Lyg prijaukintas prancūzų eržilas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-05-19 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-05-19 06:00
Naujasis "Peugeot 308 GT" turi hečbeko ir universalo versijas.  Gamintojo nuotrauka
“Tik ne­pa­mirš­ki­te pa­spaus­ti myg­tu­ko „Sport“, - prieš iš­va­žiuo­jant nau­juo­ju „Peu­geot 308 GT“ pa­ta­rė pra­ncū­ziš­kų au­to­mo­bi­lių eks­por­tuo­to­jos Lie­tu­vo­je „Au­to­vi­ci“ dar­buo­to­ja. Tik iš­su­kęs į ke­lią su­pra­tau, kam to rei­kia, – nau­ja­sis pra­ncū­zų „Gran Tou­rer“ (GT) yra vie­noks va­žiuo­da­mas įpras­tu re­ži­mu ir vi­sai ki­toks – spor­ti­niu.

To dar nie­kad ne­bu­vau pa­ty­ręs: įjun­gus spor­ti­nį re­ži­mą „Peu­geot 308 GT“ pa­si­kei­čia vi­siš­kai. Iš pa­ly­gin­ti van­gaus ir tin­gaus ke­lio­nių kup­ra­nu­ga­rio stai­ga virs­ta er­ži­lu. Ne lau­ki­niu, į ku­riuos la­biau pa­na­šūs ti­kri spor­ti­niai au­to­mo­bi­liai, bet pri­jau­kin­tu, klus­niai vyk­dan­čiu šei­mi­nin­ko, t. y. - vai­ruo­to­jo, ko­man­das. Tad jei­gu iš „Peu­geot 308 GT“ ti­ki­tės to­kių po­jū­čių, ko­kius su­tei­kia „lau­ki­niai“ „Volks­wa­gen Golf GTI“, „Re­nault Me­ga­ne RS“ ar „Hon­da Ci­vic Ty­pe R“, ti­krai bū­si­te nu­vil­ti. Nau­ja­sis GT yra pui­kus pa­si­rin­ki­mas jau­nat­viš­kos dva­sios žmo­nėms, ku­rie pa­ly­gin­ti grei­tai, bet kar­tu sau­giai ir kom­for­tiš­kai no­ri va­ži­nė­ti į dar­bą, so­dą ar ne­tgi nu­va­žiuo­ti į to­li­mes­nę Eu­ro­pos ša­lį. Ži­no­ma, tam tin­ka ir ge­riau­siu pra­ėju­sių me­tų Eu­ro­pos au­to­mo­bi­liu pri­pa­žin­tas „Peu­geot 308“. Ta­čiau ga­lin­giau­sias jo mo­de­lis tu­ri 150 AG, o „Gran Tou­rer“ – 205 AG.

Tarp spor­tiš­ku­mo ir komforto

Ir pa­tys „Peu­geot 308 GT“ kons­truk­to­riai pri­pa­žįs­ta, kad kū­rė spor­ti­nį „Peu­geot 308“ mo­de­lį ne lenk­ty­nių tra­soms, o dau­giau kas­die­niam nau­do­ji­mui. Tar­ki­me, GT pa­ka­ba, pri­pa­žįs­ta in­ži­nie­riai, yra su­kon­fi­gū­ruo­ta taip, kad ne­bū­tų nei per daug kie­ta, nei per daug „minkš­ta“. Bet to­kia pa­si­žy­mi ir pa­pras­ti heč­be­kai. Ta­da pri­me­na­ma, jog spor­ti­niam „Peu­geot 308 GT“ mo­de­liui mon­tuo­ja­mi stan­des­ni amor­ti­za­to­riai, že­mo pro­fi­lio pa­dan­gos ir 18 co­lių rat­lan­kiai. O tai jau – jau­kas spor­tiš­ką vai­ra­vi­mo sti­lių mėgs­tan­tiems jau­nat­viš­kos dva­sios vai­ruo­to­jams.

„Peu­geot“ im­por­tuo­to­jai Lie­tu­vo­je su­tei­kė pro­gą iš­ban­dy­ti GT mo­de­lį, ku­rio ra­tus su­ka 1,6 l ben­zi­ni­nis va­rik­lis. Su to­kiu iki 100 km/h ga­li įsi­bė­gė­ti per 7,5 sek. ir pa­siek­ti di­džiau­sią 235 km/h grei­tį. Dek­la­ruo­ja­mo­sios de­ga­lų są­nau­dos – 8,8 l/100 km mies­te ir 5,5 l/100 km už­mies­ty­je. Ta­čiau iš ti­krų­jų ma­ši­na nau­do­jo dau­giau ben­zi­no, nes va­ži­nė­jau nuo­lat įjun­gęs re­ži­mą „Sport“.

Pa­ty­riau, kad no­rint pa­jus­ti va­žia­vi­mo ma­lo­nu­mą toks re­ži­mas – op­ti­ma­lus. Au­to­mo­bi­lis ke­ly­je bu­vo sta­bi­lus, žvi­trus, pui­kiai val­do­mas ir ga­na di­na­miš­kas. Tie­sa, tiems, ku­rie ti­ki­si iš „Peu­geot“ dar di­des­nio, „lau­ki­nio“ spor­tiš­ku­mo, teks pa­lauk­ti „Peu­geot 308 GTi“, ku­ris, kaip ža­da ga­min­to­jas, po va­rik­lio gaub­tu tu­rės pa­slė­pęs 270 AG.

Di­zai­no ypatumai

Ne per daug aš­trų, bet ir ne pa­tį švel­niau­sią vai­ra­vi­mo sti­lių bei jį gau­bian­čią ap­lin­ką mėgs­tan­tiems vai­ruo­to­jams tu­rė­tų pa­tik­ti ir la­bai ko­ky­biš­ka „Peu­geot 308 GT“ sa­lo­no ap­dai­la. Ko ver­ti vien aliu­mi­nio de­ta­lė­mis pa­deng­ti val­dy­mo pe­da­lai, la­bai pri­me­nan­tys tuos, ku­rie mon­tuo­ja­mi į ti­krus spor­ti­nius bo­li­dus.

Spor­tiš­kai nu­tei­kia ir rau­do­nai ap­siu­vi­nė­tos, ge­rą šo­ni­nį pa­lai­ky­mą tu­rin­čios sė­dy­nės. Iš ge­res­nės ko­ky­bės me­džia­gų nei „Peu­geot 308“ pa­ga­min­tas ir prie­ki­nis prie­tai­sų sky­das. Ir sa­lo­no vi­du­je, ir au­to­mo­bi­lio iš­orė­je pri­ka­bi­nė­ta dau­gy­bė emb­le­mų su rai­de­lė­mis „GT“, tu­rin­čių aiš­kiai ro­dy­ti, kad pa­to­bu­lin­tas „Peu­geot 308“ heč­be­kas yra spor­ti­nis. Ati­duo­da­ma duo­klė ir plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių vai­ruo­to­jų kar­tai: au­to­mo­bi­ly­je dau­gy­bė val­dy­mo ra­tu­kų ir myg­tu­kų pa­keis­ta ju­tik­li­niu ekra­nu, ku­rio pa­va­di­ni­mas – ir­gi mo­der­nus: „i-Cock­pit“ (iš ang­lų k. - „iš­ma­nio­ji ka­bi­na“).

Bė­da ta, kad vi­sa tai tu­ri sa­vo kai­ną. Skel­bia­ma, kad nau­ja­sis GT kai­nuos maž­daug apie 25 tūkst. eu­rų. Pa­grin­di­niai kon­ku­ren­tai „Volks­wa­gen Golf GTI“, „Ford Fo­cus ST" yra ne­daug, bet pi­ges­ni. Dėl to „Peu­geot 308 GT“ grei­čiau­siai pirks tik pa­tys iš­ti­ki­miau­si pra­ncū­ziš­kų ma­ši­nų ger­bė­jai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami