Lokomotyvo mašinistės svajonė – traukiniais išraižyti Europą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-22 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-22 06:00
Agnei Krikštaponytei valdyti lokomotyvą lygiai taip pat lengva, kaip ir vairuoti automobilį. LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­va jau tu­ri pir­mą­ją ša­lies is­to­ri­jo­je ma­ši­nis­tę – mo­te­rį. Spa­lio pra­džio­je tai pa­tvir­ti­nan­tis pa­žy­mė­ji­mas bu­vo iš­duo­tas 24-erių mer­gi­nai iš Kau­no Ag­nei Krikš­ta­po­ny­tei. Pa­sak Vals­ty­bi­nės ge­le­žin­ke­lio ins­pek­ci­jos at­sto­vų, do­ku­men­tas pir­ma­jai mū­sų ša­ly­je ma­ši­nis­tei yra iš­duo­tas pa­gal nau­jau­sius Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) rei­ka­la­vi­mus ir ga­lio­ja vi­so­je Bend­ri­jo­je.

Iki 2012 me­tų Lie­tu­vo­je nau­jo ti­po pa­žy­mė­ji­mus bu­vo ga­vę 451 ma­ši­nis­tas, ta­čiau tarp jų iki šio mė­ne­sio pra­džios ne­bu­vo nė vie­nos mo­ters. „Tap­ti lo­ko­mo­ty­vo ma­ši­nis­te sva­jo­jau daug me­tų“, - dien­raš­čiui LŽ tei­gė A. Krikš­ta­po­ny­tė. Mer­gi­nos sva­jo­nė pra­dė­jo pil­dy­tis jai įsto­jus į 1944 me­tais įkur­tą Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio trans­por­to ir vers­lo pa­slau­gų mo­kyk­lą (VGTVPM). 2013 me­tais ją bai­gu­si kau­nie­tė ta­po ma­ši­nis­to pa­dė­jė­ja. Kad ga­lė­tų bū­ti ma­ši­nis­te, Ag­nei dar te­ko baig­ti ma­ši­nis­tų kur­sus. Pra­si­dė­jus ru­de­niui ji ga­vo trau­ki­nio ma­ši­nis­to ser­ti­fi­ka­tą ir da­bar jau ga­li pa­ti val­dy­ti trau­ki­nius.

Ne­nus­te­bi­no tik artimųjų

Kau­nie­tės pa­si­rin­ki­mas jau se­niai ste­bi­na ap­lin­ki­nius. Jis bu­vo ne­ti­kė­tas net ir VGTVPM dės­ty­to­jams. Kai ku­rie jų, pir­mą kar­tą sa­vo pa­skai­to­je pa­ma­tę sė­din­čią mer­gi­ną, pa­si­tei­rau­da­vo, ar tik ji ne­bus su­mai­šiu­si ka­bi­ne­tų. Štai ir AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ Kro­vi­nių ve­ži­mo di­rek­ci­jos Ried­me­nų de­par­ta­men­to Lo­ko­mo­ty­vų sky­riaus vir­ši­nin­kas Da­lius Ju­sai­tis, mo­kyk­lo­je eg­za­mi­nuo­jan­tis bū­si­mus ma­ši­nis­tus, pri­si­pa­ži­no ka­dai­se ne­tgi no­rė­jęs Ag­nę at­kal­bė­ti nuo jos pa­si­rink­tos pro­fe­si­jos. „Ta­čiau ji par­eiš­kė bū­sian­ti ma­ši­nis­te – ir taš­kas. Nu­ta­rė­me ne­prieš­ta­rau­ti. Su mo­kyk­los dės­ty­to­jais nu­ta­rė­me pa­žiū­rė­ti, kas iš to iš­eis. Už par­ody­tą pa­si­ti­kė­ji­mą Ag­nė at­si­dė­ko­jo su kau­pu. Net ir ko­le­goms pa­sa­kiau, kad ta mer­gi­na ga­li bū­ti pa­vyz­džiu ma­ši­nis­tams vy­rams. Ag­nė ge­rais pa­žy­miais bai­gė VGTVPM, ma­nau, iš jos iš­eis ir la­bai ge­ra ma­ši­nis­tė“, - sa­kė D. Ju­sai­tis.

Iki tol A. Krikš­ta­po­ny­tė ge­rai mo­kė­si ir vie­no­je Kau­no vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je – bai­gė ją su pa­gy­ri­mu. 2013 me­tais bai­gu­si Vil­niaus tech­no­lo­gi­jų ir di­zai­no ko­le­gi­ją, įgi­jo ge­le­žin­ke­lių eksp­loa­ta­vi­mo spe­cia­ly­bę. Pa­gal stu­di­jų mai­nų prog­ra­mą me­tus pra­lei­do Bul­ga­ri­jo­je. Vė­liau ga­lė­jo rink­tis gal­būt ne to­kią vy­riš­ką pro­fe­si­ją. Ta­čiau jau­tė, kad ti­kra­sis jos pa­šau­ki­mas yra val­dy­ti lo­ko­mo­ty­vą.

„La­bai daž­nai trau­ki­niu va­ži­nė­da­vau iš Kau­no į Vil­nių, tad net ne­pri­si­me­nu, ka­da tiks­liai su­pra­tau, jog no­rė­čiau sė­dė­ti ne ke­lei­vio, o ma­ši­nis­to vie­to­je. Šią min­tį bran­di­nau ne vie­nus me­tus, to­dėl ma­no šei­ma ir drau­gai prie to jau bu­vo pri­pra­tę ir vi­sai ne­nus­te­bo, kai su­si­ruo­šiau vež­ti do­ku­men­tus į Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio trans­por­to ir vers­lo pa­slau­gų mo­kyk­lą”, – sa­kė A. Krikš­ta­po­ny­tė.

Tie­sa, bu­vu­sius Ag­nės bend­ra­moks­lius, o pra­dė­jus dirb­ti – ir bend­ra­dar­bius ge­ro­kai ste­bi­no toks jos pa­si­rin­ki­mas, bet lai­kui bė­gant vi­si ap­sip­ra­to. O ir pa­ti mer­gi­na jau­čia­si tvir­tai – nė aki­mir­kos ne­si­gai­li dėl pa­si­rink­to ke­lio.

D. Ju­sai­čio tvir­ti­ni­mu, šiuo­lai­ki­nių lo­ko­mo­ty­vų val­dy­mas la­bai pa­na­šus į au­to­mo­bi­lių. Rei­ka­lin­ga ir ge­ra reak­ci­ja, ir nu­šli­fuo­ti įgū­džiai. Ag­nė pri­si­pa­žįs­ta, kad lo­ko­mo­ty­vus jau te­ko val­dy­ti ir pa­čiai. Įspū­džiai – ma­lo­nūs. „Mo­te­riai šis da­ly­kas ti­krai nė­ra su­nkus, jei jai tai pa­tin­ka - sa­kė A. Krikš­ta­po­ny­tė. - Ta­čiau ar rink­tis ma­ši­nis­to pro­fe­si­ją, kaip ir ren­kan­tis bet ku­rią ki­tą, mo­te­ris pir­miau­sia tu­ri nu­spręs­ti pa­ti.“

Ti­ki­si trau­ki­niu dun­dė­ti per ES

Iki spa­lio mė­ne­sio Vil­niaus lo­ko­mo­ty­vų de­po Kau­no ce­che A. Krikš­ta­po­ny­tė apie pu­san­trų me­tų dir­bo ma­ši­nis­to pa­dė­jė­ja. Kuo ski­ria­si jos anks­tes­nės ir da­bar­ti­nės par­ei­gos? „At­si­ra­do daug dau­giau at­sa­ko­my­bės. Juk da­bar ke­lio­nė­je esu už vis­ką at­sa­kin­ga, kas de­da­si lo­ko­mo­ty­ve ar trau­ki­ny­je“, - sa­kė mer­gi­na.

Ke­lio­nė­se jai tal­ki­na ma­ši­nis­to pa­dė­jė­jai. Vy­rai. Vis dėl­to A. Krikš­ta­po­ny­tei at­ro­do, jog jie ne­jau­čia ne­vi­sa­ver­tiš­ku­mo komp­lek­so dėl to, kad jiems va­do­vau­ja mo­te­ris. „Gal­būt prieš ko­kius 20 me­tų bū­tų bu­vę ir ki­taip, ta­čiau da­bar lai­kai pa­si­kei­tę. Jei mo­te­rys ga­li sėk­min­gai bū­ti pi­lo­tės, kos­mo­nau­tės, ka­riū­nės, ko­dėl ne­ga­li bū­ti ma­ši­nis­tės?“ - klau­sė LŽ pa­šne­ko­vė.

Ko­kius trau­ki­nius no­rė­tų val­dy­ti – ke­lei­vi­nius ar kro­vi­ni­nius? „Ir tuos, ir tuos. Sa­vi­tą ža­ve­sį tu­ri abi trau­ki­nių ka­te­go­ri­jos, jų dar­bo spe­ci­fi­ka skir­tin­ga. Aps­kri­tai, kiek­vie­nas trau­ki­nys, kiek­vie­na ke­lio­nė yra vis ki­to­kie. Ma­ši­nis­to dar­be nie­ka­da nė­ra vie­no­dų die­nų, ru­ti­nos“, - dės­tė A. Krikš­ta­po­ny­tė.

Greitai bus mėnuo, kai pirmoji šalyje moteris mašinistė A. Krikštaponytė sėkmingai vadovauja maršrutais Lietuvoje važinėjantiems prekiniams traukiniams. /Oresto Gurevičiaus nuotrauka

Lo­ko­mo­ty­vai, ku­riuos val­do pir­mo­ji Lie­tu­vo­je ma­ši­nis­tė, kol kas va­ži­nė­ja tik mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­ja. „Jau vai­ra­vau lo­ko­mo­ty­vus, ku­rių marš­ru­tai drie­kė­si į Ky­bar­tus, Ma­ri­jam­po­lę, Rad­vi­liš­kį, Vai­do­tus (Vil­niaus r.). Da­bar net ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, ku­ria kryp­ti­mi man la­biau­siai pa­ti­ko val­dy­ti lo­ko­mo­ty­vą. Vi­sos kryp­tys yra skir­tin­gos, gal­būt dėl to ir sa­vi­tai ža­vios“, - pa­sa­ko­jo A. Krikš­ta­po­ny­tė.

Anot Ag­nės, su­dė­tin­giau­sia iš jos iš­ban­dy­tų kryp­čių yra ge­le­žin­ke­lis Šeš­to­kų link. „Ša­lia se­no­sios vė­žės ten tie­sia­mas eu­ro­pi­nio stan­dar­to ge­le­žin­ke­lis „Rail Bal­ti­ca“. Sta­ty­bo­se dir­ba gau­sy­bė žmo­nių, to­dėl rei­kia kur kas dė­me­sin­giau va­žiuo­ti nei ki­to­mis kryp­ti­mis“, - sa­kė ma­ši­nis­tė. Lai­mė, kol kas jai vai­ruo­jant trau­ki­nius jo­kių, nė ma­žiau­sių in­ci­den­tų dar nė­ra įvy­kę. "Ti­kė­ki­mės – ir ne­bus“, - kal­bė­jo mer­gi­na.

Pir­mo­ji Lie­tu­vo­je ma­ši­nis­tė lau­kia to me­to, kai bus ati­da­ry­tas ge­le­žin­ke­lis „Rail Bal­ti­ca“ per vi­są jo nu­ma­ty­tą marš­ru­tą – nuo Ber­ly­no (Vo­kie­ti­ja) iki Ta­li­no (Es­ti­ja). „Ži­no­ma, man, kaip ma­ši­nis­tei, bū­tų įdo­mu pa­siek­ti Ber­ly­ną, ku­ris yra vie­nas di­džiau­sių trans­por­to maz­gų Eu­ro­po­je, o gal ir vi­sa­me pa­sau­ly­je. Ma­no pro­fe­si­jos žmo­gui – tai iš­šū­kis. Ti­kiuo­si, kad at­ei­ty­je per „Rail Bal­ti­cą“ at­si­vė­rus Eu­ro­pai pa­vyks pa­siek­ti ir ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių sos­ti­nes“, - sva­jo­nė­mis da­li­jo­si kau­nie­tė.

Pri­ver­tė pa­si­temp­ti vyrus

Tie­sio­gi­nis ma­ši­nis­tės vir­ši­nin­kas, Vil­niaus lo­ko­mo­ty­vų de­po vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Eu­ge­ni­jus Tauk­lys džiau­gia­si ge­ra dar­buo­to­ja. „Ag­nė ne­tu­ri nuo­bau­dų, yra ne­pap­ras­tai par­ei­gin­ga“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

Vis dėl­to jis šiek tiek nuo­gąs­tau­ja, ar ne­at­si­ras prob­le­mų, kai Ag­nė taps mo­ti­na. „Aiš­ku, tam ti­krų nuo­gąs­ta­vi­mų ke­lia, ar mo­te­ris ma­ši­nis­tė su­ge­bė­tų su­de­rin­ti mo­ti­nys­tę, ma­žų vai­kų prie­žiū­rą ir ga­na įtemp­tą dar­bo gra­fi­ką. Kai su­ser­ga vai­kas, mo­te­rys el­gia­si pa­pras­tai – pa­skam­bi­na ir pra­ne­ša, kad su vai­ku ei­na pas gy­dy­to­ją ar­ba slau­gys jį na­mie. O mums toks pa­sa­ky­mas bū­tų lyg žai­bas iš gied­ro dan­gaus: kai trau­ki­nys jau par­eng­tas ke­lio­nei, bū­tų di­de­lis skan­da­las, jei jis ne­nu­vež­tų ke­lei­vių ar kro­vi­nio į pa­skir­ties vie­tą. Ma­nau, kad vi­sa tai įvei­kia­ma. O kaip ten bus – gy­ve­ni­mas par­odys“, - svars­tė E. Tauk­lys.

Pa­ti A.Krikš­ta­po­ny­tė čia ne­ma­to jo­kios prob­le­mos. „Ži­no­ma, kad at­ei­ty­je kur­siu šei­mą. Ta­čiau ne­ma­nau, kad ne­su­ge­bė­siu su­de­rin­ti par­ei­gų ir mo­ti­nys­tės. Juk taip pat ir vy­rai ga­li ne­atei­ti į dar­bą dėl vai­ko li­gos ar iš­ei­ti tė­vys­tės at­os­to­gų“, - ro­dė ryž­tą bū­si­mo­ji ma­ši­nis­tė.

Be­je, E. Tauk­lys at­krei­pė dė­me­sį ir į ke­le­tą ge­rų da­ly­kų, ku­rie iš­ryš­kė­ja į vy­rų ko­lek­ty­vą at­ėjus mo­te­riai. „No­ri to ar ne­no­ri, bet vy­rus ši ap­lin­ky­bė ver­čia pa­si­temp­ti. Dėl to ir dar­bo kli­ma­tas ko­lek­ty­ve tam­pa ge­res­nis“, - at­sklei­dė Vil­niaus lo­ko­mo­ty­vų de­po vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas.

Ar at­ei­ty­je dai­lio­sios ly­ties ma­ši­nis­čių Lie­tu­vo­je dau­gės? D. Ju­sai­tis į šį klau­si­mą at­sa­ko at­sar­giai. „Pas mus vis dar ga­jūs ste­reo­ti­pai, kad ta pro­fe­si­ja tin­ka tik vy­rams. Bet gal Ag­nės pa­vyz­dys iš­tirp­dys le­dus?“ - vy­lė­si D. Ju­sai­tis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
sveikiname  87.247.83.49 2014-10-22 16:50:23
šauni panelė.
2 0  Netinkamas komentaras
Vyras  78.56.209.93 2014-10-22 07:41:38
Moterys, valdancios traukinius, - grazu.
5 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami