Lietuvos vilkikai strigo Baltarusijoje

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2016-01-20 16:58
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2016-01-20 16:58
Baltarusijos muitinės pareigūnai neatmeta tikimybės, kad vilkikų eilės Krasnaja Gorkos poste taps kasdienybe. LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­vos kro­vi­nių ve­žė­jams – dar vie­na kliū­tis ke­liau­jant į Ry­tus. Per­va­žia­vus Bal­ta­ru­si­ją prie šios ša­lies ir Ru­si­jos sie­nos ga­li tek­ti su­gaiš­ti nuo ke­lių va­lan­dų iki ge­ro pus­die­nio ar vi­sos par­os.

Tai vil­ki­kų vai­ruo­to­jai pa­ty­rė šios sa­vai­tės pra­džio­je, kai lie­tu­vių pa­mėg­ta­me Kras­na­ja Gor­kos pa­sie­nio punk­te jiems te­ko lauk­ti be­veik po par­ą. Ne tik Lie­tu­vos, bet ir ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių vai­ruo­to­jai spė­lio­jo, kad Ru­si­ja be jo­kių iš­anks­ti­nių įspė­ji­mų ap­sun­ki­no ke­lio­nes po­li­ti­niais su­me­ti­mais.

Ta­čiau Lie­tu­vos ve­žė­jų aso­cia­ci­jos at­sto­vas pa­ti­ki­no, jog ei­lės su­si­da­rė tik vie­na­me pa­sie­nio pos­te. Per jį ga­li bū­ti ga­be­na­mi kro­vi­niai iš Ukrai­nos į Ka­zachs­ta­ną tran­zi­tu per Bal­ta­ru­si­ją, Ru­si­ją. Be to, esą ir di­de­lių ei­lių jau ne­be­li­ko. Bet kas ga­li ga­ran­tuo­ti, kad jų ne­bus at­ei­ty­je?

Te­ko palaukti

Kau­nie­tis Re­gi­man­tas LŽ an­tra­die­nio ry­tą pa­sa­ko­jo, kad vie­nai Kau­no bend­ro­vei pri­klau­san­čiu vil­ki­ku į pa­sie­nio pos­tą Kras­na­ja Gor­ka su bui­ti­nės tech­ni­kos pre­kių kro­vi­niu at­vy­ko pir­ma­die­nio va­ka­rą ir tik tuo­met iš­vy­do, jog čia jau sto­vi de­šim­tys, o gal ir koks šim­tas ma­ši­nų. „Dar va­žiuo­da­mas per Bal­ta­ru­si­ją gir­dė­jau, kad vai­ruo­to­jai vie­nas ki­to klau­si­nė­ja, kas at­si­ti­ko. Ta­čiau ne­ma­niau, jog si­tua­ci­ja ga­li bū­ti to­kia, ko­kią pa­ma­čiau“, – tei­gė jau dau­giau kaip de­šimt­me­tį kro­vi­nius tarp­tau­ti­niais marš­ru­tais iš įvai­rių Eu­ro­pos vals­ty­bių į Ru­si­ją ga­be­nan­tis vy­ras.

Kal­bė­da­ma­sis su vai­ruo­to­jais Re­gi­man­tas su­ži­no­jo, kad Ru­si­ja ka­žin ko­dėl ne­no­ri įsi­leis­ti ne tik Lie­tu­vos, bet ir ki­tų ES ša­lių vil­ki­kų, ne­svar­bu, ko­kias pre­kes jie ve­ža. Ei­lė­je sto­vė­jo ir ne­ma­žai Ukrai­nos vals­ty­bi­niais nu­me­riais pa­žy­mė­tų ma­ši­nų.

Nors bui­ti­nę tech­ni­ką Re­gi­man­tas ga­be­no iš vie­no Grai­ki­jos uos­to, ji ne­bu­vo pa­ga­min­ta ku­rio­je nors ES vals­ty­bė­je, to­dėl ne­pa­te­ko į Ru­si­jos drau­džia­mų įvež­ti pre­kių są­ra­šą. Lie­tu­vos ve­žė­jus pa­sam­dė Ru­si­jos fir­mos.

Kau­nie­tis iš ko­le­gų iš­gir­do, kad su­nku­mų kirs­ti Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos sie­ną at­si­ra­do nuo sek­ma­die­nio. Lauk­ti pa­sie­ny­je nuo­sto­lin­ga, nes bend­ro­vės vai­ruo­to­jams mo­ka tik už ke­lio­nė­je pra­leis­tą lai­ką, o ne už pra­sto­vas. „A­pie si­tua­ci­ją in­for­ma­vo­me sa­vo darb­da­vius, bet var­gu ar kas nors nuo to pa­si­keis. Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nai siū­lė va­žiuo­ti į Ru­si­ją per Lat­vi­ją, ta­čiau da­bar mes pa­tys rink­tis marš­ru­to ne­ga­li­me – kro­vi­nio do­ku­men­tai su­tvar­ky­ti taip, kad tran­zi­tu tu­ri­me va­žiuo­ti tik per Bal­ta­ru­si­ją“, – kal­bė­jo Re­gi­man­tas. Anot jo, pa­na­ši pa­dė­tis su­sik­los­čiu­si ir ki­tuo­se Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos pa­sie­nio punk­tuo­se.

Tie­sa, an­tra­die­nio po­pie­tę kau­nie­tis te­le­fo­no ži­nu­te in­for­ma­vo, kad la­bai il­gai pos­te ne­už­si­bu­vo – dar prieš pie­tus kir­to Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos sie­ną.

Ro­do į ukrainiečius

Pa­sak Lie­tu­vos ve­žė­jų aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ at­sto­vo Ado­mo Ta­ras­ke­vi­čiaus, si­tua­ci­ja Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos pa­sie­ny­je nė­ra to­kia su­dė­tin­ga, ko­kią pie­šia vil­ki­kų vai­ruo­to­jai. „Kaip mums pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti, Kras­na­ja Gor­kos pa­sie­nio pos­te jų yra apie tris de­šim­tis. Ta­čiau ten tai įpras­ta“, – ti­ki­no „Li­na­vos“ at­sto­vas.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nis mui­ti­nės ko­mi­te­tas pa­skel­bė, kad Ru­si­jos val­džios nu­ro­dy­mu Ukrai­na, jei no­ri ir to­liau vež­ti kro­vi­nius į Ka­zachs­ta­ną, pri­va­lo tai da­ry­ti per Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­ją. Kirs­ti Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos sie­ną Ukrai­nos vil­ki­kų vai­ruo­to­jai, anot A. Ta­ras­ke­vi­čiaus, ga­li tik per Kras­na­ja Gor­kos pa­sie­nio pos­tą. Vež­ti ukrai­nie­tiš­kos kil­mės pre­kes per ki­tus pos­tus drau­džia­ma. To­dėl ir pa­di­dė­jo Kras­na­ja Gor­ką ker­tan­čių kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių srau­tas.

Aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ duo­me­ni­mis, ei­lių prie ki­tų Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos pa­sie­nio pos­tų be­veik nė­ra. Anot Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nų, iki pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio ei­lių tiek Ukrai­nos, tiek Ru­si­jos pa­sie­ny­je ne­bu­vo. Jos pra­dė­jo for­muo­tis tik šios sa­vai­tės pra­džio­je.

Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nio mui­ti­nės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Leo­ni­das Mal­ce­vas ne­at­me­tė ti­ki­my­bės, kad vil­ki­kų ei­lės ga­li tap­ti kas­die­ny­be. „Da­bar kaip tik de­ri­na­ma ukrai­nie­čių kro­vi­nių lo­gis­ti­ka, ieš­ko­ma par­tne­rių, pa­si­ra­šo­mos su­tar­tys“, – sa­kė jis nau­jie­nų agen­tū­rai „RIA No­vos­ti“.

L. Mal­ce­vas ne­slė­pė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu ski­ria­ma dau­giau dė­me­sio tran­zi­tu per Bal­ta­ru­si­ją ga­be­na­mų kro­vi­nių srau­tams. Mat per­nai Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos pa­sie­ny­je bu­vo su­lai­ky­ta pre­kių, ve­ža­mų ne­tin­ka­mai įfor­mi­nus do­ku­men­tus, už 90 mlrd. Bal­ta­ru­si­jos rub­lių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami