M. Bielikas – „Geriausias Lietuvos vairuotojas 2015“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-27 18:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-27 18:00
Mindaugas Bielikas Egidijaus Babelio nuotraukos
Sek­ma­die­nio pa­va­ka­rę Rad­vi­liš­kio cen­tre fi­ni­ša­vo tra­di­ci­nis, jau ke­tu­rio­lik­ta­sis ren­gi­nio is­to­ri­jo­je kon­kur­sas „Ge­riau­sias Lie­tu­vos vai­ruo­to­jas 2015“.

Pir­mą kar­tą ren­gi­nio fi­na­las vy­ko Rad­vi­liš­ky­je. Fi­na­le, kaip jau įpras­ta, var­žė­si tik zo­ni­nių eta­pų nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai – 15 vy­rų ir 6 dai­lio­sios ly­ties at­sto­vės. Įdo­mu, kad bai­gia­mo­sio­se kon­kur­so ba­ta­li­jo­se tik sep­ty­ni jo da­ly­viai, ar­ba ly­giai treč­da­lis fi­na­lis­tų, run­gė­si pir­mą kar­tą. Ki­tiems ke­tu­rio­li­kai de­biu­tu tai ne­kve­pė­jo. Dar dau­giau – net pen­kiems iš tų ke­tu­rio­li­kos jau anks­čiau bu­vo te­kę džiaug­tis ge­riau­sio­jo vai­ruo­to­jo lau­rais.

Sek­ma­die­nį nu­ga­lė­to­jo tau­rę aukš­čiau­siai kė­lė kau­nie­tis Min­dau­gas Bie­li­kas, su­rin­kęs 128 taš­kus, ta­pęs „Ge­riau­siu Lie­tu­vos vai­ruo­to­ju 2015“ ir su­sig­rą­ži­nęs šį ti­tu­lą po ke­tu­rių me­tų per­trau­kos.

Agnė Mažeikienė

87 taš­kai ir dvy­lik­ta bend­ro­sios įskai­tos vie­ta su­tei­kė tei­sę va­din­tis „Ge­riau­sia Lie­tu­vos vai­ruo­to­ja 2015“ kon­kur­so de­biu­tan­tei Ag­nei Ma­žei­kie­nei.

Kon­kur­są or­ga­ni­zuo­jan­čio Lie­tu­vos žur­na­lis­tų au­tok­lu­bo pre­zi­den­tas Val­das Va­liu­ke­vi­čius ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis lau­rea­tams įtei­kė ati­tin­ka­mas re­ga­li­jas, šil­tai pa­svei­ki­no kon­kur­so nu­ga­lė­to­jus ir pa­kvie­tė juos su­kaup­tą pa­tir­tį ir as­me­ni­nį pa­vyz­dį ro­dy­ti ša­lies ke­liuo­se bei mies­tų gat­vė­se ki­tiems eis­mo da­ly­viams.

Nors kiek­vie­na­me kon­kur­se dau­giau­sia pel­ny­to dė­me­sio su­si­lau­kia nu­ga­lė­to­jai, ta­čiau pra­lai­mė­ju­sių šia­me ren­gi­ny­je ir­gi ne­bu­vo. Juk ne­ga­li va­din­ti pra­lai­mė­ji­mu pa­gi­lin­tų ži­nių ar pa­to­bu­lin­tų pra­kti­nių įgū­džių.

Skir­tin­gai nuo zo­ni­nių var­žy­bų, kon­kur­so fi­na­le at­si­sa­ky­ta teo­ri­nių ži­nių pa­ti­kros, nes į fi­na­lą, su­pran­ta­ma, pa­te­ko ge­riau­si ke­lių eis­mo tai­syk­lių, au­to­mo­bi­lių ga­my­bos, jų spor­to is­to­ri­jos ir ki­tų su au­to­mo­bi­liz­mu glau­džiai su­si­ju­sių da­ly­kų ži­no­vai. Dau­giau dė­me­sio skir­ta pra­kti­nio vai­ra­vi­mo įgū­džių to­bu­li­ni­mui, itin tiks­laus par­ka­vi­mo, pir­mo­sios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos su­tei­ki­mo ge­bė­ji­mams, reak­ci­jos bei nuo­vo­kos tes­tams.

Ste­bė­ti kon­kur­so fi­na­li­nių ba­ta­li­jų su­si­rin­ku­sius rad­vi­liš­kie­čius ir mies­to sve­čius links­mi­no Še­du­vos liau­diš­kos mu­zi­kos an­samb­lis „U­žuo­vė­ja“, o la­biau­siai juos do­mi­no azar­tiš­kos dra­go ar­ba trau­kos lenk­ty­nės, pa­kan­ka­mai grei­ta, iš vai­ruo­to­jo rei­ka­lau­jan­ti ypa­tin­gos ati­dos ir pre­ci­ziš­ku­mo „Toyo­ta Aven­sis“ – NE­STE rung­tis, au­to­mo­bi­lio par­ka­vi­mas į ankš­tą ga­ra­žą, vai­ra­vi­mas at­bu­lo­mis ir ki­tos ge­rai ma­to­mos mies­to aikš­tė­je rung­tys.

Reik­lūs tei­sė­jai ga­na prie­ka­biai ver­ti­no fi­na­lis­tų ge­bė­ji­mus, ne­veng­da­mi dos­niai „ap­do­va­no­ti“ bau­dos se­kun­dė­mis. Jų ga­vu­sius guo­dė ne­bent tai, kad var­žo­vų bau­dų krep­še­lis ir­gi ne­li­ko tuš­čias.

Tei­sin­gi at­sa­ky­mai bu­vo ver­ti­na­mi taš­kais, klai­dos – bau­dos se­kun­dė­mis, o su­muo­jant ga­lu­ti­nius re­zul­ta­tus vi­si pre­mi­ji­niai taš­kai ir bau­dos vir­to ba­lais, ku­rių su­ma ir nu­lė­mė kon­kur­so nu­ga­lė­to­ją.

Mo­te­rų įskai­to­je an­tro­ji vie­ta su 85 taš­kais ati­te­ko Al­vy­dai Kup­čins­kie­nei, ku­ri lai­mė­jo sla­lo­mo su ka­muo­liu­ku rung­tį, ap­len­ku­si ne tik ko­le­ges mo­te­ris, bet ir vi­sus vy­rus.

Al­vy­da pra­no­ko tre­čią­ją pri­zi­nin­kę Jo­vi­tą Da­nie­nę (68 taš­kai), ku­ri anks­čiau ir­gi yra iš­ko­vo­ju­si lai­mė­to­jos ti­tu­lą.

Nors an­tro­ji pri­zi­nė vie­ta – ga­na ap­mau­di, kai iki pir­mo­sios pa­pras­tai tes­tin­ga men­ko žings­ne­lio, ta­čiau kau­nie­tis And­rius Sin­ke­vi­čius per daug ne­si­krim­to. Jam ir­gi yra anks­čiau te­kę kop­ti ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los aukš­čiau­sio­jo laip­te­lio, o šį­syk 117 taš­kų And­riui ga­ran­ta­vo vi­ce­ka­ra­liaus ti­tu­lą.

Su 113 taš­kų tre­čias li­ko dar vie­nas am­bi­cin­gas de­biu­tan­tas Be­ne­dik­tas Boč­kus, pra­no­kęs bur­tų ke­liu pra­dė­ti fi­na­lo ba­ta­li­jas pri­vers­tą Da­rių Jo­nai­tį (111 taš­kų), penk­to­je vie­to­je li­ku­sį Vy­tą Bi­lins­ką (109 taš­kai) ir per­nykš­tį kon­kur­so lai­mė­to­ją Do­mi­ny­ką Da­nį, su­rin­ku­sį 108 taš­kus ir šį­syk pri­vers­tą ten­kin­tis šeš­tą­ja vie­ta.

„Nuo­šir­džiai svei­ki­na­me nu­ga­lė­to­jus ir džiau­gia­mės ga­lė­ję pri­si­dė­ti prie jų sėk­mės ką tik pa­si­bai­gu­sia­me ge­riau­sio­jo vai­ruo­to­jo kon­kur­se, - sa­kė bend­ro­vės „Nes­te Lie­tu­va“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Rin­gau­das Stei­kū­nas. - Ko­ky­biš­ki de­ga­lai iš tie­sų la­bai svar­būs sklan­džiam au­to­mo­bi­lio dar­bui, nes jie ap­sau­go de­ga­lų tie­ki­mo sis­te­mą nuo už­ter­ši­mo ir tau­so­ja au­to­mo­bi­lio va­rik­lį. Tai reiš­kia, kad kon­kur­so da­ly­viai ga­lė­jo vi­są dė­me­sį skir­ti tik tu­ri­mų įgū­džių ir su­kaup­tų ži­nių at­sklei­di­mui“.

Pa­si­bai­gus kon­kur­so ba­ta­li­joms vie­ną jo rung­čių – dar­tų var­žy­bas – ga­lė­jo iš­ban­dy­ti ir žiū­ro­vai. Kad ten nu­tį­so ge­ro­ka ei­lu­tė, ste­bė­tis ne­ten­ka. Mat žiū­ro­vai var­žė­si ne tik dėl gar­bės, bet ir dėl 60 eu­rų ver­tės NE­STE de­ga­lų kor­te­lės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami