­vo bal­ta­ru­siš­ki. Bu­vo įre­gis­truo­ti 32 „Be­la­rus“ (MTZ) nau­ji ra­ti­niai trak­to­riai. Tai Bal­ta­ru­si­jos tech­ni­kai tą mė­ne­sį lė­mė an­trą vie­tą tarp po­pu­lia­riau­sių trak­to­rių. „Be­la­rus“ (MTZ) ap­len­kė tik ame­ri­kie­tiš­ki „John Deer“, ku­rių lie­pą ūki­nin­kai ir že­mės ūkio bend­ro­vės nu­pir­ko 33.

Lie­tu­vos že­mės ūkio su­bjek­tai lie­pą įre­gis­tra­vo net 33 „John Dee­re“ nau­jus ra­ti­nius trak­to­rius. Po­pu­lia­riau­sių nau­jų trak­to­rių pen­ke­tu­ke taip pat bu­vo „Ca­se IH“ (22), „New Hol­land“ (17), „Mas­sey Fer­gu­son“ (14).

Per sep­ty­nis pir­muo­sius 2016 me­tų mė­ne­sius Lie­tu­vos že­mės ūkio su­bjek­tai įre­gis­tra­vo 3180 trak­to­rių, ar­ba vos 0,2 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ką per­nai. Šiais me­tais aki­vaiz­džiai su­ma­žė­jo nau­do­tos šios ka­te­go­ri­jos tech­ni­kos pa­klau­sa. 2015 me­tų sau­sį-lie­pą (im­ti­nai) bu­vo įre­gis­truo­ta 2740 nau­do­tų trak­to­rių, o per sep­ty­nis pir­mus šių me­tų mė­ne­sius – 2310, ar­ba 15,7 proc. ma­žiau. Už­tat 2016-ųjų sau­sį-rugp­jū­čio 1 d. mū­sų ša­lies ūkio su­bjek­tai įsi­gi­jo 870 nau­jų trak­to­rių, ar­ba net 91,6 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ką 2015-ai­siais. Iš­au­gu­sią nau­jos tech­ni­kos pa­klau­są la­biau­sia lė­mė šiais me­tais į Lie­tu­vą at­ke­lia­vę Eu­ro­pos Są­jun­gos 2014–2020 me­tų fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio par­amos pi­ni­gai.

De­šim­tu­kas po­pu­lia­riau­sių nau­jų trak­to­rių Lie­tu­vo­je 2016 m. 1–7 mėn.

Vie­ta Mar­kė Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)

1. „John Deer“ 206

2. „Ca­se IH“ 112

3. „Ze­tor“ 74

4. „Be­la­rus“ (MTZ) 61

5. „Mas­sey-Fer­gu­son“ 59

6. „Val­tra“ 48

7. „Claas“ 47

8. „New Hol­land“ 46

9. „Deutz-Fahr“ 31

10. „Fo­ton“ 27

Šal­ti­nis: Trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų registras

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami